Bộ Đề kiểm tra, đề thi các môn lớp 9 có đáp án


Tuyển tập các đề kiểm tra, đề thi lớp 9 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật Lí, Hóa học, ... gồm đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề thi giữa kì, đề thi Học kì 1, Học kì 2 có đáp án và thang điểm chi tiết. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong bài thi, bài kiểm tra các môn học lớp 9.

Đề kiểm tra Toán 9

A/ Đề thi Toán lớp 9 theo PPCT

(mới) Bộ đề thi Toán lớp 9 (60 đề)

Top 4 Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 có đáp án

Top 5 Đề thi Toán lớp 9 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra Học kì 1 (Tự luận)

Đề kiểm tra Học kì 1 (Trắc nghiệm - Tự luận)

Top 4 Đề thi Toán lớp 9 Giữa học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề thi Toán lớp 9 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra Học kì 2 (Tự luận)

Đề kiểm tra Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận)

B/ Đề thi Toán lớp 9 theo Chương

Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1

Học kì 1: Phần Đại Số

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại số

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm - Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 1 Đại Số

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 2 Đại số

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm - Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 2 Đại Số

Học kì 1: Phần Hình học

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Hình học

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm - Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 1 Hình học

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 2 Hình học

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm - Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 2 Hình học

Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 2

Học kì 2: Phần Đại Số

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Đại số

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Đại Số

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm - Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Đại Số

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Đại số

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm - Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 4 Đại Số

Học kì 2: Phần Hình học

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Hình học

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm - Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Hình học

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Hình học

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Hình học

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 4 Hình học


Đề kiểm tra Ngữ văn 9

Đề kiểm tra Ngữ Văn 9 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 9 Học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 9 Học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 9 Học kì 1

Đề kiểm tra tập làm văn số 1 lớp 9 Học kì 1 (có đáp án)

Đề kiểm tra tập làm văn số 2 lớp 9 Học kì 1 (có đáp án)

Đề kiểm tra tập làm văn số 3 lớp 9 Học kì 1 (có đáp án)

Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 9

Đề kiểm tra Ngữ Văn 9 Học kì 2

Top 36 Đề kiểm tra, đề thi Học kì 2 Ngữ Văn lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 9 Học kì 2

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 9 Học kì 2

Đề kiểm tra 1 tiết Văn phần Thơ lớp 9 Học kì 2

Đề kiểm tra 1 tiết Văn phần Truyện lớp 9 Học kì 2

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 9 Học kì 2

Đề kiểm tra Tập làm văn số 5 lớp 9 Học kì 2

Top 4 Đề thi Ngữ Văn lớp 9 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án

Đề kiểm tra Tập làm văn số 6 lớp 9 Học kì 2

Đề kiểm tra Tập làm văn số 7 lớp 9 Học kì 2

Đề thi Học kì 2 Ngữ Văn lớp 9


Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 9

(mới) Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 9 năm 2021 (60 đề)

Top 15 Đề kiểm tra Học kì 1 Tiếng Anh lớp 9 có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Học kì 2 Tiếng Anh lớp 9 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 mới

Top 15 Đề kiểm tra Học kì 1 Tiếng Anh lớp 9 mới có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Học kì 2 Tiếng Anh lớp 9 mới có đáp án


Đề kiểm tra Vật Lí 9

Đề kiểm tra Vật Lí 9 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 9 học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 9 học kì 1

Top 4 Đề thi Vật Lí lớp 9 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án

Đề kiểm tra Vật Lí 9 học kì 1

- 6 đề kiểm tra sưu tầm có đáp án và thang điểm cực hay:

- 5 đề kiểm tra khác:

Đề kiểm tra Vật Lí 9 Học kì 2


Đề kiểm tra Hóa học 9

Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 1

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Chương 2: Kim loại

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Chương 3: Phi kim

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Đề kiểm tra Học kì 1 Hóa học 9

- 5 đề biên soạn:

- 4 đề sưu tầm:

Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 2

Chương 4: Hidrocacbon - Nhiên liệu

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Chương 5: Dẫn xuất của hidrocacbon. Polime

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Top 4 Đề thi Hóa học 9 Giữa kì 2 có đáp án

Đề thi Học kì 2 Hóa học 9

Đề kiểm tra Sinh học 9

Top 12 Đề kiểm tra, đề thi Sinh học lớp 9 Học kì 1 có đáp án

Top 32 Đề kiểm tra, đề thi Sinh học lớp 9 Học kì 2 có đáp án

Top 8 Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 9 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm - Tự luận

Top 8 Đề kiểm tra, đề thi Sinh học lớp 9 Giữa kì 2 có đáp án

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm - Tự luận

Top 8 Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 9 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm - Tự luận

Top 8 Đề kiểm tra, đề thi Sinh học lớp 9 Học kì 2 có đáp án

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm - Tự luận

Đề kiểm tra Địa Lí 9

Đề kiểm tra Địa Lí 9 Học kì 1

Đề kiểm tra Địa Lí 9 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 9 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 9 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 9 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra Học kì 1 Địa Lí 9

Đề kiểm tra Địa Lí 9 Học kì 2

Đề kiểm tra Địa Lí 9 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 9 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 9 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 9 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Đề thi Học kì 2 Địa Lí 9


Mục lục Đề kiểm tra Lịch Sử 9

Đề kiểm tra Lịch Sử 9 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 9 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 9 có đáp án

Đề kiểm tra Lịch Sử 9 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 9 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 9 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Tin học 9

Đề kiểm tra Tin học 9 Học kì 1

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 9 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra Tin học lớp 9 Giữa học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 9 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề thi Tin học lớp 9 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án

Top 4 Đề thi Tin học lớp 9 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra Tin học 9 Học kì 2

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 9 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra Tin học lớp 9 Giữa học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 9 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề thi Tin học lớp 9 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án

Top 4 Đề thi Tin học lớp 9 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Công nghệ 9

Đề kiểm tra Công nghệ 9 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra Công nghệ 9 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra GDCD 9

Top 12 Đề kiểm tra GDCD 9 Học kì 1 có đáp án

Top 12 Đề kiểm tra GDCD 9 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề thi vào lớp 10 môn Hóa


Mục lục Đề thi vào lớp 10 môn GDCD

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.Nhóm hỏi bài 2k6