Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Tự luận năm 2024 (7 đề)

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Tự luận năm 2024 (7 đề)

Tuyển chọn Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Tự luận năm 2024 (7 đề) chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ Đề thi Toán 7 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán lớp 7.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện các yêu cầu sau:

Quảng cáo

7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN   

Bài 2: (2,0 điểm) Tìm x, biết:

           a)   x + 5,5 = 7,5                                       b) 7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN 

Bài 3: (2,0 điểm) Khối lớp 7 của một trường THCS có 336 học sinh. Sau khi kiểm tra 15 phút, số học sinh xếp thành ba loại giỏi, khá, trung bình. Biết số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 7. Tính số học sinh mỗi loại của khối 7.

Bài 4: (3,0 điểm) Cho hình vẽ, biết AB ⊥ p và p // q, ∠D = 70o 

7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN

a) Đường thẳng AB có vuông góc với đường thẳng q không? Vì sao?

b) Tính  số đo  ∠D2.

c) Tính  số đo ∠B1 và ∠C2 .

Quảng cáo

Bài 5: (1,0 điểm) Tìm x, y, z biết:

|3x - 5| + (2y + 5)208 + (4z - 3)20 ≤ 0

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Bài 1. (2,5 điểm) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý (nếu có thể)

7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN 

Bài 2. (2,0 điểm) Tìm x:

7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN

Bài 3. (2,0 điểm) Trong đợt quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, số tiền ủng hộ của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với các số 5; 6; 9. Tính số tiền của mỗi lớp ủng hộ biết lớp 7B ủng hộ nhiều hơn lớp 7A là 35000 đồng.

Quảng cáo

Bài 4. (3,0 điểm)

Cho hình vẽ bên. Biết ∠B1 = 70o, ∠G1 = 110o

7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN

a) Chứng minh: m // n

b) Tính số đo  ∠D1; ∠D2

c) Chứng minh: a ⊥ p 

d) Gọi Bx và Dy lần lượt là tia phân giác của ∠ABD và ∠CDG  .

Chứng minh: Bx // Dy

Bài 5. (0,5 điểm) Cho dãy tỉ số bằng nhau: 

7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN 

Tính giá trị biểu thức 7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN  .

-----------HẾT-----------

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Câu 1. (2,5 điểm):

1. Thực hiện phép tính:

7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN 

2. Làm tròn số 17,418 đến chữ số thập phân thứ hai.

Câu 2. (2 điểm): Tìm x, biết:

7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN 

Câu 3. (2 điểm):

Số học sinh ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 4; 5; 6 và tổng số học sinh của ba lớp là 105 học sinh. Tính số học sinh mỗi lớp.

Câu 4. (3 điểm): Cho tam giác ABC có ∠B = ∠C = 40o 

a) Tính số đo ∠BAC 

b) Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh A. Hãy chứng tỏ rằng Ax // BC.

Câu 5. (0,5 điểm):  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

A = |x - 1| + |x + 2012|

-----------HẾT-----------

Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 7 Tự luận năm 2024 (7 đề) 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Bài 1. (2 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau (Tính bằng cách hợp lý nếu có thể):

 7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN                                                                       

Bài 2. (3 điểm) Tìm x biết:

7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN

Bài 3. (2 điểm) Số học sinh ba khối 6, 7, 8 của một trường THCS theo thứ tự tỉ lệ với các số 41; 30; 29. Biết rằng tổng số học sinh khối 6 và khối 8 là 560 em. Tính số học sinh mỗi khối trường đó.

Bài 4. (2 điểm) Cho hình vẽ sau, biết rằng DE // Ax, ∠xAB = 30o, ∠DBC = 60o, ∠BCy = 120o 

7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN

a) Tính ∠ABE 

b) Chứng minh Cy // Ax 

c) Chứng minh AB ⊥ BC 

Bài 5. (1 điểm) 

a) Tìm x biết: (3x - 1)6 = (3x - 1)4 

b) Cho a, b, c  là các số khác 0 sao cho 

 7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN 

Tính giá trị của biểu thức:

7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN 

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Bài 1: (2,0 điểm)  Tính hợp lý : 

7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN 

Bài 2: (2,5 điểm) Tìm x  biết : 

7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN

Bài 3: (1,5 điểm)

      Trong đợt thi đua giành hoa diểm tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, số điểm tốt (từ 9 điểm trở lên) của ba lớp7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với  và . Biết số điểm tốt của hai lớp 7A và 7B nhiều hơn số điểm tốt của lớp 7C là 63 điểm. Tính số điểm tốt của mỗi lớp.

Bài 4: (3,0 điểm) Cho hình vẽ:

Biết a // b, ∠CAB = 90o; ∠ACD = 120o

7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN

a)  Đường thẳng b có vuông góc với đường thẳng AB không? Vì sao? 

b)  Tính  số đo ∠CDB  .

c)  Vẽ tia phân giác Ct của góc ACD, tia Ct cắt BD tại I. Tính góc CID.

d)  Vẽ tia phân giác Dt’ của góc BDy. Chứng minh Ct song song với Dt’.

Bài 5: (1 điểm) 

a) Chứng minh 7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN .

b) Cho 4 số a1,a2,a3,a4 khác 0 và thỏa mãn:a22 = a1.a3 và a32 = a2.a4 

Chứng minh rằng:  7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN 

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

Bài 1: (2,0 điểm)   Tính hợp lý : 

7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN 

 Bài 2: (2,5 điểm)  Tìm x  biết : 

7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN

Bài 3: (1,5 điểm)

Số học sinh ba khối 6, 7, 8 của một trường THCS theo thứ tự tỉ lệ với các số 41; 30; 29. Biết rằng tổng số học sinh khối 6 và khối 8 hơn khối 7 là 320 em. Tính số học sinh mỗi khối của trường đó.

Bài 4: (3,0 điểm) Cho hình vẽ:

Biết a // b,  ∠MNQ = 90o; ∠MPQ = 110o  

7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN

a)  Đường thẳng  a  có vuông góc với đường thẳng MN  không ?  Vì sao ? 

b)  Tính  số đo ∠PQN.

c)  Vẽ tia phân giác Pt của góc MPQ, tia Pt cắt NQ tại K. Tính góc ∠PKQ.

d)  Vẽ tia phân giác Qt’  của góc NQy . Chứng minh Pt song song với Qt’.

Bài 5: (1 điểm) 

a) Chứng minh 7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN   .

b) Cho 4 số a,b,c,d  khác 0 và thỏa mãn:b2 = ac,  c2   = bd.

        Chứng minh rằng:  7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN 

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

Câu 1. (2 điểm):

    Thực hiện phép tính:

  7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN 

Câu 2. (3 điểm): 

   1. Tìm x, biết:

   7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN 

2. Tìm x, y biết: 7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN  và 2y – x = 27

Câu 3. (1.5 điểm):

Tính chu vi và diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 10,234 m và chiều rộng là 4,7 m (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 4. (2.5 điểm): 

Cho tam giác ABC có ∠B = 70o; ∠C = 30o . Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Kẻ AH vuông góc với BC (H ∈ BC).

a) Tính số đo ∠BAC  .

b) Tính số đo  ∠ADH .

Câu 5. (1 điểm): Cho P = 7 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TỰ LUẬN 

          Tính giá trị của P biết các số x; y; z tỉ lệ với 5; 4; 3.

-----------HẾT-----------

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên