Đề thi Giữa học kì 2 Toán lớp 10 năm 2021 có lời giải (4 đề)Bộ Đề thi Giữa học kì 2 Toán lớp 10 năm 2021 có đáp án (4 đề)

Phần dưới là danh sách Đề thi Giữa học kì 2 Toán lớp 10 năm 2021 có lời giải (4 đề). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 10.

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2020 - 2021

Môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1:        Tam thức bậc hai Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Với giá trị nào của m thì f(x) có hai nghiệm phân biệt?

A. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).   

B. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

C. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

.D. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Câu 2:        Tìm tất cả các giá trị  thỏa mãn điều kiện của bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

A. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)              B. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)      

C. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)               D. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 3:         Cặp bất phương trình nào sau đây là tương đương?

A. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) và Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)       

B. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) và Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

C. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) và Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)         

D. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) và Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 4:         Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).  B. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).  

C. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).     D. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Câu 5:         Hệ bất phương trình sauĐề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) có tập nghiệm là

A. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).          B. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).   

C. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)      D. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Câu 6:          Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào?

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 7:       Tập nghiệm của phương trình -3x -6 > 0 là:

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 8:         Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) khi và chỉ khi

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 9:        Tìm số các giá trị nguyên của m để mọi x thuộc đoạn Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) đều là nghiệm của bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

A. 6.  B. 4.  

C. 5.  D. 3

Câu 10:      Miền nghiệm của bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) không chứa điểm nào trong các điểm sau?

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 11:       Cho hệ bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) có tập nghiệm là s. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Biểu diễn hình học của s là nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ kể cả bờ d, với d là đường thẳng Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

B. Biểu diễn hình học của s là nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ kể cả bờ d, với d là đường thẳng Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 12:       Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ sau?

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 13:       Một người nông dân dự định trồng mía và ngô trên diện tích 8 sào đất (1 sào bằng 360m2). Nếu trồng mía thì trên mỗi sào cần 10công và thu lãi 1500000 đồng, nếu trồng ngô thì trên mỗi sào cần  công và thu lãi 2000000 đồng. Biết tổng số công cần dùng không vượt quá 90công. Tính tổng số tiền lãi cao nhất mà người nông dân có thể thu được.

A. 14 (triệu đồng)  B. 12 (triệu đồng)  

C. 16 (triệu đồng)  D. 13 (triệu đồng)

Câu 14: Tập nghiệm của bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) là:

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 15:      Tam thức bậc hai Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) nhận giá trị dương khi và chỉ khi

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 16:       Tập nghiệm của bất phương trình: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) là:

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 17: Gọi M,m lần lượt là nghiệm nguyên lớn nhất và nhỏ nhất của bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Tính M+m.

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 18:       Hệ bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) có tất cả bao nhiêu nghiệm nguyên?

A. 5.  B. 1.  

C. 2.  D. 0.

Câu 19:      Cho hệ bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Hệ đã cho có nghiệm khi và chỉ khi

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 20:       Bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)có tập nghiệm là:

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 21:       Cho tam thức bậc hai Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Điều kiện cần và đủ để Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) là:

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 22:      Cho tam thức bậc hai Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Tìm m để f(x) luôn âm với mọi Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 23:      Bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) có nghiệm khi và chỉ khi Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Tính Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

A. 5.  B. 1.  

C. 2.  D. 0.

Câu 24: Tập nghiệm của bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) là :

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 25:       Tam giác ABC có Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3), góc Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 26:  Cho Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3), trên cạnh BC lấy điểm M sao cho Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Tính độ dài đoạn  .

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 27:       Cho tam giác ABC có Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).        B. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).        

C. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).             D. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Câu 28:       Muốn đo khoảng cách từ người A trên bờ đến chiếc thuyền C neo đậu trên sông, người ta chọn một điểm B trên bờ và đo đượCab=160m, .Tính độ dài đoạn  (xấp xỉ đến hàng phần trăm)

A. 74,87 (m)                    B. 74,88 (m)         

C. 165,93 (m)       D. 165,89 (m)

Câu 29:       Cho tam giác ABC có Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Gọi M là trung điểm của BC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).    

B. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

C. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

D. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Câu 30:      Cho một tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là 13,14,15. Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó.

A. 2.        B. 4.  

C. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).        D. 3.

Câu 31:       Cho tam giác ABC có BC=a, góc A bằng Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) và hai đường trung tuyến BM,CN vuông góc với nhau. Diện tích tam giác ABC là

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 32: Cho tam giác ABC có Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Nhận dạng tam giác ABC biết Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

A. Tam giác cân.   B. Tam giác vuông.

C. Tam giác đều.   D. Tam giác có góc 60 độ.

Câu 33:       Tam giác ABC có Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). B. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).         

C. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). D. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Câu 34:       Trong các cặp bất phương trình dưới đây, cặp bất phương trình nào tương đương?

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

B. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

C. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).  

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 35:       Bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) có bao nhiêu nghiệm?

A. Hai nghiệm.      B. Vô số nghiệm.  

C. Vô nghiệm.       D. Có một nghiệm.

II. Tự luận (3 điểm)

Câu 36.       Giải bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Câu 37.       Tìm m để Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Câu 38.       Cho tam giác ABC có Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Tính độ dài BC và .

Đáp án và thang điểm


I. Trắc nghiệm

A. Bảng đáp án: 0,2 x 35 = 7 điểm

1

2

3

4

5

6

7

A

D

B

C

C

C

D

8

9

10

11

12

13

14

C

C

D

C

B

D

A

15

16

17

18

19

20

21

C

A

A

C

D

A

A

22

23

24

25

26

27

28

B

B

D

A

D

A

D

29

30

31

32

33

34

35

D

B

D

A

D

C

B


B. Lời giải chi tiết 

Câu 1: Tam thức bậc hai Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Với giá trị nào của m thì f(x) có hai nghiệm phân biệt?

A. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).   

B. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

C. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

.D. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Lời giải

Chọn A

Để f(x) có hai nghiệm phân biệt thì Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Lời giải

Chọn A

Để f(x) có hai nghiệm phân biệt thì Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 3:         Cặp bất phương trình nào sau đây là tương đương?

A. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) và Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)       

B. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) và Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

C. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) và Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)         

D. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) và Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Lời giải

Chọn B

Bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) Đáp án A sai.

Bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) Đáp án B đúng.

Bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) Đáp án C sai.

Bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) Đáp án D sai.

Ghi nhớ: Hai bất phương trình (cùng ẩn) được gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm.

Câu 4:         Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).  B. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).  

C. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).     D. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Lời giải

Chọn C

Ghi nhớ:Bất phương trình bậc nhất một ẩn x có dạng tổng quát là:

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Trong đó, a,b là các hằng số, Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) và x là ẩn số.

Câu 5:        Hệ bất phương trình sauĐề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) có tập nghiệm là

A. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).          B. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).   

C. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)      D. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Lời giải

Chọn C

Ta có 

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Vậy tập nghiệm của hệ bất phương trình .

    Câu 6:   Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào?

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Lời giải

Chọn C

* Ta có:

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

* Hoặc nhận dạng bảng xét dấu của nhị thức bậc nhất “phải cùng trái khác với a”.

Câu 7:       Tập nghiệm của phương trình -3x -6 > 0 là:

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Lời giải

Chọn D

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Câu 8:         Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) khi và chỉ khi

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

  

Lời giải

Chọn C

* Với a>0 ta có: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) (không thỏa mãn yêu cầu bài toán là Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3))

* Với a<0 ta có: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) (không thỏa mãn yêu cầu bài toán là Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3))

* Với a=0 ta có Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) khi đó Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Vậy Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 9:      

Tìm số các giá trị nguyên của m để mọi x thuộc đoạn Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) đều là nghiệm của bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

A. 6.  B. 4.  

C. 5.  D. 3

Lời giải

Chọn C.

*) Nếu Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) ta được bất phương trình (1) trở thành Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3), bất phương trình này đúng với mọi x thuộc Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

*) Nếu Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)ta được bất phương trình (1) có tập nghiệm Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) khi đó yêu cầu bài toán xảy ra khi Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

. Kết hợp với Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) nên Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

*) Nếu Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)ta được bất phương trình (1)có tập nghiệm Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

khi đó yêu cầu bài toán xảy ra khi 

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

. Kết hợp với Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) nên Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Kết hợp cả 3 trường hợp ta có: m thuộc đoạn Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) sẽ thỏa mãn. Do m nguyên nên Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Có 5 giá rị nguyên của m thỏa mãn. 

 

Câu 10:    

Miền nghiệm của bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) không chứa điểm nào trong các điểm sau?

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Lời giải

Chọn D

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Vậy miền nghiệm của bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) không chứa điểm Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Câu 11:       

 Cho hệ bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) có tập nghiệm là s. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Biểu diễn hình học của s là nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ kể cả bờ d, với d là đường thẳng Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

B. Biểu diễn hình học của s là nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ kể cả bờ d, với d là đường thẳng Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Lời giải

Lời giải

Chọn C

Ta có: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Vậy tập nghiệm của hệ bất phương trình làĐề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) .

Câu 12:     

 Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ sau?

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Lời giải

Chọn B

Dựa vào hình vẽ ta thấy đồ thị gồm hai đường thẳng Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) và đường thẳng Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Miền nghiệm gồm phần phía trên trục hoành nên y nhận giá trị dương.

Lại có (0,0) thỏa mãn bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 13:     

 Một người nông dân dự định trồng mía và ngô trên diện tích 8 sào đất (1 sào bằng 360m2). Nếu trồng mía thì trên mỗi sào cần 10công và thu lãi 1500000 đồng, nếu trồng ngô thì trên mỗi sào cần công và thu lãi 2000000 đồng. Biết tổng số công cần dùng không vượt quá 90công. Tính tổng số tiền lãi cao nhất mà người nông dân có thể thu được.

A. 14 (triệu đồng)  B. 12 (triệu đồng)  

C. 16 (triệu đồng)  D. 13 (triệu đồng)

Lời giải

Chọn D

Gọi diện tích trồng mía là x,(đơn vị: sào, đk: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3))

Gọi diện tích trồng ngô là y, (đơn vị: sào, đk: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3))

Diện tích trồng mía và ngô dự định là 8 sào nên ta có bpt: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Tổng số công cần dùng cho cả hai loại không vượt quá 90 nên ta có bpt: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Tổng số tiền lãi thu được là: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) (đơn vị: triệu đồng)

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Khi đó, ta đưa về bài toán tìm (x,y)  thỏa mãn hbpt: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) để Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) đạt giá trị lớn nhất.

Biểu diễn hình học tập nghiệm hbpt ta được miền nghiệm cuả hbpt là tứ giác OABC kể cả biên,

với Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 14 Tập nghiệm của bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) là:

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Lời giải

Chọn A

Ta có: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Bảng xét dấu: 

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

 Dựa vào bảng xét dấu ta có: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Câu 15:    

Tam thức bậc hai Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) nhận giá trị dương khi và chỉ khi

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Lời giải

Chọn C

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Vậy x<-1  hoặc x>3.

Câu 16:       

 Tập nghiệm của bất phương trình: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) là:

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Lời giải

Chọn A

ĐKXĐ: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) khi đó Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) nên bất phương trình đã cho tương đương với BPT: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Kết hợp đk ta được tập nghiệm: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 17:    

Gọi M,m lần lượt là nghiệm nguyên lớn nhất và nhỏ nhất của bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Tính M+m.

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Lời giải

Chọn A

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

BXD: 

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Tập nghiệm của bất phương trình: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Nghiệm nguyên nhỏ nhất: m=-4 ; nghiệm nguyên lớn nhất: M=0

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 18:       

 Hệ bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) có tất cả bao nhiêu nghiệm nguyên?

A. 5.  B. 1.  

C. 2.  D. 0.

Lời giải

Chọn C

Ta có 

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Vậy hệ bất phương trình có hai nghiệm nguyên thoả mãn.

Ghi nhớ: nắm kĩ qui tắc xét dấu nhị thức bậc nhất và tam thức bậc hai đồng thời nhớ cách tìm giao- hợp- hiệu của các tập hợp số.

Câu 19:    

Cho hệ bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Hệ đã cho có nghiệm khi và chỉ khi

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Lời giải

Chọn D

Hệ tương đương: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Hệ có nghiệm Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Câu 20:      

 Bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)có tập nghiệm là:

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Lời giải

Chọn A

Ta có

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 21:    

Cho tam thức bậc hai Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Điều kiện cần và đủ để Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) là:

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Lời giải

Chọn A

Câu 22:    

Cho tam thức bậc hai Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Tìm m để f(x) luôn âm với mọi Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Lời giải

Chọn B

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 23:     

Bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) có nghiệm khi và chỉ khi Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Tính Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

A. 5.  B. 1.  

C. 2.  D. 0.

Lời giải

Chọn B

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 24:     

Tập nghiệm của bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) là :

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) 


Lời giải

Chọn D

Ta có :

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Ghi nhớ: Công thức được sử dụng:

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 25:      

Tam giác ABC có Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3), góc Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Lời giải

Chọn A

Áp dụng định lý cosin trong tam giác, ta có Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Câu 26:     

 Cho Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3), trên cạnh BC lấy điểm M sao cho Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Tính độ dài đoạn .

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

  .

Lời giải

Chọn D

Chọn D


Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Áp dụng định lí cô sin cho tam giác ABM ta có:

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Câu 27:       

  Cho tam giác ABC có Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).        B. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).        

C. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).             D. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Lời giải

Chọn A

Theo định lí hàm số sin ta có

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Câu 28:      

Muốn đo khoảng cách từ người A trên bờ đến chiếc thuyền C neo đậu trên sông, người ta chọn một điểm B trên bờ và đo đượCab=160m, .Tính độ dài đoạn  (xấp xỉ đến hàng phần trăm)

A. 74,87 (m)                    B. 74,88 (m)         

C. 165,93 (m)       D. 165,89 (m)

Lời giải

Chọn D

Ta có:

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Áp dụng định lí hàm sin trong tam giác ABC ta có:

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Ghi nhớ: Cho tam giác ABC có Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp.


Ta có Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Câu 29:   

Cho tam giác ABC có Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Gọi M là trung điểm của BC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).    

B. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

C. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

D. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Lời giải

Theo công thức tính độ dài đường trung tuyến ta có:

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 30:     

Cho một tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là 13,14,15. Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó.

A. 2.        B. 4.  

C. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).        D. 3.

Lời giải

Chọn B

Ta có:

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Lại có: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Vậy bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  r=4.

Vậy bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  .

Câu 31:      

Cho tam giác ABC có BC=a, góc A bằng Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) và hai đường trung tuyến BM,CN vuông góc với nhau. Diện tích tam giác ABC là

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Lời giải

Chọn D

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Ta cóĐề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Do các đường trung tuyến BM,CN vuông góc với nhau nên

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Diện tích tam giác ABC  là Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Câu 32:      

Cho tam giác ABC có Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Nhận dạng tam giác ABC biết Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

A. Tam giác cân.   B. Tam giác vuông.

C. Tam giác đều.   D. Tam giác có góc 60 độ.

Lời giải

Chọn A

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Mặt khác theo định lý cosin: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)do vậy ta có:

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Vậy tam giác ABC cân tại C.

Vậy tam giác   cân tại  .

Câu 33:      Tam giác ABC có Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). B. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).         

C. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). D. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Lời giải

Chọn D

Áp dụng định lí sin: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Suy ra Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Thay vào biểu thức Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) ta được: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Do đó Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) (vì Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)).

Câu 34:     

 Trong các cặp bất phương trình dưới đây, cặp bất phương trình nào tương đương?

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

B. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

C. Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).  

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Lời giải

Chọn C

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Nên cặp bất phương trình này tương đương.

Câu 35:      

 Bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) có bao nhiêu nghiệm?

A. Hai nghiệm.      B. Vô số nghiệm.  

C. Vô nghiệm.       D. Có một nghiệm

Lời giải

Chọn B

Điều kiện

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Vậy bất phương trình có vô số nghiệm.

II. Tự luận

Câu 36.   Giải bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Lời giải

 Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 37.      Tìm m để Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Lời giải

Với m=0 thì bất phương trình trở thành 3>0 luôn đúng với mọi Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) nên m=0 thỏa mãn.

Với Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) thì bất phương trình nghiệm đúng với Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) khi và chỉ khi Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Kết luận: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3) là điều kiện cần tìm.

Câu 38.       Cho tam giác ABC có Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3). Tính độ dài BC và .

Lời giải

Áp dụng định lý cosin ta có Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Áp dụng định lý sin ta có Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2021 có đáp án (Đề 3).

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2005 - Toán Lý Hóa