Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Trắc nghiệm + Tự luận năm 2024 (10 đề)

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Trắc nghiệm + Tự luận năm 2024 (10 đề)

Tuyển chọn Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Trắc nghiệm + Tự luận năm 2024 (10 đề) chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ Đề thi Toán 7 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán lớp 7.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Trắc nghiệm + Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (1 điểm)

Quảng cáo

Chọn chữ cái đúng đứng trước của câu trả lời đúng (viết vào bài làm).

Câu 1: Nếu x2 = 3 thì x bằng:

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN 

Câu 2: Cho đẳng thức ab = 3.6. Tỉ lệ thức nào dưới đây sai:

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN   

Câu 3: Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba của số 7,69953 là:

A. 7,7                          B. 7,690                         C. 7,699               D. 7,6

Câu 4: Cho hình vẽ biết a//b, thì:

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN           

A. x = 70o                         B. x = 132o                   

C. x = 66o                      D. x = 48o      

Quảng cáo


II. TỰ LUẬN

Bài 1: (2,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN

Bài 2: (3,5 điểm) Tìm x, y biết:

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN 

Bài 3: (2,5 điểm) Cho hình vẽ. 

Biết ∠zMx' = 120o, ∠zNy' = 120o, ∠xAB = 35o, ∠BCy' = 125o  

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN

a) Chứng minh xx’ // yy’;        

b) Tính góc ABC và cho biết đường thẳng AB có vuông góc với đường thẳng BC không?

Quảng cáo

Bài 4 : (0,5 điểm) Tìm x, y, z biết x + y + z   ≠ 0 và  .

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Trắc nghiệm + Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép tính10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN   là:

Quảng cáo

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN

Câu 2: Giá trị x trong đẳng thức 10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN  là:

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN 

Câu 3: Cho 10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN  Tỉ lệ thức nào sau đây đúng:

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN

Câu 4: Kết quả phép tính (-4)2.42  là

A. -44                 B. 0                 C. 82                   D. 162

Bài 2: Các khẳng định sau Đúng hay Sai?

Câu 1: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng vẽ được duy nhất một đường thẳng vuông góc với đường thẳng đã cho

Câu 2: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.

Câu 3: Nếu đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a và b, trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía có số đo lần lượt là 125o và 65o thì a // b 

Câu 4: Đường trung trực của đoạn thẳng thì vuông góc với đoạn thẳng đó.

II.Tự luận (8 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm): Tính hợp lý nếu có thể:

Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 7 Trắc nghiệm + Tự luận năm 2024 (10 đề) 

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x, biết

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN

Bài 3 (2 điểm): Trong đợt thi đua giành hoa diểm tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, số điểm tốt (từ 9 điểm trở lên) của ba lớp7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với và . Biết số điểm tốt của hai lớp 7A và 7C nhiều hơn hai lần số điểm tốt của lớp 7B là 36 điểm. Tính số điểm tốt của mỗi lớp.

Bài 4 (2,5 điểm): Cho có tia phân giác của góc A cắt BC ở D. Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C vẽ tia Bx sao cho ∠ABx = ∠BAD. Tia Bx cắt đường thẳng AC tại E.

a) Chứng minh BE // AD 

b) Vẽ AF ⊥ BE, F ∈ BE . Tính số đo góc FAD?

c) Chứng minh ∠EAF = ∠BAF  

Bài 5 (0,5 điểm).  Tìm GTNN của:

P = |x - 2016| + |x - 2018| + |x - 2020|

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Trắc nghiệm + Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: (3 điểm)

1. Nếu một đường thẳng a cắt hai đường thẳng song song b và c thì

      A. Hai góc so le trong bằng nhau

      B. Hai góc đồng vị bằng nhau

      C. Hai góc trong cùng phía bù nhau

      D. Cả ba ý trên

2. Giá trị của biểu thức : | – 3,4 | : | +1,7 | – 0,2   là: 

A.  – 1,8                                                    B.   1,8                        

C.     0                                                       D.   – 2,2 

3.  Kết quả phép tính:10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN  =  

 10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN 

4. Chỉ ra đáp án sai . Từ tỉ lệ thức 10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN  ta có tỉ lệ thức sau :

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN

5. Kết quả của phép tính:10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN 

 10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN 

6. Kết quả phép tính: 10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN là:

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN   

7. Kết quả của phép tính:10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN 

A.– 0,1                                                      B.   – 1                                  

C.   – 10                                                        D.   – 100

8. Kết quả của phép tính: 10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN 

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN 

9. Cho a ⊥ b và b ⊥ c thì

A. c // a                                                           B. b // c

C. a // b // c                                                     D. a ⊥ c

10. Chọn đáp án đúng :

A. - 7 ∈ N                 B. - 7 ∉ Z                C. - 7 ∉ Q              D. Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 7 Trắc nghiệm + Tự luận năm 2024 (10 đề) 

11. Nội dung đúng của tiên đề ƠClít  

A. Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng a, có một đường thẳng song song với a 

B. Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng a, không có quá hai đường thẳng song song với a

C. Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng a, chỉ có một đường thẳng song song với a

D. Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng a, có nhiều hơn một đường thẳng song song với a

12. Cho hai đường thẳng a, b sao cho a // b, đường thẳng c ⊥ a. Khi đó:

A. c ⊥ b                 B.   c // b               C. c trùng với b          D. c cắt b    

II.      Tự luận ( 7 điểm)

Bài 1:    (2 điểm), Tìm x, biết            

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN

Bài  2.  (1,5 điểm). Trong đợt liên đội  phát động tết trồng cây , số cây tròng được của ba lớp 7A,7B,7C  lần lượt tỉ lệ với 3 ;4 ;5. Tính  số cây mà mỗi lớp trồng được biết rằng lớp 7C  trồng được nhiều cây hơn lớp 7A là 30 cây .

Bài 3: (3 điểm) Vẽ lại hình sau  

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN

      a)  Hãy cho biết: 

Góc đồng vị với ∠A1 ; Góc so le trong với ∠A1 ;

Góc trong cùng phía với ∠A1 là góc nào?

     b)   a và b có song song không?  Vì sao ?

     c) Cho ∠A= 60o . Tính số đo các góc ∠B1, ∠B2, ∠B3, ∠B4

Bài 4. (0,5 điểm). Tìm hai số x, y. Biết  x, y là hai số nguyên dương  và 

 10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN 

-----------HẾT-----------

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Trắc nghiệm + Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (1 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (viết vào bài làm).

Câu 1. Nếu ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI thì x2 có giá trị là:

A. 8                      B. 2                      C. 64                    D. ± 64

Câu 2. Cho 12 : a = 6 : b. Tỉ lệ thức nào dưới đây sai

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

Câu 3. Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn? 

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

Câu 4. Cho hình vẽ và biết a // b, thì: 

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN

A. ∠A4 = 115o                     B. ∠A3 = 115o                 C. ∠A2 = 65o                D. ∠A1 = 115o 

II. TỰ LUẬN (9 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Tính giá trị của các biểu thức:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

Bài 2. (3,5 điểm) Tìm x, y biết:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

Bài 3. (2,5 điểm) Cho hình vẽ. Biết Ax // By, ∠xAO = 70o, ∠OBy = 25o

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

a) Tính góc ∠AOB  

b) Qua B vẽ đường thẳng d song song với AO cắt tia Ax tại M. Tính ∠MOB  

Bài 4. (1 điểm) Cho 4 số a1, a2, a3, a4  khác 0 và thỏa mãn: a22 = a1.a3 và a32 = a2.a4  

Chứng minh rằng: Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 7 Trắc nghiệm + Tự luận năm 2024 (10 đề) 

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Trắc nghiệm + Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (1 điểm). Viết lại chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau vào bài kiểm tra.

Câu 1. Cho giá trị 12 : x = 3 : 5 của bằng:

A. 10                         B. 5                      C. 20                    D. 4

Câu 2. Kết quả của phép tính ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI  là:

 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

Câu 3. Nếu m ⊥ b và  m ⊥ c  thì:

A. b ⊥ c            B. m // b             C. m // c            D. b // c 

 

Câu 4. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

A. Hai góc đồng vị phụ nhau                 B. Hai góc trong cùng phía bù nhau

C. Hai góc so le trong bù nhau              D. Cả ba ý trên đều sai

PHẦN II. TỰ LUẬN (9 điểm).

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể):

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

Bài 2. (1,5 điểm) Tìm x, biết:

 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

Bài 3. (2 điểm)

          Bạn An có 35 viên bi gồm 3 màu xanh, đỏ, vàng. Số viên bi màu xanh và đỏ tỉ lệ với 2 và 3, số viên bi màu đỏ và vàng tỉ lệ với 4 và 5. Tính số viên bi mỗi loại.

Bài 4. (3 điểm) 

Cho hình vẽ bên, biết rằng DE // Ax, góc BAx bằng 35o , góc DBC bằng 55góc BCy bằng 125o 

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

a) Tính góc ABE

b) Chứng minh Cy // Ax

c) Chứng minh AB ⊥ BC 

Bài 5. (0,5 điểm) Cho ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI . Chứng minh rằng:ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI  .

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Trắc nghiệm + Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép tính ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI  là:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

Câu 2. Giá trị của x thỏa mãn ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI là:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

Câu 3. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Đường thẳng c vuông góc với b khi:

A. c ⊥ a

B. c cắt a

C. c // a

D. c trùng với a

Câu 4. Cho hình vẽ, a // b nếu: 

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

A. ∠A1 = ∠B4              B. ∠A4 = ∠B1               C. ∠A + ∠B = 180o         D. ∠A4 = ∠B2 

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm). Thực hiện phép tính:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI 

Bài 2 (1,5 điểm). Tìm x biết:

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI

Bài 3 (2 điểm). Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bằng 32m, tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI . Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.

Bài 4 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC, ∠B = 65o, ∠C = 65o. Kẻ tia Ax là tia đối của tia AB. Vẽ tia Ay song song với BC và tia Ay nằm giữa hai tia Ax, AC.

a) Tính ∠BAC 

b) Tính ∠BAy. Chứng minh tia Ay là tia phân giác của ∠xAC 

Bài 5 (0,5 điểm). Cho a + c = 2b và 2bd = c(b + d) (với b, d khác 0).

Chứng minh ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 HÀ NỘI  .

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Trắc nghiệm + Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

I- Trắc nghiệm (3,0 điểm): Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng rồi ghi vào bài làm: 

Câu 1: Số 10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN 

A. Không là số hữu tỉ.

B. Là số hữu tỉ âm.

C. Không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

D. Vừa là số hữu tỉ dương vừa là số hữu tỉ  âm.

Câu 2 :  Xm.Xn bằng

A. Xm-n                     B. Xm.n             C. Xm : n              D. Xm+n

Câu 3 : Nếu 10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN  thì

A. a.c = b.d

B. a.d = b.c

C. a.b = c.d

D. a.c = b.c

Câu 4: Nếu a ⊥ b và b ⊥ c thì      

A. a ⊥ c .          

B. a // b .   

C. a // c.

D.  c // b .

Câu 5: Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có  

A. vô số đường thẳng song song với a

B. một và chỉ một đường thẳng song song với a.

C. ít nhất một đường thẳng song song với a.

D. hai đường thẳng song song với a

Câu 6: Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và  trong các góc tạo thành có một góc bằng 900,  thì

A. vô số đường thẳng song song với a

B. một và chỉ một đường thẳng song song với a.

C. ít nhất một đường thẳng song song với a.

D. hai đường thẳng song song với a

II- Tự luận (7,0 điểm)

Câu 7: (1,5 điểm) 

1) Thực hiện phép tính:  a) 10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN ; b) 33. 2 - 3.42 

2)  Tìm x, biết:  10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN   

Câu 8: (2,0 điểm) Cho hình vẽ dưới, biết a // b. Tính số đo ∠AOB 

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN

Câu 9: (1,5 điểm)  Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 5, 4, 3 và tổng số học sinh của ba lớp là 72. Tính số học sinh của mỗi lớp.

Câu 10: (1,0 điểm): Vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận bằng kí hiệu của định lí sau:

“Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia”.

Câu 11: (1,0 điểm): Cho10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN . Tính giá trị của biểu thức 10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN .

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Trắc nghiệm + Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Tổng 10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN  bằng:

A.  – 1

B.  0

C.  2

D.  4

Câu 2. Trong các số hữu tỷ:10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN   số hữu tỷ lớn nhất là:

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN 

Câu 3. Khi x = 8 thì |2 – x| bằng 

A.  – 6

B.  10   hoặc – 6  

C.  6

D.  10

Câu 4. Trong các câu  sau, câu nào không đúng:

A. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau                       

B. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh

C. Hai góc không bằng nhau thì không đối đỉnh  

D. Hai góc bù nhau không đối đỉnh

II. TỰ LUẬN: (8 điểm)

Câu 5. (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau:  

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN 

Câu 6. (1,5 điểm) Tìm x biết:

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN

Câu 7. (1,5 điểm)

a) Tìm chữ số a biết 10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN  chia hết cho 9

b) Tìm hai số nguyên dương a, b biết tích hai số bằng 216 và ƯCLN của chúng bằng 6.

Câu 8. (1,5 điểm) 

Trong đợt ủng hộ cho các bạn miền núi, ba lớp 7A, 7B, 7C đã quyên góp được tổng cộng 192 quyển sách . Số sách 7A quyên góp chiếm 10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN tổng số. Số sách 7B quyên góp bằng10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN  số sách  còn lại. Tính số sách của lớp 7C đã quyên góp.

Câu 9. (2 điểm)   

Cho tam giác ABC có BC = 5 cm. Điểm M thuộc tia đối của tia CB sao cho CM = 3 cm.

a) Tính độ dài BM.

b) Cho biết ∠BAM = 80o ∠BAM = 60o .Tính số đo của góc ∠CAM 

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Trắc nghiệm + Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 9)

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)   

* Khoanh tròn vào một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả của phép tính 36 . 34  là:

A. 910                    B. 324                                 C. 310                                 D. 2748

Câu 2: Từ tỉ lệ thức 10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN  ta có thể suy ra:

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN 

Câu 3: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Biết a ⊥ c và b ⊥ c, ta suy ra:

A. a và b cắt nhau.                           B. a và b song song với nhau.

C. a và b trùng nhau.                       D. a và b vuông góc với nhau.

Câu 4: Nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì:

 A. Hai góc trong cùng phía bù nhau           B. Hai góc đồng vị phụ nhau

 C. Hai góc so le trong bù nhau                   D. Cả 3 ý trên đều sai

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 5: (1,5 đ) Trong các phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ? Viết dạng thập phân của các phân số đó: 10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN 

Câu 6: (1,5 đ) Thực hiện phép tính:

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN 

Câu 7: (2 đ) Tìm hai số x và y, biết:10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN và x + y = 16.

Câu 8: (1 đ) Cho đoạn thẳng AB dài 4 cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Câu 9: (2 đ) Cho hình vẽ bên. Biết d // d’ và hai góc 700 và 1200

                  Tính các góc D1; C2; C3; B4

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Trắc nghiệm + Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 10)

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm)

Hãy chọn chỉ một chữ cái đứng trước kết quả đúng vào bài làm của em.

Câu 1.  Cách viết nào sau đây  là đúng ?

  10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN 

Câu 2.  Nếu 10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN  thì 5 – x có giá trị bằng:

          A. 4                       B. 6                      C. 10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN                      D.10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN 

Câu 3. Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Biết ∠xOy = 600. Kết quả nào sau đây đúng?

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN 

Câu 4.  Đường thẳng xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB nếu:

A. xy vuông góc với AB                                  

B. xy vuông góc với AB tại A hoặc B   

C. xy đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB             

D. xy vuông góc với AB tại trung điểm I của AB.

Phần II. Tự luận (8,0 điểm)

Câu 5. (2 điểm) Tính bằng cách  hợp lí:

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN 

Câu 6.  (2,0 điểm) Tìm x, biết:

10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN

Câu 7. (2 điểm) Một lớp học có 40 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Trong đó học sinh giỏi chiếmĐề thi giữa kì 1 Toán lớp 7 Trắc nghiệm + Tự luận năm 2024 (10 đề)  học sinh cả lớp. Số học sinh khá chiếm 25% số học sinh còn lại.

a) Tính số học sinh mỗi loại.                                      

b) Tính tỉ số phần trăm học sinh khá so với  học sinh cả lớp.

Câu 8. (3 điểm) Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Vẽ tia Oz sao cho ∠yOz = 140o.

a) Tính số đo của ∠zOy

b) Gọi OM, ON lần lượt là tia phân giác của các ∠xOz và ∠zOy  . Chứng tỏ OM ⊥ ON.

Câu 9. (1 điểm) Cho 10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 7 TRẮC NGHIỆM - TỰ LUẬN  Chứng minh rằng 50 < A < 100.

-----------HẾT-----------

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên