Bộ Đề thi Hóa học lớp 9 Giữa kì 1 có đáp án năm 2021 (4 đề)Bộ Đề thi Hóa học lớp 9 Giữa kì 1 có đáp án năm 2021 (4 đề)

Phần dưới là Top 4 Đề thi Hóa học lớp 9 Giữa kì 1 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi môn Hóa học lớp 9.

Quảng cáo

Đề thi Giữa kì 1 Hóa học lớp 9 có đáp án

     Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 : Dãy oxit nào dưới đây khi hòa tan trong nước thu được dung dịch axit?

A. BaO, SO2, CO2, SO3

B. P2O5, SO3, N2O5, CO2

C. CO, SO2, CuO, Cl2O7

D. NO, Al2O3, P2O5, SO2

Câu 2 : Cho dãy bazơ sau: KOH, NaOH, Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3. Số chất trong dãy không bị nhiệt phân hủy là:

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 3 : Diêm tiêu có nhiều ứng dụng quan trong như: chế tạo thuốc nổ đen, làm phân bón, cung cấp nguyên tố nitơ và kali cho cây trồng,... Công thức hóa học của diêm tiêu là

A. KNO3

B. KClO3

Quảng cáo

C. NaNO3

D. NaNO2

Câu 4 : Loại phân đạm nào dưới đây có hàm lượng nitơ cao nhất?

A. Kali nitrat

B. Amoni sunfat

C. Ure

D. Amoni nitrat

Câu 5 : Dãy gồm các chất tác dụng được với dung dịch Na2CO3

A. H2SO4, NaOH và KNO3

B. HCl, KOH và SO2

C. H2SO4, Ca(OH)2 và MgCl2

D. NaOH, SO2 và KNO3

Câu 6 : Chỉ dùng dung dịch HCl có thể phân biệt được các dung dịch:

A. KOH, KHCO3, Na2CO3

B. KOH, NaOH, AgNO3

C. Na2SO4, Na2SO3, NaNO3

D. KOH, Na2CO3, AgNO3

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Câu 7 : Khí N2 bị lẫn tạp chất là khí CO2, có thể dùng chất nào sau đây để thu được N2 tinh khiết?

A. H2SO4

B. Ca(OH)2

C. NaHSO3

D. CaCl2

Câu 8 : Trong các dãy oxit dưới đây, dãy nào thỏa mãn điều kiện tất cả các oxit đều phản ứng với axit clohiđric?

A. CuO, FeO, CO2

B. CuO, P2O5, FeO

C. CuO, SO2, BaO

D. CuO, BaO, Fe2O3

Câu 9 : Cho 1,82 gam hỗn hợp MgO và Al2O3 tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch H2SO4 0,2M. Thành phần % khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp là

A. 43,96% và 56,04%

B. 56,33% và 43,67%

C. 27,18% và 72,82%

D. 53,63% và 46,37%

Câu 10 : Oxit được dùng làm chất hút ẩm (chất làm khô) trong phòng thí nghiệm là

A. CuO

B. ZnO

C. PbO

D. CaO

Câu 11 : Để nhận biết 3 khí không màu: CO2, O2, H2 đựng trong 3 lọ mất nhãn ta dùng

A. Giấy quỳ tím ẩm

B. Que đóm còn tàn đỏ, nước vôi trong

C. Than hồng trên que đóm

D. Dẫn các khí vào nước vôi trong

Câu 12 : Dẫn từ từ 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M, sau phản ứng thu được dung dịch

A. Na2CO3

B. Na2CO3 và NaHCO3

C. NaHCO3

D. Na2CO3 và NaOH dư

Câu 13 : Tính chất hóa học nào không phải là tính chất hóa học đặc trưng của axit

A. Tác dụng với kim loại

B. Tác dụng với muối

C. Tác dụng với oxit axit

D. Tác dụng với oxit bazơ

Câu 14 : Kim loại X tác dụng với H2SO4 loãng giải phóng khí hiđro. Dẫn toàn bộ lượng hiđro trên qua ống nghiệm chứa oxit, nung nóng thu được kim loại Y. Hai chất X, Y lần lượt là:

A. Ag và Zn

B. Cu và Ag

C. Na và Mg

D. Zn và Cu

Câu 15 : Cho một khối lượng bột kẽm dư vào 200 ml dung dịch HCl. Kết thúc phản ứng thu được 2,24 lít khí (đktc). Nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng là

A. 1M

B. 0,1M

C. 2M

D. 0,2M

Câu 16 : Dung dịch axit clohiđric tác dụng với sắt tạo thành:

A. Sắt (II) clorua và khí hiđro

B. Sắt (III) clorua và khí hiđro

C. Sắt (II) sunfua và khí hiđro

D. Sắt (II) clorua và nước

Câu 17 : Muốn pha loãng axit sunfuric đặc ta phải:

A. Rót nước vào axit đặc.

B. Rót từ từ nước vào axit đặc.

C. Rót nhanh axit đặc vào nước.

D. Rót từ từ axit đặc vào nước.

Câu 18 : Phản ứng giữa dung dịch Ba(OH)2 và dung dịch H2SO4 (vừa đủ) thuộc loại:

A. Phản ứng trung hoà

B. Phản ứng thế

C. Phản ứng hoá hợp

D. Phản ứng oxi hoá – khử.

Câu 19 : Dãy hóa chất nào dưới đây đều tác dụng được với dung dịch HCl?

A. Cu, K2O, Ba(OH)2, AgCl

B. Zn, FeO, Al(OH)3, CaCO3

C. H2O, BaO, KOH, Ag

D. CaO, NaCl, Al(OH)3, Mg

Câu 20 : Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch (chúng không phản ứng với nhau)?

A. KOH và NaCl

B. KOH và HCl

C. KOH và CuCl2

D. KOH và Al(OH)3

Câu 21 : Nhóm các dung dịch có pH > 7 là

A. HCl, NaOH

B. H2SO4, HCl

C. KOH, Ca(OH)2

D. BaCl2, KNO3

Câu 22 : Công thức hóa học của đạm urê là

A. NH4NO3

B. NH4Cl

C. CO(NH2)2

D. (NH4)2SO4

Câu 23 : Cho 12,6 gam Na2SO3 tác dụng với H2SO4 dư. Thể tích SO2 thu được (đktc) là

A. 1,12 lít

B. 2,24 lít

C. 4,48 lít

D. 3,36 lít

Câu 24 : Cho hỗn hợp sau: NaCl, Na2CO3 và NaOH. Để thu được muối ăn tinh khiết, từ hỗn hợp trên có thể dùng một lượng dư dung dịch chất nào sau đây?

A. BaCl2

B. HCl

C. Na2CO3

D. CaCl2

Câu 25 : Biết 12 gam muối hỗn hợp muối gồm: CaCO3 và CaSO4 tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl thu được 0,672 lít khí (ở đktc). Thành phần % theo khối lượng của CaCO3 và CaSO4 có trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:

A. 25% và 75%

B. 30% và 70%

C. 75% và 25%

D. 70% và 30%

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

1. B 2. B 3. A 4. C 5. C
6. D 7. B 8. D 9. A 10. D
11. B 12. C 13. C 14. D 15. A
16. A 17. D 18. A 19. B 20. A
21. C 22. C 23. B 24. B 25. A

Câu 1 : B

Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit

Loại đáp án A do BaO là oxit bazơ

Loại đáp án C do CuO là oxit bazơ

Loại đáp án D do Al2O3 là oxit lưỡng tính.

Câu 2 : B

Các bazơ không tan bị nhiệt phân hủy

Vậy KOH, NaOH không bị nhiệt phân hủy.

Câu 4 : C

Phân ure có hàm lượng đạm cao nhất (46,67%).

Câu 5 : C

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 ↑ + 2O

Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + 2NaOH

Na2CO3 + MgCl2 → MgCO3 ↓ + 2NaCl

Câu 6 : D

Sử dụng HCl

+ Có khí thoát ra → Na2CO3

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

+ Có kết tủa trắng xuất hiện → AgNO3

HCl + AgNO3 → AgCl ↓ + HNO3

+ Không có hiện tượng xuất hiện → KOH

KOH + HCl → KCl + H2O

Câu 7 : B

Sục hỗn hợp khí qua nước vôi trong dư, khí CO2 phản ứng bị giữ lại, khí N2 không phản ứng thoát ra thu được N2 tinh khiết.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

Câu 8 : D

CuO, BaO, Fe2O3 là các oxit bazơ nên đều tác dụng với axit HCl.

Câu 9 : A

Gọi số mol MgO là a (mol); số mol Al2O3 là b (mol)

Khối lượng hỗn hợp là 1,82 gam → 40a + 102b = 1,82 (1)

Phương trình hóa học:

Đề thi Giữa kì 1 Hóa học lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Ta có: naxit = a + 3b = 0,25.0,2 = 0,05 (2)

Từ (1) và (2) có a = 0,02 và b = 0,01

Đề thi Giữa kì 1 Hóa học lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 10 : D

CaO có tính hút ẩm mạnh nên được dùng làm chất hút ẩm (chất làm khô) trong phòng thí nghiệm.

Câu 11 : B

- Sử dụng que đóm còn tàn đỏ cho vào các lọ chứa khí:

+ Que đóm bùng cháy: O2

+ Que đóm tắt: CO2; H2 (nhóm I)

- Nhận biết nhóm I: Dùng lượng dư nước vôi trong

+ Có kết tủa → CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

+ Không hiện tượng → H2

Câu 12 : C

Ta có Đề thi Giữa kì 1 Hóa học lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) → Sau phản ứng thu được NaHCO3.

Câu 14 : D

Do X tác dụng với H2SO4 loãng, giải phóng H2 nên X không thể là Cu và Ag → loại A và B

Do H2 không khử được MgO để tạo thành Mg → loại C

Câu 15 : A

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

0,2 ← 0,1 mol

Đề thi Giữa kì 1 Hóa học lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 16 : A

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

FeCl2: sắt (II) clorua

Câu 19 : B

Loại A do Cu, AgCl không tác dụng với HCl

Loại C do H2O, Ag không tác dụng với HCl

Loại D do NaCl không tác dụng với HCl

Câu 20 : A

KOH + NaCl → không phản ứng

KOH + HCl → KCl + H2O

2KOH + CuCl2 → 2KCl + Cu(OH)2

KOH + Al(OH)3 → KAlO2 + 2H2O

Câu 21 : C

Các dung dịch KOH, Ba(OH)2 là các dung dịch bazơ nên có pH > 7.

Câu 23 : B

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

0,1 → 0,1 mol

→ Vkhí = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

Câu 24 : B

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Cô cạn cho H2O, HCl bay hơi được NaCl tinh khiết.

Câu 25 : A

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

0,03 → 0,03 mol

Đề thi Giữa kì 1 Hóa học lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Giữa kì 1 Hóa học lớp 9 có đáp án

     Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 : Cho các chất sau: H2O, CO2, CaO và HCl. Số cặp chất phản ứng được với nhau là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Câu 2 : Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam một oxit của kim loại hóa trị II cần vừa đủ 10 gam dung dịch HCl 21,9%. Xác định công thức hóa học của oxit trên.

A. FeO

B. CaO

C. MgO

D. CuO

Câu 3 : Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, CO, SO2 qua dung dịch nước vôi trong, dư. Khí thoát ra là

A. CO

B. CO2

C. SO2

D. CO2 và SO2

Câu 4 : Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Fe, Cu, Mg

B. Zn, Fe, Cu

C. Zn, Mg, Al.

D. Fe, Zn, Ag

Câu 5 : Dãy các dung dịch nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành màu xanh?

A. NaOH, Ca(OH)2, MgSO4, NaCl

B. Ca(OH)2, HCl, NaOH, Ba(OH)2

C. FeCl2, H2O, NaOH, Ba(OH)2

D. Ba(OH)2, Ca(OH)2, NaOH, KOH

Câu 6 : Khi cho từ từ dung dịch NaOH cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp gồm HCl và một ít phenolphtalein. Hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là:

A. Màu đỏ mất dần.

B. Không có sự thay đổi màu

C. Màu đỏ từ từ xuất hiện.

D. Màu xanh từ từ xuất hiện.

Câu 7 : Cho một khối lượng bột sắt dư vào 200 ml dung dịch HCl. Phản ứng xong thu được 2,24 lít khí (đktc). Nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng là

A. 1M

B. 0,1M

C. 2M

D. 0,2M

Câu 8 : Để phân biệt 2 dung dịch HCl và H2SO4 loãng. Ta dùng một kim loại là

A. Mg

B. Ba

C. Cu

D. Zn

Câu 9 : Cho sơ đồ chuyển hóa sau: X → Y → Z Đề thi Giữa kì 1 Hóa học lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) X.

X, Y, Z có thể là

A. Na, Na2O, NaOH

B. P2O5, H3PO4, Ca3(PO4)2

C. Ba, BaSO4, BaO

D. CO2, Na2CO3, BaCO3

Câu 10 : Cho 6,4 gam Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư. Thu được V lít khí SO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24

B. 4,48

C. 3,36

D. 6,72

Câu 11 : Công thức hóa học của vôi sống là

A. Na3O

B. CaCO3

C. CaO

D. Ca(OH)2

Câu 12 : Cặp chất nào dưới đây tổn tại trong cùng một dung dịch

A. HCl và NaOH

B. KCl và HCl

C. Ba(OH)2 và H2SO4

D. KOH và H2SO4

Câu 13 : Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit:

A. CO2; SO2; P2O5; Fe2O3

B. Fe2O3; SO2; SO3; MgO

C. P2O5; CO2; Al2O3; SO3

D. P2O5; CO2; CuO; SO3

Câu 14 : Để nhận biết dung dịch NaOH và dung dịch Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là

A. phenolphtalein

B. quỳ tím

C. dung dịch H2SO4

D. dung dịch HCl

Câu 15 : NaOH có tính chất vật lý nào sau đây?

A. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, ít tan trong nước

B. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt

C. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, không tan trong nước.

D. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, khi tan trong nước thu nhiệt.

Câu 16 : Dãy các bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ cao là

A. Mg(OH)2, NaOH, Ca(OH)2, KOH

B. Cu(OH)2, Fe(OH)2, Ca(OH)2, Mg(OH)2

C. Cu(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3

D. Zn(OH)2, Ca(OH)2, KOH, NaOH

Câu 17 : Cho phương trình phản ứng:Na2CO3+ 2HCl → 2NaCl + X + H2O. X là chất nào sau đây?

A. CO

B. CO2

C. H2

D. Cl2

Câu 18 : Trường hợp nào sau đây có phản ứng tạo sản phẩm là chất kết tủa màu xanh?

A. Cho Cu vào dung dịch AgNO3

B. Cho Zn vào dung dịch AgNO3.

C. Cho dung dịch KOH vào dung dịch FeCl3.

D. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4.

Câu 19 : Ứng dụng nào dưới đây không phải là ứng dụng của NaCl

A. Chế tạo thuốc nổ đen

B. Gia vị và bảo quản thực phẩm

C. Làm nguyên liệu sản xuất NaOH

D. Làm nguyên liệu cơ bản cho nhiều ngành công nghiệp hóa chất.

Câu 20 : X là một chất rắn ở dạng bột, có các tính chất: không tan trong nước; tác dụng được với dung dịch HCl; bị nhiệt phân hủy. X là

A. NaCl

B. CaCO3

C. BaSO4

D. Ca(HCO3)2

Câu 21 : . Để phân biệt 2 loại phân bón hoá học là: NH4NO3 và NH4Cl. Ta dùng dung dịch:

A. KOH

B. Ca(OH)2

C. AgNO3

D. BaCl2

Câu 22 : Phần trăm về khối lượng của nguyên tố N trong phân ure là

A. 32,33%

B. 31,81%

C. 46,67%

D. 63,64%

Câu 23 : Nguyên tố có tác dụng kích thích cây trồng ra hoa, làm hạt là

A. Magie

B. Kali

C. Nitơ

D. Lưu huỳnh

Câu 24 : Oxit khi tan trong nước làm giấy quỳ chuyển thành màu đỏ là

A. MgO

B. P2O5

C. K2

D. CaO

Câu 25 : Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng chất kết tủa thu được là :

A. 10,0 g

B. 19,7 g

C. 5,0 g

D. 20 g

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

1. A 2. D 3. A 4. C 5. D
6. C 7. A 8. B 9. D 10. A
11. C 12. B 13. C 14. C 15. B
16. C 17. B 18. D 19. A 20. B
21. C 22. C 23. B 24. B 25. A

Câu 1 : A

Các cặp chất phản ứng được với nhau là: H2O và CO2; H2O và CaO; CO2 và CaO; CaO và HCl.

Câu 2 : D

Khối lượng axit có trong dung dịch là: mHCl = 10.21,9% = 2,19g

Đề thi Giữa kì 1 Hóa học lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Đặt oxit là MO

MO + 2HCl → MCl2 + H2O

0,03 ← 0,06 mol

Đề thi Giữa kì 1 Hóa học lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Vậy oxit là CuO.

Câu 3 : A

Khí CO không phản ứng với nước vôi trong.

Câu 4 : C

Các kim loại Zn, Mg, Al đứng trước (H) trong dãy hoạt động hóa học của kim loại nên tác dụng được với H2SO4 loãng.

Câu 5 : D

Các dung dịch bazơ Ba(OH)2, Ca(OH)2, NaOH, KOH … làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

Câu 6 : C

Trong dung dịch sau phản ứng có NaOH dư làm cho phenolphtalein chuyển sang màu đỏ.

Câu 7 : A

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

0,2 ← 0,1 mol

Đề thi Giữa kì 1 Hóa học lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 8 : B

Sử dụng kim loại Ba

+ Nếu có khí thoát ra → HCl

Ba + 2HCl → BaCl2 + H2

+ Nếu vừa có kết tủa trắng xuất hiện vừa có khí thoát ra → H2SO4

Ba + H2SO4 loãng → BaSO4 ↓ + H2

Câu 9 : D

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3↓ + 2NaCl

BaCO3 Đề thi Giữa kì 1 Hóa học lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) BaO + CO2

Câu 10 : A

Cu + 2H2SO4 đặc Đề thi Giữa kì 1 Hóa học lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) CuSO4 + SO2 + 2H2O

0,1 → 0,1 mol

V = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

Câu 12 : B

HCl + NaOH → NaCl + H2O

KCl + HCl → không phản ứng

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O

Câu 13 : C

Dung dịch KOH có thể phản ứng được với nhiều oxit axit và oxit lưỡng tính.

Câu 14 : C

Sử dụng dung dịch H2SO4:

+ Có kết tủa trắng → Ba(OH)2

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

+ Không có hiện tượng xuất hiện → NaOH

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

Câu 16 : C

Các bazơ không tan: Cu(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3 …. bị nhiệt phân hủy.

Câu 18 : D

2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2 (↓ xanh)

Câu 20 : B

X không tan trong nước → loại A và D

X tác dụng với HCl → loại C

Câu 21 : C

Sử dụng AgNO3

+ Có kết tủa trắng → NH4Cl

NH4Cl + AgNO3 → AgCl (↓ trắng) + NH4NO3

+ Không có hiện tượng gì → NH4NO3

Câu 22 : C

Phân ure: CO(NH2)2

Đề thi Giữa kì 1 Hóa học lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 24 : B

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

H3PO4 là axit làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Câu 25 : A

Số mol CO2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

0,1 → 0,1 mol

Khối lượng kết tủa là: m = 0,1.100 = 10 gam.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Hóa Học lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Nhóm hỏi bài 2k6