Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài giảng: Đề thi cuối học kì 1 - Cô Nguyễn Anh (Giáo viên VietJack)

     Đề thi Học kì 1 - Năm học ....

     Môn Toán lớp 7

     Thời gian làm bài: 90 phút

A. TRẮC NGHIỆM:          (3 điểm)

Hãy chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng ghi vào giấy làm bài :

Câu 1: Tổng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) bằng:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Câu 2:  Biết: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) thì x bằng:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Từ tỉ lệ thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) thì giá trị x bằng:

A. 1                     

B. 2                               

C. 3                     

D. 4

Câu 4:  Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) thì  x bằng:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Câu 5: Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc...... thì a//b. Cụm từ trong chỗ trống (...) là:

A. so le trong bằng nhau                    

B. đồng vị            

C. trong cùng phía bằng nhau           

D. Cả A, B đều đúng

Câu 6: Cho a ⊥ b và b ⊥ c thì:

A. a//b                 

B. a//c                            

C. b//c                           

D. a//b//c

Câu 7: Cho tam giác ABC có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4). Số đo góc ngoài tại đỉnh C bằng:

A. 600                               

B. 1200                                            

C. 700                            

D. 500

Câu 8: Cho ΔABC =  ΔMNP suy ra

A. AB = MP

B. CB = NP       

C. AC = NM                  

D. Cả B và C đúng.

Câu 9: Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ –2 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Câu 10: Cho y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là a, khi x = 3 thì y = 6. Vậy hệ số tỉ lệ a bằng:

A. 2                     

B. 0,5                            

C. 18                   

D. 3

Câu 11: Cho hàm số y = f(x) = 3x + 1.Thế thì  f(-1)  bằng:

A. 2                     

B. – 2                                      

C. 4                     

D. – 4

Câu 12: Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 2x.

A. (- 1; - 2)           

B. (- 1; 2)                       

C. (- 2: - 1)           

D. ( - 2; 1)

B. TỰ LUẬN:      (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm)    

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 2: (1,5 điểm)    Tính diện tích của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa 2 kích thước của chúng là 0,8 và chu vi của hình chữ nhật đó là 36m.

Bài 3: (1,0 điểm)  Vẽ đồ thị hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 4: (2,5 điểm)  Cho tam giác ABC có AB = AC và tia phân giác góc A cắt BC ở H.

a) Chứng minh ΔABH = ΔACH

b) Chứng minh AH ⊥ BC

c) Vẽ HD ⊥ AB (D ∈ AB)  và HE ⊥ AC (E ∈ AC). Chứng minh: DE // BC

Bài 5: (0,5 điểm)  Tìm x biết: |2x - 1| + |1 - 2x| = 8

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

A. TRẮC NGHIỆM:     (3 điểm)

Mỗi câu  đúng ghi (0,25 điểm) x 12 câu = 3 điểm

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Câu 1.

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án D

Câu 2.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án D

Câu 3.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án A

Câu 4.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án C

Câu 5.

Theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song: "Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau, hoặc cặp góc trong cùng phía bù nhau) thì a//b".

Chọn đáp án A

Câu 6.

Ta có: a ⊥ b; b ⊥ c thì a // c (quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song)

Chọn đáp án B

Câu 7.

Theo định lý góc ngoài của tam giác, số đo góc ngoài tại đỉnh C là:

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án B

Câu 8.

Ta có: ΔABC = ΔMNP

Suy ra: AB = MN; AC = MP; BC = NP (các cạnh tương ứng)

Chọn đáp án B

Câu 9.

Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ – 2 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức: y = -2x

Chọn đáp án D

Câu 10.

Vì y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là a nên y = Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Khi x = 3 thì y = 6 nên 6 = Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) ⇒ a = 6.3 = 18 

Chọn đáp án C

Câu 11.

f(-1) = 3.(-1) + 1 = -3 + 1 = -2

Chọn đáp án B

Câu 12.

+) A(-1; -2)

2. (-1) = -2 nên điểm A thuộc đồ thị hàm số y = 2x.

+) B(-1; 2)

2.(-1) = -2 ≠ 2 nên điểm B không thuộc đồ thị hàm số y = 2x

+) C(-2; -1)

2.(-2) = -4 ≠ -1 nên điểm C không thuộc đồ thị hàm số y = 2x

+) D(-2; 1)

2.(-2) = - 4 ≠ 1 nên điểm D không thuộc đồ thị hàm số y = 2x

Chọn đáp án A

B. TỰ LUẬN:      (7 điểm)

Bài 1.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 2.

Gọi độ dài chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật lần lượt là a, b (m) (a, b > 0)  (0,25 điểm)

Theo đề bài ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) và (a + b).2 = 36         (0,25 điểm)

Suy ra: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) và a + b = 18                                  (0,25 điểm)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) (0,25 điểm)

Suy ra: a = 8; b = 10                                

Độ dài chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật lần lượt là 8m và 10m  (0,25 điểm)

Vậy diện tích của hình chữ nhật là: 8. 10 = 80m2  (0,25 điểm)

Bài 3.

Cho x = 3 suy ra y = Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) = - 2, ta có A(3; -2)             (0,25 điểm)                                      

Học sinh đánh dấu điểm A và vẽ đồ thị đúng trên mặt phẳng tọa độ Oxy

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

(0,5 điểm)

Vậy đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng OA.  (0,25 điểm)

Bài 4.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Vẽ đúng hình, ghi GT, KL đúng được 0,5 điểm

a) Xét ΔABH và ΔACH có:

  AH cạnh chung

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) (AH là tia phân giác của góc BAC)

  AB = AC (gt)

Suy ra: ΔABH = ΔACH (c – g – c)               (0,75 điểm)

b)

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) (AH là tia phân giác của góc BAC)

(0,75 điểm)

c) Gọi I là giao điểm của AH và DE

Xét hai tam giác vuông: ΔADH và ΔAEH có:

  AH cạnh chung

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) (AH là tia phân giác của góc BAC)

Suy ra: ΔADH = ΔAEH (ch – gn)                               (0,25 điểm)

Xét ΔADI và ΔAEI có:

  AI: cạnh chung

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) (AH là tia phân giác của góc BAC)

  AD = AE (ΔADH = ΔAEH)

Suy ra: ΔADI = ΔAEI (c – g – c)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 5.

Ta có: |2x - 1| + |1 - 2x| = 8  (1)

Vì 2x – 1 và 1 – 2x là hai số đối nhau, nên: |2x - 1| = |1 - 2x| (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 2|2x - 1| = 8 hay |2x - 1| = 4  (0,25 điểm)

Suy ra: 2x – 1 = 4 hoặc 2x – 1 = - 4

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài giảng: Ôn tập học kì 1 - Cô Nguyễn Anh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các Đề thi Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 7 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 7 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Đại số và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 7 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-7.jsp


Nhóm học tập 2k8