Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2020 - 2021

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 90 phút

Tải xuống

Câu 1: Số nghiệm nguyên của phương trình: Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) là:

A. 0

B. 2

C. 3

D. 1

Câu 2: Cho mệnh đề chứa biến P(x): "3x + 5 ≤ x2" với x là số thực. Mệnh đề nào sau đây là đúng:

A. P(3)

B. P(4)

C. P(1)

D. P(5)

Câu 3: Cho parabol (P):y = ax2 + bx + 2. Xác định hệ số b, c biết (P) có đỉnh I(2;-2):

A. a = -1, b = 4

B. a = 1, b = 4

C. a = 1, b = -4

D. a = 4, b = -1

Câu 4: Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Có tất cả bao nhiêu véctơ khác véctơ – không có điểm đầu, điểm cuối là hai điểm trong ba điểm A, B, C?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 5: Tập xác định của hàm số: Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) có dạng [a;b]. Tìm a + b.

A. 3

B. -1

C. 0

D. -3

Câu 6: Đoạn thẳng AB có độ dài 2a, I là trung điểm AB. Khi Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) Độ dài MI là:

A. 2a

B. a

C. Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

D. Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 7: Cho hàm số f(x) = ax2 + bx + c đồ thị như hình bên dưới. Hỏi với những giá trị nào của tham số m thì phương trình |f(x)| - 1 = m có đúng 2 nghiệm phân biệt.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 8: Biết ba đường thẳng d1:y = 2x - 1; d2:y = 8 - x; d3:y = (3 - 2m)x + 2 đồng quy. Giá trị của m bằng:

A. m = -Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

B. m = 1

C. m = -1

D. m = Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 9: Hệ phương trình nào dưới đây vô nghiệm?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 10: Cho 0 < x; y ≤ 1; x + y = 4xy. Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của A = x2 + y2 - xy lần lượt là

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 11: Tập nghiệm của bất phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) là:

A. (-3;1)

B. (-4;-3)

C. (1;+∞)∪(-∞;-3)

D. (1;+∞)∪(-4;-3)

Câu 12: Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) có nghiệm là:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 13: Cho tập A = {0;2;4;6;8}; B = {3;4;5;6;7}. Tập A \ B là:

A. {0;6;8}

B. {0;2;8}

C. {3;6;7}

D. {0;2}

Câu 14: Trong tam giác ABC với BC = a, AC = b, BC = c. Mệnh đề nào dưới đây sai?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 15: Xác định phương trình của Parabol có đỉnh I(0;-1) và đi qua điểm A(2;3).

A. y = (x - 1)2

B. y = x2 + 1

C. y = (x + 1)2

D. y = x2 - 1

Câu 16: Phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) tương đương với phương trình nào dưới đây ?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 17: Số nghiệm của phương trình: Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) là:

A. 0

B. 2

C. 1

D. 3

Câu 18: Một của hàng buôn giày nhập một đôi với giá là 40 đôla. Cửa hàng ước tính rằng nếu đôi giày được bán với giá x đôla thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua (120 - x) đôi. Hỏi của hàng bán một đôi giày giá bao nhiêu thì thu được nhiều lãi nhất ?

A. 80 USD.

B. 160 USD.

C. 40 USD.

D. 240 USD.

Câu 19: Trong các hàm số sau có bao nhiêu hàm số có đồ thị đối xứng qua trục Oy:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 20: Tìm giá trị của tham số m để phương trình mx + 2 + m2 = m2x + 3m vô nghiệm.

A. m = 2

B. m = 0

C. m = -Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

D. m = 1

Câu 21: Trong mặt phẳng tọa độ với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(-2;3), B(1;-6) Tọa độ của véctơ Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) bằng

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 22: Phương trình |x - 2| = |3x - 1| có tổng các nghiệm là:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 23: Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 24: Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề "∀x∈R : x2 > x"

A. ∀x∈R : x2 ≤ x

B. ∃x∈R : x2 > x

C. ∃x∈R : x2 ≤ x

D. ∃x∈R : x2 < x

Câu 25: Tổng nghiệm bé nhất và lớn nhất của phương trình |x + 1| + |3x - 3| = |4 - 2x| là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 26: Đồ thị hàm số y = x4 - 2017x2 - 2018 cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Câu 27: Phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt ?

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Câu 28: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) bằng

A. 4

B. 24

C. 8

D. 12

Câu 29: Hàm số y = 2x2 + 16x - 25 đồng biến trên khoảng:

A. (-6;+∞).

B. (-4;+∞).

C. (-∞;8).

D. (-∞;-4).

Câu 30: Cho A = (-∞;m+1); B = (-1;+∞). Điều kiện để (A∪B)= R là:

A. m > -1

B. m ≥ -2

C. m ≥ 0

D. m > -2

Câu 31: Tập nghiệm của bất phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) là:

A. [-1;1)

B. (-1;1)

C. [-3;1)

D. [-2;1)

Câu 32: Tìm giá trị của tham số m để phương trình x2 + 2mx - m - 1 = 0 có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 sao cho Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề).

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 33: Cho biểu thức Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề). Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn f(x) không dương là:

A. x ∈ (0;3]∪(4;+∞)

B. x ∈ (-∞;0]∪[3;4)

C. x ∈ (-∞;0)∪[3;4)

D. x ∈ (-∞;0)∪(3;4)

Câu 34: Cho α và β là hai góc khác nhau và bù nhau. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. cotα = cotβ.

B. sinα = sinβ.

C. tanα = -tanβ.

D. cosα = -cosβ.

Câu 35: Tập hợp nào dưới đây là giao của hai tập hợp

A = {x∈R : -1 ≤ x < 3}; B = {x∈R : |x| < 2}?

A. (-1;2)

B. [-;2)

C. (-2;3)

D. [-1;2)

Câu 36: Cho tam giác ABC, biết Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. Tam giác ABC vuông tại A

B. Tam giác ABC vuông tại B

C. Tam giác ABC vuông tại C

D. Tam giác ABC cân tại A

Câu 37: Cho tam giác ABC đều cạnh bằng a. Tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) nằm trên một đường tròn (C) có bán kính R. Tính R.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 38: Cho tam giác ABC và I là trung điểm của cạnh BC. Điểm G có tính chất nào sau đây là điều kiện cần và đủ để G là trọng tâm của tam giác ABC:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

C. AI = 2GI

D. GA = 2GI

Câu 39: Cho ba vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) thỏa mãn Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề).

A. -6

B. 8

C. 4

D. 0

Câu 40: Cho tanx = -1. Tính giá trị của biểu thức Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

A. -1

B. 1

C. 2

D. -2

Câu 41: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d : y = 2x + 3 cắt parabol y = x2 + (m + 2)x - m tại hai điểm phân biệt nằm cùng phía với trục tung Oy.

A. m > -3

B. m < -3

C. m > 3

D. m < 0

Câu 42: Một miếng giấy hình tam giác ABC diện tích S có I là trung điểm BC và O là trung điểm của AI. Cắt miếng giấy theo một đường thẳng qua O, đường thẳng này đi qua M, N lần lượt trên các cạnh AB, AC. Khi đó diện tích miếng giấy chứa điểm A có diện tích thuộc đoạn.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 43: Cho a là số thực dương. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 44: Cho tam giác ABC vuông tại A, có số đo góc B là 600 và AB = a. Kết quả nào sau đây là sai?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 45: Cho tam giác ABC có a = 2, b = Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề). Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 46: Tam giác ABC có các cạnh a, b, c thỏa mãn điều kiện (a + b + c)(a + b - c) = 3ab. Tính số đo của góc C.

A. 450.

B. 600

C. 1200

D. 300

Câu 47: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác MNP vuông tại M. Biết điểm M(2;1), N(3;-2) và P là điểm nằm trên trục Oy. Tính diện tích tam giác MNP.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 48: Có tất cả bao nhiêu giá trị của m để phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) có nghiệm duy nhất ?

A. 0

B. 2

C. 3

D. 1

Câu 49: Hàm số nào dưới đây có tập xác định là tập R?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 50: Cho a > b > 0. Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2020 - 2021

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: Cho mệnh đề chứa biến P(x) : "3x + 5 ≤ x2"với x là số thực. Mệnh đề nào sau đây là đúng:

A. P(1).

B. P(3).

C. P(4).

D. P(5).

Câu 2: Cho A = (-∞;m+1]; B = (-1;+∞). Điều kiện để (A∪B) = R là:

A. m > -2

B. m > -1

C. m ≥ 0

D. m ≥ -2

Câu 3: Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề "∀x∈R : x2 > x"

A. ∃x∈R : x2 ≤ x

B. ∀x∈R : x2 ≤ x

C. ∃x∈R : x2 > x

D. ∃x∈R : x2 < x

Câu 4: Tập hợp nào dưới đây là giao của hai tập hợp A = {x∈R : -1 ≤ x < 3}, B = {x∈R : |x| < 2}?

A. [-1;2)

B. [0;2)

C. (-1;2)

D. (-2;3)

Câu 5: Cho tập A = {0;2;4;6;8}; B = {3;4;5;6;7}. Tập A \ B là:

A. {0;6;8}

B. {3;6;7}

C. {0;2;8}

D. {0;2}

Câu 6: Trong các hàm số sau có bao nhiêu hàm số có đồ thị đối xứng qua trục Oy:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Câu 7: Biết ba đường thẳng d1 : y = 2x - 1, d2 : y = 8 - x, d3 : y = (3-2m)x + 2 đồng quy. Giá trị của m bằng:

A. m = -1

B. m = Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

C. m = 1

D. m = -Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 8: Đồ thị hàm số y = x4 - 2017x2 - 2018 cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 9: Xác định phương trình của Parabol có đỉnh I(0;-1) và đi qua điểm A(2;3).

A. y = x2 + 1

B. y = (x - 1)2

C. y = (x + 1)2

D. y = x2 - 1

Câu 10: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d : y = 2x + 3 cắt parabol y = x2 + (m + 2)x - m tại hai điểm phân biệt nằm cùng phía với trục tung Oy.

A. m > -3

B. m < 0

C. m > 3

D. m < -3

Câu 11: Cho hàm số f(x) = ax2 + bx + c đồ thị như hình bên dưới. Hỏi với những giá trị nào của tham số m thì phương trình |f(x)| - 1 = m có đúng 2 nghiệm phân biệt.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 12: Hàm số nào dưới đây có tập xác định là tập R?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 13: Hàm số y = 2x2 + 16x - 25 đồng biến trên khoảng:

A. (-4;+∞).

B. (-∞;8).

C. (-∞;-4).

D. (-6:-∞).

Câu 14. Tập xác định của hàm số: Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) có dạng [a;b]. Tìm a + b.

A. 3

B. 0

C. -1

D. -3

Câu 15. Cho parabol (P) : y = ax2 + bx + 2 Xác định hệ số b, c biết (P) có đỉnh I(2;-2):

A. a = 1, b = 4

B. a = 1, b = -4

C. a = 4, b = -1

D. a = -1, b = 4

Câu 16. Một của hàng buôn giày nhập một đôi với giá là 40 đôla. Cửa hàng ước tính rằng nếu đôi giày được bán với giá x đôla thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua (120 -x) đôi. Hỏi của hàng bán một đôi giày giá bao nhiêu thì thu được nhiều lãi nhất ?

A. 160 USD.

B. 40 USD.

C. 240 USD.

D. 80 USD.

Câu 17. Phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) tương đương với phương trình nào dưới đây ?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 18. Phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt ?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 19. Tìm giá trị của tham số m để phương trình x2 + 2mx - m - 1 = 0 có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 sao cho Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề).

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 20. Có tất cả bao nhiêu giá trị của m để phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) có nghiệm duy nhất ?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 21. Số nghiệm của phương trình: Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) là:

A. 1

B. 0

C. 3

D. 2

Câu 22. Hệ phương trình nào dưới đây vô nghiệm?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 23. Số nghiệm nguyên của phương trình: Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) là:

A. 3

B. 0

C. 1

D. 2

Câu 24. Tìm giá trị của tham số m để phương trình mx + 2 + m2 = m2x + 3m vô nghiệm.

A. m = 0

B. m = 1

C. m = -Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

D. m =2

Câu 25. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) có nghiệm là:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 26. Phương trình |x - 2| = |3x - 1| có tổng các nghiệm là:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 27. Tổng nghệm bé nhất và lớn nhất của phương trình |x + 1| + |3x - 3| = |4 -2x| là :

A. 0

B. 2

C. 3

D. 1

Câu 28. Cho a là số thực dương. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 29. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) bằng

A. 4

B. 24

C. 8

D. 12

Câu 30. Cho 0 < x, y ≤ 1; x + y = 4xy Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của A = x2 + y2 - xy lần lượt là

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 31. Cho a > b > 0 Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 32. Tập nghiệm của bất phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) là:

A. [-1;1)

B. (-1;1)

C. [-3;1)

D. [-2;1)

Câu 33. Tập nghiệm của bất phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) là:

A. (1;+∞)∪(-4;-3)

B. (1;+∞)∪(-∞;-3)

C. (-3;1)

D. (-4;-3)

Câu 34. Cho biểu thức Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn f(x) không dương là:

A. x ∈ (0;3]∪(4;+∞)

B. x ∈ (-∞;0]∪[3;4)

C. x ∈ (-∞;0)∪[3;4)

D. x ∈ (-∞;0)∪(3;4)

Câu 35. Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 36. Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Có tất cả bao nhiêu véctơ khác véctơ – không có điểm đầu, điểm cuối là hai điểm trong ba điểm A, B, C?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 37. Cho tam giác ABC, biết Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. Tam giác ABC vuông tại A

B. Tam giác ABC vuông tại B

C. Tam giác ABC vuông tại C

D. Tam giác ABC cân tại A

Câu 38. Trong mặt phẳng tọa độ với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(-2;3), B(1;-6). Tọa độ của véctơ Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) bằng

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 39. Cho tam giác ABC và I là trung điểm của cạnh BC. Điểm G có tính chất nào sau đây là điều kiện cần và đủ để G là trọng tâm của tam giác ABC:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 40. Cho α và β là hai góc khác nhau và bù nhau. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. sinα = sinβ.

B. cotα = cotβ.

C. tanα = -tanβ.

D. cosα = -cosβ.

Câu 41. Cho tan x = -1. Tính giá trị của biểu thức Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

A. -1

B. 1

C. 2

D. -2

Câu 42. Cho ba vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) thỏa mãn Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

A. 0

B. 8

C. 4

D. -6

Câu 43. Một miếng giấy hình tam giác ABC diện tích S có I là trung điểm BC và O là trung điểm của AI. Cắt miếng giấy theo một đường thẳng qua O, đường thẳng này đi qua M, N lần lượt trên các cạnh AB, AC. Khi đó diện tích miếng giấy chứa điểm A có diện tích thuộc đoạn.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 44. Trong tam giác ABC với BC = a, AC = b, AB = c. Mệnh đề nào dưới đây sai?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 45. Đoạn thẳng AB có độ dài 2a, I là trung điểm AB. Khi Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) Độ dài MI là:

A. 2a

B. a

C. Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

D. Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 46. Cho tam giác ABC có a = 2, b =Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 47. Tam giác ABC có các cạnh a, b, c thỏa mãn điều kiện (a + b + c)(a + b -c) = 3ab. Tính số đo của góc C.

A. 450.

B. 600.

C. 1200.

D. 300.

Câu 48. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác MNP vuông tại M. Biết điểm M(2;1), N(3;-2) và P là điểm nằm trên trục Oy. Tính diện tích tam giác MNP.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 49. Cho tam giác ABC cạnh bằng a. Tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) nằm trên một đường tròn (C) có bán kính R. Tính R.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 50. Cho tam giác ABC vuông tại A, có số đo góc B là 600 và AB = a. Kết quả nào sau đây là sai?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Tải xuống

Xem thêm các đề thi Toán lớp 10 chọn lọc từ các trường THPT hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2005 - Toán Lý Hóa