Bộ Đề kiểm tra, đề thi Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lí, Sinh học lớp 7 có đáp án


Bộ đề kiểm tra, đề thi lớp 7 các môn học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật Lí, Sinh học, Địa Lí, ... gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề thi Học kì 1, Học kì 2 có đáp án và thang điểm chi tiết. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi, bài kiểm tra các môn học lớp 7.

Đề kiểm tra Toán 7

A/ Đề thi Toán lớp 7 theo PPCT

(mới) Bộ Đề thi Toán lớp 7 (60 đề)

Top 4 Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 có đáp án

Top 4 Đề thi Toán lớp 7 Học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 có đáp án

Top 4 Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 có đáp án

B/ Đề thi Toán lớp 7 theo Chương

Top 32 Đề kiểm tra Toán lớp 7 Học kì 1 có đáp án, cực hay

Top 8 Đề kiểm tra Toán 7 Chương 1 Đại số có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Đại số có đáp án, cực hay

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại số có đáp án, cực hay

Top 8 Đề kiểm tra Toán 7 Chương 2 Đại số chọn lọc, có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Đại số có đáp án, cực hay

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại số có đáp án, cực hay

Top 8 Đề kiểm tra Toán 7 Chương 1 Hình học chọn lọc, có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án, cực hay

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án, cực hay

Top 8 Đề kiểm tra Toán 7 Chương 2 Hình học chọn lọc, có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án, cực hay

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án, cực hay

Top 32 Đề kiểm tra Toán lớp 7 Học kì 2 có đáp án, cực hay

Đề kiểm tra Toán 7 Chương 3 Đại số

Đề kiểm tra 15p Toán 7 Chương 3 Đại số

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại số

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm + Tự luận)

Đề kiểm tra Toán 7 Chương 4 Đại số

Đề kiểm tra 15p Toán 7 Chương 4 Đại số

Phần Đơn thức - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Phần Đơn thức - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Phần Đa thức - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Phần Đa thức - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 4 Đại số

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm + Tự luận)

Đề kiểm tra Toán 7 Chương 3 Hình học

Đề kiểm tra 15p Toán 7 Chương 3 Hình học

Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Các đường đồng quy của tam giác - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Các đường đồng quy của tam giác - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Hình học

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm + Tự luận)


Đề kiểm tra Ngữ văn 7

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 7 Học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 7 Học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 7 Học kì 1

Đề kiểm tra tập làm văn số 1 lớp 7 Học kì 1 (có đáp án)

Top 4 Đề thi Ngữ Văn lớp 7 Giữa kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra tập làm văn số 2 lớp 7 Học kì 1 (có đáp án)

Đề kiểm tra tập làm văn số 3 lớp 7 Học kì 1 (có đáp án)

Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 7

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 7 Học kì 2

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 7 Học kì 2

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 7 Học kì 2

Đề kiểm tra Tập làm văn số 5 lớp 7 Học kì 2

Đề kiểm tra Tập làm văn số 6 lớp 7 Học kì 2

Top 4 Đề thi Ngữ Văn lớp 7 Giữa kì 2 có đáp án

Đề thi Học kì 2 Ngữ Văn lớp 7


Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 7

(mới) Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 7 năm 2021 (60 đề)

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 7 Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Giữa học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Giữa kì 1 có đáp án

Top 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 7 có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 7 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 7 mới

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 7 mới Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 mới Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề thi Tiếng Anh 7 mới Giữa Học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Giữa kì 1 có đáp án

Top 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 7 mới có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 7 mới Học kì 2 có đáp án


Đề kiểm tra Vật Lí 7

Đề kiểm tra Vật Lí 7 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 7 học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 7 học kì 1

Top 4 Đề thi Vật Lí lớp 7 Giữa kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra Vật Lí 7 học kì 1

- 7 đề kiểm tra sưu tầm có đáp án và thang điểm chi tiết cực hay:

- 6 đề kiểm tra khác:

Đề kiểm tra Vật Lí 7 Học kì 2


Đề kiểm tra Sinh học 7

Đề kiểm tra Sinh học 7 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học lớp 7 Học kì 1

Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7 Học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 7 Học kì 1

Đề kiểm tra Học kì 1 Sinh học lớp 7

Đề kiểm tra Sinh học 7 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học lớp 7 Học kì 2

Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7 Học kì 2

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 7 Học kì 2

Đề thi Học kì 2 Sinh học lớp 7


Đề kiểm tra Địa Lí 7

Đề kiểm tra Địa Lí lớp 7 Học kì 1

Đề kiểm tra Địa Lí lớp 7 Học kì 2


Đề kiểm tra Lịch Sử 7

Đề kiểm tra Lịch Sử 7 Học kì 1

Top 16 Đề kiểm tra Lịch Sử 7 Học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 7 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Top 4 Đề thi Lịch Sử 7 Giữa kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 7 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 7 có đáp án

Đề kiểm tra Lịch Sử 7 Học kì 2

Top 16 Đề kiểm tra Lịch Sử 7 Học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 7 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Top 4 Đề thi Lịch Sử lớp 7 Giữa kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 7 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 7 có đáp án


Đề kiểm tra Công nghệ 7

Đề kiểm tra Công nghệ lớp 7 Học kì 1

Đề kiểm tra Công nghệ lớp 7 Học kì 2


Đề kiểm tra Tin học 7

Đề kiểm tra Tin học 7 Học kì 1

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 7 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra Tin học 7 Giữa học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 7 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề thi Tin học lớp 7 Giữa kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra Tin học 7 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra Tin học 7 Học kì 2

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 7 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra Tin học 7 Giữa học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 7 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề thi Tin học lớp 7 Giữa kì 2 có đáp án

Top 4 Đề thi Tin học 7 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra GDCD 7

Top 12 Đề kiểm tra GDCD 7 Học kì 1 có đáp án

Top 12 Đề kiểm tra GDCD 7 Học kì 2 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 có đáp án | Đề kiểm tra 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 7 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 7 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.