Đề thi Giữa kì 2 Toán 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

Với bộ 10 Đề thi Giữa kì 2 Toán 7 năm học 2023 - 2024 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Chân trời sáng tạo và sưu tầm từ đề thi Toán 7 của các trường THCS trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa kì 2 Toán 7.

Đề thi Giữa kì 2 Toán 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 Chân trời sáng tạo bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào phương án đúng duy nhất trong mỗi câu dưới đây.

Câu 1. Tỉ lệ thức nào sau đây không được lập từ tỉ lệ thức 148=2112?

A. 1421=812;

B. 2114=128;

C. 1412=218;

D. 1221=814.

Câu 2. Biết đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x với các cặp giá trị tương ứng trong bảng sau:

x

−5

1

y

1

?

Quảng cáo

Giá trị cần điền vào “?” là

A. -15;

B. 15;

C. 5;

D. −5.

Câu 3. Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a và khi x = –2 thì y = 4. Khi đó, hệ số a bằng bao nhiêu?

A. –2;

B. –6;

C. –8;

D. – 4.

Câu 4. Bộ ba độ dài đoạn thẳng nào sau đây tạo thành một tam giác?

A. 5 cm; 4 cm; 1 cm;

B. 3 cm; 4 cm; 5 cm;

C. 5cm; 2cm; 2cm;

D. 1cm; 4cm; 10cm.

Quảng cáo

Câu 5. Cho hình vẽ

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) (ảnh 1)

Hai tam giác trên bằng nhau theo trường hợp

A. Cạnh – góc – góc;

B. Cạnh – góc – cạnh;

C. Góc – cạnh – góc;

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 6. Cho hình vẽ

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) (ảnh 2)

Số đo của EFH^

A. 105°;

B. 115°;

C. 125°;

D. 135°.

Quảng cáo

Câu 7. Cho ABCD là hình chữ nhật như hình vẽ, điểm E nằm trên cạnh CD. Khẳng định nào sau đây là sai?

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) (ảnh 3)

A. AE < AD;

B. AC > AD;

C. AC > AE;

D. AD < AE.

Câu 8. Điền vào chỗ trống sau: “Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại … của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng đó”.

A. Trung trực;

B. Giao điểm;

C. Trọng tâm;

D. Trung điểm.

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Tìm số hữu tỉ x trong các tỉ lệ thức sau:

a) -6x=9-15;

b) 3x-78=52;

c) -4x=x-49.

Bài 2. (1,5 điểm)

a) Cho ab=65. Tìm a, b biết: a – b = 3.

b) Cho x2=y3=z5. Tìm x, y, z biết x – 2y + 3z = 33.

Bài 2. (1,5 điểm) Ba đơn vị cùng vận chuyển 700 tấn hàng. Đơn vị A có 10 xe trọng tải mỗi xe là 5 tấn; đơn vị B có 20 xe trọng tải mỗi xe là 4 tấn; đơn vị C có 14 xe trọng tải mỗi xe là 5 tấn. Hỏi mỗi đơn vị vận chuyển được bao nhiêu tấn hàng, biết mỗi xe đều chở một số chuyến như nhau?

Bài 4. (3,0 điểm) Cho góc xOy khác góc bẹt có Ot là tia phân giác. Qua điểm H thuộc tia Ot, kẻ đường vuông góc với Ot và cắt Ox và Oy theo thứ tự A và B.

a) Chứng minh OA = OB.

b) Lấy điểm C nằm giữa O và H. Chứng minh ACH^=HCB^.

c) AC cắt Oy ở D. Trên tia Ox lấy điểm E sao cho OE = OD. Chứng minh ba điểm B, C, E thẳng hàng.

Bài 5. (0,5 điểm) Cho tỉ lệ thức ab=cd. Chứng minh rằng abcd=a2-b2c2-d2.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01

I. Bảng đáp án trắc nghiệm

1. C

2. A

3. C

4. B

5. B

6. D

7. A

8. D

II. Hướng dẫn giải trắc nghiệm

Câu 1.

Từ tỉ lệ thức 148=2112 ta có thể lập được các tỉ lệ thức 1421=812; 2114=128; 1221=814.

Do đó 1412=218 không được lập từ tỉ lệ thức 148=2112.

Câu 2.

Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k = 15.

Ta có 15  .  1=15. Do đó giá trị cần điền vào bảng là 15.

Câu 4.

Ta có: 5 – 4 = 1 < 3; 5 – 3 = 2 < 4; 4 – 3 = 1 < 5.

Vậy bộ ba độ dài 3 cm; 4 cm; 5 cm có thể tạo thành một tam giác.

Câu 6.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) (ảnh 2)

Xét ∆DEF có DE = DF nên ∆DEF cân tại D.

Mặt khác ∆DEF cân tại D có D^=90°

Suy ra ∆DEF vuông cân tại D.

Suy ra DFE^=45° (tính chất tam giác vuông cân)

Ta có: DFE^+EFH^=180° (hai góc kề nhau)

Hay 45°+EFH^=180°

Suy ra EFH^ = 180° - 45° = 135°.

Tam giác ABC có A^= 90°; B^ = C^ = 45° nên tam giác ABC là tam giác vuông cân.

Câu 7.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) (ảnh 2)

Khẳng định AE < AD là sai vì AD là đường vuông góc, AE là đường xiên.

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)

a) 6x=915

x = 6  159

x = 10

Vậy x = 10.

b) 3x78=52

3x – 7 = 8  .  52

3x – 7 = 20

3x = 27

x = 9

Vậy x = 9.

c) 4x=x49

x2 = (−4) . (−49)

x2 = 196

x = 14 hoặc x = −14

Vậy x ∈ {14; −14}.

Bài 2. (1,5 điểm)

a) Ta có ab=65 suy ra a6=b5.

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

a6=b5ab6531 = 3.

Do đó a = 6 . 3 = 18; b = 5 . 3 = 15.

Vậy a = 18; b = 15.

b) Ta có x2=y3=z5 suy ra x2=2y6=3z15.

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

x2=2y6=3z15x2y+3z26+153311 = 3.

Do đó x = 3 . 2 = 6; y = 3 . 6 = 18; z = 3 . 15 = 45.

Vậy x = 6; y = 18; z = 45.

Bài 3. (1,5 điểm)

Gọi x, y, z (tấn) lần lượt là khối lượng hàng các đơn vị A, B, C vận chuyển (x, y, z > 0).

Theo đề bài ta suy ra: x50=y80=z70.

Ba đơn vị cùng vận chuyển 700 tấn hàng nên x + y + z = 700.

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

x50=y80=z70x+y+z50+80+70 = 3,5.

Do đó x = 50 . 3,5 = 275; y = 80 . 3,5 = 280; z = 70 . 2,5 = 245 (thỏa mãn).

Vậy đơn vị A, B, C lần lượt vận chuyển được 275 tấn hàng, 280 tấn hàng và 245 tấn hàng.

Bài 4. (3,0 điểm)

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) (ảnh 2)

a) Xét ∆AHO và ∆BHO có:

AHO^=BHO^=90°;

Cạnh OH chung;

AOH^=BOH^ (vì Ot là tia phân giác của xOy^).

Do đó ∆AHO = ∆BHO (cạnh huyền – góc nhọn).

Suy ra OA = OB (hai cạnh tương ứng).

b) Xét ∆AHC và ∆BHC có:

AHC^=BHC^=90°;

AH = BH (vì ∆AHO = ∆BHO);

Cạnh HC chung

Do đó ∆AHC = ∆BHC (hai cạnh góc vuông).

Suy ra ACH^=HCB^ (hai góc tương ứng).

c) Xét ∆OEC và ∆ODC có:

OE = OD (giả thiết)

EOC^=DOC^ (vì Ot là tia phân giác của xOy^).

Cạnh OC chung

Do đó ∆OEC = ∆ODC (c.g.c)

Suy ra ECO^=OCD^ (hai góc tương ứng)

Ta có OCD^=ACH^ (đối đỉnh) hay ECO^=OCD^=ACH^=HCB^

Vì ba điểm A, C, D thẳng hàng nên ACH^+HCB^+MCD^=180°

hay ECO^+OCD^+BCD^=180° hay ba điểm E, C, B thẳng hàng.

Bài 5. (0,5 điểm)

ab=cd nên ad = bc.

Ta có: ab(c2 – d2) = abc2 – abd2 = acbc – adbd;

cd(a2 – b2) = cda2 – cdb2 = acad – bcbd.

Do đó ab(c2 – d2) = cd(a2 – b2).

Suy ra abcd=a2b2c2d2 (đpcm).

A. Ma trận đề kiểm tra giữa kì II

Môn: Toán – Lớp 7 – Thời gian làm bài: 90 phút

STT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá

Tổng

% điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ

Tỉ lệ thức. Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

1

5

1

57,5%

Đại lượng tỉ lệ thuận. Đại lượng tỉ lệ nghịch

2

1

2

Tam giác

Góc và cạnh của một tam giác

1

42,5%

Tam giác bằng nhau

1

2

1

Tam giác cân

1

Đường vuông góc và đường xiên

1

Đường trung trực của một đoạn thẳng

1

Tổng: Số câu

Điểm

6

(1,5đ)

2

(0,5đ)

6

(5,0đ)

2

(2,5đ)

1

(0,5đ)

17

10

Tỉ lệ

15%

55%

25%

5%

100%

Tỉ lệ chung

70%

30%

100%

Lưu ý:

− Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

− Các câu hỏi ở cấp độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao là câu hỏi tự luận.

− Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II TOÁN – LỚP 7

STT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ

Tỉ lệ thức. Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Nhận biết:

- Nhận biết tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức.

- Nhận biết tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

- Hiểu rõ định nghĩa, tính chất để lập được tỉ lệ thức.

1TN

Thông hiểu:

Sử dụng tính chất của tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau để tính toán.

5TL

Vận dụng cao:

Chứng minh đẳng thức dựa vào tính chất của tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau.

1TL

Đại lượng tỉ lệ thuận. Đại lượng tỉ lệ nghịch

Nhận biết:

- Nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch.

- Chỉ ra được hệ số tỉ lệ khi biết công thức.

2TN

Vận dụng:

Vận dụng được tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch để tìm giá trị của một đại lượng và toán chia tỉ lệ.

1TL

3

Tam giác

Góc và cạnh của một tam giác

Thông hiểu:

- Tìm độ dài 3 cạnh bất kì có tạo thành tam giác hay không.

- Tìm độ dài một cạnh khi biết độ dài hai cạnh còn lại và các dữ kiện kèm theo.

- Tính số đo của một góc khi biết số đo hai góc còn lại trong tam giác.

1TN

Tam giác bằng nhau

Nhận biết:

- Nhận biết hai tam giác bằng nhau.

1TN

Thông hiểu:

- Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo các trường hợp.

- Tìm số đo của góc, độ dài của cạnh trong tam giác.

2TL

Vận dụng:

Chứng minh ba điểm thẳng hàng dựa vào các dữ kiện về góc.

1TL

Tam giác cân

Thông hiểu:

- Xác định loại tam giác dựa vào các dữ kiện về góc và cạnh.

- Giải thích được tính chất của tam giác cân (hai cạnh bên bằng nhau, hai góc ở đáy bằng nhau).

- Tìm độ dài cạnh và số đo góc dựa điều kiện của tam giác.

1TN

Đường vuông góc và đường xiên

Nhận biết:

- Nhận biết khái niệm đường vuông góc và đường xiên, khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.

- Nhận biết quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác (đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn và ngược lại).

1TN

Đường trung trực của một đoạn thẳng

Thông hiểu:

Nhận biết được đường trung trực của một đoạn thẳng và tính chất cơ bản của đường trung trực.

1TN

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào phương án đúng duy nhất trong mỗi câu dưới đây:

Câu 1. Thay tỉ số 1,25 : 3,45 bằng tỉ số giữa các số nguyên ta được

A. 12,5 : 34,5;

B. 29 : 65;

C. 25 : 69;

D. 1 : 3.

Câu 2. Biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = 2. Khi x = –3 thì giá trị của y bằng bao nhiêu?

A. –6;

B. 0;

C. –9;

D. –1.

Câu 3. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = –12 thì y = 8. Khi x = 3 thì y bằng

A. –32;

B. 32;

C. –2;

D. 2.

Câu 4. Cho hình vẽ sau:

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) (ảnh 7)

Số đo x là

A. 18°;

B. 72°;

C. 36°;

D. Không xác định được.

Câu 5. Hai tam giác bằng nhau là

A. Hai tam giác có ba cặp cạnh tương ứng bằng nhau;

B. Hai tam giác có ba cặp góc tương ứng bằng nhau;

C. Hai tam giác có ba cặp cạnh, ba cặp góc tương ứng bằng nhau;

D. Hai tam giác có hai cạnh bằng nhau.

Câu 6. Một tam giác cân có góc ở đáy bằng 40° thì số đo góc ở đỉnh là

A. 50°;

B. 40°;

C. 140°;

D. 100°.

Câu 7. Cho tam giác MNP có: MN < MP, MD ⊥ NP. Khẳng định nào sau đây là đúng?

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) (ảnh 8)

A. DN = DP;

B. MN = MP;

C. MD > MN;

D. MD < MP.

Câu 8. Điền vào chỗ trống sau: “Điểm … hai đầu mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó”

A. thuộc;

B. cách đều;

C.nằm trên;

D. nằm trong.

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Tìm số hữu tỉ x trong các tỉ lệ thức sau:

a) 56: x = 20 : 3 ;

b) 9x-19=53;

c) x+1114-x=23.

Bài 2. (1,5 điểm)

a) Tìm giá trị a, b thỏa mãn 3a = 4b và b – a = 5.

b) Cho a2=b3;b5=c4. Tìm a, b, c biết a + b + c = –74.

Bài 3. (1,5 điểm)Một ô tô đi từ A lúc 8 giờ. Đến 9 giờ một ô tô khác cũng đi xe từ A. Xe thứ nhất đến B lúc 2 giờ chiều. Xe thứ hai đến B sớm hơn xe thứ nhất nửa giờ. Tính vận tốc mỗi xe biết rằng vận tốc xe thứ hai lớn hơn vận tốc xe thứ nhất là 20 km/h.

Bài 4. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm M, trên tia đối tia của tia CB lấy điểm N sao cho BM = CN. Kẻ BE ⊥ AM (E ∈ AM), CF ⊥ AN (F ∈ AN).

a) Chứng minh rằng ∆BME = ∆CNF.

b) EB và FC kéo dài cắt nhau tại O. Chứng minh AO là tia phân giác của góc MAN

c) Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với AM, qua N kẻ đường thẳng vuông góc với AN, chúng cắt nhau ở H. Chứng minh ba điểm A, O, H thẳng hàng.

Bài 5. (0,5 điểm) Cho tỉ lệ thức ab=cd. Chứng minh rằng a-2bb=c-2dd.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào phương án đúng duy nhất trong mỗi câu dưới đây.

Câu 1. Cho 5125=-100. Số vào ô trống để được tỉ lệ thức đúng là

A. 4;

B. −4;

C. 2;

D. 8.

Câu 2. Cho hai đại lượng c và d liên hệ với nhau bởi công thức c = 25d. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. c tỉ lệ thuận với d theo hệ số tỉ lệ là –25;

B. c tỉ lệ thuận với d theo hệ số tỉ lệ là 125;

C. d tỉ lệ thuận với c theo hệ số tỉ lệ là 125;

D. d tỉ lệ thuận với c theo hệ số tỉ lệ là 25.

Câu 3. Cho hại đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 2 thì y = 5. Khi đó, hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ a bằng

A. 10;

B. 25;

C. –10;

D. 52.

Câu 4. Cho hình vẽ

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) (ảnh 11)

Độ dài cạnh EF bằng

A. 3 cm;

B. 5 cm;

C. 6 cm;

D. 8 cm.

Câu 5. Cho hai tam giác MNP và IKJ có: MN = IK; NP = KJ; MP = JI; M^=I^; J^=P^; N^=K^. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. ∆MNP = ∆IJK;

B. ∆MNP = ∆IKJ;

C. ∆MNP = ∆KIJ;

D. ∆MNP = ∆JKL.

Câu 6. Cho tam giác ABC có B^=C^ = 45°. Khi đó, tam giác ABC là tam giác gì? Chọn kết luận đúng nhất.

A. Tam giác cân;

B. Tam giác vuông;

C. Tam giác đều;

D. Tam giác vuông cân.

Câu 7. Trong tam giác ABC có chiều cao AH. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Nếu BH < HC thì AB < AC;

B. Nếu AB < AC thì BH < HC;

C. Nếu BH = HC thì AB = AC;

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 8. Cho hình vẽ sau.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) (ảnh 12)

Tổng số đường trung trực có trong hình vẽ là

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 5.

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Tìm số hữu tỉ x trong các tỉ lệ thức sau:

a) 3,515=-2x;

b) 35:2x15=12:45;

c) x-1x+2=-1.

Bài 2. (1,5 điểm)

a) Cho x3=y2. Tìm x, y biết: x + y = 90.

b) Cho x2=y3;y6=z11. Tìm x, y, z biết:x + y + z = 105.

Bài 2. (1,5 điểm) Học sinh của 3 lớp 7 được giao trồng 36 cây. Sau khi lớp 7A trồng được 15số cây của lớp. Lớp 7B trồng được 13số cây của lớp và lớp 7C trồng được 37 số cây của lớp thì số cây còn lại của mỗi lớp bằng nhau. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 4. (3,0 điểm) Cho góc bẹt xOy có tia phân giác Ot. Trên tia Ot lấy hai điểm A và B (A nằm giữa O và B). Lấy điểm C ∈ Ox sao cho OC = OB, lấy điểm D ∈ Oy sao cho

a) Chứng minh AC = BD và AC ⊥BD.

b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BD. Chứng minh OM = ON.

c) Tính các góc của tam giác MON.

d) Chứng minh AD ⊥ BC.

Bài 5. (0,5 điểm) Cho tỉ lệ thức ab=cd. Chứng minh rằng 7a2+3ab11a2-8b2=7c2+3cd11c2-8d2.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào phương án đúng duy nhất trong mỗi câu dưới đây:

Câu 1. Tỉ lệ thức nào sau đây không được lập từ tỉ lệ thức x2=ab?

A. xa=2b;

B. xb=a2;

C. b2=ax;

D. ba=2x.

Câu 2. Với dãy tỉ số bằng nhau xa=yb=zc ta có thể viết:

A. x : y : z = a : c : b;

B. a : b : c = z : y : x;

C. x : y : z = a : b : c;

D. x : b : z = a : y : c.

Câu 3. Giá trị x, y, z thỏa mãn x6=y4=z3 và x – y + z = 35 là:

A. x = 42, y = 28, z = 21;

B. x = 21, y = 28, z = 42;

C. x = 28, y = 42, z = 21;

D. x = 42, y = 21, z = 28.

Câu 4. Chia số 340 thành ba phần tỉ lệ thuận với 316;1214ta được số bé nhất là:

A. 5443;

B. –68;

C. 2723;

D. 68.

Câu 5. Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong các bảng dưới đây. Bảng nào thể hiện hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau?

A.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) (ảnh 13)

B.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) (ảnh 14)

C.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) (ảnh 15)

D.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) (ảnh 16)

Câu 6. Trong các bộ ba độ dài đoạn thẳng dưới đây, bộ ba có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác là

A. 6 cm, 2 cm, 3 cm;

B. 8 cm, 4 cm, 4 cm;

C. 7 cm, 9 cm, 5 cm;

D. 8 cm, 5 cm, 3 cm.

Câu 7. Cho hình vẽ

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) (ảnh 17)

Chọn khẳng định đúng.

A. ∆DEF là tam giác vuông;

B. ∆DEF là tam giác nhọn;

C. ∆DEF là tam giác tù;

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 8. Cho hình vẽ

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) (ảnh 18)

Biết ∆ABC = ∆MNP. Chu vi ∆MNP là

A. 12 cm;

B. 18 cm;

C. 23 cm;

D. 26 cm.

Câu 9. Cho ∆ABC cân tại A có BC = 9 cm; chu vi ∆ABC bằng 25 cm. Chọn khẳng định sai.

A. A^>B^;

B. B^=C^>A^;

C. B^=C^;

D. A^>C^.

Câu 10. Một tam giác cân có độ dài hai cạnh 3,9cm và 7,9cm.Chu vi của tam giác này là

A. 15,5 cm;

B. 17,8 cm;

C. 19,7 cm;

D. 20,9 cm.

Câu 11. Cho hình vẽ dưới đây:

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) (ảnh 19)

Số đường xiên kẻ từ điểm G đến đường thẳng m trong hình trên là

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.

Câu 12. Cho các hình vẽ sau.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) (ảnh 20)

Hình vẽ nào minh họa đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB?

A. Hình 1;

B. Hình 2;

C. Hình 3;

D. Hình 4.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Tìm số hữu tỉ x trong các tỉ lệ thức sau:

a) 253:x=2:9;

b) 0,5:2=3:(2x+7);

c) 12x-5=67.

Bài 2. (1,5 điểm) Một công việc dự định giao cho 3 người làm trong 12 ngày nhưng cuối cùng chỉ có 2 người làm, vì vậy họ phải làm thêm mỗi ngày 1 giờ và hoàn thành công việc trong 16 ngày. Biết rằng năng suất lao động của họ là như nhau. Hỏi họ phải làm mỗi ngày mấy giờ.

Bài 3. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC có A^=40°, AB = AC và H là trung điểm của BC. Đường thẳng d đi qua trung điểm của AC và vuông với với AC cắt tia CB tại M.

a) Tính MAH^.

b) Trên tia đối của tia lấy điểm sao cho AN = BM. Chứng minh AM = CN.

c) Vẽ CI ⊥ MN tại I.Chứng minh I là trung điểm MN.

d) AH cắt đường thẳng d tại K. Chứng minh ba điểm C, I, K thẳng hàng .

Bài 4. (0,5 điểm) Cho tỉ lệ thức ab=bc=cd. Chứng minh rằng (a+b+cb+c+d)3=ad.

Xem thử

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2023-2024 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án lớp 7 các môn học
Tài liệu giáo viên