Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 có đáp án (30 Đề)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 có đáp án (30 Đề)

Để học tốt Toán lớp 7, dưới đây liệt kê Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 có đáp án (30 Đề). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 7.

Quảng cáo

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 có đáp án (30 Đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 1)

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Câu 1:  Kết quả phép tính Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)  là:

A. 1           

B. 3                     

C. -5           

D. 5

Câu 2:  Cho hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) , khi đó hệ số tỉ lệ k là:

A. 1           

B. 3                     

C. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)            

D. 4

Câu 3:  Cho hình vẽ, ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Quảng cáo

Câu 4: Cho hình vẽ, ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Câu 5. Kết quả của phép tính Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)  là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Câu 6. Cho hàm số y = |2x - 1|, giá trị của hàm số tại x = -1 là:

A. 1           

B. -3                    

C. 3            

D. -1

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: (1,0 điểm)

 Ba đội máy san đất cùng làm một khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 6 ngày, đội thứ hai trong 10 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (các máy có cùng năng suất), biết đội thứ hai có ít hơn đội thứ ba 3 máy.

Câu 3: (1,0 điểm) 

Cho hàm số y = f(x) = ax    (a ≠ 0)

a) Tìm a biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(1; 3)

b) Vẽ đồ thị ứng với giá trị a vừa tìm được.

Câu 4: (1,5 điểm)

Cho hình vẽ:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

a) Vì sao m // n ?

b) Tính số đo góc BCD.

Quảng cáo

Câu 5: (2 điểm)

Cho tam giác ABC vuông ở A. Biết Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) . Lấy điểm M là trung điểm AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm E sao cho MB = ME.

a) Tính số đo góc ACB.

b) Chứng minh ∆AMB = ∆CME.

Câu 6: (0,5  điểm)

Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1). Tìm x ∈ Z để B có giá trị nguyên.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Câu 1:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Chọn đáp án A

Câu 2:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Chọn đáp án C

Câu 3:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Theo hình vẽ ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) (các góc đối đỉnh)

Chọn đáp án B

Câu 4:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Xét tam giác ABC và tam giác DGE có:

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Do đó: ΔABC = ΔDEG (c.g.c)

Chọn đáp án D

Câu 5:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Chọn đáp án A

Câu 6:

Thay x = -1 vào hàm số ta được:

y = |2.(-1) - 1| = |-3| = 3

Chọn đáp án C

II. TỰ LUẬN

Câu 1.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Câu 2.

Gọi số máy của 3 độ lần lượt là  x; y; z ( x; y; z ∈ N*)

Theo đề ra ta có: z - y = 3                                              (0,25 điểm)

Vì số máy và thời gian làm việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên:

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Vậy số máy của 3 đội lần lượt là: 20; 12; 15 máy.                 (0,25 điểm)

Câu 3.

a) Vì đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm A(1; 3) nên: 

3 = a.1 ⇒ a = 3 : 1 = 3

Vậy hàm số là y = 3x với hệ số a = 3.              (0,5 điểm)

b) Đồ thị hàm số y = 3x đi qua A(1; 3)  và O(0; 0).

Vẽ đường thẳng đi qua A(1; 3)  và O(0; 0) ta được đồ thị của hàm số y = 3x.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Vậy đồ thị hàm số y = 3x là đường thẳng OA. (0,5 điểm)

Đề thi Toán lớp 7 Học kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề)

Câu 4.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

a) Theo hình vẽ ta có: m ⊥ AB và n ⊥ AB

Do đó: m // n             (0,75 điểm)

b) Vì m // n

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Câu 5.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

(0,25 điểm)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Chứng minh

a) Áp dụng định lý tổng 3 góc trong tam giác ABC ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

b) Xét ∆AMB và ∆CME có:

AM = CM (M là trung điểm của AC)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) (2 góc đối đỉnh)

MB = ME (gt)

Do đó: ∆AMB = ∆CME (c.g.c)              (1 điểm)

Câu 6.

Để B có nghĩa thì x ≥ 0 và x ≠ 1

B = Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)  giá trị nguyên khi Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)   là ước của 5.

⇒ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) ∈ {-5;-1;1;5}                                       (0,25 điểm)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Vậy x ∈ {0; 4; 36} thì B đạt giá trị nguyên.                    (0,25 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 2)

Đề thi Toán lớp 7 Học kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề)

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm):

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỷ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) là kết quả của phép tính:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và x = 6 thì y = 4. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 4: Căn bậc hai của 9 bằng:

A. 3                             

B. -3                           

C. 3 và -3                

D. 81

Câu 5: Cách viết nào dưới đây là đúng?

A. |-0,55| = -0,55

B. |-0,55| = 0,55

C. -|-0,55| = 0,55

D. -|0,55| = 0,55

Câu 6: Kết quả của phép tính (-5)2.(-5)3 là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 7: Tam giác ABC có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2). Góc B bằng:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng:

A. Có ít nhất hai điểm chung.

B. Không có điểm chung.

C. Không vuông góc với nhau.

D. Chỉ có một điểm chung.

Đề thi Toán lớp 7 Học kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề)

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Bài 2 (1,5 điểm): Cho hàm số y = f(x) = (m + 1)x  

     Tìm m để f(2) = 4. Vẽ đồ thị hàm số với m tìm được.

Bài 3 (1,5 điểm): Tìm x, y, z  biết:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Bài 4 (3 điểm): Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của MA lấy điểm K sao cho MK = MA.

a) Chứng minh ΔAMC = ΔKMB và CK song song AB.

b) Biết Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)  

Bài 5(0,5đ): Cho tam giác ABC. Tia phân giác của góc B cắt AC tại M. Tia phân giác của góc C cắt AB tại N. Giả sử BN + CM = BC. Hãy tính số đó góc A.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 1.

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Chọn đáp án C

Câu 2.

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Chọn đáp án A

Câu 3.

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có y = kx

Với x = 6 thì y = 4 nên thay vào ta được: 4 = k.6 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Chọn đáp án D

Câu 4.

9 có hai căn bậc hai là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Chọn đáp án C

Câu 5.

Ta có: |-0,55| = 0,55 ; -|-0,55| = -0,55; -|0,55| = -0,55

Chọn đáp án B

Câu 6.

Ta có: (-5)2.(-5)3 = (-5)2+3 = (-5)5

Chọn đáp án A

Câu 7.

Theo định lý tổng ba góc trong tam giác ABC ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Chọn đáp án D

Câu 8.

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung (định nghĩa hai đường thẳng song song).

Chọn đáp án B

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Bài 2.

a) Ta có f(2) = 4

Thay x = 2 vào hàm số ta được:  (m + 1).2 = 4

⇒  m + 1 = 2 ⇒  m = 1

Vậy m = 1 thì f(2) = 4.                        (0,75 điểm)

b) Với m =1 thì ta có hàm số: y = f(x) = 2x

Lấy x = 1 thì y = 2.1 = 2 nên điểm A(1; 2) thuộc đồ thị hàm số y = 2x

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Vậy đồ thị hàm số y = 2x là đường thẳng OA. (0,75 điểm)

Bài 3.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Vậy x =10; y = 6; z = 8                         (0,25 điểm)

Bài 4.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) (0,5 điểm)

Chứng minh

a)    Xét tam giác  AMC và KMB có:

AM = MK (gt)

MB = MC (M là trung điểm của BC)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) (hai góc đối đỉnh)

Do đó: ΔAMC = ΔKMB(c.g.c)                   (0,75 điểm)

Chứng minh tương tự ta cũng có: ΔAMB = ΔKMC (c.g.c)               (0,5 điểm)

Suy ra: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Mà hai góc này ở vị trí so le trong

Nên CK // AB                    (0,5 điểm)

b) Chứng minh được ΔABC = ΔKCB (c.c.c) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) (0,25 điểm)

Xét ΔKBC có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) (hai góc đối đỉnh)

Bài 5.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Gọi BM giao CN là O. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BN = BE mà BN + CM = BC (gt) ⇒ CE = CM.

Ta chứng minh ΔBNO = ΔBEO (c.g.c) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) . Chứng minh tương tự Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) . Mà Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) (hai góc đối đỉnh) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)  (0,25 điểm)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) (hai góc đối đỉnh)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 3)

Bài 1.(1,0 điểm). Hãy viết chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng trong các câu sau vào bài làm.

1. Nếu Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)  thì x bằng :

A. 6                       

B. -36                          

C. 36                      

D. 12

2. Cho hàm số y = 5x2 – 2. Điểm nào sau  đây thuộc đồ thị hàm số trên:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

3. Cho ΔABC có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3). Tia phân giác của Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) cắt BC tại D.

Số đo Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) là: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

4. Cho ΔABC = ΔMNP. Biết AB = 10 cm, MP = 8 cm, NP = 7 cm. Chu vi của  là:

A. 30 cm                     

B. 25 cm                  

C. 15 cm              

D. 12,5 cm

         

Bài 2. (1,0 điểm).  Xác định tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

1.  Nếu x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 2 thì y cũng tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 2.

2. Trên mặt phẳng tọa độ, tất cả các điểm có hoành độ bằng 0 đều nằm trên trục tung.

3. Nếu hai cạnh và một góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và một góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

4. Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng 2 góc trong không kề với nó của tam giác đó.

Bài 3. (2,0 điểm).

Câu 1: Thực hiện các phép tính :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Tìm x biết :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Bài 4. (2,0 điểm).

Câu 1: Để làm một công việc trong 8 giờ cần 35 công nhân. Nếu có 40 công nhân cùng làm thì công việc đó được hoàn thành trong mấy giờ ? (Năng suất các công nhân là như nhau) .

Câu 2: Cho hàm số y = a.x (a ≠ 0). Biết rằng đồ thị của hàm số đó đi qua điểm A(-4; 1).

a.  Hãy xác định hệ số a;

b.  Các điểm M(4 ;-1) và N(2;3) có thuộc đồ thị của hàm số trên không ? Vì sao?

Bài 5.(3,0 điểm).  Cho có AB = AC; D là điểm bất kì trên cạnh AB. Tia phân giác của góc A cắt cạnh DC ở M, cắt cạnh BC ở I.

a) Chứng minh CM = BM.

b)  Chứng minh AI là đường trung trực của đoạn thẳng BC.          

c)  Từ D kẻ DH ⊥ BC (H ∈ BC). Chứng minh Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3).

Bài 6. (1,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = 3.|1 - 2x| - 5

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Bài 1: (1,0 điểm). Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Chọn đáp án C

2. Thay lần lượt tọa độ của các điểm ở đáp án vào hàm số:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)  nên điểm A không thuộc đồ thị hàm số y = 5x2 - 2

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)  nên điểm B không thuộc đồ thị hàm số y = 5x2 - 2

+) C(2; -18)

5.22 - 2 = 18 ≠ -18 nên điểm C không thuộc đồ thị hàm số y = 5x2 - 2

+) D(-1; 3)

5.(-1)2 - 2 = 3 nên điểm D thuộc đồ thị hàm số y = 5x2 - 2.

Chọn đáp án D

3.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Theo định lý tổng ba góc trong tam giác ABC ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)  (AD là tia phân giác trong góc BAC)

Lại có góc ADC là góc ngoài tại đỉnh D của tam giác ABD nên theo tính chất góc ngoài của tam giác ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Chọn đáp án B

4.

Ta có: ΔABC = ΔMNP

Suy ra: AB = MN = 10 cm; BC = NP = 7 cm; AC = MP = 8 cm.

Chu vi tam giác ABC là: AB + BC + AC = 10 + 7 + 8 = 25 cm.

Chọn đáp án B

Bài 2: (1,0 điểm). Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

1. Nếu x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 2 thì y cũng tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3).

2. Điểm O(0; 0) có hoành độ là 0 vừa thuộc trục hoành, và vừa thuộc trục tung.

3. Đúng theo trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác.

4. Đúng theo định lý góc ngoài của tam giác.

 

  Bài 3. (2,0 điểm).

Câu 1. (1,0 điểm).

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Câu 2. (1,0 điểm).

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Bài 4. (2,0 điểm).

Câu 1 (1,0 điểm)

Gọi thời gian để 40 công nhân hoàn thành công việc đó là (giờ)  với 0 < x < 8   (0,25 điểm)

Vì cùng làm một công việc và năng suất các công nhân là như nhau nên số công nhân tỉ lệ nghịch với thời gian hoàn thành công việc, do đó ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Vậy 40 công nhân thì hoàn thành công việc đó trong 7 giờ.     (0,25 điểm)

Câu 2( 1,0 điểm)

a)   Vì đồ thị của hàm số y = a.x (a ≠ 0) đi qua điểm A(-4 ;1) nên ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Vậy với Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) thì đồ thị của hàm số y = a.x (a ≠ 0) đi qua điểm A(-4; 1). (0,25 điểm)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Bài 5. (3,0 điểm).

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Vẽ hình đúng, ghi GT, KL đúng (0,5 điểm)

a) Xét ΔABM và ΔACM có:

AB = AC (gt)                                               (0,25 điểm)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)  (AI là tia phân giác của góc BAC)        (0,25 điểm)

AM cạnh chung                           (0,25 điểm)

Do đó  ΔABM = ΔACM (c.g.c).

Suy ra BM = CM (hai cạnh tương ứng)        (0,25 điểm)

b) Xét ΔABI và ΔACI có:

  AB = AC (gt)

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) (AI là tia phân giác của góc BAC)       

  AI là cạnh chung.     

Do đó ΔABI = ΔACI (c.g.c).(0,25 điểm)

Suy ra BI = CI  (hai cạnh tương ứng).    (1)

và Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) (hai góc tương ứng).                  (0,25 điểm)    

+ Mà Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) (Vì là hai góc kề bù).   

Nên Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) suy ra  AI ⊥ BC  tại I. (2)  (0,25 điểm)

Từ (1) và (2) suy ra AI là đường trung trực của đoạn thẳng BC.  (0, 25 điểm)

c)

+ Ta có: DH ⊥ BC (GT).

  AI ⊥ BC(chứng minh trên)

Suy ra DH // AI (quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song )

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)  ( vì là hai góc đồng vị ).  (3)               (0,25 điểm)

+ Ta lại có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)  (vì AI là tia phân giác của Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)) .(4)

Từ (3) và (4) suy ra Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) (0,25 điểm)

Bài 6: ( 1,0 điểm ).      

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Vậy GTNN của biểu thức A là -5 đạt được khi Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)(0,25 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 4)

A. TRẮC NGHIỆM:          (3 điểm)

Hãy chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng ghi vào giấy làm bài :

Câu 1: Tổng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) bằng:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Câu 2:  Biết: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) thì x bằng:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Từ tỉ lệ thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) thì giá trị x bằng:

A. 1                     

B. 2                               

C. 3                     

D. 4

Câu 4:  Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) thì  x bằng:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Câu 5: Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc...... thì a//b. Cụm từ trong chỗ trống (...) là:

A. so le trong bằng nhau                    

B. đồng vị            

C. trong cùng phía bằng nhau           

D. Cả A, B đều đúng

Câu 6: Cho a ⊥ b và b ⊥ c thì:

A. a//b                 

B. a//c                            

C. b//c                           

D. a//b//c

Câu 7: Cho tam giác ABC có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4). Số đo góc ngoài tại đỉnh C bằng:

A. 600                               

B. 1200                                            

C. 700                            

D. 500

Câu 8: Cho ΔABC =  ΔMNP suy ra

A. AB = MP

B. CB = NP       

C. AC = NM                  

D. Cả B và C đúng.

Câu 9: Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ –2 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Câu 10: Cho y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là a, khi x = 3 thì y = 6. Vậy hệ số tỉ lệ a bằng:

A. 2                     

B. 0,5                            

C. 18                   

D. 3

Câu 11: Cho hàm số y = f(x) = 3x + 1.Thế thì  f(-1)  bằng:

A. 2                     

B. – 2                                      

C. 4                     

D. – 4

Câu 12: Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 2x.

A. (- 1; - 2)           

B. (- 1; 2)                       

C. (- 2: - 1)           

D. ( - 2; 1)

B. TỰ LUẬN:      (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm)    

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 2: (1,5 điểm)    Tính diện tích của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa 2 kích thước của chúng là 0,8 và chu vi của hình chữ nhật đó là 36m.

Bài 3: (1,0 điểm)  Vẽ đồ thị hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 4: (2,5 điểm)  Cho tam giác ABC có AB = AC và tia phân giác góc A cắt BC ở H.

a) Chứng minh ΔABH = ΔACH

b) Chứng minh AH ⊥ BC

c) Vẽ HD ⊥ AB (D ∈ AB)  và HE ⊥ AC (E ∈ AC). Chứng minh: DE // BC

Bài 5: (0,5 điểm)  Tìm x biết: |2x - 1| + |1 - 2x| = 8

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

A. TRẮC NGHIỆM:     (3 điểm)

Mỗi câu  đúng ghi (0,25 điểm) x 12 câu = 3 điểm

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Câu 1.

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án D

Câu 2.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án D

Câu 3.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án A

Câu 4.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án C

Câu 5.

Theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song: "Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau, hoặc cặp góc trong cùng phía bù nhau) thì a//b".

Chọn đáp án A

Câu 6.

Ta có: a ⊥ b; b ⊥ c thì a // c (quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song)

Chọn đáp án B

Câu 7.

Theo định lý góc ngoài của tam giác, số đo góc ngoài tại đỉnh C là:

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án B

Câu 8.

Ta có: ΔABC = ΔMNP

Suy ra: AB = MN; AC = MP; BC = NP (các cạnh tương ứng)

Chọn đáp án B

Câu 9.

Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ – 2 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức: y = -2x

Chọn đáp án D

Câu 10.

Vì y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là a nên y = Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Khi x = 3 thì y = 6 nên 6 = Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) ⇒ a = 6.3 = 18 

Chọn đáp án C

Câu 11.

f(-1) = 3.(-1) + 1 = -3 + 1 = -2

Chọn đáp án B

Câu 12.

+) A(-1; -2)

2. (-1) = -2 nên điểm A thuộc đồ thị hàm số y = 2x.

+) B(-1; 2)

2.(-1) = -2 ≠ 2 nên điểm B không thuộc đồ thị hàm số y = 2x

+) C(-2; -1)

2.(-2) = -4 ≠ -1 nên điểm C không thuộc đồ thị hàm số y = 2x

+) D(-2; 1)

2.(-2) = - 4 ≠ 1 nên điểm D không thuộc đồ thị hàm số y = 2x

Chọn đáp án A

B. TỰ LUẬN:      (7 điểm)

Bài 1.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 2.

Gọi độ dài chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật lần lượt là a, b (m) (a, b > 0)  (0,25 điểm)

Theo đề bài ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) và (a + b).2 = 36         (0,25 điểm)

Suy ra: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) và a + b = 18                                  (0,25 điểm)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) (0,25 điểm)

Suy ra: a = 8; b = 10                                

Độ dài chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật lần lượt là 8m và 10m  (0,25 điểm)

Vậy diện tích của hình chữ nhật là: 8. 10 = 80m2  (0,25 điểm)

Bài 3.

Cho x = 3 suy ra y = Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) = - 2, ta có A(3; -2)             (0,25 điểm)                                      

Học sinh đánh dấu điểm A và vẽ đồ thị đúng trên mặt phẳng tọa độ Oxy

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

(0,5 điểm)

Vậy đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng OA.  (0,25 điểm)

Bài 4.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Vẽ đúng hình, ghi GT, KL đúng được 0,5 điểm

a) Xét ΔABH và ΔACH có:

  AH cạnh chung

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) (AH là tia phân giác của góc BAC)

  AB = AC (gt)

Suy ra: ΔABH = ΔACH (c – g – c)               (0,75 điểm)

b)

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) (AH là tia phân giác của góc BAC)

(0,75 điểm)

c) Gọi I là giao điểm của AH và DE

Xét hai tam giác vuông: ΔADH và ΔAEH có:

  AH cạnh chung

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) (AH là tia phân giác của góc BAC)

Suy ra: ΔADH = ΔAEH (ch – gn)                               (0,25 điểm)

Xét ΔADI và ΔAEI có:

  AI: cạnh chung

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) (AH là tia phân giác của góc BAC)

  AD = AE (ΔADH = ΔAEH)

Suy ra: ΔADI = ΔAEI (c – g – c)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 5.

Ta có: |2x - 1| + |1 - 2x| = 8  (1)

Vì 2x – 1 và 1 – 2x là hai số đối nhau, nên: |2x - 1| = |1 - 2x| (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 2|2x - 1| = 8 hay |2x - 1| = 4  (0,25 điểm)

Suy ra: 2x – 1 = 4 hoặc 2x – 1 = - 4

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Xem thêm bộ đề thi Toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 chọn lọc khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2021 - 2022 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học