Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Tuyển chọn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ Đề thi Toán 7 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 môn Toán lớp 7.

Ma trận đề

Quảng cáo

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Khẳng định nào sau đây đúng: 

A. (−2)= 28

B. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)       

C. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)       

D. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

Câu 2: Cách viết nào sau đây là đúng:

A. |−0,25| = −0,25 

B. −|−0,25| = 0,25

C. −|−0,25| = −(−0,25)

D. |−0,25| = 0,25

Câu 3: Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

Quảng cáo

A. a // b

B. a cắt b

C. aĐề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)b

D. a trùng với b.

Câu 4: Tam giác ABC có ∠A = 30o, ∠B = 70o thì góc C bằng:

A. 100o

B. 90o

C. 80o

D. 70o

Câu 5: Cho hàm số y = 5x– 2. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho?

A. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

B. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

C. P (2; 18)

D. Q (−1; 3)

Câu 6: Cho ∆HIK và ∆MNP biết Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề). Để ∆HIK = ∆MNP theo trường hợp góc - cạnh - góc thì cần thêm điều kiện nào sau đây?

A. IK = MN 

B. HI = MN 

C. HK = MP 

D. HI = NP 

II. Tự luận:

Quảng cáo

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

b) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

Bài 2: Tìm x biết:

a) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

b) (x – 3)2 = 16

Bài 3: Số học sinh bốn khối 6; 7; 8; 9 tỉ lệ với các số 9; 8; 7; 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 40 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối.

Bài 4: Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AB lấy D sao cho AD = AB, trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AE = AC.

a) Chứng minh rằng: ∆ABE = ∆ADC.

b) Chứng minh: BE // CD.

c) Gọi M là trung điểm của BE và N là trung điểm của CD. Chứng minh: A, M, N thẳng hàng.

Bài 5: Tìm các số nguyên n sao cho biểu thức sau là số nguyên Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề).

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) là kết quả của phép tính:

A. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

C. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

D. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 2: Giá trị của x thỏa mãn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)là:

A. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)   

B. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

D. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 3: Cho hình vẽ bên dưới, biết AM // CN.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Số đo x là:

A. 100o

B. 105o

C. 110o

D. 55o

Câu 4: Cho hàm số y = f (x) = x2 − 2. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. f (1) = 1                 

B. f (1) = −1 

C. f (1) = 0 

D. f (1) = −2     

Câu 5: Cho ∆ABC có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) = 65o; Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) = 35o. Tia phân giác của Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)cắt BC tại điểm D. Số đo là:  

A. 30o

B. 40o

C. 70o

D. 115o

Câu 6: Cho tam giác ABC và tam giác MNP có BC = PN, Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề). Thêm một điều kiện nào trong các điều kiện sau để ∆ABC = ∆MNP theo trường hợp góc - cạnh - góc?

A. BA = NP 

B. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

D. AC = MN.

II. Tự luận:

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

b) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

Bài 2: Tìm x, y biết:

a) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)                 

b) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)và x – y = 12.

Bài 3: Ba lớp 7A, 7B và 7C đi lao động và được phân công khối lượng công việc như nhau. Lớp 7A hoàn thành công việc trong 3 giờ, lớp 7B hoàn thành công việc trong 4 giờ và lớp 7C hoàn thành công việc trong 5 giờ. Tính số học sinh của mỗi lớp, biết rằng tổng số học sinh của ba lớp là 94 học sinh (giả sử năng suất làm việc của mỗi học sinh đều như nhau).

Bài 4: Cho tam giác ABC có AB = AC. Trên cạnh AB lấy điểm E, trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AE = AD. Gọi F là giao điểm của BD và CE, H là trung điểm của BC. Chứng minh rằng:

a) ∆ADB = ∆AEC. 

b) BF = CF.

c) Ba điểm A, F, H thẳng hàng.

Bài 5: Tìm a, b, c biết: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) và a – b = 15.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Nếu 15 : x = 20 : (–4) thì x bằng:

A. –5

B. 5   

C. –3 

D. 3

Câu 2: Kết quả phép tính Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) là:

A. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)       

B. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

D. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 3: Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Khi đó, số cặp góc đồng vị bằng nhau được tạo thành là:

A. 1              

B. 6                    

C. 8                       

D. 4

Câu 4: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y = –3x ?

A. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

B. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

C. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

D. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

Câu 5: Tam giác ABC có ∠B = ∠C, ∠A = 136o. Góc B bằng:

A. 44o

B. 32o

C. 27o

D. 22o

Câu 6: Cho ∆ABC và ∆A'B'C' có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề). Để ∆ABC = ∆A'B'C' cần có thêm điều kiện nào dưới đây ?

A. AB = A'B'

B. BC = B'C'  

C. AC = A'C' 

D. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

II. Tự luận:

Bài 1: Thực hiện các phép tính (hợp lý nếu có thể)

a) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

b) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

Bài 2: Tìm x biết: 

a) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

b) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Bài 3: Học sinh của khối lớp 7 được vinh dự trồng và chăm sóc 48 cây xanh. Lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp được trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh? (biết số cây mỗi em trồng như nhau).

Bài 4: Cho tam giác ABC, AB = AC. Gọi I là trung điểm của BC. Từ B kẻ đường thẳng song song với đường thẳng AC, cắt đường thẳng AI tại D. Chứng minh rằng:

a) ∆AIB = ∆AIC.

b) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

c) AB // CD.

Bài 5: Tính: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả phép tínhĐề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)là:

A. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)   

C. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)         

D. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 2: Biết rằng x : y = 7 : 6  và  2x − y   = 120. Giá trị của x và y bằng: 

A. x = 105; y = 90

B. x = 103; y = 86  

C. x = 110; y = 100

D. x = 98; y = 84

Câu 3: Cho hình bên, biết c // d.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Số đo góc E bằng:                                  

A. y = 70o

B. y = 65o

C. y = 80o

D. y =75

Câu 4: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = −2x là:

A. (−1; −2)

B. (−1; 2) 

C. (0; 2)

D. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 5: Cho ∆ABC = ∆MNP. Biết AB = 10 cm, MP = 8cm, NP = 7 cm. Chu vi của ∆ABC là:

A. 30 cm

B. 25 cm

C. 15 cm

D. 12,5 cm.

Câu 6: Giả thiết nào dưới đây suy ra được ∆MNP = ∆M'N'P' ?

A. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề), MN = M'N'; NP = N'P'

C. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề), MP = M'P'; NP = N'P'

D. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề), MN = M'N'; MP = M'P'

II. Tự luận:

Bài 1: Thực hiện các phép tính:

a) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

b) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

Bài 2: Tìm x biết: 

a) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

b) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

Bài 3: 

a) Để làm một công việc trong 8 giờ cần 35 công nhân. Nếu có 40 công nhân cùng làm thì công việc đó được hoàn thành trong mấy giờ? (biết năng suất các công nhân là như nhau).

b) Biết chu vi của một thửa đất tứ giác là 152m, các cạnh tỉ lệ với các số 2; 3; 5; 9. Tính độ dài mỗi cạnh của mảnh đất đó.

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = AC. Gọi K là trung điểm của cạnh BC.

a) Chứng minh ∆AKB = ∆AKC và AKBC.

b) Từ C kẻ đường vuông góc với BC và cắt AB tại E. Chứng minh EC // AK.

c) Chứng minh CE = CB.

Bài 5: Cho a, b, c là 3 số thực dương thỏa mãn: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

 Tính giá trị của biểu thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong các phân số sau đây, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) ?

A. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)       

C. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)       

D. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 2: Nếu Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)thì x3 bằng:

A. 4    

B. 8             

C. 16                

D. 64

Câu 3: Cho hình vẽ sau: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. c // d 

B. c Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) a

C. b Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) a

D. d Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) b

Câu 4: Cho hàm số y = f (x) = x2 + 1. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. f (−1) = 0  

B. f (−1) = 2 

C. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

D. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 5: Cho ∆ABC = ∆DEF. Trong các cách viết sau đây, cách viết nào đúng?

A. ∆ABC = ∆DFE

B. ∆BAC = ∆EFD

C. ∆CAB = ∆FDE         

D. ∆CBA = ∆FDE

Câu 6: Cho tam giác ABC và tam giác DEF như hình vẽ sau. 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

D. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

II. Tự luận:

Bài 1: Thực hiện các phép tính:

a) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

b) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Bài 2: Tìm x biết: 

a) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

b) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

Bài 3: Ba đơn vị kinh doanh gốp vốn theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi đơn vị chia bao nhiêu lãi nếu tổng số tiền lãi là 450 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp.

Bài 4: Cho ∆ABC có AB = AC; D là điểm bất kì trên cạnh AB. Tia phân giác của góc A cắt cạnh DC ở M, cắt cạnh BC ở I.

a) Chứng minh: CM = BM.

b) Chứng minh AI là đường trung trực của đoạn thẳng BC.              

c) Từ D kẻ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề). Chứng minh Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề).

Bài 5: Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)(với a, b, c ≠ 0; b ≠ c). Chứng minh rằng:Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề).

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Nếu Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)thì x bằng:

A. 6

B. −36         

C. 36 

D. 12

Câu 2: Biết Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)và x + y = −15. Khi đó giá trị của x, y là:

A. x = 6; y = 9 

B. x = −7; y = −8

C. x = 8; y = 12 

D. x = −6; y = −9

Câu 3: Hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc bằng 35o. Số đo các góc còn lại là:

A. 35o; 55o; 55o

B. 35o; 145 o; 145o

C. 35o; 35o; 145o

D. 35o; 35o; 55o.

Câu 4: Cho hàm số y = f (x) = −3x + 1. Khi đó f (−1) bằng:

A. 2

B. –2 

C. 4

D. –4.

Câu 5: Tam giác MNP có NK là tia phân giác của Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) và số đo các góc như hình vẽ.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Số đo của góc Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)bằng:

A. 110o

B. 100o

C. 70o

D. 30o

Câu 6: Điều kiện nào dưới đây suy ra được ∆ABC = ∆DEF?

A. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề); AB = DE; BC = EF

D. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề); AC = DF; BC = EF

II. Tự luận:

Bài 1: Thực hiện các phép tính:

a) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

b) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

Bài 2: Tìm x biết: 

a) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

b) 3x+2 – 3x = 24

Bài 3: Học sinh của ba lớp 7 cần phải trồng 48 cây xanh. Lớp 7A có 28 học sinh, lớp 7B có 32 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng bao nhiêu cây xanh, biết rằng số cây xanh tỉ lệ với số học sinh.

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác BD của góc ABC (DĐề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)AC). Trên BC lấy E sao cho BE = BA, ED cắt BA tại K.

a) Chứng minh ∆ABD = ∆EBD.

b) Chứng minh: DA = DE và Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề).

c) Kẻ AH vuông với BC. Chứng minh AH // DE.

Bài 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = 3 |1 – 2x| – 5

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả phép tínhĐề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)là:

A. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

B. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

C. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

D. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

Câu 2: ChoĐề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề). Giá trị của x là:

A. x = 3 

B. x = −3

C. x = −27 

D. x = 27

Câu 3: Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng phân biệt a và b như hình vẽ. 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Cặp góc nào ở vị trí đồng vị?

A.Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

B.Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

C.Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

D.Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề).

Câu 4: Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) nằm ở góc phần tư nào của mằt phẳng toạ độ nếu a < 0?

A. Thứ II                          

B. Thứ IV                

C. Thứ I và III         

D. Thứ II và IV

Câu 5: Cho ∆ABC = ∆MNQ, biết AB = 5cm. Cạnh có độ dài 5cm của ∆MNQ là:

A. Cạnh MN            

B. Cạnh NQ       

C. Cạnh MQ                      

D. Không có cạnh nào.

Câu 6: Cho tam giác ABC biết Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề). Số đo của góc A là:

A. 56o

B. 570

C. 58o

D. 60o

II. Tự luận:

Bài 1: Thực hiện các phép tính:

a) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

b) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Bài 2: Tìm x biết: 

a) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

b) |2,5 – x| = 1,3

Bài 3: Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 2 ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 3 ngày và đội thứ ba hoàn thành công việc trong 4 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất), biết rằng số máy đội thứ hai nhiều hơn số máy đội thứ ba là 3 máy.

Bài 4: Cho tam giác ABC có góc A = 90o. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác của góc B cắt AC tại M.

a) Chứng minh ∆ABM = ∆EBM.

b) So sánh AM và EM.

c) Tính số đo góc BEM.

Bài 5: Tìm các giá trị của x, y thỏa mãn: .

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Các cặp số hữu tỉ nào dưới đây bằng nhau?

A. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)       

B. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

D. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 2: Dãy số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

A.Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

B.Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

C.Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

D.Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 3: Cho ba đường thẳng a, b, c. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Nếu a // b; b // c thì a // c      

B. Nếu aĐề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)b; b // c thì a // c

C. Nếu aĐề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)b; bĐề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)c thì aĐề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)c

D. Nếu a // b; b // c thì aĐề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)c .

Câu 4: Trong các điểm sau: M (0; –1); Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề); Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề); Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) , điểm nào không thuộc đồ thị của hàm số y = 2x – 1?

A. Điểm M

B. Điểm N

C. Điểm P

D. Điểm Q

Câu 5: Cho tam giác ABC có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) = 20o,Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) = 120o. Số đo của C là:

A. 80o

B. 30o

C. 100o

D. 40o

Câu 6: Cho tam giác MNQ có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) = 60o; Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) = 40o. Hai tia phân giác của Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) cắt nhau ở K. Số đo góc NKQ là:

A. 50o

B. 90o

C. 100o

D. 130o

II. Tự luận:

Bài 1: Thực hiện các phép tính:

a) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

b) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

Bài 2: Tìm x biết: 

a) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

b) –8 + 2 |2x – 3| = 4

Bài 3: Ba lớp tham gia trồng cây trong vườn trường. Biết rằng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) số cây của lớp 7A bằng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) số cây của lớp 7B và bằng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) số cây của lớp 7C. Số cây của lớp 7C nhiều hơn số cây của lớp 7A là 28 cây. Tính số cây trồng được của mỗi lớp?

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A và AB = AC. Qua đỉnh A kẻ đường thẳng xy sao cho xy không cắt đoạn thẳng BC. Kẻ BD và CE vuông góc với xy (DĐề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)xy, EĐề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề)xy).

a) Chứng minh: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

b) Chứng minh: ∆ABD = ∆CAE

c) Chứng minh: DE = BD + CE

Bài 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên