Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Hà Nội năm 2024 (8 đề)

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Hà Nội năm 2024 (8 đề)

Tuyển chọn Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Hà Nội năm 2024 (8 đề) chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ Đề thi Toán 7 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán lớp 7.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1. (2 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau (Tính bằng cách hợp lý nếu có thể):

Quảng cáo

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

Bài 2. (3 điểm) Tìm  biết:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

Bài 3. (2 điểm) Số học sinh ba khối 6, 7, 8 của một trường THCS theo thứ tự tỉ lệ với các số 41; 30; 29. Biết rằng tổng số học sinh khối 6 và khối 8 là 560 em. Tính số học sinh mỗi khối trường đó.

Bài 4. (2 điểm) Cho hình vẽ sau, biết rằng 

DE // Ax, ∠xAB = 30o, ∠DBC = 60o, ∠BCy = 120o 

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

a) Tính ∠ABE 

b) Chứng minh Cy // Ax 

c) Chứng minh AB ⊥ BC 

Bài 5. (1 điểm) 

Quảng cáo

a) Tìm  biết: (3x - 1)6 = (3x - 1)4  

b) Cho a, b, c là các số khác 0 sao cho

 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

Tính giá trị của biểu thức:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (1 điểm)

Chọn chữ cái đúng đứng trước của câu trả lời đúng (viết vào bài làm).

Câu 1: Nếu x2 = 3 thì x bằng:

Quảng cáo

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

Câu 2: Cho đẳng thức ab = 3.6. Tỉ lệ thức nào dưới đây sai:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI       

Câu 3: Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba của số 7,69953 là:

A. 7,7                          B. 7,690                         C. 7,699               D. 7,6

Câu 4: Cho hình vẽ biết a//b, thì:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

              

     A. x = 700                      B. x = 1320                    

C. x = 660                       D. x = 480

II. TỰ LUẬN

Bài 1: (2,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

Bài 2: (3,5 điểm) Tìm x, y biết:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

Quảng cáo

Bài 3: (2,5 điểm) Cho hình vẽ. Biết ∠zMx' = 120o, ∠zNy' = 120o, ∠xAB = 35o, ∠BCy' =125o 

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

a) Chứng minh xx’ // yy’;        

b) Tính góc ABC và cho biết đường thẳng AB có vuông góc với đường thẳng BC không?

Bài 4 : (0,5 điểm) Tìm x, y, z biết x + y + z ≠ 0 và ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI  .

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Bài 1. (2,5 điểm) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý (nếu có thể)

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

Bài 2. (2,0 điểm) Tìm x:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

Bài 3. (2,0 điểm) Trong đợt quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, số tiền ủng hộ của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với các số 5; 6; 9. Tính số tiền của mỗi lớp ủng hộ biết lớp 7B ủng hộ nhiều hơn lớp 7A là 35000 đồng.

Bài 4. (3,0 điểm)

Cho hình vẽ bên. Biết ∠B= 70o ; ∠G1 = 110o  

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

a) Chứng minh: m // n

b) Tính số đo   ∠D1,  ∠D2

c) Chứng minh:a ⊥ p 

d) Gọi Bx và Dy lần lượt là tia phân giác của ∠ABD và ∠CDG  .

Chứng minh: Bx // Dy

Bài 5. (0,5 điểm) Cho dãy tỉ số bằng nhau: 

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

Tính giá trị biểu thức ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

-----------HẾT-----------

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Hà Nội năm 2024 (8 đề) 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép tính ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI  là:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

Câu 2: Giá trị x trong đẳng thức ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI  là:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

Câu 3: Cho ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI  . Tỉ lệ thức nào sau đây đúng:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

Câu 4: Kết quả phép tính (-4)2.42  là

A. -4                              B. 0                              C. 82                               D. 162

Bài 2: Các khẳng định sau Đúng hay Sai?

Câu 1: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng vẽ được duy nhất một đường thẳng vuông góc với đường thẳng đã cho

Câu 2: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.

Câu 3: Nếu đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a và b, trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía có số đo lần lượt là 125o và 65o  thì a // b.

Câu 4: Đường trung trực của đoạn thẳng thì vuông góc với đoạn thẳng đó.

II.Tự luận (8 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm): Tính hợp lý nếu có thể:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x, biết

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

Bài 3 (2 điểm): Trong đợt thi đua giành hoa diểm tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, số điểm tốt (từ 9 điểm trở lên) của ba lớp7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với và . Biết số điểm tốt của hai lớp 7A và 7C nhiều hơn hai lần số điểm tốt của lớp 7B là 36 điểm. Tính số điểm tốt của mỗi lớp.

Bài 4 (2,5 điểm): Cho có tia phân giác của góc A cắt BC ở D. Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C vẽ tia Bx sao cho ∠ABx = ∠BAD. Tia Bx cắt đường thẳng AC tại E.

a) Chứng minh BE // AD.

b) Vẽ AF ⊥ BE, F ∈ BE. Tính số đo góc ∠FAD?

c) Chứng minh ∠EAF = ∠BAF  

Bài 5 (0,5 điểm).  Tìm GTNN của

P = |x - 2016| + |x - 2018| + |x - 2020|

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (1 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (viết vào bài làm).

Câu 1. Nếu ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI thì x2 có giá trị là:

A. 8                      B. 2                      C. 64                    D. ± 64

Câu 2. Cho 12 : a = 6 : b. Tỉ lệ thức nào dưới đây sai

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

Câu 3. Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn? 

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

Câu 4. Cho hình vẽ và biết a // b, thì: 

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

A. ∠A= 115o                           B. ∠A3 = 115o                  C. ∠A= 65o                      D. ∠A1 = 115o

 

II. TỰ LUẬN (9 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Tính giá trị của các biểu thức:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

Bài 2. (3,5 điểm) Tìm x, y biết:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

Bài 3. (2,5 điểm) Cho hình vẽ. Biết Ax // By, ∠xAO = 70o, ∠OBy = 25o 

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

a) Tính góc  ∠AOB 

b) Qua B vẽ đường thẳng d song song với AO cắt tia Ax tại M. Tính  ∠MBO. 

Bài 4. (1 điểm) Cho 4 số a1, a2, a3, a4 khác 0 và thỏa mãn: a2= a1.a3 và a32 = a2.a4 

Chứng minh rằng: ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

-----------HẾT-----------

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Hà Nội năm 2024 (8 đề) 

Đề thi Giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép tính ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI  là:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

Câu 2. Giá trị của x thỏa mãn (3x - 2)2 = 16 là:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

Câu 3. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Đường thẳng c vuông góc với b khi:

A. c ⊥ a

B. c cắt a

C. c // a

D. c trùng với a

Câu 4. Cho hình vẽ, a // b nếu: 

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

A.  ∠A1 =  ∠B4                           B. ∠A4 = ∠B1                         C. ∠A3 + ∠B3 = 180o                       D. ∠A4 = ∠B2 

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm). Thực hiện phép tính:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

Bài 2 (1,5 điểm). Tìm x biết:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

Bài 3 (2 điểm). Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bằng 32m, tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI . Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.

Bài 4 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC, ∠B = 65o ; ∠C = 65o. Kẻ tia Ax là tia đối của tia AB. Vẽ tia Ay song song với BC và tia Ay nằm giữa hai tia Ax, AC.

a) Tính  ∠BAC 

b) Tính  ∠BAy Chứng minh tia Ay là tia phân giác của  ∠xAC 

Bài 5 (0,5 điểm). Cho a + c = 2b và 2bd = c(b + d) (với b, d khác 0).

Chứng minh ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI  .

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (1 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (viết vào bài làm)

Câu 1. Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

Câu 2. Cho giá trị 12 : x = 6 : 5  của bằng:

A. 10                    B. 9                      C. 7                      D. 5

Câu 3. Nếu √x = 6 thì có giá trị là:

A. ±36                B. 12                C. -36                  D.36

Câu 4. Cho hình vẽ và biết AB // CD thì

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

A. x = y                        B. y = 180o + x                    C. y = x - 180o               D. x + y = 180o

II. TỰ LUẬN (9 điểm)

Bài 1. (3 điểm) Tính giá trị của các biểu thức một cách hợp lí:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI                             

Bài 2. (3 điểm) Tìm x, y biết:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

Bài 3. (2 điểm) Cho hình vẽ:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

a) Hãy xét xem AB có song song với EF hay không?

b) Qua E kẻ Ex là tia phân giác của góc CEF, 

Ex cắt CD tại M. Tính góc EMC. 

Bài 4. (1 điểm) Chứng minh rằng nếu ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI  thì:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (1 điểm). Viết lại chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau vào bài kiểm tra.

Câu 1. Cho giá trị 12 : x = 3 : 5  của bằng:

A. 10                         B. 5                      C. 20                    D. 4

Câu 2. Kết quả của phép tính ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI  là:

 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

Câu 3. Nếu m ⊥ b và  m ⊥ c  thì:

A. b ⊥ c                  B. m // b                   C. m // c                    D. b // c

 

Câu 4. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

A. Hai góc đồng vị phụ nhau                 B. Hai góc trong cùng phía bù nhau

C. Hai góc so le trong bù nhau              D. Cả ba ý trên đều sai

PHẦN II. TỰ LUẬN (9 điểm).

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể):

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

Bài 2. (1,5 điểm) Tìm , biết:

 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

Bài 3. (2 điểm)

          Bạn An có 35 viên bi gồm 3 màu xanh, đỏ, vàng. Số viên bi màu xanh và đỏ tỉ lệ với 2 và 3, số viên bi màu đỏ và vàng tỉ lệ với 4 và 5. Tính số viên bi mỗi loại.

Bài 4. (3 điểm) 

Cho hình vẽ bên, biết rằng DE // Ax, góc BAx bằng 35o , góc DBC bằng 55o góc BCy bằng 125o 

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

a) Tính góc ABE

b) Chứng minh Cy // Ax

c) Chứng minh AB ⊥ BC  

Bài 5. (0,5 điểm) Cho ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI . Chứng minh rằng:ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI  .

-----------HẾT-----------

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên