Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Với Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề), chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 1 Hóa học 9.

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Hóa học 9 Học kì 1 bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa học 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

(Cho C = 12, O = 16, H = 1, Na = 23, K = 39, Mg = 24, Ca = 40, P = 31, Cl = 35,5, 

F = 19, Si = 27, N = 14, S = 32)

I - TRẮC NGHIỆM (7 Điểm)

Câu 1: Sắt(III) oxit (Fe2O3) tác dụng được với: 

  A. Nước, sản phẩm là axit                

  B. Bazơ, sản phẩm là muối và nước                                 

  C. Nước, sản phẩm là bazơ                      

  D. Axit, sản phẩm là muối và nước         

Quảng cáo

Câu 2: Cho các oxit axit sau: CO2; SO3; N2O5; P2O5. Dãy axit tương ứng với các oxit axit trên là: 

  A. H2SO3, H2SO3, HNO3, H3PO

   B. H2CO3, H2SO4, HNO2, H3PO4

  C. H2CO3, H2SO3, HNO3, H3PO4

   D. H2CO3, H2SO4, HNO3, H3PO4    

Câu 3: Khi Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, sản phẩm của phản ứng là

  A. FeSO4                                         B. Fe2(SO4)3

  C. FeSO4 và H2                               D. Fe2(SO4)2 và SO2

Câu 4: Trong hơi thở, chất khí làm đục nước vôi trong là: 

  A. SO3                           B. CO2                         C. SO2D. NO2   

Câu 5: Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3. Hiện tượng quan sát được là: 

  A. Có khí thóat ra                                       B.  Có kết tủa trắng

  C. Có kết tủa đỏ nâu                                  D.  Có kết tủa trắng xanh    

Quảng cáo

Câu 6: Để điều chế dung dịch Ba(OH)2, người ta cho:

   A. BaO tác dụng với dung dịch HCl

   B. BaCl2 tác dụng với dung dịch Na2CO3

   C. BaO tác dụng với dung dịch H2O

   D. Ba(NO3)2 tác dụng với dung dịch Na2SO4

Câu 7: Cho 2,24 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch Ca(OH)2, chỉ thu được muối CaCO3. Nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 cần dùng là:

  A. 0,5M                     B. 0,25M                     C. 0,1M                     D. 0,05M

Câu 8: Diêm tiêu có nhiều ứng dụng quan trọng như: Chế tạo thuốc nổ đen, làm phân bón, cung cấp nguyên tố nitơ và kali cho cây trồng, ... Công thức hóa học của diêm tiêu là

  A. KCl                     B. K2CO3                     C. KClO3                     D. KNO3     

Quảng cáo

Câu 9: Có thể dùng dung dịch nào sau đây để phân biệt được 3 chất bột: CaO, CaCO3 và BaSO4

  A. HCl                   B. NaOH                   C. KCl                   D. BaCl2

Câu 10: Cặp chất tác dụng với nhau sẽ tạo ra khí lưu huỳnh đioxit là: 

  A.  CaCO3 và HCl                             B.  K2CO3 và HNO3  

  C.  Na2SO3 và H2SO4                               D. Na2SO4 và HCl

Câu 11: Trong các loại phân bón sau, phân bón hoá học kép là:

  A. (NH4)2SO4             B. Ca (H2PO4)2             C. KCl             D. KNO3

Câu 12: Cho phương trình phản ứng:

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + X + H2O

X là:

  A. CO                     B. CO2                     C. H2                     D. Cl2

Câu 13: Trong các kim loại sau đây, kim loại có độ cứng lớn nhất là:

  A. Crom (Cr)                                             B. Nhôm (Al)        

  C. Sắt (Fe)                                                D. Natri (Na)

Câu 14: Kim loại được rèn, kéo sợi, dát mỏng tạo nên các đồ vật khác nhau nhờ tính chất nào sau đây? 

  A. Tính dẫn nhiệt                                       B. Tính dẻo            

  C. Có ánh kim                                            D. Tính dẫn điện         

Câu 15: Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp các kim loại theo thứ tự mức hoạt động hóa học giảm dần

   A. K, Al, Mg, Cu, Fe                                  B. Na, Fe, Al, Zn, Ag

   C. K, Mg, Fe, Cu, Au                                 D. Na, Cu, Al, Fe, Zn.

Câu 16: Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4. Xảy ra hiện tượng: 

  A. Không có dấu hiệu phản ứng

  B. Có chất khí bay ra, dung dịch không đổi màu

  C. Có chất rắn màu trắng bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần

  D. Có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần   

Câu 17: Kim loại X có những tính chất hóa học sau:

- Phản ứng với oxit khi nung nóng.

- Phản ứng với dung dịch AgNO3.

- Phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí H2 và muối của kim loại hóa trị II. Kim loại X là:

  A. Cu                         B. Fe                         C. Al                         D. Na

Câu 18: Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một lượng nhỏ các nguyên tố khác như: Si, Mn, S, …trong đó hàm lượng cacbon chiếm: 

  A.  Từ 2% đến 5%                              B.  Từ 2% đến 6% 

  C.  Trên 6%                                         D.  Dưới 2%      

Câu 19: Cho 8,1g một kim loại (hoá trị III) tác dụng với khí clo có dư thu được 40,05g muối. Xác định kim loại đem phản ứng:

   A. Au                  B. Cr                  C. Al                  D. Fe

Câu 20: Cho m gam bột sắt vào dung dịch axit sunfuric loãng dư, phản ứng hoàn toàn tạo ra 6,72 lít khí hiđro (đktc). Giá trị của m là: 

  A.  16,8                  B.  15,6                  C.  8,4                  D.  11,2                

II – TỰ LUẬN (3 điểm):

Câu 1: (1 điểm) Hoàn thành các phương trình hóa học biểu diễn dãy chuyển đổi hóa học sau :

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 2: (2 điểm) Cho một khối lượng sắt dư vào 50 ml dung dịch HCl. Kết thúc phản ứng, thu được 3,36 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hóa học. 

b) Tính khối lượng sắt đã tham gia phản ứng.

c) Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I – TRẮC NGHIỆM

1D

2D

3C

4B

5C

6C

7A

8D

9A

10C

11D

12B

13A

14B

15C

16D

17B

18A

19C

20A


Câu 1: Đáp án D

Sắt(III) oxit (Fe2O3) tác dụng được với axit tạo muối và nước.

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Câu 2: Đáp án D

CO2 có axit tương ứng là H2CO3

SO3 có axit tương ứng là H2SO4

N2O5 có axit tương ứng là HNO3

P2O5 có axit tương ứng là H3PO4     

Câu 3: Đáp án C

Kim loại có nhiều hóa trị phản ứng với HCl, H2SO4 loãng tạo muối hóa trị thấp.

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Câu 4: Đáp án B

Khí CO2 làm đục nước vôi trong. Do CO2 phản ứng với Ca(OH)2 tạo kết tủa CaCO3 trắng.

Phương trình phản ứng: 

CO2 + Ca(OH)→ CaCO3↓ + H2O

Câu 5: Đáp án C

Phương trình phản ứng: 

3KOH + FeCl3 → 3KCl + Fe(OH)3↓ (đỏ nâu)

Câu 6: Đáp án C

Để điều chế dung dịch Ba(OH)2, người ta cho BaO tác dụng với dung dịch H2O

BaO + H2O → Ba(OH)

Câu 7: Đáp án A

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Phương trình phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Theo phương trình: Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 8: Đáp án D

Muối kali nitrat (KNO3) còn có tên là diêm tiêu.

Câu 9: Đáp án A

Dùng HCl để nhận biết 3 chất bột trên.

- Chất bột chỉ tan trong HCl là CaO

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

- Chất bột tan trong HCl đồng thời có khí thoát ra là CaCO3

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

- Chất bột không tan trong HCl là BaSO4.

Câu 10: Đáp án C

A. Loại vì tạo phản ứng tạo khí CO2. Phương trình phản ứng:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

B. Loại vì tạo phản ứng tạo khí CO2. Phương trình phản ứng:

K2CO+ 2HNO3 → 2KNO+ H2O + CO2

C. Chọn. Phản ứng tạo khí lưu huỳnh đioxit (SO2)

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2

D. Loại vì không xảy ra phản ứng. 

Câu 11: Đáp án D

Phân bón hóa học kép là loại phân có chứa hai hoặc cả ba nguyên tố dinh dưỡng N, P, K.

KNO3 là phân bón hóa học kép chứa nguyên tố dinh dưỡng kali và đạm (N).

Câu 12: Đáp án B

Muối Na2CO3 phản ứng với axit HCl tạo muối mới (NaCl) và axit mới (H2CO3).

Tuy nhiên axit H2CO3 không bền và phân hủy ngay thành CO2 và H2O.

Vậy X là CO2. Phương trình phản ứng đầy đủ:

Na2CO3  + 2HCl →  2NaCl   + CO2↑ + H2O

Câu 13: Đáp án A

Kim loại có độ cứng lớn nhất là crom (Cr).

Câu 14: Đáp án B

Kim loại được rèn, kéo sợi, dát mỏng tạo nên các đồ vật khác nhau nhờ tính dẻo.   

Câu 15: Đáp án C

Chú ý dãy hoạt động hóa học của một số kim loại:

K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au

Câu 16: Đáp án D

Hiện tượng: Có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần    

Giải thích: Do Al đẩy Cu ra khỏi muối tạo kim loại Cu có màu đỏ.

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

Câu 17: Đáp án B

Kim loại thỏa mãn điều kiện trên là Fe

- Fe phản ứng với oxit khi nung nóng.

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

- Fe phản ứng với dung dịch AgNO3.

  Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag.

- Fe phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí H2 và muối của kim loại hóa trị II.

Câu 18: Đáp án A

Gang: Hàm lượng cacbon từ 2% đến 5%      

Thép: Hàm lượng cacbon dưới 2%                 

Câu 19: Đáp án C

Đặt kim loại có công thức hóa học là M

Phương trình phản ứng: 

2M + 3Cl2 → 2MCl3

Theo bài ra: 

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Theo phương trình: 

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

→ M = 27 (Al)

Câu 20: Đáp án A

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Theo phương trình: Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

→ mFe = 0,3.56 = 16,8 gam

II – TỰ LUẬN (3 điểm):

Câu 1: ( 2 điểm) 

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 2: (2 điểm)

Số mol khí H2Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)  = 0,15 mol

a) Phương trình phản ứng:  

           Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

b) Khối lượng sắt đã phản ứng:

Theo phương trình: Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

→ mFe = 0,15.56 = 8,4 gam

c) Số mol HCl phản ứng: 

Theo phương trình:

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Đổi 50 ml = 0,05 lít

Nồng độ mol của dung dịch HCl: 

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)


Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa học 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh: .....................................................................Lớp: .............................

(Cho C = 12, O = 16, H = 1, Na = 23, K = 39, Mg = 24, Ca = 40, P = 31, Cl = 35,5, 

F = 19, Si = 27, N = 14, S = 32)

I - TRẮC NGHIỆM (7 Điểm)

Câu 1: Oxit bazơ không có tính chất hóa học nào sau đây?

  A. Một số oxit bazơ tác dụng được với nước ở điều kiện thường.

  B. Oxit bazơ tác dụng được với dung dịch axit.

  C. Oxit bazơ tác dụng được với tất cả kim loại.

  D. Một số oxit bazơ tác dụng được với oxit axit.

Câu 2: Chất nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit?

  A. CO2               B. SO2               C. N2               D. O3

Câu 3: Các oxit tác dụng được với nước là

  A. PbO2, K2O, SO3.                        B. BaO, K2O, SO2.

  C. Al2O3, NO, SO2.                         D. CaO, FeO, NO2.

Câu 4: Dẫn từ từ 3,136 lít khí CO2 (đktc) vào một dung dịch có hòa tan 12,8 gam NaOH sản phẩm thu được là muối Na2CO3. Khối lượng muối Na2CO3 thu được là:

  A. 14,84 gam                                  B. 18, 96 gam

  C. 16,96 gam                                  D. 16,44 gam

Câu 5: Cặp chất tác dụng với dung dịch axit clohiđric là

  A. NaOH, BaCl2                             B. NaOH, BaCO3.

  C. NaOH, Ba(NO3)2.                      D. NaOH, BaSO4.

Câu 6: Hoà tan hết 3,6 g một kim loại hoá trị II bằng dung dịch H2SO4 loãng được 3,36 lít H2 (đktc). Kim loại là:

  A. Zn.                 B. Mg.                  C. Fe.                   D. Ca.

Câu 7: Để nhận biết các dung dịch sau: H2SO4, NaOH, HCl, người ta dùng

  A. quỳ tím và dung dịch BaCl2

  B. quỳ tím và dung dịch KOH.

  C. phenolphtalein. 

  D. phenolphtalein và dung dịch NaCl.

Câu 8: Sau khi làm thí nghiệm, có những khí thải độc hại: HCl, H2S, CO2, SO2. Dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?

  A. Muối NaCl 

  B. Nước vôi trong

  C. Dung dịch HCl

  D. Dung dịch NaNO3

Câu 9: Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được 2 dung dịch muối trong mỗi cặp chất sau:

  A. Na2SO4 và Fe2(SO4)3 

  B. Na2SO4 và K2SO4

  C. Na2SO4 và BaCl2

  D. Na2CO3 và K3PO4

Câu 10: Trộn dung dịch có chứa 0,1 mol CuSO4 và một dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, lọc kết tủa, rửa sạch rồi đem nung đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn. Giá trị m là:

  A. 8 g               B. 4 g               C. 6 g               D. 12 g

Câu 11: Cho những phân bón có công thức: KNO3, NH4NO3, Ca(H2PO4)2, CO(NH2)2, (NH4)HPO4, KCl, NH4Cl. Số phân bón đơn là:

  A. 5               B. 4               C. 3               D. 2

Câu 12: Phát biểu nào sau đây sai?

  A. Phân urê cung cấp nitơ cho cây trồng.

  B. Urê có công thức là (NH2)2CO.

  C. Supephotphat có Ca(H2PO4)2.

  D. Phân lân cung cấp kali cho cây trồng.

Câu 13: Trong tất cả các kim loại sau đây, kim loại nào dẫn điện tốt nhất?

  A. Vàng (Au)                      B. Bạc (Ag) 

  C. Đồng (Cu)                      D. Nhôm (Al)

Câu 14: Hiện tượng xảy ra khi đốt sắt trong bình khí clo là:

  A. Khói màu trắng sinh ra.

  B. Xuất hiện những tia sáng chói.

  C. Tạo chất bột trắng bám xung quanh thành bình.

  D. Có khói màu nâu đỏ tạo thành.

Câu 15: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần:

  A. K, Al, Mg, Cu, Fe.                      B. Cu, Fe, Mg, Al, K.

  C. Cu, Fe, Al, Mg, K.                      D. K, Cu, Al, Mg, Fe.

Câu 16: Nhôm là kim loại

  A. dẫn điện và nhiệt tốt nhất trong số tất cả kim loại.

  B. dẫn điện và nhiệt đều kém

  C. dẫn điện tốt nhưng dẫn nhiệt kém.

  D. dẫn điện và nhiệt tốt nhưng kém hơn đồng.

Câu 17: Kim loại Fe tác dụng được với bao nhiêu chất trong dãy sau: HCl, H2SO4 đặc nguội, dung dịch NaOH, dung dịch Al(NO3)3; khí Cl2

  A. 2                   B. 3                   C. 4                   D. 5

Câu 18: Nguyên tắc luyện thép từ gang là

  A. tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép.

  B. dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao.

  C. dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si, P, S, Mn, … trong gang để thu được thép.

  D. dùng O2 oxi hóa các tạp chất Si, P, S, Mn, … trong gang để thu được thép.

Câu 19: Kim loại nào sau đây có khả năng tự tạo ra màng oxit cứng bảo vệ khi để ngoài không khí?

  A. Al                    B. Fe                    C. Ca                    D. Na

Câu 20: “Ăn mòn kim loại” là sự phá huỷ kim loại do:

  A. Tác dụng hoá học của các chất trong môi trường xung quanh.

  B. Kim loại phản ứng hoá học với chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao.

  C. Kim loại tác dụng với dung dịch chất điện ly tạo nên dòng diện.

  D. Tác động cơ học.

II – TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm)

 Viết phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có) 

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 2: Cho 7,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg tác dụng với dung dịch HCl 14,6% (vừa đủ) thu được 7,84 lít khí (đktc) và dung dịch Y.

a) Viết phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính thành phần % khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp X.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I – TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

1C

2B

3B

4A

5B

6B

7A

8B

9A

10A

11A

12D

13B

14D

15C

16D

17A

18D

19A

20A


Câu 1: Đáp án C

Oxit bazơ không có tính chất tác dụng được với kim loại.

Câu 2: Đáp án B

SO2 là chất góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit

Câu 3: Đáp án B

Các oxit: PbO2; Al2O3; FeO không tác dụng với nước.

Câu 4: Đáp án A

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Xét tỉ lệ: Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề) phản ứng hết, NaOH dư

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 5: Đáp án B

NaOH + HCl → NaCl + H2O

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2↑ + H2O

Chú ý

- Phản ứng trung hòa axit - bazơ luôn xảy ra.

- Phản ứng giữa axit và muối xảy ra với điều kiện: sản phẩm tạo thành có chất kết tủa hoặc chất bay hơi.

Câu 6: Đáp án B

nkhí = 3,36 : 22,4 = 0,15 mol

Gọi kim loại là R (hóa trị II)

R + H2SO4 (loãng) → RSO+ H2

Theo phương trình: Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Vậy kim loại cần tìm là magie (Mg).

Câu 7: Đáp án A

Ta có thể sử dụng thuốc thử là quỳ tím và dung dịch BaCl2.      

- Trích mẫu thử của từng dung dịch ra ống nghiệm và đánh số thứ tự

- Thử bằng quỳ tím.

+ Quỳ tím hóa đỏ: H2SO4 và HCl

+ Quỳ tím hóa xanh: NaOH.

- Nhỏ dung dịch BaCl2 vào hai mẫu thử H2SO4 và HCl.

+ Mẫu thử tạo kết tủa trắng là H2SO4

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2HCl

+ Không có hiện tượng gì là HCl.

Câu 8: Đáp án B

Nước vôi trong sẽ phản ứng với các khí trên để loại bỏ chúng.

Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2 + H2S → CaS + 2H2O

CO2 + Ca(OH)→ CaCO3↓ + H2O

SO2 + Ca(OH)→ CaSO3↓ + H2O

Câu 9:Đáp án A

Sử dụng NaOH có thể phân biệt được cặp Na2SO4 và Fe2(SO4)3

+ Nếu không có hiện tượng gì → Na2SO4

+ Nếu xuất hiện kết tủa đỏ nâu → Fe2(SO4)3

6NaOH + Fe2(SO4)3 → 2Fe(OH)3(↓ đỏ nâu) + 3Na2SO4.

Câu 10: Đáp án A

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Xét tỉ lệ: Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)  phản ứng hết, NaOH dư

Số mol Cu(OH)2 tính theo số mol CuSO4

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 11: Đáp án A

Phân bón đơn là NH4NO3, Ca(H2PO4)2, CO(NH2)2, KCl, NH4Cl.

Lưu ý:

- Phân bón hóa học đơn chỉ chứa một trong ba nguyên tố dinh dưỡng chính là đạm (N), lân (P), kali (K).

- Phân bón kép có chứa hai hoặc cả ba nguyên tố dinh dưỡng N, P, K.

Câu 12: Đáp án D

Phát biểu sai là: D. Phân lân cung cấp kali cho cây trồng.

Vì phân lân cung cấp nguyên tố P cho cây trồng.

Câu 13: Đáp án B

Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag, sau đó đến Cu, Al, Fe,…

Câu 14: Đáp án D

Hiện tượng: Có khói màu nâu đỏ tạo thành.

Do sắt đã phản ứng với khí clo tạo thành FeCl3

Phương trình phản ứng: Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 15: Đáp án C

Thứ tự chiều hoạt động hóa học tăng dần của kim loại là: Cu, Fe, Al, Mg, K.

Câu 16: Đáp án D

Nhôm là kim loại dẫn điện và nhiệt tốt nhưng kém hơn đồng.

Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag, sau đó đến Cu, Al, Fe,…

Kim loại nào dẫn điện tốt thường cũng dẫn nhiệt tốt.

Câu 17: Đáp án A

Kim loại Fe tác dụng được với: HCl, khí Cl2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 18: Đáp án D

Nguyên tắc luyện thép từ gang là: làm giảm hàm lượng các tạp chất (C, S, Si, Mn,..) có trong gang bằng cách oxi hoá các tạp chất đó thành oxit rồi biến thành xỉ và tách ra khỏi thép

Câu 19: Đáp án A

Kim loại có khả năng tự tạo ra màng oxit cứng bảo vệ khi để ngoài không khí là Al. 

Al trong không khí thường có lớp màng oxit Al2O3 bảo vệ.

Câu 20: Đáp án A

Sự phá hủy kim loại và hợp kim do tác dụng hóa học của môi trường được gọi là sự ăn mòn kim loại.

II – TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 1: 

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 2:

a) Phương trình hóa học:

2Al + 6HCl →   2AlCl3 + 3H2 (1)

Mg + 2HCl →  MgCl2 + H2 (2)

b) Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Gọi x, y lần lượt là số mol của Al, Mg

Theo đề bài ta có: 27x + 24y = 7,5 (3)

Dựa vào phương trình (1), (2) ta có: 

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Giải hệ phương trình (3) và (4) ta được: x = 0,1; y = 0,2

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

%mMg = 100% - 36% = 64%


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa học 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh: .....................................................................Lớp: .............................

(Cho C = 12, O = 16, H = 1, Na = 23, K = 39, Mg = 24, Ca = 40, P = 31, Cl = 35,5, 

F = 19, Si = 27, N = 14, S = 32)

Câu 1: Oxit là:

  A. Hỗn hợp của nguyên tố oxi với một nguyên tố hoá học khác.

  B. Hợp chất của nguyên tố phi kim với một nguyên tố hoá học khác.

  C. Hợp chất của oxi với một nguyên tố hoá học khác.

  D. Hợp chất của nguyên tố kim loại với một nguyên tố hoá học khác.

Câu 2: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là

  A. K2O.               B. CuO.               C. P2O5.               D. CaO.

Câu 3: Đồng(II) oxit (CuO) tác dụng được với:

  A. Nước, sản phẩm là axit.

  B. Bazơ, sản phẩm là muối và nước.

  C. Nước, sản phẩm là bazơ.

  D. Axit, sản phẩm là muối và nước.

Câu 4: Dãy chất sau là oxit lưỡng tính:

  A. Al2O3, ZnO, PbO2, Cr2O3.

  B. Al2O3, MgO, PbO, SnO2.

  C. CaO, ZnO, Na2O, Cr2O3.

  D. PbO2, Al2O3, K2O, SnO2.

Câu 5: Để phân biệt 2 dung dịch HCl và H2SO4 loãng. Ta dùng một kim loại:

  A.  Mg                   B.  Ba                   C.  Cu                   D.  Zn

Câu 6: Đồng kim loại có thể phản ứng được với:

  A. Dung dịch HCl

  B. Dung dịch H2SO4 loãng

  C. H2SO4 đặc, nóng

  D. Dung dịch NaOH

Câu 7: Dãy các bazơ  bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước:

  A. Cu(OH)2; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2         

  B. Cu(OH)2; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH

  C. Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2        

  D. Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2

Câu 8: Để điều chế Cu(OH)2 người ta cho:

  A. CuO tác dụng với dung dịch HCl           

  B. CuCl2 tác dụng với dung dịch NaOH

  C. CuSO4 tác dụng với dung dịch BaCl2     

  D. CuCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3

Câu 9: Dung dịch muối tác dụng với dung dịch axit clohiđric là:

  A. Zn(NO3)2                             B. NaNO3.

  C. AgNO3.                                D. Cu(NO3)2.

Câu 10: Để thu được 5,6 tấn vôi sống với hiệu suất phản ứng đạt 95% thì lượng CaCO3 cần dùng là:

  A. 9,5 tấn                B. 10,5 tấn                C. 10 tấn                D. 9,0 tấn

Câu 11: Khi trộn lẫn dung dịch X chứa 1 mol  HCl vào dung dịch Y chứa 1,5 mol NaOH được dung dịch Z. Dung dịch Z làm quì tím chuyển sang:

  A. Màu đỏ                                    B. Màu xanh     

  C. Không màu.                            D. Màu tím.

Câu 12: Phản ứng nào sau đây là phản ứng trao đổi?

  A. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

  B. BaO + H2O → Ba(OH)2

  C. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

  D. BaCl2 + H2SO4 → BaSO+ 2HCl

Câu 13: Để làm sạch dung dịch NaCl có lẫn Na2SO4 ta dùng:

  A. Dung dịch AgNO3.                         B. Dung dịch HCl.

  C. Dung dịch BaCl2.                           D. Dung dịch Pb(NO3)2.

Câu 14: Trong các hợp chất sau hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học:

  A. CaCO3            B. Ca3(PO4)2            C. Ca(OH)2            D. CaCl2

Câu 15: Khối lượng của nguyên tố N có trong 200 g (NH4)2SO4 là 

  A. 42,42 g             B. 21,21 g             C. 24,56 g             D. 49,12 g 

Câu 16: Kim loại được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay do có tính bền và nhẹ, đó là kim loại:

  A. Na                     B. Zn                     C. Al                     D. K

Câu 17: Đơn chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí hiđro là:

  A. Đồng              B. Lưu huỳnh              C. Kẽm              D. Thuỷ ngân 

Câu 18: Cho 4,8 gam kim loại magie tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric. Thể tích khí hiđro thu được ở đktc là:

  A. 44,8 lít              B. 4,48 lít              C. 2,24 lít              D. 22,4 lít

Câu 19: Cho 1 lá nhôm vào dung dịch NaOH. Có hiện tượng:

  A. Lá nhôm tan dần, có kết tủa trắng

  B. Không có hiện tượng

  C. Lá nhôm tan dần, có khí không màu thoát ra

  D. Lá nhôm tan dần, dung dịch chuyển thành màu xanh lam.

Câu 20: Nguyên liệu sản xuất nhôm là quặng:

  A. Hematit          B. Manhetit           C. Bôxit                D. Pirit. 

Câu 21: Cho 10,5g hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào dd H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần % theo khối lượng của Cu và Zn lần lượt là:

  A. 61,9% và 38,1%                B. 38,1 % và 61,9%        

  C. 65% và 35%                      D. 35% và 65%

Câu 22: Để phân biệt 3 kim loại Fe, Mg và Al cần dùng

   A. Dung dịch HCl và dung dịch NaOH

   B. H2O và dung dịch HCl

   C. Dung dịch NaOH và H2O

   D. Dung dịch CuCl2 và H2O

Câu 23: Khi thả một cây đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO4 loãng, có hiện tượng sau:

  A. Sủi bọt khí, màu xanh của dung dịch nhạt dần.

  B. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch đậm dần.

  C. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, dung dịch không đổi màu.

  D. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch nhạt dần.

Câu 24: Từ 80 tấn quặng pirit sắt (FeS2) chứa 40% lưu huỳnh, sản xuất được 92 tấn axit sunfuric. Hiệu suất của quá trình sản xuất là:

  A. 100%               B. 95,88%            C. 93,88%            D. 88,88%.

Câu 25: Dung dịch nhôm clorua bị lẫn tạp chất là dung dịch CuCl2 và ZnCl2. Dùng chất nào sau đây để làm sạch dung dịch nhôm clorua?

  A. Fe.                   B. Cu.                   C. Ag.                   D. Al.

Câu 26: Ngâm một cây đinh sắt sạch vào dung dịch bạc nitrat. Hiện tượng xảy ra là:

  A. Không có hiện tượng gì cả.

  B. Bạc được giải phóng, nhưng sắt không biến đổi.

  C. Không có chất nào sinh ra, chỉ có sắt bị hoà tan.

  D. Sắt bị hoà tan một phần, bạc được giải phóng.

Câu 27: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngập dưới nước) những tấm kim loại:

  A. Zn                   B. Cu                   C. Ag.                   D. Pb

Câu 28: Phát biểu nào sau đây không đúng?

  A. Khi cho sắt tác dụng với dung dịch HCl tạo thành muối và FeCl2

  B. Khi cho clo tác dụng với sắt tạo thành muối FeCl3

  C. Khi cho clo tác dụng với sắt tạo thành muối FeCl2

  D. Khi cho clo tác dụng với FeCl2 tạo thành muối FeCl3

Câu 29: Từ Cu và hoá chất nào dưới đây để điều chế được CuSO4 ?

  A. MgSO4                                                     B. Al2(SO4)3

  C. H2SO4 loãng                               D. H2SO4 đặc, nóng                        

Câu 30: Dãy kim loại nào sau đây được sắp theo thứ tự hoạt động hóa học tăng dần?

  A. Na, Al, Zn, Fe, Cu, Ag

  B. Al, Na, Zn, Fe, Ag, Cu

  C. Ag, Cu, Fe, Zn, Al, Na

  D. Ag, Cu, Fe, Zn, Na, Al


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I – TRẮC NGHIỆM

1C

2C

3D

4A

5B

6C

7A

8B

9C

10B

11B

12D

13C

14B

15A

16C

17C

18B

19C

20C

21B

22A

23D

24C

25D

26D

27A

28C

29D

30C

Câu 1: Đáp án C

Oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tố hoá học khác.

Ví dụ: sắt(II) oxit FeO; nhôm oxit Al2O3; cacbon đioxit CO2; lưu huỳnh trioxit SO3

Câu 2: Đáp án C

Oxit axit tác dụng với nước tạo axit.

Trong các đáp án trên chỉ có P2Olà oxi axit, các đáp án còn lại là oxit bazơ.

Phương trình phản ứng:

P2O+ 3H2O → 2H3PO4

Câu 3: Đáp án D

CuO không tác dụng được với nước và bazơ.

CuO tác dụng được với axit, sản phẩm là muối và nước.

Phương trình phản ứng minh họa:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Câu 4: Đáp án A

Oxit lưỡng tính là oxit vừa tác dụng được với dung dịch axit vừa tác dụng được với dung dịch bazơ.

Một số oxit lưỡng tính thường gặp: Al2O3, ZnO, PbO2, Cr2O3, SnO2, PbO,…

Câu 5: Đáp án B

Để phân biệt 2 dung dịch HCl và H2SO4 loãng. Ta dùng Ba

- Trích mẫu thử của từng dung dịch ra ống nghiệm có đánh số.

- Cho một mẩu Ba nhỏ vào hai ống nghiệm.

+ Mẩu Ba tan trong dung dịch đồng thời có khí thoát ra và xuất hiện kết tủa trắng thì mẫu thử là H2SO4.

Ba + H2SO4 → BaSO4↓ + H2

+ Mẩu Ba tan trong dung dịch và chỉ thấy có khí thoát ra thì mẫu thử là HCl.

Ba + 2HCl → BaCl2 + H2

Câu 6: Đáp án C

Đồng kim loại không phản ứng với axit HCl, H2SO4 loãng và dung dịch NaOH.

Đồng kim loại có thể phản ứng được với H2SO4 đặc, nóng.

Câu 7: Đáp án A

Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy tạo thành oxit và nước.

B. Loại vì NaOH không bị nhiệt phân hủy.

C. Loại vì KOH không bị nhiệt phân hủy.

D. Loại vì Ba(OH)2 không bị nhiệt phân hủy.

Câu 8: Đáp án B

Để điều chế Cu(OH)2 người ta cho CuCl2 tác dụng với dung dịch NaOH

Phương trình phản ứng: 

CuCl+ 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

Câu 9: Đáp án C

Phản ứng giữa axit và muối là phản ứng trao đổi.

Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi là sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí.

HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

Câu 10: Đáp án B

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Lượng CaCO3 cần dùng là:

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 11: Đáp án B

Phản ứng trung hòa nHCl = nNaOH 

Theo bài ra: nNaOH > nHCl (1,5 > 1)

→ NaOH dư, HCl phản ứng hết.

→ Dung dịch Z làm quỳ tím chuyển sang màu xanh. 

Câu 12: Đáp án D

Phản ứng trao đổi là: BaCl2 + H2SO4 → BaSO↓ + 2HCl

Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới.

Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi: Sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí.

Câu 13: Đáp án C

Để làm sạch dung dịch NaCl có lẫn Na2SO4 ta dùng dung dịch BaClvừa đủ.

Xảy ra phản ứng: BaCl2 + Na2SO→ 2NaCl + BaSO4↓ 

Lọc bỏ kết tủa ta thu được dung dịch NaCl nguyên chất.

Câu 14: Đáp án B

Ca3(PO4)2 có chứa nguyên tố dinh dưỡng P được dùng làm phân bón hóa học 

Câu 15: Đáp án A

Trong 132 gam (NH4)2SOcó 28 gam N

Trong 200 gam (NH4)2SOcó  Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 16: Đáp án C

Kim loại được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay do có tính bền và nhẹ là nhôm (Al).

Câu 17: Đáp án C

Kẽm (Zn) tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí hiđro.

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Câu 18: Đáp án B

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2 

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Theo phương trình: Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 19: Đáp án C

Hiện tượng: Lá nhôm tan dần, có khí không màu thoát ra.

Phương trình phản ứng: 

2Al + 2NaOH  + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Câu 20: Đáp án C

Nguyên liệu sản xuất nhôm là quặng bô xit có thành phần chủ yếu là Al2O3.

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 21: Đáp án B

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Trong 2 kim loại chỉ có Zn phản ứng với H2SO4 loãng dư.

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Theo phương trình: Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

mZn = 0,1.65 = 6,5 gam

mCu = 10,5 – 6,5 = 4 gam

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 22: Đáp án A

Để phân biệt ba kim loại Fe, Mg, Al ta có thể dùng dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

- Nhỏ dung dịch NaOH đến dư vào từng mẫu thử.

+ Mẫu thử tan và xuất hiện bọt khí là Al

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

+ Mẫu thử không tan là Fe và Mg.

- Nhỏ dung dịch HCl vào hai kim loại không tan còn lại.

+ Kim loại tan, xuất hiện bọt khí và dung dịch có màu trắng xanh là Fe.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

+ Kim loại tan, xuất hiện bọt khí và dung dịch không màu là Mg.

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Câu 23: Đáp án D

Hiện tượng: Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch nhạt dần.

Do có phản ứng: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Câu 24: Đáp án C

Khối lượng lưu huỳnh chứa trong 80 tấn quặng:

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Điều chế H2SO4 theo sơ đồ sau

S → SO2 → SO3 → H2SO4

Ta thấy: Cứ 32g S thì sản xuất được 98g H2SO4

            Vậy 32g tấn S thì sản xuất được 98 tấn H2SO4

Thực tế chỉ thu được 92 tấn H2SO4

→ Hiệu ứng phản ứng: Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 25: Đáp án D

Dùng kim loại Al đẩy Cu và Zn ra khỏi muối.

2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu

2Al + 3ZnCl2 → 2AlCl3 + 3Zn

Lọc bỏ chất rắn thu được dung dịch AlCl3 nguyên chất.

Câu 26: Đáp án D

Sắt bị hoà tan một phần, bạc được giải phóng do sắt hoạt động hóa học mạnh hơn bạc nên có thể đẩy bạc ra khỏi muối. 

Fe + 2AgNO3  → Fe(NO3)2 + 2Ag

Câu 27: Đáp án A

Người ta thường gắn vào tàu tấm kim loại bằng Zn.

Do Zn hoạt động hóa học mạnh hơn Fe nên bảo vệ được Fe (trong thép) không bị ăn mòn.

Mặt khác giá thành của Zn không quá cao.

Câu 28: Đáp án C

Phát biểu C sai vì khi cho clo tác dụng với sắt phải tạo thành muối FeCl3

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 29: Đáp án D

Cu là kim loại hoạt động hóa học yếu hơn Mg và Al nên không thể đẩy Mg và Al ra khỏi muối.

Cu không phản ứng với HCl và H2SO4 loãng.

Cu phản ứng với H2SO4 đặc, nóng cho phương trình:

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 30: Đáp án C

Dãy kim loại nào sau đây được sắp theo thứ tự hoạt động hóa học tăng dần: Ag, Cu, Fe, Zn, Al, Na.


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa học 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh: .....................................................................Lớp: .............................

(Cho C = 12, O = 16, H = 1, Na = 23, K = 39, Mg = 24, Ca = 40, P = 31, Cl = 35,5, 

F = 19, Si = 27, N = 14, S = 32)

Câu 1: Dãy chất đều là oxit bazơ:

  A. SO2, K2O, Na2O                     B. FeO, Cu2O, CO

  C. SO2, P2O5, CO2                     D. CuO, Na2O, BaO

Câu 2: Khí có tỉ khối đối với hiđro bằng 32 là:

  A. N2O               B. SO2               C. SO3               D. CO2

Câu 3: Nhóm chất  tác dụng với nước và với dung dịch HCl là:

  A. Na2O,  SO3 , CO.

  B. K2O,  P2O5,  CaO.  

  C. BaO,  SO3,  P2O5.

  D. CaO,  BaO,   Na2O.

Câu 4: Để nhận biết  2 lọ mất nhãn đựng CaO và MgO  ta dùng:   

  A. HCl               B. NaOH               C. HNO3               D. Quỳ tím ẩm

Câu 5: Cho 0,2 mol canxi oxit tác dụng với 500ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng muối thu được là:

  A. 2,22 g             B. 22,2 g             C. 22,3 g             D. 23,2 g

Câu 6: Dung dịch nào sau đây có pH < 7:

  A.  NaCl             B.   HCl             C. KOH             D. Ca(OH)2

Câu 7: Dung dịch NaOH và dung dịch KOH không có tính chất nào sau đây?

  A. Làm đổi màu quỳ tím và phenophtalein

  B. Bị nhiệt phân hủy khi đun nóng tạo thành oxit bazơ và nước.

  C. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước

  D. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước

Câu 8:  Cặp chất nào sau đây phản ứng tạo ra dung dịch có màu vàng nâu?

  A. Fe và dung dịch HCl.

  B. CuO và dung dịch HNO3.

  C. Fe(OH)3 và dung dịch H2SO4.

  D. Fe(OH)2 và dung dịch H2SO4.

Câu 9: Dung dịch muối Pb(NO3)2  phản ứng với cả 2 kim loại nào:

  A. Cu, Al             B. Fe, Al             C. Ag, Cu             D. Mg, Au

Câu 10: Để phân biệt 2 dung dịch: Na2SO4 và Na2SO3 người ta dùng dung dịch thuốc thử nào sau đây:

  A. BaCl2                         B. HCl

  C. Pb(NO3)2                   D. AgNO3

Câu 11: Trung hòa 200ml dung dịch H2SO4 0,1M bằng dung dịch NaOH 10%. Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng là:

  A. 6g                     B. 8g                     C. 10g                     D. 16g

Câu 12: Cho sơ đồ sau: Cacbon → X1 → X2 → X3 → Ca(OH)2. Trong đó X1, X2, X3 lần lượt là:

  A. CO2, CaCO3, CaO.                         B. CO, CO2, CaCl2.

  C. CO2, Ca(HCO3)2, CaO.                  D. CO, CaO, CaCl2.

Câu 13: Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là:

  A. Làm quỳ tím hoá xanh

  B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước

  C. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước        

  D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước.

Câu 14: Dung dịch tác dụng được với các dung dịch: Fe(NO3)2, CuCl2

  A. Dung dịch NaOH                      B. Dung dịch HCl

  C. Dung dịch AgNO3                            D. Dung dịch BaCl2

Câu 15: Muối kali nitrat (KNO3)

 A. Không tan trong trong nước.

 B. Tan rất ít trong nước.

 C. Tan nhiều trong nước.

 D. Không bị phân huỷ ở nhiệt độ cao.

Câu 16: Dãy phân bón hoá học chỉ chứa toàn phân bón hoá học đơn là:

  A. KNO3, NH4NO3, (NH2)2CO

  B. KCl, NH4H2PO4, Ca(H2PO4)2

  C. (NH4)2SO4, KCl, Ca(H2PO4)2

  D. (NH4)2SO4, KNO3, NH4Cl      

Câu 17: X là kim loại  nhẹ, dẫn điện tốt, phản ứng mạnh với dung dịch HCl, tan trong dung dịch kiềm và giải phóng H2. X là: 

  A.  Fe                   B.  Mg                   C.  Cu                   D.  Al

Câu 18: Kim loại được dùng làm đồ trang sức vì có ánh kim rất đẹp, đó là các kim loại:

  A. Ag, Cu.               B. Au, Pt.               C. Au, Al.               D. Ag, Al.

Câu 19: Các kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành kim loại đồng:

  A. Al, Zn, Fe                        B. Mg, Fe, Ag

  C. Zn, Pb, Au                       D. Na, Mg, Al

Câu 20: Hoà tan hoàn toàn 3,25g một kim loại X (hoá trị II) bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 1,12 lít khí H2 ở đktc. Vậy X là kim loại nào sau đây:

  A. Fe                    B. Mg                    C. Ca                    D. Zn

Câu 21: Thứ tự mức độ hoạt động hóa học giảm dần của các kim loại là:

  A. Mg, Na, Al, Fe.                             B. Na, Mg, Al, Fe.

  C. Na, Al, Mg, Fe.                             D. Al, Mg, Fe, Na.

Câu 22: Có một mẫu dung dịch MgSO4 bị lẫn tạp chất là ZnSO4 , có thể làm sạch mẫu dung dịch này bằng kim loại

  A. Zn                  B. Mg                  C. Fe                  D. Cu   

Câu 23: Hàm lượng sắt trong Fe3O4:

  A. 70%           B. 72,41%           C. 46,66%           D. 48,27%

Câu 24: Hiện tượng gì xảy ra khi cho 1 thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng?

  A. Thanh đồng tan dần, khí không màu thoát ra 

  B. Thanh đồng tan dần, dung dịch chuyển thành màu xanh lam 

  C. Không hiện tượng

  D. Có kết tủa trắng.    

Câu 25: Hợp chất nào của nhôm dưới đây tan nhiều được trong nước?

  A. Al2O3               B. Al(OH)3               C. AlCl3               D. Al3PO

Câu 26: Cặp chất nào dưới đây có phản ứng?

  A.  Al + HNO3 đặc, nguội                  B.Fe + HNO3 đặc, nguội 

  C.  Al + HCl                                   D.   Fe + Al2(SO4)3 

Câu 27: Cho lá nhôm vào dung dịch axit HCl có dư thu được 3,36 lít khí hiđro (ở đktc). Khối lượng nhôm đã phản ứng là: 

  A.  1,8 g              B.   2,7 g                C.   4,05 g              D. 5,4 g

Câu 28: Fe phản ứng với cả 2 dung dịch nào sau đây:

  A. NaOH, HCl         B. HCl, ZnCl2         C. HCl, CuSO4         D. KOH, MgCl2

Câu 29: Ngâm một lá sắt có khối lượng 20g vào dung dịch bạc nitrat, sau một thời gian phản ứng nhấc lá kim loại ra làm khô cân nặng 23,2g. Lá kim loại sau phản ứng có:

  A. 18,88g Fe và 4,32g Ag                 B. 1,880g Fe và 4,32g Ag

  C. 15,68g Fe và 4,32g Ag                 D. 18,88g Fe và 3,42g Ag

Câu 30: Phát biểu nào sau đây đúng?

  A. Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác, trong hàm lượng cacbon chiếm từ 2 - 5%.

  B. Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác, trong hàm lượng cacbon lớn hơn 5%.

  C. Gang là hợp kim của nhôm với cacbon và một số nguyên tố khác, trong hàm lượng cacbon chiếm từ 2 - 5%.

  D. Gang là hợp kim của nhôm với cacbon và một số nguyên tố khác, trong hàm lượng cacbon chiếm lớn hơn 5%.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

  1D

2B

3D

4D

5B

6B

7B

8C

9B

10B

11D

12A

13C

14A

15C

16C

17D

18B

19A

20D

21B

22B

23B

24C

25C

26C

27B

28C

29A

30A


Câu 1: Đáp án D

A. Loại vì SOlà oxit axit.

B. Loại vì CO là oxit trung tính.

C. Loại vì SO2, P2O5, CO2 đều là oxit axit.

D. Chọn vì CuO, Na2O, BaO đều là oxit bazơ.

Câu 2: Đáp án B

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 3: Đáp án D

Tất cả các oxit trong các đáp án trên đều tác dụng được với nước.

Chỉ các oxit bazơ tác dụng được với HCl tạo muối và nước.

A. Loại vì SO3, CO không tác dụng với HCl.

B. Loại vì P2O5 không tác dụng với HCl.

C. Loại vì SO3, P2Okhông tác dụng với HCl.

Câu 4: Đáp án D

- Dùng quỳ tím ẩm để nhận biết hai oxit trên.

- Oxit làm quỳ tím ẩm hóa xanh là CaO.

Do CaO phản ứng với nước tạo dung dịch bazơ làm quỳ tím hóa xanh.

CaO + H2O → Ca(OH)2

- Oxit không làm đổi màu quỳ tím là MgO.

Do MgO không tác dụng với nước.

Câu 5: Đáp án B

nHCl = 0,5.1 = 0,5  mol

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 6: Đáp án B

pH của một dung dịch cho biết độ axit hoặc độ bazơ của dung dịch:

Trung tính: pH = 7 

Tính axit: pH < 7 

Tính bazơ: pH > 7

NaCl có pH = 7

KOH và Ca(OH)2 có pH > 7

HCl có pH < 7

Câu 7: Đáp án B

A. Dung dịch NaOH và KOH là dung dịch bazơ nên làm quỳ tím hóa xanh và làm dung dịch phenolphtalein hóa hồng.

B. Những bazơ không tan mới bị nhiệt phân hủy khi đun nóng. NaOH và KOH đều là những bazơ tan.

C. Dung dịch NaOH và KOH đều tác dụng với oxit axit tạo muối và nước.

Ví dụ:

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O

D. Dung dịch NaOH và KOH tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

Ví dụ: NaOH + HCl → NaCl + H2O

KOH + HCl → KCl + H2O

Câu 8: Đáp án C

Muối sắt(III) có màu vàng nâu.

2Fe(OH)+ 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 (vàng nâu) + 6H2O

Câu 9: Đáp án B

Kim loại đứng trước Pb trong dãy hoạt động hóa học của kim loại có khả năng đẩy Pb ra khỏi muối.

Fe + Pb(NO3)2  → Fe(NO3)2 + Pb

2Al + 3Pb(NO3)2  → 2Al(NO3)3 + 3Pb

Câu 10: Đáp án B

Ta dùng HCl làm thuốc thử.

+ Tạo khí thoát ra là Na2SO3

2HCl + Na2SO3 → 2NaCl + SO2↑ + H2O

+ Không có hiện tượng gì là Na2SO4

Câu 11: Đáp án D

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Theo phương trình: Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

→ mNaOH = 0,04.40 = 1,6 gam

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 12: Đáp án A

Mỗi mũi tên tương ứng với một phương trình phản ứng.

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 13: Đáp án C

Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

Ví dụ: 

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl+ 2H2O

Câu 14: Đáp án A

Fe(NO3)2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + 2NaNO3

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

Câu 15: Đáp án C

Muối kali nitrat (KNO3) tan nhiều trong nước (độ tan ở 20oC là 32g/100g H2O)

Câu 16: Đáp án C           

- Phân bón hóa học đơn chỉ chứa một trong ba nguyên tố dinh dưỡng chính là đạm (N), lân (P), kali (K). (ví dụ: KNO3; NH4H2PO4)

- Phân bón kép có chứa hai hoặc cả ba nguyên tố dinh dưỡng N, P, K.

Câu 17: Đáp án D

2Al + 6HCl → 2AlCl+ 3H2

2Al + 2NaOH  + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Câu 18: Đáp án B

Au (vàng), Pt (bạch kim hay còn gọi là vàng trắng) thường được dùng làm đồ trang sức.

Ngoài ra Ag cũng thường được dùng làm đồ trang sức.

Câu 19: Đáp án A

Các kim loại hoạt động hóa học mạnh hơn đồng có thể đẩy đồng ra khỏi muối để tạo thành kim loại đồng.

B. Loại vì Ag yếu hơn Cu

C. Loại vì Au yếu hơn Cu.

D. Loại vì Na phản ứng với nước trong dung dịch trước.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

2NaOH + Cu(NO3)2 → Cu(OH)2↓ + 2NaNO3

Câu 20: Đáp án D

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

M + 2HCl → MCl+ H2

Theo phương trình: Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Vậy kim loại M là kẽm (Zn)

Câu 21: Đáp án B

Thứ tự mức độ hoạt động hóa học giảm dần của các kim loại là: Na, Mg, Al, Fe.

Lưu ý: Dãy hoạt động hóa học của một số kim loại:

K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au

Mức độ hoạt động hóa học giảm dần theo chiều từ trái sang phải.

Câu 22: Đáp án B

Dùng kim loại Mg đẩy Zn ra khỏi muối.

Mg + ZnSO4 → MgSO4 + Zn

Lọc bỏ chất rắn thu được dung dịch MgSO4 tinh khiết.

Câu 23: Đáp án B

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 24:  Đáp án C                     

Đồng (Cu) không phản ứng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng.

→ Không có hiện tượng gì.

Câu 25: Đáp án C

Muối nhôm AlCltan được trong nước.

Câu 26: Đáp án C 

Loại đáp án A, B vì Fe, Al, Cr,… không phản ứng với HNO3 đặc, nguội  và 

H2SO4 đặc, nguội

Loại đáp án D vì Fe là kim loại hoạt động yếu hơn Al nên không đẩy được Al ra khỏi muối.

Chọn đáp án C. Phương trình phản ứng xảy ra là:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Câu 27: Đáp án B

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Theo phương trình: Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

→ mAl = 0,1.27 = 2,7 gam

Câu 28: Đáp án C

Phương trình phản ứng:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + CuSO→ FeSO4 + Cu

Câu 29: Đáp án A

Gọi x là số mol của Fe tham gia phản ứng

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Ta có: m tăng = 23,2 - 20 = 3,2

→ mAg – mFe = 108.2x – 56x = 3,2 

→ x = 0,02

m Fe còn lại = 20 - 0,02.56 = 18,88 (g)

mAg = 0,04.108 = 4,32g

Câu 30: Đáp án A

Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác, trong hàm lượng cacbon chiếm từ 2 - 5%.


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa học 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh: .....................................................................Lớp: .............................

(Cho C = 12, O = 16, H = 1, Na = 23, K = 39, Mg = 24, Ca = 40, P = 31, Cl = 35,5, 

F = 19, Si = 27, N = 14, S = 32)

Câu 1: Chỉ ra các chất tan được trong nước tạo thành dung dịch bazơ:

  A. CuO, Al2O3                  B. Na2O, BaO

  C. SO2, CO2                     D. P2O5, SO3.

Câu 2: Chỉ ra dãy gồm toàn các oxit axit:

  A. CaO, SO2, SO3                                    B. P2O5, CO2, CO

  C. NO, NO2, CO2                                      D. Tất   cả đều sai

Câu 3: Những dãy oxit nào dưới đây tác dụng được với dung dịch HCl.

  A. CuO, ZnO, Na2O

  B. MgO, CO2, FeO 

  C. NO, CaO, Al2O3

   D. Fe2O3, CO, CO2

Câu 4: Có 3 oxit màu trắng: MgO, Al2O3, Na2O. Có thể nhận biết được các chất đó bằng thuốc thử sau:

  A. Chỉ dùng quì tím.                          B. Chỉ dùng axit

  C. Chỉ dùng phenolphtalein              D. Dùng nước 

Câu 5: Hòa tan hết 12,4 gam natrioxit vào nước thu được 500ml dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là:

  A. 0,8M               B. 0,6M               C. 0,4M               D. 0,2M

Câu 6: Chất nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit?

  A. CO2               B. SO2               C. N2               D. O

Câu 7: Những chất nào tác dụng được với dung dịch HCl và H2SO4 loãng.

  A. Cu, CuO                                     B. Fe, CuO

  C. Ag, NaOH                                   D. Tất cả đều sai.

Câu 8: Khi cho từ từ dung dịch NaOH cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp gồm HCl và một ít phenolphtalein. Hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là:

  A. Màu đỏ mất dần.                          B. Không có sự thay đổi màu        

  C. Màu đỏ từ từ xuất hiện.                D. Màu xanh từ từ xuất hiện.

Câu 9: Dung dịch axit clohiđric tác dụng với đồng(II) hiđroxit tạo thành dung dịch màu:

  A. Vàng đậm.                                  B. Đỏ.                   

  C. Xanh lam.                                   D. Da cam.

Câu 10: Sơ đồ phản ứng nào sau đây dùng để sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp?

  A. Cu → SO2 → SO3 → H2SO4 .               

  B. Fe → SO2 → SO→ H2SO4.        

  C. FeO → SO2 → SO3 → H2SO4.              

  D. FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4.

Câu 11: Thuốc thử để nhận biết ba lọ mất nhãn chứa riêng biệt 3 dung dịch: H2SO4, BaCl2, NaCl là:

  A. Phenolphtalein.                           B. Dung dịch NaOH.                

  C. Dung dịch Na2CO3.                     D. Dung dịch Na2SO4.

Câu 12: Dãy các bazơ làm phenolphtalein hoá đỏ:

  A. NaOH; Ca(OH)2; Zn(OH)2; Mg(OH)2         

  B. NaOH; Ca(OH)2; KOH; LiOH

  C. LiOH; Ba(OH)2; KOH; Al(OH)3         

  D. LiOH; Ba(OH)2; Ca(OH)2; Fe(OH)3

Câu 13: Dung dịch Ba(OH)2 không phản ứng được với:

  A. Dung dịch Na2CO3

  B. Dung dịch MgSO4

  C. Dung dịch CuCl2 

  D. Dung dịch KNO3

Câu 14: Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:

  A. HCl, NaOH                               B. H2SO4, HNO3

  C. NaOH, Ca(OH)2                       D. BaCl2, NaNO3

Câu 15: Hòa tan 112 g KOH vào nước thì được 2 lít dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:

  A. 2,0M              B. 1,0M              C. 0,1M              D. 0,2M

Câu 16: Cặp chất nào dưới đây không thể tồn tại trong cùng một dung dịch.

  A. NaNO3 và HCl                        B. NaNO3 và BaCl2

  C. K2SO4 và BaCl2                      D. BaCO3 và NaCl

Câu 17: Muối nào dưới đây không bị nhiệt phân hủy

  A. KMnO4                 B. KClO3                 C. KNO3                 D. KCl

Câu 18: Cho 12,6 gam Na2SO3 tác dụng với H2SO4 dư. Thể tích SO2 thu được (đktc) là:

  A. 1,12 lít                 B. 2,24 lít                 C. 4,48 lít                 D. 3,36 lít

Câu 19: Trong các loại phân bón sau, loại phân bón nào có lượng đạm cao nhất?

  A. NH4NO3                                B. NH4Cl              

  C. (NH4)2SO4                            D. (NH2)2CO        

Câu 20: Phát biểu nào dưới đây sai?

  A. Kim loại Vonfam được dùng làm dây tóc bóng đèn điện là do có nhiệt độ sôi cao.

  B. Bạc, vàng được dùng làm đồ trang sức vì có ánh kim, bề mặt rất đẹp.

  C. Nhôm được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay là do bền và nhẹ.

  D. Đồng và nhôm được dùng làm dây điện là do dẫn điện tốt.

Câu 21: 1 mol đồng (nhiệt độ áp suất trong phòng thí nghiệm); thể tích 7,16 cm3; có khối lượng riêng tương ứng là:

  A. 7,86 g/cm3        B. 8,3g/cm3        C. 8,94g/cm3        D. 9,3g/cm3

Câu 22: Dãy nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần mức độ hoạt động hóa học

  A. Na, Al, Cu, Zn                                      B. Cu, Al, Zn, Na

  C. Na, Al, Zn, Cu                                      D. Cu, Zn, Al, Na

Câu 23: Nung 6,4g Cu ngoài không khí thu được 6,4g CuO. Hiệu suất phản ứng là:

  A. 100%.            B. 80%.            C. 70%.            D. 60%.

Câu 24: Cho 0,83g hỗn hợp gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 0,56 lít khí H2 (đktc). Thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp lần lượt là:

  A. 32,5% và 67,5%                            B. 67,5% và 32,5%

  C. 55% và 45%                                  D. 45% và 55%

Câu 25: Cho 4,8 gam kim loại M có hóa trị II vào dung dịch HCl dư, thấy thoát ra 4,48 lít khí hiđro (ở đktc). Vậy kim loại M là:

  A. Ca                  B. Mg                  C. Fe                  D. Ba  

Câu 26: Một bạn học sinh đã đổ nhầm dung dịch sắt(II) sunfat vào lọ chứa sẵn dung dịch kẽm sunfat. Để thu được dung dịch chứa duy nhất muối kẽm sunfat, theo em dùng kim loại nào?

  A. Đồng               B. Sắt               C. Kẽm               D. Nhôm

Câu 27: Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4. Xảy ra hiện tượng:

  A. Không có dấu hiệu phản ứng.

  B. Có chất rắn màu trắng bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.

  C. Có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.

  D. Có chất khí bay ra, dung dịch không đổi màu.

Câu 28: Người ta có thể dát mỏng được nhôm thành thìa, xoong, chậu, giấy gói bánh kẹo là do nhôm có tính:

  A. dẻo                                     B. dẫn điện

  C. dẫn nhiệt                            D. ánh kim

Câu 29: Tính chất vật lí nào sau đây của sắt khác với các kim loại khác?

  A. Dẫn nhiệt                                  B. Tính nhiễm từ

  C. Dẫn điện                                   D. Ánh kim

Câu 30: Biện pháp nào sau đây làm kim loại bị ăn mòn nhanh?

  A. Bôi dầu, mỡ lên bề mặt kim loại.

  B. Sơn, mạ lên bề mặt kim loại.

  C. Để đồ vật nơi khô ráo, thoáng mát.

  D. Ngâm kim loại trong nước muối một thời gian.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1B

2D

3A

4D

5A

6B

7B

8C

9C

10D

11C

12B

13D

14C

15B

16C

17D

18B

19D

20A

21C

22D

23B

24A

25B

26C

27C

28A

29B

30D


Câu 1: Đáp án B

A. Loại vì CuO, Al2O3 không tan được trong nước.

B. Chọn. Na2O, BaO tan trong nước tạo dung dịch bazơ

Phương trình phản ứng:

Na2O + H2O → 2NaOH 

BaO + H2O → Ba(OH)2

C. Loại vì SO2, CO2 tan trong nước tạo dung dịch axit.

D. Loại vì P2O5, SO3 tan trong nước tạo dung dịch axit.

Câu 2: Đáp án D

CaO là oxit bazơ

CO là oxit trung tính.

→ Không có dãy nào chỉ gồm toàn các oxit axit.

Câu 3: Đáp án A

Những oxit bazơ tác dụng được với dung dịch HCl tạo muối và nước.

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

Câu 4: Đáp án D

- Dùng nước để nhận biết ba oxit trên.

- Hòa tan ba mẫu thử của ba oxit vào nước.

+ Mẫu thử tan trong nước là Na2O.

Na2O + H2O → 2NaOH 

+ Hai mẫu thử không tan trong nước là MgO và Al2O3.

- Nhỏ vài giọt dung dịch tạo thành sau khi hòa tan Na2O trong nước vào 2 mẫu thử không tan trong nước.

+ Mẫu thử tan là Al2O3

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2

+ Mẫu thử không tan là MgO.

Câu 5: Đáp án A

Na2O + H2O → 2NaOH

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Theo phương trình phản ứng: Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 6: Đáp án B

Chất góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit là SO2

Câu 7: Đáp án B

Cu và Ag là kim loại hoạt động yếu (đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại) nên không tác dụng được với dung dịch HCl và H2SO4 loãng.

Câu 8: Đáp án C

Ban đầu NaOH phản ứng với HCl. Dung dịch không màu.

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Sau khi phản ứng hết HCl và dư NaOH thì dung dịch xuất hiện màu đỏ hồng do NaOH làm chỉ thị phenolphtalein hóa đỏ hồng.

Câu 9: Đáp án C

2HCl + Cu(OH)→ CuCl2 + 2H2O

Phản ứng tạo thành dung dịch CuClcó màu xanh lam.

Lưu ý: Dung dịch muối đồng thường có màu xanh lam

Câu 10: Đáp án D

Axit sunfuric trong công nghiệp được sản xuất từ quặng pirit sắt (FeS2

Câu 11: Đáp án C

Ta có thể sử dụng dung dịch Na2COđể nhận biết ba dung dịch trên.

+ Tạo bọt khí thoát ra → H2SO4

H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + H2O + CO2

+ Tạo kết tủa trắng → BaCl2

BaCl2 + Na2CO3 → 2NaCl + BaCO3

+ Không có hiện tượng gì → NaCl

Câu 12: Đáp án B

Các bazơ tan trong nước tạo dung dịch bazơ làm phenolphtalein hoá đỏ.

Dãy các bazơ làm phenolphtalein hoá đỏ là: NaOH; Ca(OH)2; KOH; LiOH.

Các bazơ Zn(OH)2; Mg(OH)2; Al(OH)3; Fe(OH)không tan trong nước.

Câu 13: Đáp án D

Dung dịch bazơ phản ứng với dung dịch muối là phản ứng trao đổi

Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi là sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí.

Ba(OH)2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaOH

Ba(OH)2 + MgSO4 → BaSO4↓ + Mg(OH)2

Ba(OH)2 + CuCl2 → BaCl2 + Cu(OH)2

Dung dịch Ba(OH)2 không phản ứng được với dung dịch KNO3

Câu 14: Đáp án C

NaOH, Ca(OH)có pH > 7

HCl, H2SO4, HNOcó pH < 7

BaCl2, NaNOcó pH = 7

Câu 15: Đáp án B

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 16: Đáp án C

Cặp chất có phản ứng với nhau thì không thể tồn tại trong cùng một dung dịch.

Chọn cặp chất: K2SO4 và BaCl

K2SO4 + BaCl2  → BaSO4↓ + 2KCl

Câu 17: Đáp án D

Muối KCl không bị nhiệt phân hủy

Câu 18: Đáp án B

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

Theo phương trình: Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 19: Đáp án D                                 

Trong tất cả các loại phân đạm thì ure (NH2)2CO là loại có hàm lượng đạm cao nhất.

Ta cũng có thể tính cụ thể với chú ý hàm lượng đạm đánh giá qua % khối lượng N tương ứng.

Câu 20: Đáp án A

A. Sai. Sửa lại: Kim loại Vonfam được dùng làm dây tóc bóng đèn điện là do có nhiệt độ nóng chảy cao.

Câu 21: Đáp án C

Trong 7,16 cmcó khối lượng đồng là 1.64 = 64 gam

Trong 1 cmcó khối lượng đồng là Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Vậy khối lượng riêng tương ứng của đồng là: 8,94 g/ cm3

Câu 22: Đáp án D

Lưu ý: Dãy hoạt động hóa học của một số kim loại:

K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au

Dãy được sắp xếp theo thứ tự tăng dần mức độ hoạt động hóa học là: Cu, Zn, Al, Na

Câu 23: Đáp án B

nCu = 6,4 : 64 = 0,1 mol

nCuO = 6,4 : 80 = 0,08 mol

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Theo lý thuyết nCuO = nCu = 0,1 mol

Thực tế chỉ thu được 0,08 mol CuO

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 24: Đáp án A

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Ta có hệ phương trình:

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

mAl = 0,01.27 = 0,27 gam

mFe = 0,01.56 = 0,56 gam

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 25:Đáp án B

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

M + 2HCl → MCl+ H2

Theo phương trình: Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Vậy kim loại M là magie (Mg)

Câu 26: Đáp án C

Để thu được dung dịch chứa duy nhất muối kẽm sunfat ta sử dụng kim loại kẽm (Zn)

Xảy ra phản ứng: 

Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe

Lọc bỏ chất rắn ta thu được ZnSO4 nguyên chất.

Câu 27: Đáp án C

Hiện tượng: Có chất rắn màu đỏ (Cu) bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.

Phương trình phản ứng: 

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)+ 3Cu

Câu 28: Đáp án A

Người ta có thể dát mỏng kim loại nhờ vào tính dẻo.

Câu 29: Đáp án B

Sắt có tính chất đặc trưng là tính nhiễm từ (bị nam châm hút)

Câu 30: Đáp án D

Biện pháp làm kim loại bị ăn mòn nhanh là ngâm kim loại trong nước muối một thời gian.


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa học 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh: .....................................................................Lớp: .............................

(Cho C = 12, O = 16, H = 1, Na = 23, K = 39, Mg = 24, Ca = 40, P = 31, Cl = 35,5, 

F = 19, Si = 27, N = 14, S = 32)

Câu 1: Công thức hoá học của sắt(III) oxit là:

  A. Fe2O3.               B. Fe3O4.               C. FeO.               D. Fe3O2.

Câu 2: Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142 đvC. Công thức hoá học của oxit là:

  A. P2O3.               B. P2O5.               C. PO2.               D. P2O4.

Câu 3: Khí CO bị lẫn tạp chất là khí CO2. Cách làm nào sau đây có thể thu được CO tinh khiết?

  A. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 dư.

  B. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch PbCl2

  C. Dẫn hỗn hợp qua NH3.

  D. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Cu(NO3)2.

Câu 4: Tính chất hóa học của oxit axit là

  A. tác dụng với nước.

  B. tác dụng với dung dịch bazơ.

  C. tác dụng với một số oxit bazơ.

  D. cả 3 đáp án trên.

Câu 5: Oxit nào sau đây phản ứng với nước ở điều kiện thường?

  A. Al2O3.            B. CuO.            C. Na2O.            D. MgO.

Câu 6: Sản phẩm của phản ứng phân hủy canxi cacbonat bởi nhiệt là:

 A. CaO và CO                           B. CaO và CO2

C. CaO và SO2                          D. CaO và P2O5

Câu 7: Ứng dụng nào sau đây không phải của canxi oxit?

  A. Công nghiệp sản suất cao su

  B. Sản xuất thủy tinh.

  C. Công nghiệp xây dựng, khử chua cho đất.

  D. Sát trùng diệt nấm, khử độc môi trường.

Câu 8: MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:

  A. Chất khí cháy được trong không khí

  B. Chất khí làm vẫn đục nước vôi trong.

  C. Chất khí duy trì sự cháy và sự sống.

  D. Chất khí không tan trong nước.

Câu 9: Cho phản ứng: BaCO3 + 2X → H2O + Y + CO2

X và Y lần lượt là:

  A. H2SO4 và BaSO4                                  B. HCl và BaCl2

  C. H3PO4 và Ba3(PO4)2                            D. H2SO4 và BaCl2

Câu 10: Cho 4,8 gam kim loại magie tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric loãng. Thể tích khí hiđro thu được ở đktc là:

  A. 44,8 lít           B. 4,48 lít           C. 2,24 lít           D. 22,4 lít

Câu 11: Dùng 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M hấp thụ hoàn toàn V lít khí SO2 (đktc). Sau phản ứng thu được muối BaSO3 không tan. Giá trị bằng số của V là:

  A. 0,896 lít           B. 0,448 lít           C. 8,960 lít           D. 4,480 lít

Câu 12: Muốn pha loãng axit sunfuric đặc ta phải:

  A. Rót nước vào axit đặc.

  B. Rót từ từ nước vào axit đặc.

  C. Rót nhanh axit đặc vào nước.

  D. Rót từ từ axit đặc vào nước.

Câu 13: Để nhận biết dung dịch axit sunfuric và dung dịch axit clohiđric ta dùng thuốc thử:

  A. NaNO3.           B. KCl.           C. MgCl2.           D. BaCl2.

Câu 14: Trung hoà 200g dung dịch HCl 3,65% bằng dung dịch KOH 1M. Thể tích dung dịch KOH cần dùng là:

A. 100 ml           B. 300 ml.           C. 400 ml.           D. 200 ml.

Câu 15: Hiện tượng quan sát được khi cho mẩu magie vào ống nghiệm chứa axit HCl dư là:

  A. Mẩu Mg tan dần, không có bọt khí thoát ra

  B. Mẩu Mg tan dần, có bọt khí thoát ra, dung dịch thu được không màu

  C. Mẩu Mg tan dần, có bọt khí thoát ra, dung dịch thu được có màu xanh lam

  D. Không xảy ra hiện tượng gì

Câu 16: Cặp chất không tồn tại trong một dung dịch (chúng xảy ra phản ứng với nhau) là

  A. CuSO4 và KOH                            B. CuSO4 và NaCl

  C. MgCl2 và Ba(NO3)2                      D. AlCl3 và Mg(NO3)2

Câu 17: Sục 2,24 lít khí CO2 vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH. Dung dịch thu được sau phản ứng chứa:

  A. NaHCO3                                     B. Na2CO3

  C. Na2CO3 và NaOH                      D. NaHCO3 và NaOH

Câu 18: Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là:

   A. Na2CO3             B. KCl             C. NaOH             D. NaNO3

Câu 19: Muối kali nitrat (KNO3):

  A. không tan trong trong nước.

  B. tan rất ít trong nước.

  C. tan nhiều trong nước.

  D. không bị phân huỷ ở nhiệt độ cao.

Câu 20: Để nhận biết 2 loại phân bón hoá học là: NH4NO3 và NH4Cl. Ta dùng dung dịch:

A. KOH             B. Ca(OH)2           C. AgNO3             D. BaCl2

Câu 21: Các loại phân bón hóa học đều là những hóa chất có chứa:

  A. các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.

  B. nguyên tố nitơ và một số nguyên tố khác.

  C. nguyên tố photpho và một số nguyên tố khác.

  D. nguyên tố kali và một số nguyên tố khác.

Câu 22: Kim loại ở trạng thái lỏng ở điều kiện thường là

A. Na.              B. Rb.                   C. Hg.                   D. Mn.

Câu 23: Tính chất hóa học chung của kim loại gồm:

  A. Tác dụng với phi kim, tác dụng với axit.

  B. Tác dụng với phi kim, tác dụng với bazơ, tác dụng với muối.

  C. Tác dụng với phi kim, tác dụng với axit, tác dụng với muối.

  D. Tác dụng với oxit bazơ, tác dụng với axit.

Câu 24: Dãy kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành Cu kim loại:

A. Al, Zn, Fe                                   B. Zn, Pb, Au

C. Mg, Fe, Ag                                 D. Na, Mg, Al

Câu 25: Cho dây nhôm vào trong ống nghiệm chứa dung dịch nào sẽ có phản ứng hóa học xảy ra?

A. CuSO4.            B. Na2SO4.           C. MgSO4.            D. K2SO4.

Câu 26: Người ta có thể dát mỏng được nhôm thành thìa, xoong, chậu, giấy gói bánh kẹo là do nhôm có tính:

  A. dẻo                B. dẫn điện           C. dẫn nhiệt                    D. ánh kim

Câu 27: Hoà tan hết 2,3g Na kim loại vào 97,8g nước thu được dung dịch có nồng độ:

A. 2,4%.           B. 4,0%.               C. 23,0%.             D. 5,8%.

Câu 28: Sắt vừa thể hiện hóa trị II, vừa thể hiện hóa trị III khi tác dụng với

  A. Cl2.                B. dung dịch HCl.           C. O2.          D. S. 

Câu 29: Gang và thép là hợp kim của Fe. Tìm phát biểu đúng.

  A. Gang là hợp kim Fe – C (5% đến 10%).

  B. Nguyên tắc sản suất gang là khử Fe trong oxit bằng CO, H2 hay Al ở nhiệt độ cao.

  C. Nguyên tắc sản xuất thép là oxi hoá các tạp chất trong gang (C, Si, Mn, S, P) thành oxit nhằm giảm hàm lượng của chúng.

  D. Thép là hợp kim Fe – C (2% đến 5%).

Câu 30: Các dụng cụ như: cuốc, xẻng, dao, búa,… khi lao động xong con người ta phải lau, chùi (vệ sinh) các thiết bị này. Việc làm này nhằm mục đích

  A. thể hiện tính cẩn thận của người lao động.

  B. làm các thiết bị không bị gỉ.

  C. để cho mau bén.

  D. để sau này bán lại không bị lỗ.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1A

2B

3A

4D

5C

6B

7A

8B

9B

10B

11A

12D

13D

14D

15B

16A

17B

18A

19C

20C

21A

22C

23A

24A

25D

26A

27B

28C

29C

30B


Câu 1: Đáp án A

Công thức hoá học của sắt(III) oxit là Fe2O3

Đối với các đáp án còn lại:

B. Fe3O4 oxit sắt từ.                           

C. FeO sắt(II) oxit                   

D. Fe3O2 công thức sai

Câu 2: Đáp án B

Đặt công thức hóa học của oxit là PxOy.

Theo bài ra: 31x + 16y = 142 (1)

%m= 43,66%

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

→ x = 2

Thay x = 2 vào (1) được y = 5.

Vậy công thức hóa học của oxit là P2O5.

Câu 3: Đáp án A

Dẫn hỗn hợp khí qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư; CO2 phản ứng bị giữ lại trong bình, CO không phản ứng thoát ra khỏi bình thu được CO tinh khiết.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Câu 4: Đáp án D

Oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit, tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước, tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối.

Câu 5: Đáp án C

Na2O tác dụng với nước ở điều kiện thường. Phương trình phản ứng:

Na2O + H2O → 2NaOH 

Câu 6: Đáp án B

Phản ứng phân hủy canxi cacbonat bởi nhiệt là

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 7: Đáp án A

CaO được dùng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh; khử chua đất trồng trọt; xử lí nước thải của các nhà máy.

→ Ứng dụng không phải của canxi oxit là: công nghiệp luyện kim

Câu 8: Đáp án B

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2↑ + H2O

CO2 là khí không cháy, không duy trì sự cháy, sự sống.

Khí CO2 tan ít trong nước và làm đục nước vôi trong theo phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Câu 9: Đáp án B

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2↑ + H2O

Câu 10: Đáp án B

nMg = 4,8 : 24 = 0,2 mol

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Theo phương trình:

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

→ Vkhí = 0,2.22,4 = 4,48 lít.

Câu 11: Đáp án A

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

SO+ Ba(OH)2 → BaSO3↓ + H2O

Từ phương trình Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 12: Đáp án D

Muốn pha loãng axit sunfuric đặc ta phải rót từ từ axit đặc vào nước.

Không làm ngược lại vì axit sunfuric đặc bắn ra ngoài gây nguy hiểm.

Câu 13: Đáp án D

Dùng thuốc thử là dung dịch BaCl2.

BaCl2 + HCl → không phản ứng

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4(↓ trắng) + 2HCl

Câu 14: Đáp án D

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

→ nHCl = 7,3 : 36,5 = 0,2 mol

HCl + KOH → KCl + H2O

Theo phương trình: nKOH = nHCl = 0,2 mol

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 15: Đáp án B

Khi cho mẩu magie vào ống nghiệm chứa axit HCl dư mẩu Mg tan dần, có bọt khí thoát ra, dung dịch thu được không màu: 

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Dung dịch MgCl2 thu được không có màu.

Câu 16: Đáp án A

CuSO4 + 2KOH → Cu(OH)2↓ + K2SO4

Câu 17: Đáp án B

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Từ phương trình hóa học ta có CO2 phản ứng vừa đủ với NaOH 

→ Dung dịch chỉ chứa Na2CO3

Câu 18: Đáp án A

Thuốc thử để nhận biết Ca(OH)2 là Na2CO3.

Phản ứng tạo kết tủa trắng.

Ca(OH) + Na2CO → CaCO3↓ + 2NaOH

Câu 19: Đáp án C

Muối kali nitrat (KNO3) tan nhiều trong nước.

Câu 20: Đáp án C

Sử dụng AgNO3

+ Có kết tủa trắng → NH4Cl

NH4Cl + AgNO3 → AgCl (↓ trắng) + NH4NO3

+ Không có hiện tượng gì → NH4NO3

Câu 21: Đáp án A

Các loại phân bón hóa học đều là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng. (đạm (N), lân (P), kali (K)

Câu 22: Đáp án C

Kim loại ở trạng thái lỏng ở điều kiện thường là thủy ngân (Hg).

Câu 23: Đáp án A

Tính chất hóa học chung của kim loại gồm tác dụng với phi kim, tác dụng với axit, tác dụng với muối.

Câu 24: Đáp án A

Các kim loại tác dụng được với Cu(NO3)2 tạo thành Cu kim loại phải đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học của kim loại và các kim loại đó phải không tác dụng với nước.

→ Đáp án A thỏa mãn.

Câu 25: Đáp án D

Phương trình phản ứng:

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

Câu 26: Đáp án A

Các kim loại có tính dẻo nên có thể dát mỏng.

Cây 27: Đáp án B

nNa = 2,3 : 23 = 0,1 mol

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 28: Đáp án C

Sắt vừa thể hiện hóa trị II, vừa thể hiện hóa trị III khi tác dụng với O2

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

Câu 29: Đáp án C

A sai vì: Gang là hợp kim của sắt với cacbon, trong đó hàm lượng cacbon chiếm từ 2-5%

B sai vì: Nguyên tắc sản xuất gang: dùng CO khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim.

D sai vì: Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác (C, Mn, S, Si,…), trong đó hàm lượng cacbon chiếm dưới 2%.

Câu 30: Đáp án B

Các dụng cụ như: cuốc, xẻng, dao, búa,… khi lao động xong con người ta phải lau, chùi (vệ sinh) các thiết bị này. Việc làm này nhằm mục đích chính là làm các thiết bị không bị gỉ.

Xem thử

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2022 - 2023 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác