15 Đề thi Giữa kì 1 Toán 7 Cánh diều (có đáp án + ma trận)

Với bộ 15 Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 năm học 2023 - 2024 có đáp án, chọn lọc có ma trận được biên soạn bám sát nội dung sách Cánh diều và sưu tầm từ đề thi Toán 7 của các trường THCS trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa học kì 1 Toán 7.

15 Đề thi Giữa kì 1 Toán 7 Cánh diều (có đáp án + ma trận)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Toán 7 Giữa kì 1 Cánh diều bản word có lời giải chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Câu 1. Điền kí hiệu thích hợp vào chỗ trống: 2022 … :

A. ⊂;

B. ∉;

C. ∈;

D. Một kí hiệu khác.

Câu 2. Số đối của 12 là:

A. 12;

B. 12;

C. 12;

D.21.

Câu 3. Kết quả của phép tính (0,125)8:18 với a=18 được viết dưới dạng lũy thừa của a như sau:

A. a7;

B. a9;

C. a5;

D. a7.

Câu 4.Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’, có AB = 5 cm. Độ dài cạnh DC là:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án (15 đề + ma trận)

A. 3 cm;

B. 4 cm;

C. 5 cm;

D. 6 cm.

Quảng cáo

Câu 5. Thể tích của hình hộp chữ nhật bên dưới là:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án (15 đề + ma trận)

A. 540 cm3;

B. 820 cm3;

C. 1200 cm3;

D. 1400 cm3.

Câu 6. Hình lăng trụ đứng ABC.DEF (hình vẽ) có các cạnh bên là:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án (15 đề + ma trận)

A. AB, BE, CF;

B. AD; BE; CF;

C. AB, DE, EF;

D. AC, DF, CF.

Câu 7. Số cạnh của hình lập phương là:

A. 6;

B. 8;

C. 10;

D. 12.

Câu 8. Cho một hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là a, b, c. Công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

Quảng cáo

A. Sxq= (a + b)c;

B. Sxq= 2(a + b)c;

C. Sxq= abc;

D. Sxq= 2abc.

Câu 9. Hai góc được đánh dấu trong hình vẽ nào dưới đây không là hai góc kề nhau?

A. Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án (15 đề + ma trận);

B. Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án (15 đề + ma trận);

C. Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án (15 đề + ma trận);

D. Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án (15 đề + ma trận).

Câu 10. Cho tia Ob nằm giữa hai tia Oa và Oc; aOb^=bOc^=20o. Khẳng định nào sau đây sai?

A. AOC^=40o;

B. Ob là tia phân giác aOc^;

C. aOb^bOc^ là hai góc kề nhau;

D. Oc là tia phân giác aOb^.

Câu 11. Kết quả của phép tính 512 : 54 là:

Quảng cáo

A. 53;

B. 55;

C. 52;

D. 58.

Câu 12. Kết quả của phép tính 34+1623 là:

A. 14;

B. 34;

C. 1912;

D. 34.

II. Tự luận (7,0 điểm)

Bài 1. (1,75 điểm)Thực hiện phép tính(tính bằng cách hợp lí nếu có thể):

a) 15,66 – 8,25 . 4;

b) 13223+150+132

c) 25.29+25.79+ Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án (15 đề + ma trận) :53

Bài 2. (1,0 điểm) Tìm x, biết:

a) 1125+x=1223

b) x123=127

Bài 3. (1,25 điểm) Người ta đào một đoạn mương có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như hình. Biết mương có chiều dài 20 m; sâu 1,5 m, trên bề mặt có chiều rộng 1,8 m và đáy mương là 1,2 m. Tính thể tích đất phải đào lên.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án (15 đề + ma trận)

Bài 4. (1,5 điểm) Một bể bơi có chiều dài 12m, chiều rộng 5m và sâu 2,75m. Hỏi người thợ phải dùng bao nhiêu viên gạch men để lát đáy và xung quanh thành bể đó? Biết rằng mỗi viên gạch có chiều dài 25cm, chiều rộng 20 cm và diện tích mạch vữa lát không đáng kể.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án (15 đề + ma trận)

Bài 5 (1,0 điểm)Cho hai đường thẳng xt và yz cắt nhau tại A sao cho xAy^=55o. Hãy tính số đo các góc sau:

a) xAz^;

b) zAt^;

Bài 6 (0,5 điểm)Tìm giá trị x thỏa mãn:

x112+x120+x130+x142=432.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1.Điền kí hiệu thích hợp vào chỗ trống: 40442

A. ℕ;

B. ℤ;

C. ℚ;

D. Một kết quả khác.

Câu 2. Số đối của 29 là:

A. 92;

B. 29;

C. 92;

D. 92.

Câu 3. Giá trị của biểu thức 1252.25354 bằng:

A. 75;

B. 57;

C. 58;

D. 85.

Câu 4. Những đồ vật sau có dạng hình gì?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án (15 đề + ma trận)

A. Hình hộp chữ nhật;

B. Hình vuông;

C. Hình lập phương;

D. Hình chữ nhật.

Câu 5. Cho hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án (15 đề + ma trận)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

A. 2750 cm2;

B. 275 cm2;

C. 2770 cm2;

D. 27 cm2.

Câu 6. Khẳng định nào không đúng về các cạnh bên của hình lăng trụ đứng tứ giác?

A. Song song với nhau;

B. Bằng nhau;

C. Vuông góc với hai đáy;

D. Vuông góc với nhau.

Câu 7. Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (hình bên dưới), các góc ở đỉnh F là:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án (15 đề + ma trận)

A. Các góc ở đỉnh F là: góc BFE, góc BFG, góc EFG;

B. Các góc ở đỉnh F là: góc BFE, góc BFG, góc AFG;

C. Các góc ở đỉnh F là: góc AFE, góc BFG, góc EFG;

D. Các góc ở đỉnh F là: góc AFE, góc BFG, góc EFG;

Câu 8. Cho tấm bìa như hình bên.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án (15 đề + ma trận)

Sau khi gấp tấm bìa theo đường gấp khúc, ta tạo lập được hình lăng trụ đứng nào dưới đây?

A. Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án (15 đề + ma trận)

B. Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án (15 đề + ma trận)

C. Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án (15 đề + ma trận)

D. Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án (15 đề + ma trận)

Câu 9. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Hai góc có tổng bằng 180° là hai góc kề bù;

B. Hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau là hai góc đối đỉnh;

C. Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung;

D. Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh.

Câu 10. Cho hình vẽ sau và cho biết tia OC là tia phân giác của góc nào?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án (15 đề + ma trận)

A. BAD^;

B. BOD^;

C. BCD^;

D. ABC^.

Câu 11. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ 38 là số hữu tỉ nào trong các số hữu tỉ sau?

A. 0,5;

B. 0,(35);

C. 0,375;

D. 0,35.

Câu 12. Nhiệt hóa hơi riêng L của một số loại chất lỏng ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn được cho trong bảng sau:

Chất lỏng

Rượu

Nước

Ête

Amoniac

Thủy ngân

L (J/kg)

0,9.106

2,3.106

0,4.106

1,4.106

0,3.106

Chất lỏng nào có nhiệt hóa hơi riêng lớn hơn nhiệt hóa hơi riêng của Amoniac?

A. Rượu;

B. Ête;

C. Nước;

D. Thủy ngân.

II. Tự luận (7,0 điểm)

Bài 1. (1,75 điểm)Tính:

a)4.122+12;

b) 734.12+414.12;

c) 130,5 . 2+83:4.

Bài 2. (1,0 điểm) Tìm x biết:

a) 32x+34=45x;

b) |x+1| = 23

Bài 3. (1,5 điểm) Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước các số đo trong lòng bể là: chiều dài 4 m, chiềurộng 3 m,chiều cao 2,5 m. Biết 34bể đang chứa nước. Hỏi thể tích phần bể không chứa nước là bao nhiêu?

Bài 4 (1,25 điểm) Bạn Linh làm một chiệc hộp không nắp đựng đồ hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông cạnh 35 cm, chiều cao là 40 cm với khung bằng thép, đáy và các mặt xung quanh bọc vải. Hỏi diện tích vải dùng để làm chiếc hộp (không nắp) đó là bao nhiêu?

Bài 5 (1,0 điểm)Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau như hình vẽ. Biết xOy'^=2xOy^. Tính xOy^.

Bài 6 (0,5 điểm) Tính tổng:

M=411.16+416.21+421.26+...+461.66.

Xem thử

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2023-2024 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án lớp 7 các môn học
Tài liệu giáo viên