Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Với Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất, chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa kì 2 Toán 7.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào không phải đơn thức?

A. 2

B. 6x + 10

C. 3x3y2

D. 8x4

Câu 2: Cho ∆DEF vuông tại D. Biết DE = 3cm, DF = 6cm. Tính độ dài cạnh EF.

A. 6 cm

B.Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất 

C. 8 cm

D. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất 

Câu 3: Giá trị của đơn thức −5x6.7y4.2z2 tại x = −1, y = 1, z = −2 bằng:

A. 70

B. −70

C. 140

D. −140

Câu 4: Thu gọn đơn thức 16xy8.2x2.3y7, ta được đơn thức nào trong các đơn thức sau?

A. 96x3y15

B. 96

C. x3y15

D. 16xy8.2x2.3y7

Câu 5: Cho tam giác ABC có ∠A = 45°, ∠B = 55° , tam giác ABC là tam giác gì?

A. Tam giác nhọn

B. Tam giác đều

C. Tam giác vuông 

D. Tam giác vuông cân.

Câu 6: Cho ∆ABC biết AB = 6cm; BC = 4cm; AC = 9cm. Khi đó:

A. ∠A > ∠B > ∠C

B. ∠A > ∠C > ∠B

C. ∠B > ∠A > ∠C

D. ∠B > ∠C > ∠A

II. Tự luận:

Bài 1: Điểm kiểm tra môn Vật lý của một lớp trong các bảng sau:

4

7

8

6

7

6

5

8

9

6

10

5

7

4

6

7

8

9

9

8

7

7

6

5

4

8

9

6

5

7

9

8

a) Dấu hiệu bảng giá trị là gì?

b) Lập bảng “tần số”.

c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng và rút ra nhận xét.

Bài 2: Cho đơn thức: Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

a) Tìm đơn thức G biết G = E.F

b) Tìm hệ số, phần biến và bậc của đơn thức G.

Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5cm, BC = 10cm.

a) Tính độ dài AC.

b) Vẽ đường phân giác BD của ΔABC và gọi E là hình chiếu của D trên BC. 

Chứng minh: ΔABD = ΔEBD và AE ⊥ BD.

c) Gọi giao điểm của hai đường thẳng ED và BA là F. 

Chứng minh: ΔABC = ΔAFC.

d) Qua A vẽ đường thẳng song song với BC cắt CF tại G. 

Chứng minh ba điểm B, D, G thẳng hàng.

Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào là đơn thức?

A. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất 

B. 6x + 10

C. 4x3y2

D. 3x3y – 2

Câu 2: Tam giác ABC vuông tại A và có cạnh AB = 3cm; BC = 5cm. Vậy AC bằng:

A. 2 cm

B. 8 cm

C. 4cm

D. 16 cm

Câu 3: Tính giá trị của đơn thức tại x = −1; Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

A. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất 

B. −1

C. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất 

D. 1

Câu 4: Phần biến trong đơn thức 34abx5y4z7, với a, b là hằng số là:

A. 34abx5y4z7

B. abx5y4z7

C. x5y4z7

D. 34ab

Câu 5: Cho tam giác ABC có ∠A = 25o ; ∠B = 65o, tam giác ABC là tam giác gì?

A. Tam giác nhọn

B. Tam giác vuông 

C. Tam giác đều

D. Tam giác vuông cân.

Câu 6: Tam giác ABC cân tại A biết góc B bằng 50o. Số đo góc A bằng:

A. 40o  

B. 50o

C. 80o 

D. 130o

II. Tự luận:

Bài 1: Thời gian làm bài tập của các học sinh lớp 7 tính bằng phút đươc thống kê bởi bảng sau:

4

5

6

7

6

7

6

4

6

7

6

8

5

6

9

10

5

7

8

8

9

7

8

8

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Lập bảng “tần số”. 

c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 2: Thu gọn các đơn thức sau rồi cho biết phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức:

Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 3: Cho tam giác MNK vuông tại M. Biết MN = 9 cm; MK = 12 cm.

a) Tính NK.

b) Trên tia đối của tia MN lấy điểm I sao cho MN = MI. Chứng minh: ΔKNI cân.

c) Từ M vẽ MA ⊥ NK tại A, MB ⊥ IK tại B. Chứng minh ΔMAK = ΔMBK.

d) Chứng minh: AB // NI.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Bài 1 (4 điểm): Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn Toán của học sinh lớp 7 trong một trường THCS của quận cho bởi bảng sau:

6

5

8

2

10

3

5

9

5

6

7

8

6

7

4

5

6

10

8

4

9

9

8

4

3

7

8

9

7

3

8

10

7

6

5

7

9

8

6

2

a) Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì?

b) Lập bảng “tần số”.

c) Lập bảng tần số các giá trị của dấu hiệu.

d) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2 (2 điểm): Tính giá trị của các đơn thức sau:

a) Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất  tại x = −2, y = 1;

b) Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất tại x = −6, y = −1, a là hằng số.

Bài 3 (3,5 điểm): Cho ∆ABC vuông tại A (AB < AC), tia phân giác của góc B cắt AC tại M. Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho MB = MD. Từ điểm D vẽ đường thẳng vuông góc với AC tại N và cắt BC tại điểm E.

a) Chứng minh ∆ABM = ∆NDM.

b) Chứng minh BE = DE.

c) Chứng minh rằng MN < MC.

Bài 4 (0,5 điểm): Tìm giá trị x nguyên để biểu thức Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất đạt giá trị nguyên.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Bài 1 (3 điểm): Theo dõi thời gian làm bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại như sau:

10

5

8

8

9

7

8

9

14

7

5

7

8

10

9

8

10

7

14

8

9

8

9

9

9

9

10

5

5

14

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?

b)  Lập bảng “tần số” và nêu nhận xét.

c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2 (1,5 điểm): Cho hàm số y = f(x) = 3x3 – 2x2 + 5. Tính f(2); f(1); f(–3).

Bài 3 (2 điểm): Cho biểu thức Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

a) Tính tổng các đơn thức của biểu thức P.

b) Tính giá trị của đơn thức thu được tại x = −3 và y = 2.

Bài 4 (3,5 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A.

a) Cho biết AB = 9cm; BC =15cm. Tính AC rồi so sánh các góc của tam giác ABC.

b) Trên BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Từ D vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại E. Chứng minh: ΔEBA = ΔEBD.

c) Lấy F sao cho D là trung điểm của EF. Từ D vẽ DM ⊥ CE tại M, DN ⊥ CF tại N. Cho ∠ECF = 60° và CD = 10cm. Tính MN.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Bài 1 (4 điểm): Trong dịp Tết trồng cây của 30 học sinh lớp 7A, số cây trồng được của mỗi học sinh cho bởi bảng sau:

10

5

8

8

9

7

8

9

10

5

5

7

8

8

9

8

10

7

10

8

9

8

9

9

9

9

10

5

5

5

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu là?

b) Lập bảng “tần số”.

c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng và rút ra nhận xét.

Bài 2 (2 điểm): Cho biểu thức Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất 

a) Thu gọn đơn thức Q.

b) Tính giá trị của đơn thức thu được tại x = −1; y = 1; z = 3.

Bài 3 (3,5 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác BD. Từ D kẻ DH vuông góc với BC.

a) Chứng minh hai tam giác ABD và DBH bằng nhau.

b) Chứng minh AD < DC.

c) Trên tia đối của AB lấy điểm K sao cho KA = HC. Chứng minh tam giác DKC cân.

Bài 4 (0,5 điểm): Cho biểu thức Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất  (n ≠ −3). Tìm n ∈ ℤ để biểu thức P đạt giá trị nguyên.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

Bài 1 (4 điểm): Một cửa hàng bán áo sơ mi cho nam giới trong một ngày bán được các cỡ áo được liệt kê trong bảng sau:

38

40

40

39

41

37

36

42

42

37

38

38

38

42

40

40

37

40

39

39

39

39

39

40

37

39

38

40

41

41

37

37

40

36

39

40

39

38

41

42

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu là?

b) Lập bảng “tần số”.

c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng và rút ra nhận xét.

Bài 2 (2 điểm): Tính tích các đơn thức sau và tìm bậc của đơn thức thu được:

Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 3 (3,5 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A với AB = 3cm, BC = 5cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AC.

b) Trên tia đối của tia AB, lấy điểm D sao cho AB = AD. 

Chứng minh ΔABC = ΔADC, từ đó suy ra ΔBCD cân.

c) Trên AC lấy điểm E sao cho AE =  Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất AC.

Chứng minh DE đi qua trung điểm I của BC. Chứng minh Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất 

Bài 4 (0,5 điểm): Tìm các cặp số nguyên (x; y) sao cho 2x – 5y + 5xy = 14.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

Bài 1 (4 điểm): Số lần nhảy dây trong một phút của một số học sinh được ghi vào bảng sau:

52

81

67

84

60

58

84

67

75

67

81

72

52

60

67

84

84

72

75

81

58

72

81

72

81

84

75

60

67

58

81

72

72

75

58

67

72

58

81

72

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu là?

b) Lập bảng “tần số”.

c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng và rút ra nhận xét.

Bài 2 (2 điểm): Thu gọn các đơn thức sau rồi cho biết phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức:

Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 3 (3,5 điểm): Cho tam giác cân ABC cân tại A (AB = AC). Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB và AC

a) Chứng minh ΔABE = ΔACD. 

b) Chứng minh BE = CD. 

c) Gọi K là giao điểm của BE và CD. Chứng minh ΔKBC cân tại K. 

d) Chứng minh: AK là tia phân giác của góc ∠BAC.

Bài 4 (0,5 điểm): Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

Bài 1 (4 điểm): Điểm kiểm tra môn Toán của 30 bạn trong lớp 7A được ghi lại như sau:

8

9

6

5

6

6

7

6

8

7

5

7

6

8

4

7

9

7

6

10

5

3

5

7

8

8

6

5

7

7

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu là?

b) Lập bảng “tần số”.

c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng và rút ra nhận xét.

Bài 2 (2 điểm): Cho đơn thức Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

a) Thu gọn đơn thức A.

b) Xác định hệ số và bậc của đơn thức A.

c) Tính giá trị của A tại x = -1; y = ½.

Bài 3 (3,5 điểm): Cho ΔABC vuông tại A, đường trung tuyến CM.

a) Cho biết BC = 10cm, AC = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB, BM.

b) Trên tia đối của tia MC lấy điểm D sao cho MD = MC. 

Chứng minh ΔMAC = ΔMBD và AC = BD.

c) Chứng minh rằng AC + BC > 2CM.

d) Gọi K là điểm trên đoạn thẳng AM sao cho AK = Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất AM . Gọi N là giao điểm của CK và AD, I là giao điểm của BN và CD. Chứng minh rằng: CD = 3ID.

Bài 4 (0,5 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: 

P = |x – 2015| + |x – 2016| + |x – 2017|.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 9)

Bài 1 (4 điểm): Điểm bài kiểm tra môn Hóa Học học kỳ II của 32 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau: 

7

5

4

6

6

4

6

5

8

8

2

6

4

8

5

6

9

8

4

7

9

5

5

5

7

2

7

5

5

8

6

10

a) Dấu hiệu ở đây là gì?                                         

b) Lập bảng “tần số” và nhận xét.

c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 2 (2 điểm): Cho các đơn thức sau: Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất 

a) Thu gọn đơn thức A và cho biết hệ số, phần biến số.

b) Tính A + B và B – A

Bài 3 (3,5 điểm): Cho tam giác ABC cân tại A, trên cạnh AB và AC lần lượt lấy hai điểm E và D sao cho AD = AE, BD cắt CE tại G. Chứng minh rằng:

a) BD = CE.

b) Tam giác GDE cân.

c) Tính chu vi của tam giác ABC biết độ dài hai cạnh là 4,8cm và 10cm.

Bài 4 (0,5 điểm): Tìm các cặp số nguyên dương (a,b), biết: 3a – b + ab = 8.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 10)

Bài 1 (4 điểm): Thời gian giải xong một bài toán (tính bằng phút) của 20 học sinh lớp 7 được ghi lại ở bảng sau:

10

13

15

10

13

15

17

17

15

13

15

17

15

17

10

17

17

15

13

15

a) Dấu hiệu ở đây là gì?                                         

b) Lập bảng “tần số” và nhận xét.

c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 2 (2 điểm): Cho biểu thức Bộ 10 Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

a) Thu gọn biểu thức M.

b) Chỉ rõ phần hệ số, phần biến và bậc của đơn thức sau khi thu gọn.

Bài 3 (1 điểm): Cho biểu thức: N = 8xy + 7x2 + 3y3 + 2xy – 4x2 – 9y3. Tính giá trị của biểu thức C tại x = –1; y = –2.

Bài 3 (3 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A.

a) Cho biết AB = 9cm; BC = 15cm. Tính AC rồi so sánh các góc của tam giác ABC.

b) Trên BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Từ D vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại E. Chứng minh: ΔEBA = ΔEBD.

c) Lấy F sao cho D là trung điểm của EF. Từ D vẽ DM ⊥ CE tại M, DN ⊥ CF tại N. Cho ∠ECF = 60° và CD = 10cm. Tính MN.

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên