Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Tuyển chọn Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ Đề thi Toán 7 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 môn Toán lớp 7.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Câu 1: Kết quả phép tính 36 . 34 . 32 là:

A. 2712

B. 348

C. 312

D. 2748

Câu 2: Giá trị x thoả mãn đẳng thức (3x − 1)3 = −27.

A.Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

B.Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

C.Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

D.Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 3: Số (−5)2 có căn bậc 2 là:

A.Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

B.Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

C. Số (−5)2 không có căn bậc 2

D. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 4: Cho hàm số y = f (x) = x2 − 3 ta có:

Quảng cáo

A. f (0) = −3

B. f (0) = −1

C. f (0) = −2

D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 5: Điểm có toạ độ sau đây không nằm trên đường thẳng y = −2x.

A. (0; 0) 

B. (−1; 2) 

C. (−2; −4)

D. (−2; 4)

Câu 6: Nếu a là số hữu tỉ thì:

A. a cũng là số tự nhiên     

B. a cũng là số nguyên    

C. a cũng là số vô tỉ           

D. a cũng là số thực

II. Tự luận:

Bài 1 (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất:  

Quảng cáo

a) Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b) Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 2 (1,5 điểm): Đồ thị hàm số Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất đi qua M (2; −3),Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất.

 a) Xác định hệ số a.

 b) Trong các điểm sau, điểm thuộc đồ thị hàm số: N (−1; 6), .

Bài 3 (1,5 điểm): Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai làm trong 6 ngày, đội thứ ba làm trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy? Biết rằng số máy đội thứ nhất nhiều hơn đội máy thứ hai là 2 máy (năng suất các máy như nhau).

Bài 4 (2,5 điểm): Cho ∆ABC có AB = AC. Kẻ BD vuông góc với AC; CE vuông góc với AB (Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất). Gọi O là giao điểm BD và CE. Chứng minh:

a) BD = CE.

b) ∆OEB = ∆ODC.

c) AO là tia phân giác của góc BAC.

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a, b, c là ba số thực khác 0, thoả mãn điều kiện:Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất .

Tính giá trị biểu thức:Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất .

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Kết quả phép tính (−3)4 . (−3)3 là:

A. (−3)12

B. (−3)7

C. 912

D. −97

Câu 2: NếuBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtthì a bằng:

A. 6

B. 8

C. 32

D. 4

Câu 3: Từ tỉ lệ thứcBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất, với a, b, c, d ≠ 0, có thể suy ra:

A.Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

B.Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

C.Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất                     

D.Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất                   

Câu 4: Cho hàm số y = 2x − 1. Giá trị f (2) là:

A. 3

B. 2 

C. 4

D. −3

Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. |−7,5| = −7,5

B. |7,5| = −7,5 

C. |−7,5| < 0

D. |−7,5| = 7,5

Câu 6: Cho ∆ABC biết A  = 40o; B = 60o thì số đo góc C bằng:

A. 60o

B. 100o

C. 40o

D. 80o

Câu 7: Nếu a // b và ma thì:

A. m // b 

B. mBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtb  

C. aBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtb

D. m // a

Câu 8: Nếu aBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtb và cBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtb thì:

A. a // c

B. b //c 

C. aBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtc

D. bBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtc

II. Tự luận:

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính (tính bằng cách hợp lí nếu có thể):

a)Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b)Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

c)Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 2 (1 điểm): Tìm x và y biết:Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtvà x – y = 16.

Bài 3 (1,5 điểm): Tìm x biết:

a)Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b)Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 4 (1 điểm): Ba bạn An, Hương, Dương có tổng cộng 90 viên bi, số bi của ba bạn An, Hương, Dương lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 4. Tính số bi của mỗi bạn?

Bài 5 (2,5 điểm): Cho tam giác ABC, lấy M là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia MC lấy điểm N sao cho MC = MN. Chứng minh rằng:

a) ∆AMN = ∆BMC.

b) AN // BC.

c) ∆NAC = ∆CBN.

Bài 6 (0,5 điểm): Tính nhanh: 

Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Kết quả phép tính (−0,2)3 . (−0,2)2 là:

A. (−0,2)5

B. (−0,2)6

C. (0,2)6

D. (0,2)5

Câu 2: Giá trị x thoả mãn biểu thức (3x – 5)3 = –27 là:

A.Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

B.Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

C.Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

D.Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 3: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = −5x?

A. (1; 0)

B. (1; −5) 

C. (−5; 1)

D. (2; −5)

Câu 4: Cho hàm số y = −3x2. Khi đó, f (−2) bằng:

A. −12

B. 12 

C. 6

D. −6

Câu 5: NếuBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtthì x bằng:

A. 9

B. 3 

C. 18

D. 81

Câu 6: Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng, số cặp góc đồng vị được tạo thành là:

A. 2

B. 3 

C. 4

D. 6

Câu 7: Cho ∆ABC vuông tại A, Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất = 60o . Gọi CM là tia phân giác của Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất (MBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtAB). Số đo Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất bằng:

A. 30o

B. 60o

C. 75o

D. 15o

Câu 8: Cho hình vẽ:

Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Số cặp tam giác bằng nhau trên hình là:

A. 4

B. 3 

C. 2

D. 1

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Cho hàm số Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất.

a) Vẽ đồ thị hàm số.

b) Cho điểm M (−4; m) thuộc đồ thị hàm số đã cho. Tìm m.

Bài 2 (1,5 điểm): Cho tam giác có ba cạnh tỉ lệ với 2; 3; 7. Biết chu vi tam giác là 24 cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác đó.

Bài 3 (3,5 điểm): Cho ∆ABC có Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất= 90o. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Trên đường thẳng vuông góc với BC tại B, lấy điểm D sao cho BD = AH.

a) Chứng minh: ∆AHB = ∆DBH.

b) Chứng minh: AB // DH.

c) Tính Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất biết Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất = 35o.

Bài 4 (1 điểm): Cho Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. TínhBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Kết quả của phép tính:Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtbằng:

A. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

B. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

C. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

D. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 2: ChoBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtvà x – y = 12 thì giá trị của x và y là:

A. x = 19; y = 5      

B. x = 18; y = 7      

C. x = 28; y = 16       

D. x = 21; y = 12

Câu 3: Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là:

A. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

B. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

C. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

D. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 4: Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau nếu:

A. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

B. y = ax               

C. y = ax (với a ≠ 0)     

D. xy = a.

Câu 5: Cho hàm số y = f (x) = –3x. Khi đó, f (2) bằng:

A. 6                  

B. –6                  

C. 2                               

D. –2

Câu 6: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong:

A. Bằng nhau

B. Bù nhau             

C. Kề nhau                  

D. Kề bù

Câu 7: Tam giác ABC có ∠A = 300, ∠B = 70o thì bằng:

A. 100o 

B. 90o

C. 80o

D. 70o

Câu 8: Cho ∆HIK và ∆MNP có Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Để ∆HIK = ∆MNP theo trường hợp góc - cạnh - góc thì cần thêm điều kiện nào sau đây:

A. HI = NP

B. IK = MN 

C. HK = MP 

D. HI = MN

II. Tự luận:

Bài 1 (1 điểm): Thực hiện phép tính (tính bằng cách hợp lý nếu có thể):

a)Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b)Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 2 (1 điểm): Tìm x: 

a)Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b)Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 3 (1,5 điểm): Cho đồ thị hàm số y = 2x.

a) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x.

b) Tính f (−5), Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất .

Bài 4 (1 điểm): Cho biết 2 mét lưới B40 nặng khoảng 6 kg. Hỏi nhà bạn Lan cần rào mảnh vườn 100 mét thì cần bao nhiêu kg lưới cùng loại?

Bài 5 (3 điểm): Cho góc nhọn xOy. Lấy M là một điểm trên tia phân giác Ot của góc xOy. Kẻ Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất.

a) Chứng minh MQ = MH.

b) Nối QH cắt Ot ở G. Chứng minh GQ = GH.

c) Chứng minh Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất .

Bài 4 (0,5 điểm): ChoBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất . Tính giá trị của biểu thức:

Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất.

Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = −3 thì y = 8.  Hệ số tỉ lệ là:

A. −3.                        

B. 8.                      

C. 24.                         

D. −24. 

Câu 2: Kết quả của phép tính (−2). (−2) . (−2)2 là:

A. (−2)6 

B. (−2)8

C. (−2)7

D. (−8)8 

Câu 3: Cho hàm số y = f (x) = 4x – 10, giá trị f (2) bằng:

A. 2.            

B. −2.           

C. 18.          

D. −18.

Câu 4: Trong mặt phẳng toạ độ, cho các điểm A (0; 1), B (2; 1), C (3; 0), D (1; 3). Điểm nào nằm trên trục hoành Ox?

 A. Điểm B 

B. Điểm A                  

C. Điểm C                      

D. Điểm D

Câu 5: Cho y = f (x) = 2x2 −3. Kết quả nào sau đây là sai?

A. f (0) = −3 

B. f (2) =1 

C. f (1) = −1 

D. f (−1) = −1

Câu 6: Cho DABC = DMNP có ∠A = 50o, ∠B= 70o. Số đo của góc P là:

A. 60o 

B. 70o

C. 50o

D. Một kết quả khác.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hai cạnh và một góc của tam giác này bằng hai cạnh và một góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

B. Một cạnh và hai góc của tam giác này bằng một cạnh và hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

C. Ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

D. Một đường thẳng cắt hai đường thẳng tạo thành hai góc sole trong bù nhau thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

Câu 8: Trong các phát biểu sau phát biểu nào sai?

A. Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.

B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.   

C. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

D. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

II. Tự luận:

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính:

a) Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b) Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x, biết:

a) Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b) Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

c) Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 3 (2 điểm): Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B, biết rằng lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của hai 7A và 7B là 8 : 9.  

Bài 4 (2,5 điểm): Cho ∆ABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC.

a) Chứng minh AM Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtBC.

b) Đường thẳng qua B vuông góc BA cắt AM tại I. Chứng minh CIBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtCA

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng tỏ rằng: 87 – 218 chia hết cho 14.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

A. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

B. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

C. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

D. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 2: Trong các số sau đây, số nào là số vô tỉ?

A. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

B. –0,235              

C. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất                           

D. 1,5(3)

Câu 3: Kết quả nào sau đây sai?

A. 36 = 93

B. 36 = 18

C. 26 > 62

D. 43 = 82

Câu 4: Kết quả nào sau đây sai?

Từ tỉ lệ thức Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất với a, b, c, d ≠ 0, ta có thể suy ra:

A. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

B. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

C. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

D. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 5: Đường thẳng xy là đường trung trực của đoạn đường thẳng AB nếu:

A. xy vuông góc với AB.

B. xy đi qua trung điểm AB.

C. xy vuông góc với AB tại A hoặc B.

D. xy vuông góc với AB đi qua trung điểm AB.

Câu 6: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và hai cặp giá trị tương ứng của chúng được cho trong bảng sau:

   x

−2

?

   y

  10

  −4

Giá trị ở ô trống trong bảng là:

A. −5                      

B. 0,8                    

C. −0,8                    

D. Một kết quả khác.

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng: 

Nếu aBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtc và bBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtc thì:

A. aBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtb

B. a // b 

C. b // c 

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 8: Cho tam giác MNP, biết ∠N = 45o, ∠P = 55o thì góc ngoài tại đỉnh M bằng:

A. 80o 

B. 90o 

C. 100o

D. 110o 

II. Tự luận:

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính:

a)Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b)Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 2 (1,5 điểm): 

a) Tìm x, y, biết: 5x = 3y và x + y = –16. 

b) Tìm x, y, z biết: Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtvà x + y + z = −90.

Bài 3 (1,5 điểm): Cho hàm số y = f (x) = 3x.

a) Vẽ đồ thị hàm số y = 3x.

b) Tính f (5) và f (–3). 

Bài 4 (3 điểm): Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Ax lấy điểm C, trên tia By lấy điểm D sao cho AC = BD.

a) Chứng minh: AD = BC.

b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh: DEAC = DEBD.

c) Chứng minh: OE là phân giác của góc xOy.

Bài 5 (0,5 điểm): Cho ab = c2. Chứng minh rằng:Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

I. Trắc nghiệm (3 điểm): 

* Điền dấu “x” vào ô thích hợp với nội dung các câu sau:

Câu

Nội dung

Đúng

Sai

1

x là số thực thì x cũng là một số hữu tỉ.2

Với mọi x Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtQ ta luôn có |x| ≥ −x.3

Nếu Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtthì bc = ef.4

Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất5

Nếu một cạnh và hai góc của tam giác này bằng một cạnh và hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.6

Nếu ba đường thẳng a, b, c thỏa mãn: a // b, b // c thì a // c.* Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong các câu sau.

Câu 7: Tính Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

A.  9                              

B. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

C.  1                           

D.  3 

Câu 8: Tính Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

A. 4      

B. −4

C. 16 

D. −16

Câu 9: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = −2x?

A. (5; 10)

B. (5; −10)

C. (10; 5)

D. (10; −5)

Câu 10: Tam giác ABC có Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtthì số đo góc C bằng:

A. 60o

B. 80o 

C. 120o

D. 140o

Câu 11: Tam giác ABC vuông tại A. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất> 90o    

B. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất< 90o  

C. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất= 90o   

D. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất= 180o

II. Tự luận:

Bài 1 (1 điểm): Thực hiện phép tính:

a) Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b) Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 2 (1 điểm): Tìm x biết: 

a) Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất                   

b) Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 3 (1,5 điểm): Đồ thị hàm số y = bx đi qua điểm A (3; 2).

a) Tìm hệ số b và vẽ đồ thị của hàm số đó.

b) Biết đồ thị của hàm số trên đi qua hai điểm D và E với hoành độ của D là −1,5 và tung độ của E là 4. Hãy tìm tọa độ của các điểm D và E.

Bài 4 (3 điểm): Cho tam giác ABC. Lấy trung điểm M của BC, từ M kẻ MD // AB (DBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtAC) và ME // AC (EBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtAB). Chứng minh rằng:

a) Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất.

b) ∆EBM = ∆DMC.

c) ∆EDM = ∆CMD.

d) ED = Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtBC .

Câu 5 (0,5 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: H = |x – 3| + |4 + x|

Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất ?

A. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

B. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

C. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

D. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 2: Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

B. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

C. −0,3(8)                         

D. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 3: Chọn câu sai trong các câu sau đây:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: 

A. Hai góc góc so le trong bằng nhau. 

B. Hai góc đồng vị bằng nhau.

C. Hai góc trong cùng phía phụ nhau. 

D. Hai góc trong cùng phía bù nhau.

Câu 4: Cho Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Hỏi x là giá trị nào trong các kết quả sau:

A. 4                      

B. 6                      

C. 36                    

D. 18.

Câu 5: Cho biết Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtvà x + y = −17. Giá trị của x và y là:

A. x = 8; y = 9 

B. x = −8; y = −9 

C. x = 9; y = 8 

D. x = −9; y = −8

Câu 6: Nếu a // b và b Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất c thì:

A.a Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtc

B. a Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtb

C. b // c                        

D. a // c

Câu 7: Cho tam giác ABC biếtBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất= 82o;Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất= 46o . Số đo của góc C là : 

A. 34o

B. 44o

C. 46o

D. 54o

Câu 8: Cho ∆MNP như hình vẽ:

Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Số đo Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là:

A. 120o        

B. 105o

C. 110o

D. 100o

II. Tự luận:

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính :

a)Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất       

b)Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

c)Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 2 (1 điểm):∆

a) Cho hàm số y = f (x) = 3x – 2. Tính: Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất; f (−2).

b) Vẽ đồ thị của hàm số y =Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtx.

Bài 3 (1 điểm): Tìm hai số x và y, biết và x + y = 45.

Bài 4 (3 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ tia phân giác BD của Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất(D Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtAC). Lấy điểm I Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtBD sao cho Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất , AI cắt BC tại E.

a) Chứng minh: ∆BIA = ∆BIE.

b) Chứng minh: BA = BE.

c) Chứng minh: ∆BED vuông. 

Bài 5 (0,5 điểm): ChoBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất .

Chứng minh rằng: Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 9)

I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Nếu Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtthì x bằng:

A. 6 

B. 3    

C. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

D. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 2: NếuBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtthì x bằng:

A. 4                               

B. 2                                                

C. 8                          

D. 16

Câu 3: Số nào sau đây là số vô tỉ?

A. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

B. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

C. −1,(23)                     

D.Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 4: Biểu thức  (−5)8 . (−5)3 được viết dưới dạng một lũy thừa là :

A. 2511

B. (−5)24

C. (−5)11

D. (−5)5

Câu 5: Cho hàm số y = f ( x) =  x2 − 1. Tính f (−1) = ?

A. −2

B. 0 

C. −3

D. 1

Câu 6: Cho a, b, c là các đường thẳng phân biệt. Nếu aBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtb và bBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtc thì :

A. a không cắt c 

B. aBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtc

C. a // c

D. Cả A và C đều đúng. 

Câu 7: Góc Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là góc ngoài của ∆ABC tại đỉnh A thì :

A. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

B. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

C. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

D. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 8: Cho ∆CDE và DHIK có CD = HI, DE = IK thì ∆CDE = ∆HIK khi:

A. CE = HK 

B. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

C. Cả A và B 

D. A hoặc B. 

II. Tự luận:

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính:

a) Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b) Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất       

c) Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 2 (1 điểm): Tìm x biết: 

a) Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b) Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 3 (1,5 điểm): Lan và Ngọc định làm nước mơ từ 5 kg mơ. Theo công thức cứ 2kg mơ ngâm với 2,5 kg đường. Lan bảo cần 6 kg đường, còn Ngọc bảo cần 6,25 kg đường. Theo em, ai đúng? Vì sao?

Bài 4 (2,5 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (HBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtBC). Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HD = AH.

a) Chứng minh ∆AHB = ∆DHB.

b) Chứng minh BD Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất CD.

c) Cho Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất = 600. Tính số đo góc ACD.

Bài 5 (0,5 điểm): Tìm x biết: (x – 7)x+1 – (x – 7)x+11 = 0.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 10)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Nếu Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtthì x2 bằng:

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 2: Kết quả của phép tính 3. 32 bằng:

A. 34                     

B. 38                     

C. 312                    

D. 316

Câu 3: Hệ thức nào đúng trong các hệ thức sau:

A. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất                   

B. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất           

C. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất                   

D. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 4: Số Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtlà kết quả của phép tính:

A. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

B. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

C. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

D. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 5: Kết quả của biểu thứcBộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtlà:

A. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất                             

B. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất                     

C. Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất                   

D. −3

Câu 6: Cho hàm số y = 2x + 3. Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số đã cho?

A. (1; 5)

B. (–1; 1)

C. (7; 2)               

D. (0; 3)

Câu 7: Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Khi đó, số cặp góc so le trong bằng nhau được tạo thành là:

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 8: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua một điểm cố định và vuông góc với một đường thẳng cho trước?

A. 1

B. 0

C. 2

D. vô số.

II. Tự luận:

Bài 1 (1,5 điểm): Tính giá trị của biểu thức sau:

a) Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b) Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất                           

Bài 2 (2 điểm): Cho đồ thị của hàm số Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất(với m là hằng số) đi qua điểm A (2; 4).

a) Xác định m.

b) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho với giá trị m tìm được ở câu a.

Bài 3 (1,5 điểm): Tính diện tích của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa hai kích thước của chúng là 0,8 và chu vi của hình chữ nhật đó là 36m.

Bài 4 (2,5 điểm): Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao AH vuông góc với BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HA = HD.

a) Chứng minh BC là tia phân giác của Bộ 10 Đề thi Toán 7 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất.

b) Chứng minh CA = CD.

Bài 5 (0,5 điểm): Tính tổng A = (−7) + (−7)2 + (−7)3 + .... + (−7)2007.

Chứng minh biểu thức A chia hết cho 43.

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên