[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (6 đề)

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (6 đề)

Với [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (6 đề), chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa kì 2 Toán 7.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước trả lời đúng.

Câu 1: Thêm điều kiện nào để tam giác ABC bằng tam giác DEF theo trường hợp cạnh – góc – cạnh, biết AC = DF, BC = EF?

A. ∠A = ∠D

B. AB = DE

C. ∠B = ∠E

D. ∠C = F∠

Câu 2: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = f(x) = −3x?

A. A(0; −3)

B. B(−2; 6)

C. C(1; 3)

D. D(5; 15)

Câu 3: Bậc của đa thức a3 – 3a2 + 6a4 – 11a + 3a5 là:

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 18cm, AC = 24cm. Hỏi chu vi tam giác ABC bằng bao nhiêu?

A. 80

B. 95

C. 72

D. 68

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Điểm thi học kỳ I môn Sinh học của các bạn học của lớp 7A được thống kê trong bảng “tần số” sau:

Điểm (x)

4

5

6

7

8

9

10


Tần số (n)

3

4

4

8

5

7

1

N = 32

a) Tìm mốt của dấu hiệu trong bảng “tần số “trên? Giải thích tại sao?

b) Tính điểm trung bình của lớp 7A.

c) Nêu nhận xét.

Bài 2 (1,5 điểm): Cho đơn thức [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) 

a) Thu gọn đơn thức A.

b) Xác định hệ số và bậc của đơn thức A.

c) Tính giá trị của A khi x = 1; y = −1; z = 2.

Bài 3 (3 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, ∠B = 60o , AB = 5cm. Tia phân giác góc B cắt AC tại D. Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với BC tại E.

a) Chứng minh: ∆ADB = ∆BDE.

b) Chứng minh tam giác AEB là tam giác đều.

c) Tính BC.

Bài 4 (0,5 điểm): Tìm các giá trị nguyên của x và y biết: 5y – 3x = 2xy – 11.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm): 

Câu 1: Thêm điều kiện nào để tam giác ABC bằng tam giác DEF theo trường hợp cạnh – góc – cạnh, biết AC = DF, BC = EF?

A. ∠A = ∠D

B. AB = DE

C. ∠B = ∠E

D. ∠C = ∠F 

Giải thích:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề)

Để ∆ABC = ∆DEF (c.g.c), khi biết hai cặp cạnh bằng nhau là: AC = DF, BC = EF.

Ta cần thêm điều kiện cặp góc xen giữa bằng nhau là ∠C = ∠F.

Vậy chọn D.

Câu 2: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = f(x) = −3x?

A. A(0; −3)

B. B(−2; 6)

C. C(1; 3)

D. D(5; 15)

Giải thích: 

- Thay x = 0 vào đồ thị hàm số ta được: f(0) = (−3).0 = 0 ≠ −3.

Do đó điểm A(0; −3) không thuộc đồ thị hàm số y = f(x) = −3x.

- Thay x = −2 vào đồ thị hàm số ta được: f(−2) = (−3). (−2) = 6.

Do đó điểm B(−2; 6) thuộc đồ thị hàm số y = f(x) = −3x.

- Thay x = 1 vào đồ thị hàm số ta được: f(1) = (−3). 1 = −3 ≠ 3.

Do đó điểm C(1; 3) không thuộc đồ thị hàm số y = f(x) = −3x.

- Thay x = 5 vào đồ thị hàm số ta được: f(5) = (−3). 5 = −15 ≠ 15.

Do đó điểm D(5; 15) không thuộc đồ thị hàm số y = f(x) = −3x.

Vậy chọn B.

Câu 3: Bậc của đa thức a3 – 3a2 + 6a4 – 11a + 3a5 là:

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Giải thích:

Bậc của đa thức là bậc cao nhất của hạng tử.

Hạng tử 3a5 có bậc cao nhất là 5.

Do đó bậc của đa thức đã cho là 5.

Vậy chọn A.

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 18cm, AC = 24cm. Hỏi chu vi tam giác ABC bằng bao nhiêu?

A. 80

B. 95

C. 72

D. 68

Giải thích:

Áp dụng định lý Py-ta-go vào ∆ABC vuông tại A, ta có:

AB2 + AC2 = BC2

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề)

Do đó chu vi tam giác ABC là: 

AB + AC + BC = 18 + 24 + 30 = 72 (cm).

Vậy chọn C.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): 

a) Mốt của dấu hiệu: 7.

Vì tần số của điểm 7 là lớn nhất (tần số của điểm 7 là 8).

b) Điểm trung bình cộng: 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề)

Vậy điểm trung bình học kỳ I môn Sinh học của lớp 7A là 7,03.

c) Nhận xét:

- Số các giá trị của dấu hiệu là 32.

- Số các giá trị khác nhau là 7.

- Giá trị lớn nhất là 10; giá trị nhỏ nhất là 4.

- Giá trị có tần số lớn nhất 7 (tần số của giá trị 7 là 8).

- Các giá trị thuộc vào khoảng 7 điểm đến 9 điểm là chủ yếu.

Câu 2 (1,5 điểm): 

a) Ta có:  [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề)

b) Đơn thức A có hệ số là  [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) .

Đơn thức [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) , biến x có số mũ là 3; biến y có số mũ là 5; biến z có số mũ là 3.

Tổng số mũ của các biến là 3 + 5 + 3 = 11.

Vậy đơn thức A có hệ số là và có bậc là 11.

c) Thay x = 1; y = −1; z = 2 vào biểu thức A, ta được:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) 

Bài 3 (3 điểm): 

GT

∆ABC vuông tại A, ∠B = 60o , AB = 5cm.

BD là tia phân giác  ∠ABC (D ∈ AC)

DE ⊥ BC (E ∈ BC)

KL

a) ∆ADB = ∆BDE.

b) ∆AEB là tam giác đều.

c) Tính BC.

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề)

a) Xét ∆ABD vuông tại A và ∆BDE vuông tại E có:

BD cạnh chung.

∠ABD = ∠DBE = 30o (BD là phân giác góc B)

Do đó ∆ADB = ∆BDE (cạnh huyền – góc nhọn).

b) Từ câu a: ∆ADB = ∆BDE suy ra AB = BE.

Xét ∆ABE có AB = BE, ∠B = 60o 

Vậy ∆ABE là tam giác đều.

c) Ta có ∆ABE là tam giác đều (câu b)

Suy ra AB = BE = AE = 5 cm   (*)

Do đó ∠BAE = ∠ ABE = 60o 

Mặt khác  ∠BAC = 90o

 ⇒ ∠EAC = ∠BAC - ∠BAE = 90o - 60o = 30o   (1)

Áp dụng định lý tổng ba góc của một tam giác vào ∆ABC, ta có:

∠ABC + ∠BCA + ∠BAC = 180o

⇒ ∠BAC = 180o - ∠ABC - ∠BAC

⇒ ∠BCA = 180o - 60o - 90o = 30o   (2)

Từ (1) và (2) suy ra ∠EAC = ∠BCA  nên ∆AEC cân tại E.

Suy ra  AC = EC = 5 cm   (**)

Từ (*) và (**) suy ra BC = BE + EC = 5 + 5 = 10 (cm).

Vậy BC = 10 cm.

Bài 5 (0,5 điểm): 

Ta có: 5y – 3x = 2xy – 11

2xy – 11 – 5y + 3x = 0

2 . (2xy – 11 – 5y + 3x) = 0 . 2

4xy – 22 – 10y + 6x = 0

4xy + 6x – 10y – 15 – 7 = 0

(4xy + 6x) – (10y + 15) = 7

2x(2y + 3) – 5(2y + 3) = 7

(2x – 5)(2y + 3) = 7

Ta có bảng sau:

2x – 5

1

7

–1

–7

2y + 3

7

1

–7

–1

x

3

6

2

–1

y

2

–1

–5

–2

Vậy có các cặp số (x; y) là: (3; 2), (6; –1), (2; –5), (–1; –2).

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (6 đề) 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Đơn thức đồng dạng với đơn thức 5xy2 là:

A. 3xy

B. [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) 

C. 3xy2 + 1

D. xy2

Câu 2: Cho tam giác ABC có ∠A = 90o  và AB = AC ta có:

A. ∆ABC là tam giác vuông.

B. ∆ABC là tam giác cân. 

C. ∆ABC là tam giác vuông cân. 

D. ∆ABC là tam giác đều.

Câu 3: Biểu thức nào sau đây không là đơn thức?

A. 4x2

B. 7 + xy2

C. 6xy.(−x3

D. −4xy2

Câu 4: Tam giác ABC có AB < AC < BC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. ∠C < ∠B < ∠A

B. ∠B < ∠C < ∠A

C. ∠A < ∠C < ∠B

D. ∠A < ∠B < ∠C

II. Tự luận:

Bài 1 (3 điểm): Điểm kiểm tra môn toán của học sinh lớp 7A được thống kê như sau:

7

10

5

7

8

10

6

5

7

8

7

6

4

10

3

4

9

8

9

9

4

7

3

9

2

3

7

5

9

7

5

7

6

4

9

5

8

5

6

3

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Hãy lập bảng “tần số”.

c) Hãy tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu?

d) Nhận xét về việc học toán của học sinh lớp 7A.

Bài 2 (1,5 điểm): Tính giá trị của biểu thức 2x− 5x+ 4x tại x = 1 và [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề)     

Bài 3 (3 điểm): Cho ΔABC vuông tại A. Đường phân giác BD. Vẽ DH ⊥ BC 

(H ∈ BC).

a) Chứng minh: ΔABD = ΔHBD.

b) Chứng minh: AD < DC.

c) Trên tia đối AB lấy điểm K sao cho AK = HC. Chứng minh ΔDKC cân.
 
Bài 4 (0,5 điểm): Cho [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) (n ≠ −1). Tìm n ∈ ℤ để biểu thức A đạt giá trị nguyên.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm):

Câu 1: Đơn thức đồng dạng với đơn thức 5xy2 là:

A. 3xy

B. [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) 

C. 3xy2 + 1

D. xy2.

Giải thích:

Ta thấy đơn thức xy2 đồng dạng với đơn thức 5xy2 vì đơn thức xy2 có hệ số là 1 ≠ 0 và có cùng phần biến là xy2.

Vậy chọn D.

Câu 2: Cho tam giác ABC có ∠A = 90o và AB = AC ta có:

A. ∆ABC là tam giác vuông.

B. ∆ABC là tam giác cân. 

C. ∆ABC là tam giác vuông cân. 

D. ∆ABC là tam giác đều.

Giải thích:

∆ABC có ∠A = 90o  và AB = AC nên ∆ABC là tam giác vuông cân tại A.

Vậy chọn C.

Câu 3: Biểu thức nào sau đây không là đơn thức?

A. 4x2

B. 7 + xy2

C. 6xy.(−x3

D. −4xy2.

Giải thích:

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, một biến hoặc một tích giữa các số và các biến.

Do đó, các biểu thức 4x2y ; 6xy.(−x3) ; −4xy2 là các đơn thức

Còn biểu thức 7 + xy2 có chứa phép cộng nên không phải là đơn thức.

Vậy chọn B. 

Câu 4: Tam giác ABC có AB < AC < BC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. ∠C < ∠B < ∠A

B. ∠B < ∠C < ∠A

C. ∠A < ∠C < ∠B

D. ∠A < ∠B < ∠C

Giải thích:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề)

Ta có, góc đối diện với cạnh AB là ∠C ; góc đối diện với cạnh AC là ∠B ; góc đối diện với cạnh BC là ∠A .

Vì AB < AC < BC nên ∠C < ∠B < ∠A  (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác).

II. Tự luận:

Bài 1 (3 điểm):

a) Dấu hiệu: Điểm kiểm tra môn toán của mỗi học sinh lớp 7A.

b) Bảng “tần số”:

Giá trị (x)

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Tần số (n)

1

4

4

6

4

8

4

6

3

N = 30

c) Số trung bình cộng:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) (điểm).

Giá trị có tần số lớn nhất là 7 (tần số của giá trị 7 là 8).

Do đó một của dấu hiệu là Mo = 7.

Vậy số trung bình cộng là [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (6 đề) điểm và mốt của dấu hiệu là Mo = 7.  

d) Nhận xét về việc học toán của học sinh lớp 7A:

- Số các giá trị của dấu hiệu: 30.

- Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu: 9.

- Điểm cao nhất là 10 điểm; điểm thấp nhất là 2 điểm.

- Giá trị có tần số lớn nhất là 7 (tần số của giá trị 7 là 8).

- Các giá trị thuộc vào khoảng 5 điểm; 7 điểm và 9 điểm.

Bài 2 (1,5 điểm):

Thay x = 1 vào giá trị biểu thức 2x− 5x+ 4x, ta được:

2.1– 5.1+ 4.1 = 2 – 5 + 4 = 1.

Thay [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) vào giá trị biểu thức 2x− 5x+ 4x, ta được:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề)

Vậy giá trị của biểu thức đã cho tại x = 1 và [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) lần lượt là 1 và [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) .

Bài 3 (3 điểm):

GT

ΔABC vuông tại A, đường phân giác BD; DH ⊥ BC (H ∈ BC);

Trên tia đối AB lấy điểm K sao cho AK = HC.

KL

a) ΔABD = ΔHBD.

b) AD < DC.

c) ΔDKC cân.

 [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (6 đề) 

a) Xét ΔABD và ΔHBD có:

∠BAD = ∠BHD = 90o

∠ABD = ∠HBD (vì BD là tia phân giác của ∠ABC).

Cạnh BD chung.

Do đó ΔABD = ΔHBD (cạnh huyền – góc nhọn).

b) Từ câu a: ΔABD = ΔHBD suy ra AD = DH (hai cạnh tương ứng) (1)

ΔDHC vuông tại H nên DH < DC (2) (trong tam giác vuông cạnh đối diện với góc vuông là cạnh lớn nhất).

Từ (1) và (2) suy ra: AD < DC.

c) Xét ΔAKD và ΔHCD có:

∠DAK = ∠CHD = 90o

AD = DH (cmt)

∠ADK = ∠CDH (hai góc đối đỉnh)

Do đó ΔAKD = ΔHCD (c.g.c).

Suy ra KD = DC (hai cạnh tương ứng).

Vậy ΔDKC cân tại D.
 
Bài 4 (0,5 điểm): 

Với n ≠ −1, ta có: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) 

Để biểu thức A đạt giá trị nguyên thì  [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) 

Mà 5 ∈ ℤ nên [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) hay 4 ∈ Ư(4) = {−1; 1; −4; 4}.

Ta có bảng sau:

n + 1

−1

1

−4

4

n

−2 (TM)

0 (TM)

−5 (TM)

3 (TM)

Vậy để biểu thức A đạt giá trị nguyên thì x ∈ {−5; −2; 0; 3}.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm (2 điểm):

Câu 1: Xác định tính đúng/sai của các khẳng định sau bằn cách đánh dấu “x” vào ô trống thích hợp trong bảng sau:


STT

Câu

Đúng 

Sai 

1

Tam giác có ba cạnh 12cm; 16cm; 20cm là tam giác vuông.2

Tam giác đều là tam giác cân có một góc bằng 60o.3

Trong tam giác, góc đối diện với cạnh lớn nhất là góc tù.4

Trong tam giác cân, góc ở đáy luôn nhỏ hơn 90o.* Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 2: Cho hàm số [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số trên.

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề)

Câu 3: Giá trị của biểu thức 2(x– 1) + 3x – 2 tại x = – 1 là:

A. –2 

B. –9 

C. 1 

D. –5. 

II. Tự luận:

Bài 3 (3,5 điểm): Điểm bài kiểm tra môn Toán học kỳ I của 32 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau: 

7

4

4

6

6

4

6

8

8

7

2

6

4

8

5

6

9

8

4

7

9

5

5

5

7

2

7

6

7

8

6

10

a) Dấu hiệu ở đây là gì? 

b) Lập bảng “tần số” và nhận xét.

c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 3 (3 điểm): Cho ΔABC cân tại A kẻ AH ⊥ BC (H ∈ BC).

a) Chứng minh: HB = HC.

b) Kẻ HD ⊥ AB (D ∈ AB), HE ⊥ AC (E ∈ AC). Chứng minh ΔHDE cân.

c) Cho ∠BAC = 120o thì ΔHDE trở thành tam giác gì? Vì sao?

Bài 4 (0,5 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề)

Đáp án

II. Trắc nghiệm (2 điểm):

Câu 1: Xác định tính đúng/sai của các khẳng định sau bằn cách đánh dấu “x” vào ô trống thích hợp trong bảng sau:

- Xét câu 1. 

Ta có: 122 + 162 = 144 + 256 = 400; 202 = 400.

Ta thấy 122 + 162 = 202 nên tam giác có ba cạnh 12cm; 16cm; 20cm là tam giác vuông (theo định lý Py-ta-go đảo). 

Do đó câu 1 đúng.

- Xét câu 2: Tam giác đều là tam giác cân có một góc bằng 60(dấu hiệu nhận biết tam giác đều).

Do đó câu 2 đúng.

- Xét câu 3.

+ Trong tam giác tù, góc đối diện với cạnh lớn nhất là góc tù.

+ Trong tam giác vuông, góc đối diện với cạnh lớn nhất là góc vuông.

+ Trong tam giác nhọn, góc đối diện với cạnh lớn nhất là góc lớn nhất.

Do đó câu 3 sai.

- Xét câu 4.

Tổng ba góc của một tam giác bằng 180o nên:

Trong tam giác cân, tổng hai góc ở đáy và góc ở đỉnh bằng 180o.

Suy ra: tổng hai góc ở đáy nhỏ hơn 180o.

Mà trong tam giác cân có hai góc ở đáy bằng nhau nên góc ở đáy nhỏ hơn 90o.

Do đó câu 4 đúng.

Vậy ta có bảng sau:

STT

Câu

Đúng

Sai

1

Tam giác có ba cạnh 12cm; 16cm; 20cm là tam giác vuông.

x


2

Tam giác đều là tam giác cân có một góc bằng 60o.

x


3

Trong tam giác, góc đối diện với cạnh lớn nhất là góc tù.


x

4

Trong tam giác cân, góc ở đáy luôn nhỏ hơn 90o.

x


* Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 2: Cho hàm số  [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) . Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số trên.

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề)

Giải thích:

Thay x = 1 vào đồ thị hàm số  [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) , ta được:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề)

Do đó, điểm không  [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) thuộc đồ thị hàm số [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) .

Và điểm  [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) thuộc đồ thị hàm số [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) .

Thay x = −3 vào đồ thị hàm số  [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) , ta được:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) 

Do đó, điểm C(−3; 1) không thuộc đồ thị hàm số  [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) .

Thay x = 6 vào đồ thị hàm số  [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) , ta được:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề)

Do đó, điểm D(6; −3) không thuộc đồ thị hàm số  [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) .

Vậy chọn B.

Câu 3: Giá trị của biểu thức 2(x– 1) + 3x – 2 tại x = – 1 là:

A. –2 

B. –9 

C. 1 

D. –5.

Giải thích:

Thay x = – 1 vào biểu thức 2(x– 1) + 3x – 2, ta được:

2.[(–1)– 1] + 3.(–1) – 2 = 2.0 – 3 – 2 = –5.

Vậy chọn D.

II. Tự luận:

Bài 3 (3,5 điểm)

a) Dấu hiệu: Điểm kiểm tra môn toán của mỗi học sinh lớp 7A.

b) Bảng “tần số”:

Điểm (x)

2

4

5

6

7

8

9

10


Tần số (n)

2

5

4

7

6

5

2

1

N = 32

* Nhận xét:

- Số các giá trị của dấu hiệu: 32.

- Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu: 9.

- Điểm kiểm tra cao nhất: 10 điểm

- Điểm kiểm tra thấp nhất: 2 điểm

- Đa số học sinh được điểm từ 7 đến 9.

c) 

* Số trung bình cộng: 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) (điểm).        

* Mốt của dấu hiệu: M0 = 7

d) Biểu đồ đoạn thẳng: 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề)

Bài 3 (3 điểm): 

GT

ΔABC cân tại A; AH ⊥ BC (H ∈ BC);

HD ⊥ AB (D ∈ AB), HE ⊥ AC (E ∈ AC).

KL

a) Chứng minh: HB = HC.

b) ΔHDE cân.

c) Cho ∠BAC = 120o thì ΔHDE trở thành tam giác gì? Vì sao?

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề)

a) Xét ΔABC cân tại A có AH là đường cao (vì AH⊥BC) nên AH cũng là đường trung tuyến.

Do đó HB = HC.

b) Xét ΔBDH vuông tại D và ΔCEH vuông tại E có:

HB = HC (cmt)

∠B = ∠C (ΔABC cân tại A)

Do đó ΔBDH = ΔCEH (cạnh huyền - góc nhọn).

Suy ra DH = HE (hai cạnh tương ứng)

Suy ra ΔHDE cân tại H.

Mặt khác, vì ∠A = 120o nên ∠B = ∠C = [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (6 đề). (180o - ∠A ) = [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (6 đề). 60o = 30o

Từ ΔBDH = ΔCEH (cmt) suy ra ∠BHD = ∠CHE (hai góc tương ứng).

Xét ΔBDH vuông tại D nên ∠B + ∠BHD = 90o ⇒ ∠BHD = 90o - ∠B = 60o 

Do đó ∠BHD = ∠CHE = 60o 

Ta có: ∠BHC = ∠BHD + ∠DHE + ∠EHC 

Suy ra ∠DHE = ∠BHD - (∠BHD + ∠CHE) 

⇒ ∠AHE = 180o - (60o + 60o) = 60o

Ta thấy ΔHED cân tại H có ∠AHE = 60o nên ΔHED là tam giác đều.

Bài 4 (0,5 điểm)

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) 

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi  [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) 

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức A là [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) khi [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Bài 1 (4 điểm): Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh văn của học sinh của lớp 7B được cô giáo ghi lại trong bảng dưới đây:

Giá trị (x)

2

3

4

5

6

9

10


Tần số (n)

3

6

9

5

7

1

1

N = 32

a) Dấu hiệu là gì? Tìm mốt của dấu hiệu.

b) Rút ra ba nhận xét về dấu hiệu.

c) Tìm số lỗi trung bình trong mỗi bài kiểm tra.

d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 2 (2 điểm): Tính giá trị của biểu thức:

a) x2 – 3x + 1 tại x = 2.

b) [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) tại x = 2 và y = −1.

Câu 3 (3,5 điểm): Cho ΔABC có AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) Chứng tỏ tam giác ABC vuông tại A.

b)Vẽ phân giác BD (D thuộc AC), từ  D vẽ DE ⊥ BC (E ∈ BC). 

Chứng minh DA = DE.

c) ED cắt AB tại F. Chứng minh ΔADF = ΔEDC rồi suy ra DF > DE.

Câu 4 (0,5 điểm): Tìm n ∈ ℤ sao cho 2n − 3 ⋮ n + 1.

Đáp án

Bài 1 (4 điểm): 

a) Dấu hiệu là: Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh văn mỗi học sinh lớp 7B.

Giá trị có tần số lớn nhất là 4 (tần số của giá trị 4 là 9).

Do đó, mốt của dấu hiệu là: Mo = 4 (lỗi).

b) Một số nhận xét:

- Có một bài kiểm tra mắc lỗi nhiều nhất là 10 lỗi, chiếm tỉ lệ 3,1%.

- Có ba bài kiểm tra mắc lỗi ít nhất là 2 lỗi chiếm tỉ lệ 9,3%.

- Phần nhiều bài kiểm tra mắc 4 lỗi chiếm tỉ lệ 27,9%.

c) Số trung bình cộng:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) (lỗi)

Vậy số lỗi trung bình trong mỗi bài kiểm tra là khoảng 4 lỗi. 

d) Biểu đồ đoạn thẳng:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề)

Bài 2 (2 điểm): 

a) Thay x = 2 vào biểu thức x2 – 3x + 1, ta được:

22 – 3.2 + 1 = 4 – 6 + 1 = –1.

Vậy giá trị biểu thức x2 – 3x + 1 tại x = 2 là –1.

b) Thay x = 2 và y = −1 vào biểu thức [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) , ta được:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề)

Vậy giá trị của biểu thức [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) tại x = 2 và y = −1 là [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) .

Câu 3 (3,5 điểm): 

GT

ΔABC AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

BD là tia phân giác của  ABC (D ∈ AC) 

DE ⊥ BC (E ∈ BC); ED ∩ AB = F

KL

a) ΔABC vuông tại A.

b) DA = DE.

c) ΔADF = ΔEDC và DF > DE.

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (6 đề) 

a) Ta có: AB2 + AC2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25; BC2 = 52 = 25.

Vì AB2 + AC2 = BC2 nên áp dụng định lý Py-ta-go đảo ta suy ra ΔABC vuông tại A.

b) Vì ΔABC vuông tại A (câu a) nên ∠BAC = 90o 

Và DE ⊥ BC nên ∠BED = 90o 

Do đó ∠BAC = ∠BED = 90o 

Xét ΔABD và ΔEBD có:

∠BAC = ∠BED = 90o (cmt)

BD chung

∠ABD = ∠EBD (vì BD là tia phân giác của ∠ABC )

Do đó ΔABD = ΔEBD (cạnh huyền – góc nhọn).

Suy ra DA = DE (hai cạnh tương ứng).

c) Xét ΔADF và ΔEDC có:

∠DAF = ∠DEC = 90o

DA = DE (cmt)

∠ADF = ∠EDC (đối đỉnh)

Do đó ΔADF = ΔEDC (c.g.c)

Suy ra DF = DC (hai cạnh tương ứng).

Mà DC > DE (cạnh đối diện với góc vuông có độ dài lớn nhất).

Do đó DF > DE.

Câu 4 (0,5 điểm): Tìm n ∈ ℤ sao cho 2n − 3 ⋮ n + 1.

Ta có 2n − 3 ⋮ n + 1

2(n + 1) − 5 ⋮ n + 1

Mà 2(n + 1) ⋮ n + 1

Nên 5 ⋮ n + 1.

Khi đó, n + 1 ∈ Ư(5) = {−1; 1; −5; 5}.

Ta có bảng sau:

n + 1

−1

1

−5

5

n

−2 (TM)

0 (TM)

−6 (TM)

4 (TM)

Vậy để 2n − 3 ⋮ n + 1 thì n  ∈ {−6; −2; 0; 4}.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Bài 1 (4 điểm): Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) của một nhóm học sinh nam và ghi lại ở bảng sau:

138

141

145

145

139

141

138

141

139

141

140

150

140

141

140

143

145

139

140

143

a) Lập bảng “tần số”.

b) Thầy giáo đã đo chiều cao bao nhiêu bạn?

c) Số bạn có chiều cao thấp nhất là bao nhiêu? 

d) Có bao nhiêu bạn có chiều cao 143 cm?             

e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu?

f) Chiều cao của các bạn chủ yếu thuộc vào khoảng nào?

Bài 2 (2 điểm): Cho các đơn thức sau: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề)

a) Thu gọn đơn thức A và cho biết hệ số, phần biến số.     

b) Tính A + B và B – A.

Bài 3 (3,5 điểm): Cho góc nhọn xOy. Trên hai cạnh Ox và Oy lần lượt lấy hai điểm A và B sao cho OA = OB. Tia phân giác góc xOy cắt AB tại I.

a) Chứng minh: IA = IB.

b) Gọi C nằm giữa hai điểm O và I. Chứng minh tam giác ABC là tam giác cân.

c) Giả sử OA = 5 cm, AB = 6 cm. Tính độ dài OI.

Bài 3 (0,5 điểm): Cho [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) (n ≠ 2). Tìm để biểu thức A đạt giá trị nguyên.

Đáp án

Bài 1 (4 điểm): 

a) Bảng “tần số”:

Chiều cao (x)

138

139

140

141

143

145

150


Tần số (n) 

2

3

4

5

2

3

1

N = 20

b) Thầy giáo đã đo chiều cao của 20 bạn.

c) Số bạn có chiều cao thấp nhất là hai bạn.

d) Có hai bạn cao 143 cm.

e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 7.

f) Chiều cao của các bạn chủ yếu thuộc vào khoảng 140 cm đến 141 cm.

Bài 2 (2 điểm): 

a) Ta có  [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) 

Vậy đơn thức A sau khi thu gọn là  [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) có hệ số là [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) và phần biến số là x5y5z3.

b) Ta có  [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) 

Vậy  [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề)

Bài 3 (3,5 điểm):

GT

∠xOy  nhọn; lấy A ∈ Ox, B ∈ Oy : OA = OB.

OI là tia phân giác ∠xOy (I ∈ AB).

Điểm C nằm giữa hai điểm O và I;

OA = 5 cm, AB = 6cm.

KL

a) IA = IB.

b) ΔABC là tam giác cân.

c) Tính độ dài OI.

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (6 đề)

a) Xét ΔOIA và ΔOIB có:

OA = OB (gt)

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (6 đề)  (vì OI là tia phân giác ∠xOy )

Cạnh OI chung.

Do đó ΔOIA = ΔOIB (c.g.c)   

Suy ra IA = IB (hai cạnh tương ứng).

b) Xét ΔOCA và ΔOCB có:

OA = OB (gt) 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (6 đề)  (vì OI là tia phân giác ∠xOy )

Cạnh OC chung.

Do đó ΔOCA = ΔOCB (c.g.c)   

Do đó CA = CB (hai cạnh tương ứng)

Vậy tam giác ABC cân tại A.

c) ΔOBC có OI là đường trung tuyến cũng là đường phân giác, đường cao.

Áp dụng định lý Py-ta-go vào ΔAOI vuông tại I, ta có: 

OA2 = OI2 + IA2

Suy ra: OI2 = OA2 – IA2 = 52 – 32 = 25 – 9 = 16 

Do đó: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề)

Bài 3 (0,5 điểm):

Với n ≠ 2, ta có: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) 

Để biểu thức A đạt giá trị nguyên hay [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) 

Khi đó, n – 2 ∈ Ư(7) = {–1; 1; –7; 7}.

Ta có bảng sau:

n – 2

–1

1

–7

7

n

1 (TM)

3 (TM)

–5 (loại vì n ∈ ℕ)

9 (TM)

Vậy để biểu thức A đạt giá trị nguyên thì n ∈ {1; 3; 9}.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

Bài 1 (4 điểm): Điểm kiểm tra cuối học kì I môn vật lý của lớp 7A được bạn lớp trưởng ghi lại như sau:

5

8

4

8

6

6

5

7

4

3

6

7

7

3

8

6

7

6

5

9

7

9

7

4

4

7

10

6

7

5

4

7

6

5

2

8

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Lập bảng “tần số” và tìm mốt của dấu hiệu.

c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

Bài 2 (2 điểm): Cho đơn thức: A = (2x2y3).(−3x3y4)

a) Thu gọn đơn thức A.

b) Xác định hệ số và bậc của đơn thức A sau khi đã thu gọn.

Bài 3 (3,5 điểm): Cho ΔABC cân tại A, AB = AC = 5 cm; BC = 8 cm. Kẻ AH⊥BC (H∈BC).

a) Chứng minh HB = HC.

b) Tính AH.

c) Kẻ HD⊥AB (D∈AB); HE⊥AC (E∈AC). Chứng minh: ΔHDE là tam giác cân.

Bài 4 (0,5 điểm): Trên tia phân giác góc A của tam giác ABC (AB > AC) lấy điểm M. Chứng minh |MB – MC| < AB – AC.

Đáp án

Bài 1 (4 điểm): 

a) Dấu hiệu: Điểm kiểm tra cuối học kì I môn vật lý của mỗi học sinh lớp 7A.

Số các giá trị là: 36.

b) Bảng “tần số”:

Giá trị (x)

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Tần số (n)

1

2

5

5

7

9

4

2

1

N = 36

Giá trị có tần số lớn nhất là 7 (tần số của giá trị 7 là 9).

Do đó mốt của dấu hiệu là Mo = 7.

 c) Số trung bình cộng của dấu hiệu:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề) (điểm).

Bài 2 (2 điểm): 

a) Ta có A = (2x2y3).(−3x3y4) = 2.(−3). (x2.x3). (y3.y4) = −6x5y7.

Vậy đơn thức A = −6x5y7

b) Đơn thức A = −6x5y7 có hệ số −6.

Biến x có số mũ là 5, biến y có số mũ là 7.

Tổng số mũ của các biến là 5 + 7 = 12 hay đơn thức −6x5y7 có bậc 12.

Vậy đơn thức A sau khi đã thu gọn có hệ số −6 và bậc là 12.

Bài 3 (3,5 điểm):

GT

ΔABC cân tại A, AB = AC = 5 cm; BC = 8 cm. 

AH⊥BC (H∈BC);

HD⊥AB (D∈AB); HE⊥AC (E∈AC).

KL

a) Chứng minh HB = HC.

b) Tính AH.

c) ΔHDE là tam giác cân.

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (6 đề)

a) Xét ∆ABH và ∆ACH có:

∠AHB = ∠AHC = 90 

AB = AC = 5 cm

Cạnh AH chung

Do đó ∆ABH = ∆ACH (cạnh huyền – cạnh góc vuông)

Suy ra BH = CH (hai cạnh tương ứng)

b) Từ câu a: BH = CH suy ra [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề)

Áp dụng định lý Py-ta-go vào ∆AHB vuông tại H, ta có:

AB2 = AH2 + BH2 

AH= AB2 − BH2 = 52 − 42 = 25 – 16 = 9.

Do đó  [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (5 đề)

c) Xét ∆DBH và ∆ECH có:

∠B = ∠C (vì ∆ABC cân tại A)

BH = CH (cmt)

∠BDH = ∠HEC = 90o

Do đó ∆ABH = ∆ACH (cạnh huyền – góc nhọn)

Suy ra DH = EH (hai cạnh tương ứng).

Vậy ∆DHE cân tại H.

Bài 4 (0,5 điểm): 

  [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (6 đề) 

Kẻ MI⊥AB; MJ⊥AC nên ∠AIM = ∠AJM = 90o 

Xét ∆AMI và ∆AMJ có:

 ∠AIM = ∠AJM = 90o (cmt)

Cạnh AM chung

∠IAM = ∠JAM (vì AM là tia phân giác của ∠IAJ ).

Do đó ∆AMI = ∆AMJ (cạnh huyền – góc nhọn).

Suy ra MI = MJ (1) (hai cạnh tương ứng)

Ta lại có AB – AC = AI + IB – (AJ + JC)

Mà AI = AJ (vì ∆AMI = ∆AMJ (cmt))

Suy ra AB – AC = IB – JC        (2) 

Trên tia IB lấy điểm C’ sao cho IC’ = JC. 

Từ (2) suy ra AB – AC = IB – IC’ = C’B      (3)

Trong ∆BMC’ có C’B > |BM – MC’| (bất đẳng thức tam giác)   (4)

Mặt khác ta có: ∆MIC’ = ∆MJC (c.g.c)

Suy ra MC’ = MC (5).

Từ (3), (4) và (5) suy ra |MB – MC| < AB – AC (đpcm)

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên