Đề kiểm tra các môn học lớp 8 có đáp án


Tuyển tập các đề kiểm tra lớp 8 môn Toán, Ngữ văn, Vật Lí, Hóa học, Sinh học, Địa Lí 15 phút, 1 tiết Học kì 1, Học kì 2 có đáp án và thang điểm chi tiết.

Đề kiểm tra Toán 8

Đề kiểm tra Toán 8 Học kì 1

Học kì 1: Phần Đại Số

Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Đề kiểm tra 15 phút - Bài kiểm tra số 1

Đề kiểm tra 15 phút - Bài kiểm tra số 2

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Chương 2: Phân thức đại số

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Học kì 1: Phần Hình Học

Chương 1: Tứ giác

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Chương 2: Đa giác - Diện tích đa giác

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Đề kiểm tra Toán 8 Học kì 1

Đề kiểm tra Toán 8 Học kì 2

Học kì 2: Phần Đại Số

Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Đề kiểm tra 15 phút - Bài kiểm tra số 1

Đề kiểm tra 15 phút - Bài kiểm tra số 2

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Học kì 2: Phần Hình Học

Chương 3: Tam giác đồng dạng

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Chương 4: Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Đề kiểm tra Toán 8 Học kì 2


Đề kiểm tra Ngữ văn 8

Đề kiểm tra Ngữ Văn 8 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 8 Học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 8 Học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 8 Học kì 1

Đề kiểm tra tập làm văn số 1 lớp 8 Học kì 1 (có đáp án)

Đề kiểm tra tập làm văn số 2 lớp 8 Học kì 1 (có đáp án)

Đề kiểm tra tập làm văn số 3 lớp 8 Học kì 1 (có đáp án)

Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 8

Đề kiểm tra Ngữ Văn 8 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 8 Học kì 2

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 8 Học kì 2

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 8 Học kì 2

Đề kiểm tra Tập làm văn số 5 lớp 8 Học kì 2

Đề kiểm tra Tập làm văn số 6 lớp 8 Học kì 2

Đề kiểm tra Tập làm văn số 7 lớp 8 Học kì 2

Đề thi Học kì 2 Ngữ Văn lớp 8


Đề kiểm tra Vật Lí 8

Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 8 học kì 1

Đề kiểm tra Vật Lí 8 học kì 1

- 6 đề kiểm tra sưu tầm có đáp án và thang điểm cực hay:

- 5 đề kiểm tra khác:

Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 2


Đề kiểm tra Hóa học 8

Đề kiểm tra Hóa học 8 Học kì 1

Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Chương 2: Phản ứng hóa học

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Chương 3: Mol và tính toán hóa học

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Đề kiểm tra Hóa 8 Học kì 1

Đề thi Hóa 8 Học kì 1

Đề kiểm tra Hóa học 8 Học kì 2

Chương 4: Oxi - Không khí

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Chương 5: Hidro - Nước

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Chương 6: Dung dịch

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Đề thi Hóa 8 Học kì 2


Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 8

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 8 Học kì 1 có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 8 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 8 Thí điểm Học kì 1 có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 8 Thí điểm Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 Thí điểm Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 8 Thí điểm Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra Học kì 1 Tiếng Anh 8 Thí điểm có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 8 Thí điểm Học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 Thí điểm Học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 8 Thí điểm Học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra Học kì 2 Tiếng Anh 8 Thí điểm có đáp án


Đề kiểm tra Sinh học 8

Đề kiểm tra Sinh học 8 Học kì 1

Đang biên soạn.

Đề kiểm tra Sinh học 8 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 8 Học kì 2 (Lần 3)

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 8 Học kì 2

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm + Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 8 Học kì 2 (Lần 4)

Đề kiểm tra học kì 2 Sinh 8 (Bài kiểm tra cuối kì)

Đề kiểm tra Học kì 2 (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra Học kì 2 (Trắc nghiệm + Tự luận)


Đề kiểm tra Địa Lí 8

Đề kiểm tra Địa Lí 8 Học kì 1

Đề kiểm tra Địa Lí 8 Học kì 2


Đề kiểm tra Lịch Sử 8

Đề kiểm tra Lịch Sử 8 Học kì 1

Đề kiểm tra Lịch Sử 8 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 8 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 8 có đáp án

Đề kiểm tra Lịch Sử 8 Học kì 2

Đề kiểm tra Lịch Sử 8 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 8 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch Sử 8 có đáp án


Đề kiểm tra Công nghệ 8

Đề kiểm tra Công nghệ 8 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 8 Học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ 8 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ 8 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ 8

Đề kiểm tra Công nghệ 8 Học kì 2


Đề kiểm tra Tin học 8

Đề kiểm tra Tin học 8 Học kì 1

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 8 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 8 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 8 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 8 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề kiểm tra Tin học 8 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra Tin học 8 Học kì 2

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 8 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 8 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 8 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 8 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề kiểm tra Tin học 8 Học kì 2 có đáp án


Đề kiểm tra GDCD 8

Top 12 Đề kiểm tra GDCD 8 Học kì 1 có đáp án

Top 12 Đề kiểm tra GDCD 8 Học kì 2 có đáp án

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.