Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Đà Nẵng năm 2024 (5 đề)

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Đà Nẵng năm 2024 (5 đề)

Tuyển chọn Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Đà Nẵng năm 2024 (5 đề) chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ Đề thi Toán 7 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán lớp 7.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Đà Nẵng

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:

Quảng cáo

1. Nếu một đường thẳng a cắt hai đường thẳng song song b và c thì

A. Hai góc so le trong bằng nhau

B. Hai góc đồng vị bằng nhau

C. Hai góc trong cùng phía bù nhau

D. Cả ba ý trên

2. Giá trị của biểu thức : |-3,4| : |+1,7| - 0,2 là:

A.   - 1,8                                                     B.   1,8                        

C.     0                                                       D.   - 2,2 

3. Kết quả của phép tính: 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG 

A.   - 0,1                                                       B.   -1                                    

C.   -10                                                          D.   -100

4. Chỉ ra đáp án sai. Từ tỉ lệ thức5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNGta có tỉ lệ thức sau:

 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG 

Quảng cáo

5. Kết quả phép tính: 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG  là:

 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG 

6. Kết quả của phép tính: 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG 

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG

7.  Kết quả phép tính:5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG 

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG

8. Kết quả của phép tính:

Quảng cáo

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG 

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG

9. Cho a // b và b ⊥  c thì

A. c // a

B. a ⊥ c

C. a // b // c 

B. b // c

10. Chọn đáp án đúng :

A. -7 ∈ N                      B. -7 ∉ Z               C.  -7 ∉ Q                D. Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Đà Nẵng năm 2024 (5 đề) ∈ Q

11. Nội dung đúng của tiên đề ƠClít  

A. Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng a, có một đường thẳng song song với a

B.Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng a, không có quá hai đường thẳng song song với a

C. Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng a, chỉ có một đường thẳng song song với a

D. Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng a, có nhiều hơn một đường thẳng song song với a

Quảng cáo

12. Cho hai đường thẳng a, b sao cho a // b, đường thẳng c ⊥ a. Khi đó:

A. c ⊥ b                 B.  c // b               C. c trùng với b         D. c cắt b    

II. Tự luận ( 7 điểm)

Bài 1: (2 điểm), Tìm x, biết               

a) 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG b) 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG    ;

Bài  2.  (1,5 điểm). Trong đợt liên đội phát động tết trồng cây, số cây trồng được của ba lớp 7A, 7B, 7C  lần lượt tỉ lệ với 3; 4; 5. Tính  số cây mà mỗi lớp trồng được biết rằng lớp 7C  trồng được nhiều cây hơn lớp 7A là 30 cây.

Bài 3: (3 điểm) Vẽ lại hình sau  

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG

Hãy cho biết: 

a) Góc đồng vị với ∠A1; Góc so le trong với ∠A1;

b) Góc trong cùng phía với ∠A1 là góc nào?

c) a và b có song song không?  Vì sao ?

d) Cho  ∠A1 = 60o. Tính số đo các góc  ∠B1;  ∠B2;  ∠B3;  ∠B4

Bài 4. (0,5 điểm). Tìm hai số x, y. Biết   x, y là hai số nguyên dương và 

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Đà Nẵng

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)   

* Khoanh tròn vào một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả của phép tính 3. 34  là:

A. 910           B. 324                                 C. 310                                 D. 2748

Câu 2: Từ tỉ lệ thức 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG  ta có thể suy ra:

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG 

Câu 3: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b , c. Biết a ⊥ c và b ⊥ c, ta suy ra:

A. a và b cắt nhau.                                B. a và b song song với nhau.

C. a và b trùng nhau.                              D. a và b vuông góc với nhau.

Câu 4: Nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì:

A. Hai góc trong cùng phía bù nhau           B. Hai góc đồng vị phụ nhau

C. Hai góc so le trong bù nhau                   D. Cả 3 ý trên đều sai

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 5: (1,5 đ) Trong các phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ? Viết dạng thập phân của các phân số đó:

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG

Câu 6: (1,5 đ) Thực hiện phép tính:

a)  5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG     b) 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG c) ( - 3)2 . (- 3)3 

Câu 7: (2 đ) Tìm hai số x và y, biết: 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG  và x + y = 16.

Câu 8: (1 đ) Cho đoạn thẳng AB dài 4 cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Câu 9: (2 đ) Cho hình vẽ bên. Biết d // d’ và hai góc 700 và 1200

Tính các góc D1; C2; C3; B4

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG

-----------HẾT-----------

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Đà Nẵng

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I- Trắc nghiệm (3,0 điểm): Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng rồi ghi vào bài làm: 

Câu 1: Số 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG 

A. Không là số hữu tỉ.

B. Là số hữu tỉ âm.

C. Không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

D. Vừa là số hữu tỉ dương vừa là số hữu tỉ  âm.

Câu 2 :   Xm . X bằng:

A. Xm - n.

B. Xm . n

C. Xm : n

D. Xm + n

Câu 3 : Nếu 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG  thì

A. a.c = b.d

B. a.d = b.c

C. a.b = c.d

D. a.c = b.c

Câu 4: Nếu a ⊥ b và b ⊥ c thì      

A. a ⊥ c .          

B. a // b .   

C. a // c.

D.  c // b .

Câu 5: Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có  

A. vô số đường thẳng song song với a

B. một và chỉ một đường thẳng song song với a.

C. ít nhất một đường thẳng song song với a.

D. hai đường thẳng song song với a

Câu 6: Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và  trong các góc tạo thành có một góc bằng 900,  thì

A. vô số đường thẳng song song với a

B. một và chỉ một đường thẳng song song với a.

C. ít nhất một đường thẳng song song với a.

D. hai đường thẳng song song với a

II- Tự luận (7,0 điểm)

Câu 7: (1,5 điểm) 

1) Thực hiện phép tính:  a) 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG ; b) 33. 2 - 3 . 42 

2)  Tìm x, biết: 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG 

Câu 8: (2,0 điểm) Cho hình vẽ dưới, biết a // b. Tính số đo ∠ AOB 

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG

Câu 9: (1,5 điểm)  Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 5, 4, 3 và tổng số học sinh của ba lớp là 72. Tính số học sinh của mỗi lớp.

Câu 10: (1,0 điểm): Vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận bằng kí hiệu của định lí sau:

“Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia”.

Câu 11: (1,0 điểm): Cho 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG . Tính giá trị của biểu thức

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG 

-----------HẾT-----------

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Đà Nẵng

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện các yêu cầu sau :

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG     

Bài 2: (2,0 điểm) Tìm x, biết:

           a)   x + 5,5 = 7,5                                       b) 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG 

Bài 3: (2,0 điểm) Khối lớp 7 của một trường THCS có 336 học sinh. Sau khi kiểm tra 15 phút, số học sinh xếp thành ba loại giỏi, khá, trung bình. Biết số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 7. Tính số học sinh mỗi loại của khối 7.

Bài 4: (3,0 điểm) Cho hình vẽ, biết AB ⊥ p và p // q, ∠D = 70o 

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG

a. Đường thẳng  AB có vuông góc với đường thẳng  q không? Vì sao?

b. Tính  số đo ∠ D2  .

c. Tính  số đo ∠Bvà ∠ C2  .

Bài 5: (1,0 điểm) Tìm x, y, z biết: 

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG 

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Đà Nẵng

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Bài 1. (2 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau (Tính bằng cách hợp lý nếu có thể):

 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG                                                                       

Bài 2. (3 điểm) Tìm x biết:

 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG 

Bài 3. (2 điểm) Số học sinh ba khối 6, 7, 8 của một trường THCS theo thứ tự tỉ lệ với các số 41; 30; 29. Biết rằng tổng số học sinh khối 6 và khối 8 là 560 em. Tính số học sinh mỗi khối trường đó.

Bài 4. (2 điểm) Cho hình vẽ sau, biết rằng:

DE // Ax, ∠xAB = 30o, ∠DBC = 60o, ∠BCy = 120o 

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG

a) Tính ∠ABE 

b) Chứng minh Cy // Ax 

c) Chứng minh AB ⊥ BC

Bài 5. (1 điểm) 

a) Tìm x biết: (3x - 1)6 = (3x - 1)4 

b) Cho a, b, c  là các số khác 0 sao cho 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG  .Tính giá trị của biểu thức:

5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 ĐÀ NẴNG 

-----------HẾT-----------

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên