Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Hồ Chí Minh năm 2024 (5 đề)

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Hồ Chí Minh năm 2024 (5 đề)

Tuyển chọn Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Hồ Chí Minh năm 2024 (5 đề) chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ Đề thi Toán 7 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán lớp 7.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hồ Chí Minh

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1: Tính (2 điểm)

Quảng cáo

 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH 

Bài 2: Tìm x: (2,5 điểm)

 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH 

Bài 3: Số học sinh tiên tiến của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 8; 7; 9. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tiên tiến, biết rằng số học sinh tiên tiến của lớp 7B ít hơn 7A là 2 học sinh. (1,5 điểm)

Bài 5: Ba đội sản xuất đều được giao hoàn thành một công việc như nhau. Thời gian hoàn thành công việc của các đội tương ứng là 5 ngày, 6 ngày và 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu người biết rằng số công nhân của cả ba đội là 118 người và khả năng làm việc của mỗi người đều như nhau.(1 điểm)

Bài 6: (2,5 điểm)   

Quảng cáo

Cho hình vẽ, biết AB ⊥ p và p // q, ∠D= 70o 

a) Đường thẳng  AB có vuông góc với đường thẳng  q không vì sao?

b) Tính  ∠D2 ?                                      

c) Tính Bvà C2  ?

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH

Bài 7: (0,5 điểm) Cho hình vẽ bên có: xx’ // yy’ và ∠A1 = 30o, góc AOB vuông. Tính số đo của góc ∠B1 = ? 

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hồ Chí Minh

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Câu 1. (2,5 điểm):

Quảng cáo

   1. Thực hiện phép tính:

      5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH 

   2. Làm tròn số 17,418 đến chữ số thập phân thứ hai.

Câu 2. (2 điểm): Tìm x, biết:

   5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH 

Câu 3. (2 điểm):

      Số học sinh ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 4; 5; 6 và tổng số học sinh của ba lớp là 105 học sinh. Tính số học sinh mỗi lớp.

Câu 4. (3 điểm): Cho tam giác ABC có ∠B = ∠C = 40o

     a) Tính số đo ∠BAC

    b) Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh A. Hãy chứng tỏ rằng Ax // BC.

Quảng cáo

Câu 5. (0,5 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = |x - 1| + |x + 2012|

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hồ Chí Minh

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I- Trắc nghiệm (3,0 điểm): Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng rồi ghi vào bài làm: 

Câu 1: Số 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH 

A. Không là số hữu tỉ.

B. Là số hữu tỉ âm.

C. Không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

D. Vừa là số hữu tỉ dương vừa là số hữu tỉ  âm.

Câu 2 :   Xm . Xn bằng

A. Xm - n.

B. Xm . n

C. Xm : n

D. Xm + n

Câu 3 : Nếu 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH  thì

A. a.c = b.d

B. a.d = b.c

C. a.b = c.d

D.  a.c = b.c

Câu 4: Nếu a ⊥ b và b ⊥ c thì      

A. a ⊥ c .          

B. a // b .   

C. a // c.

D.  c // b .

Câu 5: Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có  

A. vô số đường thẳng song song với a

B. một và chỉ một đường thẳng song song với a.

C. ít nhất một đường thẳng song song với a.

D. hai đường thẳng song song với a

Câu 6: Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và  trong các góc tạo thành có một góc bằng 900,  thì

A. vô số đường thẳng song song với a

B. một và chỉ một đường thẳng song song với a.

C. ít nhất một đường thẳng song song với a.

D. hai đường thẳng song song với a

II- Tự luận (7,0 điểm)

Câu 7: (1,5 điểm) 

1) Thực hiện phép tính: a) Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Hồ Chí Minh năm 2024 (5 đề) ; b) 33. 2 - 3 . 42 

2)  Tìm x, biết: Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Hồ Chí Minh năm 2024 (5 đề) 

Câu 8: (2,0 điểm) Cho hình vẽ dưới, biết a // b. Tính số đo ∠ AOB  

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH

Câu 9: (1,5 điểm)  Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 5, 4, 3 và tổng số học sinh của ba lớp là 72. Tính số học sinh của mỗi lớp.

Câu 10: (1,0 điểm): Vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận bằng kí hiệu của định lí sau:

“Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia”.

Câu 11: (1,0 điểm): Cho5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH . Tính giá trị của biểu thức 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH  .

-----------HẾT-----------

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hồ Chí Minh

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Phần trắc nghiệm ( 3 điểm). Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 1. Kết quả của phép tính5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH  bằng

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH 

Câu 2. Cho 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH thì x bằng

A. 2                          B.  3                        C. - 2                        D. - 3

Câu 3. Với a, b, c, d ∈ Z; b,d ≠ 0  kết luận nào sau đây là đúng ?

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH 

Câu 4. Cho đẳng thức 5 . 14 = 35 . 2 ta lập được tỉ lệ thức

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH 

Câu 5. Nếu √x = 3 thì x bằng:

  A. 9                       B. -9                          C.3.                     D.-3.

Câu 6. Làm tròn số 0,345 đến chữ số thập phân thứ nhất

A. 0,35               B. 0,34                      C. 0,3                       D. 0,4

Câu 7. Phân số nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH

Câu 8. Cho hình vẽ dưới đây,

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH

∠BAH và ∠CBE là một cặp góc

A. bù nhau.

B. trong cùng phía.

C. so le trong.

D. đồng vị.

Câu 9. cho a // b và c ⊥ a khi đó

A. b // c                             B. a // c                          C.  c ⊥ b                       D. a ⊥ b 

Câu 10. Tiên đề Ơclít được phát biểu: 

“ Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a ....”

A. Có duy nhất một đường thẳng đi qua M và song song với a.     

B. Có hai đường thẳng song song với a.

C. Có ít nhất một đường thẳng song song với a.      

D. Có vô số đường thẳng song song với a.

Câu 11. Cho tam giác ABC. Nhận xét nào dưới đây là đúng?

A. ∠A + ∠B + ∠C = 108o                 B.∠A + ∠B + ∠C = 180o                   

C. ∠A + ∠B + ∠C < 180o                 D. ∠A + ∠B + ∠C > 180o

Câu 12. Cho tam giác MHK vuông tại H, thì:

A. ∠M +  ∠K  > 90o

B. ∠M +  ∠K  = 180o

C. ∠M +  ∠K < 90o

D.  ∠M +  ∠K  = 90o 

PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM).

Câu 13.( 1,75 đ) Thực hiện phép tính:

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH 

Câu 14. (1,5 đ) Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, ba lớp 7A1,7A2,7A3 đã thu được tổng cộng  kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba lớp lần lượt tỉ lệ với . Hãy tính số kg giấy vụn mỗi lớp thu được?

Câu 15. (0,75 đ) Tìm x, biết:

 a)5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH          b)5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH 

Câu 16.( 1,25 đ) Cho hình vẽ:

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH

Biết a // b ,  ∠A = 900,  ∠C = 1200.

a) Đường thẳng b có vuông góc với đường thẳng AB không? Vì sao?

b) Tính  số đo  ∠D .

c) Vẽ tia phân giác Cx của góc ACD, tia Cx cắt BD tại I. Tính góc CID.

Câu 17.(1,75 đ) Cho tam giác ABC có ∠A = 900 và ∠B - ∠C = 200.

a) Tính số đo các góc ∠B và  ∠C.

b) Chứng tỏ tổng số đo các góc ngoài ở ba đỉnh của một tam giác bằng 1800.

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hồ Chí Minh

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. Trắc nghiệm: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:

1. Nếu một đường thẳng a cắt hai đường thẳng song song b và c thì

A. Hai góc so le trong bằng nhau

B. Hai góc đồng vị bằng nhau

C. Hai góc trong cùng phía bù nhau

D. Cả ba ý trên

2. Giá trị của biểu thức : | - 3,4 | : | +1,7 | - 0,2   là:

A.   - 1,8                                                     B.   1,8                        

C.     0                                                       D.   - 2,2 

3. Kết quả của phép tính: 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH 

A.   - 0,1                                                       B.   -1                                    

C.   -10                                                          D.   -100

4. Chỉ ra đáp án sai. Từ tỉ lệ thức 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH  ta có tỉ lệ thức sau:

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH 

5. Kết quả phép tính5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH  là:

  5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH 

6. Kết quả của phép tính:5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH 

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH 

7.  Kết quả phép tính: 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH 

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH

8. Kết quả của phép tính: 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH 

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH 

9. Cho a // b và b ⊥ c thì

A. c // a

B. a ⊥ c

C. a // b // c 

B. b // c

10. Chọn đáp án đúng :

A. -7 ∈ N                           B. -7 ∉ Z                        C. -7 ∉ Q                    D. Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Hồ Chí Minh năm 2024 (5 đề) ∈ Q

11. Nội dung đúng của tiên đề ƠClít  

A. Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng a, có một đường thẳng song song với a

B.Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng a, không có quá hai đường thẳng song song với a

C. Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng a, chỉ có một đường thẳng song song với a

D. Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng a, có nhiều hơn một đường thẳng song song với a

12. Cho hai đường thẳng a, b sao cho a // b, đường thẳng c ⊥ a. Khi đó:

A. c ⊥ b                 B.  c // b              C. c trùng với b     D. c cắt b    

II. Tự luận ( 7 điểm)

Bài 1: (2 điểm), Tìm x, biết               

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH

Bài  2.  (1,5 điểm). Trong đợt liên đội   phát động tết trồng cây, số cây trồng được của ba lớp 7A, 7B, 7C  lần lượt tỉ lệ với 3; 4; 5. Tính  số cây mà mỗi lớp trồng được biết rằng lớp 7C  trồng được nhiều cây hơn lớp 7A là 30 cây.

Bài 3: (3 điểm) Vẽ lại hình sau  

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH

Hãy cho biết: 

a) Góc đồng vị với  ∠A1 ; Góc so le trong với  ∠A1 ;

b) Góc trong cùng phía với  ∠A1 là góc nào?

c) a và b có song song không?  Vì sao ?

d) Cho ∠A1 = 60o . Tính số đo các góc ∠B1;  ∠B2;  ∠B3;  ∠B 

Bài 4. (0,5 điểm). Tìm hai số x, y. Biết   x, y là hai số nguyên dương và 

 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 HỒ CHÍ MINH 

-----------HẾT-----------

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên