Đề thi Học kì 2 GDCD 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Đề thi Học kì 2 GDCD 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Với Đề thi Học kì 2 GDCD 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề), chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 2 Giáo dục công dân 7.

MA TRẬN

      Cấp độ


Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL


  1. Bảo vệ di sản văn hóa
Hiểu được về bảo vệ di sản văn hóa


Bộc lộ suy nghĩ cá nhân về bảo vệ di sản văn hóa
Số câu
1/2


1/21

Số điểm
1,0


1,02,0

2. Quyền tự  do tín ngưỡng và tôn giáo

Biết thế nào là Quyền tự  do tín ngưỡng và tôn giáo


Hiểu được biểu hiện của tự  do tín ngưỡng và tôn giáoHiểu được Quyền tự  do tín ngưỡng và tôn giáo


Xử lí tình huống về quyền tự  do tín ngưỡng và tôn giáo


Số câu

2


31/2


1/2

6

Số điểm

0,5


0,752,0


1,0

4,25

3. Chủ đề: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Biết được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Hiểu được cá cơ quan Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamSố câu

6


9


15

Số điểm

1,5


2,25


3,75

Tổng số câu

8


12

1/2


1


1/2

22

Tổng số điểm

2,0


3,0

1,0


3,0


1,0

10,0

Tỉ lệ

20%

40%

30%

10%

100%

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: GDCD 7

Thời gian làm bài: 45 phútt

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Câu 1. Hành vi nào thể hiện tín ngưỡng?

A. Không ăn trứng trước khi đi thi.                       

B. Thắp hương trước lúc đi xa.                    

C. Xem bói để biết trước tương lai.                        

D. Yểm bùa.

Câu 2. Thờ đức chúa, không thắp hương mà đi nghe giảng kinh đạo thuộc đạo nào?

A. Đạo Tin lành.                               

B. Đạo Thiên Chúa.                 

C. Đạo Phật.                                      

D. Đạo Hòa Hảo.

Câu 3. Hành vi nào sau đây thể hiện mê tín dị đoan?

A. Đi lễ chùa.                 

B. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên.             

C. Chữa bệnh bằng phù phép.           

D. Đi lễ nhà thờ.

Câu 4. Hành vi nào tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân?

A. Tuân theo những qui định của nhà chùa, nhà thờ.

B. Hút thuốc lá trong đền, chùa, nhà thờ.              

C. Ăn mặc hở hang khi vào chùa, nhà thờ.            

D. Cười nói ồn ào trong khu vực trang nghiêm như chùa, nhà thờ.    

Câu 5. Ở Việt Nam, tôn giáo nào chiếm tỷ lệ lớn nhất?

A. Phật giáo.                                      B. Thiên Chúa giáo.

C. Đạo Cao Đài.                                 D. Đạo Hòa Hảo.

Câu 6. Bộ máy nhà nước phân làm mấy cấp? 

A. 5.                                                  B. 4.            

C. 3.                                                  D. 6.

Câu 7. Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền ban hành Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em?

A. Bộ y tế.            

B. Ban Dân số, gia đình và trẻ em.     

C. Quốc hội.                   

D. Bộ Giáo dục và đào tạo.

Câu 8. Cơ quan nào sau đây là cơ quan hành chính Nhà nước?

A. Viện Kiểm sát nhân dân.

B. Tòa án nhân dân.                 

C. Hội đồng nhân dân.             

D. Chính phủ.       

Câu 9. Nước ta đổi tên là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm nào?

A. 1945.                                   B. 1954.                         

C. 1975.                                   D. 1976.

Câu 10. Uỷ ban nhân dân do ai hoặc cơ quan nào dưới đây bầu ra?

A. Nhân dân bầu ra.                                    

B. Chính phủ bầu ra.                

C. Uỷ ban nhân dân cấp trên bầu ra.                               

D. Hôi đồng nhân dân bầu ra.

Câu 11. Thủ tướng chính phủ nước ta năm 2024 là ai?

A. Ông Nguyễn Xuân Phúc.              

B. Ông Phạm Minh Chính.                

C. Ông Nguyễn Phú Trọng.               

D. Ông Vũ Đức Đam.

Câu 12. Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được gọi là gì?

A. Chính phủ.       

B. Quốc hội.                   

C. Đảng Cộng sản Việt Nam.             

D. Ủy ban nhân dân.

Câu 13. Cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có nhiệm vụ bảo vệ công lí, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân gọi là gì?

A. Tòa án nhân dân.       

B. Chính phủ.                          

C. Viện Kiểm sát.                     

D. Ủy ban nhân dân.

Câu 14. Công dân có quyền và nghĩa vụ gì đối với Nhà nước?

A. Quyền làm chủ, ban hành pháp luật của nhà nước và nghĩa vụ giám sát các cơ quan thi hành công vụ.                                 

B. Quyền bảo vệ cơ quan nhà nước, giúp đỡ cán bộ nhà nước thi hành công vụ.

C. Quyền làm chủ, giám sát, góp ý kiến và nghĩa vụ thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước, bảo vệ cơ quan nhà nước, giúp đỡ cán bộ nhà nước thi hành công vụ.

D. Quyền làm chủ và không cần có nghĩa vụ gì.

Câu 15. Các cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra, đại diện cho nhân dân đó là?

A. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.                   

B. Chính phủ và Quốc hội.                

C. Chính phủ và Viện kiểm sát.                   

D. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

Câu 16. Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc về Uỷ ban nhân dân cấp cơ sở?

A. Thực hiện quản lí nhà nước ở địa phương.

B. Tham gia soạn thảo Hiến pháp và pháp luật.              

C. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.               

D. Tổ chức hoạt động phòng chống lũ lụt ở địa phương.          

Câu 17. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm mấy cơ quan?

A. 4 cơ quan.                           B. 3 cơ quan.                           

C. 2 cơ quan.                           D. 1 cơ quan.

Câu 18. Bộ máy nhà nước là?

A. Một hệ thống tổ chức bao gồm các cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp địa phương.                                   

B. Một tổ chức gồm các cơ quan hoạt động riêng rẽ với nhau.           

C. Hệ thống tổ chức gồm các cơ quan trung ương.                             

D. Nhiều hệ thống tổ chức bao gồm các cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp địa phương.

Câu 19. Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

A. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là “Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.

B. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. Nhà nước đảm bảo và không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giữ gìn và nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước giàu mạnh.             

D. Bộ máy nhà nước gồm bốn loại cơ quan được phân định theo các chức năng và nhiệm vụ khác nhau.

Câu 20. Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền gì?

A. Quyền xét xử và kiểm sát các hoạt động tư pháp.                                    

B. Quyền lập pháp và sửa đổi hiến pháp.              

C. Quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.                         

D. Quyền quyết định các vấn đề của địa phương.

B. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. (2đ) 

Trình bày ý nghĩa của di sản văn hóa đối với sự phát triển của văn hóa Việt Nam và đối với thế giới? Là học sinh lớp 7, em cần phải làm gì để góp phần bảo vệ và giữ gìn các di sản văn hóa?

Câu 2. (3đ)

Cho tình huống sau: Ở gần nhà H có một người chuyên làm nghề bói toán. Mẹ H thường sang xem bói. H can ngăn nhưng mẹ H cho rằng đó là quyền tự do tín ngưỡng của mỗi người và khuyên H không nên can thiệp vào. Nếu là H, em sẽ làm gì?

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1

A. TRẮC NGHIỆM: 5,0 điểm

Trả lời đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

B

C

A

A

B

C

D

D

D

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

B

B

A

C

A

B

C

A

B

C


B. TỰ LUẬN: 5,0 điểm

Câu

Nội dung trả lời

Điểm

1

- Ý nghĩa:

+ Đối với sự phát triển của văn hóa Việt Nam: Di sản văn hóa là tài sản của dân tộc, nói lên truyền thống của dân tộc, thể hiện công đức của các thế hệ cha ông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện kinh nghiệm của dân tộc trên các lĩnh vực. Các thế hệ sau có thể tiếp thu và, kế thừa truyền thống, kinh nghiệm đó đẻ phát triển văn hóa mang đạm bản sắc dân tộc. 

+ Đối với thế giới: Di sản văn hóa của Việt Nam đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới. Một số di sản văn hóa của Việt Nam được công nhận là di sản văn hóa thế giới đẻ được tôn vinh, giữ gìn như những tài sản quý giá của nhân loại. 

- Liên hệ:

+ Tôn trọng và tự hào về di sản của quê hương đất nước như: quan tâm tìm hiểu về di sản văn hóa quê hương đất nước; sẵn sàng giới thiệu về di sản văn hóa quê hương, đất nước cho nhiều người biết…

+ Phê phán những hành vi, việc làm phá hoại di sản văn hóa…

2 điểm

2

- Giải thích cho mẹ H hiểu đó là hình vi mê tín dị đoan, tác hại của mê tín dị đoan; vận động gia đình và người thân khuyên giải mẹ.

- Báo chính quyền địa phương can thiệp, xử lí người hành nghề mê tín dị đoan.

3 điểmTuỳ theo cách trả lời của học sinh, giáo viên chấm điểm cho phù hợp.


Đề thi Học kì 2 GDCD 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: GDCD 7

Thời gian làm bài: 45 phútt

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Câu 1. Các quan niệm: Không ăn trứng trước khi đi thi, không ăn lạc khi thi được gọi là?

A. Tôn giáo.                             

B. Tín ngưỡng.                         

C. Truyền giáo.                        

D. Mê tín dị đoan.

Câu 2. Lòng tin vào điều gì đó thần bí, hư ảo, vô hình như thần linh, thượng đế, chúa trời được gọi là?

A. Di sản.                                 

B. Tôn giáo.                   

C. Tín ngưỡng.                                  

D. Mê tín dị đoan.

Câu 3. Hành vi nào sau đây cần lên án?

A. Giữ trật tự khi đến chùa.                

B. Ăn trộm tiền của chùa.                  

C. Giúp đỡ đồng bào theo đạo xóa đói giảm nghèo.                 

D. Không dẫm lên cỏ, ngắt hoa trong chùa.

Câu 4. Vào dịp tháng Giêng các gia đình thường đi xem bói, việc làm đó là?

A. Mê tín dị đoan.                                       B. Tín ngưỡng.               

C. Công giáo.                                              D. Tôn giáo.         

Câu 5. Theo em, khi đi tới những nơi thờ tự, chúng ta cần làm gì?

A. Ăn mặc hợp mốt.                                   

B. Nói to.                       

C. Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan nơi thờ tự.            

D. Đốt thật nhiều vàng mã.

Câu 6. Cơ quan nào có quyền lập hiến và lập pháp?

A. Hội đồng nhân dân.                                          B. Chính phủ.                          

C. Quốc hội.                                                          D. Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Câu 7. Chủ tịch Quốc hội nước ta năm 2024 là ai?

A. Bà Tòng Thị Phóng.            

B. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân.  

C. Ông Vũ Đức Đam.              

D. Ông Vương Đình Huệ.

Câu 8. Bộ máy nhà nước bao gồm các cơ quan nào?

A. Cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp địa phương.

B. Cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp huyện.                 

C. Cơ quan nhà nước cấp huyện và cấp xã.           

D. Cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp xã.     

Câu 9. Cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội được gọi là?

A. Chính phủ.                                             B. Quốc hội.                            

C. Hội đồng nhân dân.                                D. Ủy ban nhân dân.

Câu 10. Các cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra, đại diện cho nhân dân đó là?

A. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.                              

B. Chính phủ và Quốc hội.                

C. Chính phủ và Viện kiểm sát.                                      

D. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Câu 11. Ai là chủ tịch nước đầu tiên của nước ta?

A. Phạm Văn Đồng.                                   B. Tôn Đức Thắng.                  

C. Hồ Chí Minh.                                         D. Trường Chinh.

Câu 12. Trách nhiệm công dân với đất nước?

A. Giám sát góp ý vào hoạt động của các đại biểu và các cơ quan đại diện do mình bầu ra.          

B. Thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước.               

C. Giúp cán bộ nhà nước thi hành nhiệm vụ.                  

D. Tất cả các ý trên.

Câu 13. Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân về các vấn đề nào?

A. Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng và an ninh. 

B. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội.                             

C. Quản lí nhà nước ở địa phương.                       

D. Giữ vững kinh tế và đời sống nhân dân. 

Câu 14. Ủy ban nhân dân do cơ quan nào bầu ra?

A. Hội đồng nhân dân.                                B. Quốc hội.                  

C. Chính phủ.                                             D. Nhân dân.

Câu 15. Ủy ban nhân dân xã thuộc loại cơ quan nào?

A. Cơ quan xét xử.                   

B. Cơ quan kiểm sát.                

C. Cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra.            

D. Cơ quan hành chính.

Câu 16. Hiện nay các thế lực thù địch chống phá nhà nước có mặt ở khắp nơi, trên khắp các lĩnh vực. Tại địa phương em, chúng phát tờ rơi tuyên truyền nói xấu Đảng và Nhà nước. Trước tình huống đó em sẽ làm gì?

A. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.

B. Lờ đi và coi như không biết.                   

C. Báo với chính quyền địa phương.            

D. Giúp chúng tuyên truyền nói xấu Đảng và Nhà nước với người dân.       

Câu 17. Các cơ quan nào không thuộc bộ máy nhà nước?

A. Các cơ quan hành chính nhà nước.                            

B. Các cơ quan xét xử.                       

C. Các cơ quan báo chí.                     

D. Các cơ quan kiểm sát.

Câu 18. Nhà nước ta là Nhà nước của ai?

A. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì Chính phủ.                         

B. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.                  

C. Nhà nước ta là Nhà nước của công nhân, trí thức.                                    

D. Nhà nước ta là Nhà nước của thế giới.

Câu 19. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là thành quả của cuộc cách mạng nào?

A. Cách mạng tháng Hai năm 1945.

B. Cách mạng tháng Tám năm 1945.           

C. Cách mạng năm 1955.                  

D. Cách mạng tháng Hai năm 1976.

Câu 20. Để công chứng giấy tờ như: Giấy khai sinh, giấy chứng minh thư, bảng điểm, bằng tốt nghiệp em sẽ đến đâu để công chứng?

A. Công an xã.                                            B. Ủy ban nhân dân xã.           

C. Công an huyện.                                      D. Hội đồng nhân dân huyện.

B. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. (2đ) 

Hãy phân biệt di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể? Kể tên 5 di sản văn hóa vật thể và 5 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam?

Câu 2. (3đ)

Chùa Hà ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) là một di tích văn hoá – tôn giáo lâu đời. Hằng tháng, vào ngày rằm và mồng một, các tín đồ phật giáo và nhân dân thường đến vãn cảnh và cúng lễ cầu mong cho sức khoẻ và cuộc sống được bình yên, may mắn. Tuy nhiên, cũng tại chùa này vào những ngày đó, người ta cũng thấy cảnh nam nữ thanh niên ăn mặc kệch cỡm, cử chỉ thiếu văn hoá… kéo nhau đến chùa cầu xin đủ điều: cầu mong tìm được vợ, cầu mong buôn bán được trót lọt nếu có buôn gian, bán lận. Họ đốt vàng, mã vô tội vạ. Nhiều cô, cậu vây quanh các thầy bói để xin quẻ, nhờ thầy bói phán quyết về tương lai, tiền đồ của mình.

a. Em có suy nghĩ gì về những hiện tượng trên ở Chùa Hà? 

b. Theo em, khi đến các nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo như đền, chùa, miếu thờ, nhà thờ… chúng ta cần làm gì để thể hiện sự tôn trọng?

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2

A. TRẮC NGHIỆM: 5,0 điểm

Trả lời đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

C

B

A

C

C

D

A

A

D

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

C

D

A

A

D

C

C

B

B

B


B. TỰ LUẬN: 5,0 điểm

Câu

Nội dung trả lời

Điểm

1

- Di sản văn hoá phi vật thể là sản phầm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác.

- Di sản văn hoá vật thể là sản phầm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

- Di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam: Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca quan họ Bắc Ninh, Ca trù, Hát xoan…

- Di sản văn hoá vật thể của Việt Nam: Quần thể di tích cố đô Huế, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Thành nhà Hồ…

2 điểm

2

a. Đây là những hành vi vô cùng thiếu văn hóa, không phù hợp tại những nơi linh thiêng. Việc ăn mặc “mát mẻ” với váy ngắn, áo hở hang hay cảnh xô đẩy để tranh cướp lộc giữa đám đông; đu lên tháp chuông hoặc trèo rào vào nơi linh thiêng, rồi tình trạng đốt vàng mã vô tội vạ, xin quẻ, xem bói... Nó không chỉ làm xấu hình ảnh đẹp chốn linh thiêng mà còn thể hiện cách cư xử thiếu hiểu biết của người trẻ chỗ công cộng. 

b. Khi đi tới những nơi thờ tự, cần phải có những hành vi, cử chỉ:

+ Ăn mặc: Lịch sự, kín đáo…

+ Ăn nói: Nhỏ nhẹ, lịch sự…

+ Thực hiện đúng các nội qui của nơi thờ tự đó…

+ Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên…

3 điểmTuỳ theo cách trả lời của học sinh, giáo viên chấm điểm cho phù hợp.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: GDCD 7

Thời gian làm bài: 45 phútt

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Câu 1. Thắp hương thờ cúng tổ tiên được gọi là?

A. Tín ngưỡng.                                  B. Truyền giáo.     

C. Tôn giáo.                                       D. Mê tín dị đoan.

Câu 2. Hành vi nào sau đây không cần lên án?

A. Vừa nghịch điện thoại vừa nghe giảng đạo.      

B. Tôn trọng các nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo.

C. Gây mâu thuẫn, mất đoàn kết chia rẽ giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo với những người không có tín ngưỡng, tôn giáo.

D. Mặc quần áo ngắn khi đi chùa.

Câu 3. Hành vi nào thể hiện tín ngưỡng?    

A. Không ăn trứng trước khi đi thi.                    

B. Thắp hương trước lúc đi xa.

C. Xem bói để biết trước tương lai.

D. Yểm bùa.

Câu 4. Trong nội dung quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta không quy định điều nào sau đây?

A. Công dân không có quyền theo tín ngưỡng, tôn giáo.                                       

B. Công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào.

C. Công dân đã theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền thôi không theo tín ngưỡng, tôn giáo đó.                                 

D. Công dân đã theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền chuyển sang theo tín ngưỡng, tôn giáo khác.

Câu 5. Trong những hành vi sau đây hành vi nào thể hiện mê tín dị đoan?

A. Đi lễ nhà thờ.

B. Đi chùa cầu nguyện.            

C. Cúng bái trước khi đi thi để đạt điểm cao.                   

D. Thắp hương trên bàn thờ để tưởng nhớ tổ tiên, ông bà.        

Câu 6. Cơ quan nào dưới đây là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất?

A. Chính phủ.                                   

B. Toà án nhân dân.                          

C. Quốc hội.                            

D. Viện kiểm sát nhân dân.

Câu 7. Chủ tịch nước ta nhiệm kì 2021 - 2026 là ai?

A. Ông Nguyễn Phú Trọng.                                  

B. Ông Phùng Xuân Nhạ.        

C. Ông Phùng Quang Thanh.                                

D. Ông Nguyễn Xuân Phúc.

Câu 8. Để sửa đổi Luật Giáo dục, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định?

A. Chính phủ.

B. Quốc hội.                   

C. Đảng Cộng sản Việt Nam.             

D. Ủy ban nhân dân.      

Câu 9. Các cơ quan hành chính nhà nước bao gồm?

A. Chính phủ và Hội đồng nhân dân các cấp.                          

B. Chính phủ và Quốc hội.      

C. Chính phủ và Viện kiểm sát.                            

D. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. 

Câu 10. Đăng kí tạm trú, tạm vắng đến cơ quan nào tại địa phương?

A. Hội đồng nhân dân xã.                  

B. Đảng ủy xã.      

C. Ủy ban nhân dân xã.  

D. Công an.

Câu 11. Hiện nay các thế lực thù địch chống phá nhà nước có mặt ở khắp nơi, trên khắp các lĩnh vực. Tại địa phương em, chúng phát tờ rơi tuyên truyền nói xấu Đảng và Nhà nước. Trước tình huống đõ em sẽ làm gì?

A. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.                   

B. Kể cho các bạn biết và rủ các bạn đi theo.                   

C. Báo với chính quyền địa phương.  

D. Tuyên truyền nói xấu Đảng và Nhà nước với người dân cho chúng.

Câu 12. Ủy ban nhân dân do cơ quan nào bầu ra?

A. Hội đồng nhân dân.                                B. Quốc hội.                   

C. Chính phủ.                                             D. Nhân dân.

Câu 13. Một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) của em? 

A. Bố mẹ đi đăng kí cấp sổ đỏ.                   

B. Đăng kí cấp lại sổ hộ khẩu gia đình.                 

C. Xin công chứng một số giấy tờ.     

D. Tất cả các ý trên.

Câu 14. Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc về Uỷ ban nhân dân cấp cơ sở?

A. Thực hiện quản lí nhà nước ở địa phương.                 

B. Tham gia soạn thảo Hiến pháp và pháp luật.              

C. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.     

D. Tổ chức hoạt động phòng chống lũ lụt ở địa phương.

Câu 15. Cơ quan chính quyền nhà nước cấp sơ sở gồm?

A. Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn.          

B. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.              

C. Đảng ủy xã, phường, thị trấn.        

D. Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Câu 16. Để công chứng giấy tờ như: Giấy khai sinh, giấy chứng minh thư, bảng điểm, bằng tốt nghiệp em sẽ đến đâu để công chứng?

A. Công an xã.               

B. Ủy ban nhân dân xã.            

C. Công an huyện.          

D. Hội đồng nhân dân huyện.

Câu 17. Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân về các vấn đề nào?

A. Giữ vững văn hóa nhân dân.                   

B. Đảm bảo chính trị, trật tự xã hội.             

C. Quản lí nhà nước ở địa phương.    

D. Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng và an ninh.

Câu 18. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm mấy cơ quan?

A. 2 cơ quan.                                     B. 6 cơ quan.                  

C. 5 cơ quan.                                     D. 4 cơ quan.

Câu 19. Quốc hội do ai bầu ra?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ra.            

B. Nhân dân từng địa phương bầu ra.          

C. Nhân dân cả nước bầu ra.    

D. Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bầu ra.

Câu 20. Bộ máy nhà nước được chia thành mấy cấp?

A. Ba cấp.                                          B. Bốn cấp.          

C. Năm cấp.                                       D. Sáu cấp.

B. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. (2đ) 

Thế nào là di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể? Cho biết tên 2 di sản văn hoá vật thể, 2 di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam được UNESCO Công nhận di sản văn hoá thế giới?

Câu 2. (3đ)

“Páo bị ốm, bố mẹ Páo không cho Páo đi bệnh viện mà mời thầy mo đến chữa bệnh   bằng bùa phép. Nhưng đã bốn hôm rồi mà bệnh của Páo không thuyên giảm và lại có phần nặng thêm ”

a. Em có đồng tình với việc làm của bố mẹ bạn Páo không? Vì sao?

b. Nếu là bạn của Páo em sẽ làm gì?

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3

A. TRẮC NGHIỆM: 5,0 điểm

Trả lời đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

B

B

A

C

C

D

B

D

D

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

C

A

D

B

D

B

D

A

C

B


B. TỰ LUẬN: 5,0 điểm

Câu

Nội dung trả lời

Điểm

1

- Di sản văn hoá phi vật thể là sản phầm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác.

- Di sản văn hoá vật thể là sản phầm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

- Di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam được UNESCO Công nhận di sản văn hoá thế giới: Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Hát xoan…

-  Di sản văn hoá vật thể của Việt Nam được UNESCO Công nhận di sản văn hoá thế giới: Quần thể di tích cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Thành nhà Hồ…

2 điểm


2

a. Em không đồng tình với việc làm của bố mẹ bạn Páo.                            

 -Vì : Bố mẹ bạn Páo mê tín dị đoan tin vào việc chữa bệnh bằng bùa phép của thầy mo mà không đưa Páo đi bệnh viện. Việc làm như vậy gây hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình về sức khỏe, thời gian, tài sản và đặc biệt là sức khỏe của Páo, nếu không được đưa tới bệnh viện để khám chữa bệnh, bệnh nặng kéo dài có thể dẫn tới tử vong.               

b. Nếu là bạn của Páo em sẽ: 

+ Báo ngay cho bố mẹ, công an viên của bản, trưởng bản hoặc những người xung quanh  biết về hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm việc xấu. 

+ Cùng với mọi người đến giảng giải cho bố mẹ bạn biết: Không nên mê tín dị đoan, khi có bệnh thì chúng ta phải đến bệnh viện khám không có bùa phép gì chữa được bệnh cả, và khuyên bố mẹ Páo đưa Páo đi bệnh viện để khám chữa bệnh kịp thời.

3 điểm


Tuỳ theo cách trả lời của học sinh, giáo viên chấm điểm cho phù hợp.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: GDCD 7

Thời gian làm bài: 45 phútt

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Câu 1. Thờ đức chúa, không thắp hương mà đi nghe giảng kinh đạo thuộc đạo nào?

A. Đạo Tin lành.                                         B. Đạo Phật.  

C. Đạo Hòa Hảo.                                        D. Đạo Thiên Chúa.

Câu 2. Hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy được gọi là?

A. Tôn giáo.                                                B. Tín ngưỡng.

C. Mê tín dị đoan.                                       D. Truyền giáo.

Câu 3. Mùng năm mười bốn hai ba/Đi chơi cũng thiệt huống là đi buôn nói về yếu tố nào?

A. Tôn giáo.                                                B. Tín ngưỡng.     

C. Mê tín dị đoan.                                       D. Truyền giáo.

Câu 4. Hành vi nào dưới đây là vi phạm về quyền tự do tín ngưỡng?

A. Phá phách nơi thờ tự.          

B. Mặt quần áo thiếu văn hóa vào chùa, nhà thờ.  

C. Nói chuyện ồn ào trong lúc làm lễ ở chùa.                           

D. Tất cả đều đúng.

Câu 5. Tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên (tin vào bói toán, chữa bệnh bằng phù phép.) dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình, cộng đồng về sức khoẻ, thời gian, tài sản, tính mạng được gọi là?

A. Tôn giáo.                                                B. Tín ngưỡng.     

C. Truyền giáo.                                           D. Mê tín dị đoan. 

Câu 6. Nộp đơn khiếu nại tranh chấp đất đai với hàng xóm em sẽ đến cơ quan nào để giải quyết tại địa phương?

A. Chính phủ.                                             B. Tòa án nhân dân.  

C. Viện Kiểm sát.                                        D. Ủy ban nhân dân xã.

Câu 7. Ngày 2/9/1945 Bác Hồ  đọc tuyên ngôn độc lập lấy tên nước ta là?

A. Công nông đầu tiên.                               

B. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.    

C. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.                                    

D. Việt Nam.

Câu 8. Cha mẹ đăng kí giấy khai sinh cho con cái thì đến cơ quan nào?

A. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).                                

B. Trường học.               

C. Trạm y tế.                                      

D. Công an xã (phường, thị trấn).      

Câu 9. Ủy ban nhân dân xã thuộc loại cơ quan nào?

A. Cơ quan xét xử.                                      

B. Cơ quan kiểm sát.      

C. Cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra.                     

D. Cơ quan hành chính. 

Câu 10. Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do ai bầu ra?

A. Nhân dân xã (phường thị trấn) bầu ra.              

B. Đại diện nhân dân bầu ra.    

C. Nhân dân trực tiếp bầu ra.    

D. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) bầu ra.

Câu 11. Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân về các vấn đề nào?

A. Phát triển kinh tế - xã hội.             

B. Ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

C. Đảm bảo quốc phòng và an ninh.                     

D. Cả A, B, C.

Câu 12. Gia đình em đến uỷ ban nhân dân xã (phường thị trấn) để giải quyết những công việc nào sau đây? 

A. Xin sổ khám bệnh.                                           B. Xin cấp giấy khai sinh.

C. Xác nhận bảng điểm học tập.                          D. Xin đăng ký hộ khẩu.

Câu 13. Công an giải quyết việc nào dưới đây? 

A. Đăng kí kết hôn.

B. Sao giấy khai sinh.

C. Xin sổ khám bệnh.

D. Khai báo tạm vắng.

Câu 14. Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc về Uỷ ban nhân dân cấp cơ sở? 

A. Thực hiện quản lí nhà nước ở địa phương.

B. Tham gia soạn thảo Hiến pháp và pháp luật.

C. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

D. Tổ chức hoạt động phòng chống lũ lụt ở địa phương.

Câu 14. Quốc hội do ai bầu ra?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ra.            

B. Nhân dân từng địa phương bầu ra.          

C. Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bầu ra.      

D. Nhân dân cả nước bầu ra.

Câu 16. Hiện nay các thế lực thù địch chống phá nhà nước có mặt ở khắp nơi, trên khắp các lĩnh vực. Tại địa phương em, chúng phát tờ rơi tuyên truyền nói xấu Đảng và Nhà nước. Trước tình huống đó em sẽ làm gì?

A. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.

B. Lờ đi và coi như không biết.                   

C. Báo với chính quyền địa phương.            

D. Giúp chúng tuyên truyền nói xấu Đảng và Nhà nước với người dân.       

Câu 17. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là thành quả của cuộc cách mạng nào?

A. Cách mạng năm 1955. 

B. Cách mạng tháng Hai năm 1945.   

C. Cách mạng tháng Tám năm 1945.           

D. Cách mạng tháng Hai năm 1976.

Câu 18. Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền gì?

A. Quyền xét xử và kiểm sát các hoạt động tư pháp.                                    

B. Quyền lập pháp và sửa đổi hiến pháp.              

C. Quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.                        

D. Quyền quyết định các vấn đề của địa phương.

Câu 19. Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

A. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. 

B. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là “Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.

C. Nhà nước đảm bảo và không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giữ gìn và nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước giàu mạnh.             

D. Bộ máy nhà nước gồm bốn loại cơ quan được phân định theo các chức năng và nhiệm vụ khác nhau.

Câu 20. Bộ máy nhà nước là?

A. Hệ thống tổ chức gồm các cơ quan trung ương.                                       

B. Một tổ chức gồm các cơ quan hoạt động riêng rẽ với nhau.           

C. Một hệ thống tổ chức bao gồm các cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp địa phương.                          

D. Nhiều hệ thống tổ chức bao gồm các cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp địa phương.

B. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. (2đ) 

Trong một lần đi tham quan Vịnh Hạ Long, thấy trên vách các hang động những chữ khắc, viết chằng chịt tên, ngày tháng của những người đến thăm, bạn Hoa tỏ thái độ phê phán, không hài lòng về những việc làm đó. Ngược lại, có một số bạn lại đồng tình, vì theo họ việc khắc chữ trên vách đá là một kỉ niệm của du khách để lại cho hậu thế biết: Nơi đây đã có người đến thăm vào thời gian nào.

Em đồng tình với quan điểm nào? Vì sao?

Câu 2. (3đ)

a. Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo? Bản thân em phải làm gì để thực hiện tốt quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo?

          b. Em hãy nêu bốn việc làm thể hiện mê tín dị đoan?

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 4

A. TRẮC NGHIỆM: 5,0 điểm

Trả lời đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

A

C

D

D

D

C

A

D

C

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

D

D

D

B

D

C

C

C

A

C


B. TỰ LUẬN: 5,0 điểm

Câu

Nội dung trả lời

Điểm

1

- Em đồng tình với quan điểm của bạn Hoa.

- Vì: 

+ Vịnh Hạ Long là di sản văn hóa thế giới chúng ta cần phải giữ gìn di sản này. 

+ Viết, khắc tên trên các hang động như thế làm cảnh quan trở nên xấu mất vẻ đẹp tự nhiên của nó. 

+ Nguy cơ làm hủy hoại di sản văn hóa. 

2 điểm

2

a. 

- Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo có nghĩa là công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡn hay một tôn giáo nào. Người đã theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào đó có quyền thôi không theo nữa, hoặc bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác mà không ai được cưỡng bức hoặc cản trở.

- Để thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo em cần phải:

+ Tôn trọng các nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo nhiư đền chùa, miếu, nhà thờ…

+ Không được bài xích gây mất đoàn kết, chia rẽ giữ những người có tín ngưỡng, tôn giáo và những người không có tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau.

b. Bốn việc làm mê tín dị đoan:

- Chữa bệnh bằng phù phép. 

- Cho con uống nước “ thánh” để chữa bệnh. 

- Đi xem bói.

- Cúng bái trước khi đi thi để đạt điểm cao. 

3 điểm
Tuỳ theo cách trả lời của học sinh, giáo viên chấm điểm cho phù hợp.

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên