Bộ 20 Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

Bộ 20 Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

Tuyển chọn Bộ 20 Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ Đề thi Toán 7 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán lớp 7.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài:90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (2 điểm) Khoang tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Câu 1: Kết quả của phép tính 36. 34. 32   là:

A. 2712          B. 312          C. 348          D. 30

Câu 2: Từ tỉ lệ thức Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 1 (a, b, c, d # 0) ta có thể suy ra:

A.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 1                B. Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 1

C.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 1                D.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 1

Câu 3: Nếu Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 1 thì x bằng:

A.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 1              B. Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 1                  C. 2                        D.16

Câu 4: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Khẳng định nào sau đây là đúng.

Quảng cáo

A. Nếu a⊥b; b⊥c thì a⊥c.               B. Nếu a//b; b//c thì a⊥c.

C. Nếu a//b; b//c thì a//c.               D. Nếu a⊥b; b//c thì a//c.

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Tính nhanh (nếu có thể):

a) Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 1

b) Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 1

c) Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 1

Bài 2: (1 điểm) Tìm x, biết:

Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 1

Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 1

Bài 3: (1 điểm) Tìm hai số a, b biết: a: b = 3: 5 và b - a =   -16

Quảng cáo

Bài 4: (1 điểm) Trong phong trào thi đua hái hoa điểm tốt, số hoa đạt được của ba bạn An, Bình, Cường lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 6. Tính số hoa điểm tốt của mỗi bạn biết tổng số hoa ba bạn đạt được là 75 bông hoa.

Bài 5: (1 điểm) Tính số đo x, y, z ở hình sau:

Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 1

Bài 6: (2 điểm) Cho hình vẽ bên. Biết Mx // Ny và Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 1 Chứng tỏ MO⊥ON

Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 1


Bài 7:(0,5 điểm)Tìm GTLN của: A = - |2,68 - 2x| - 5,9

------------------------Hết------------------------

Quảng cáo

Xem thêm một số Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 hay khác:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài:90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Bộ 20 Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

I. Trắc nghiệm (2 điểm) Khoang tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Kết quả của phép tính 36:34:32   là:

A. 312                     B. 38                                 C. 3                                   D. 1

Câu 2: Từ tỉ lệ thức Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 1 (a, b, c, d # 0) ta có thể suy ra:

A.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 2         B. Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 2

C.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 2         D.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 2

Câu 3: Nếu Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 2 thì x bằng:

A.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 2                    B.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 2                   C. 3                        D.81

Câu 4: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. NếuĐề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 2 thì...

 A. a và c cắt nhau                                         C. a và c song song với nhau

C. a và c trùng nhau                                      D. a và c vuông góc với nhau.

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Tính nhanh (nếu có thể):

Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 2Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 2Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 2     

Bài 2: (1 điểm) Tìm x, biết:

Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 2Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 2

Bài 3: (1 điểm) Tìm hai số c, d biết: Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 2và d - c =  -42

Bài 4: (1 điểm) Trong cuộc phát động trồng cây vào mùa xuân. Ba lớp 7A; 7B; 7C trồng được 150 cây. Hỏi mỗi lớp 7A, 7B, 7C trồng được bao nhiêu cây, biết số cây trồng được của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 6.

Bài 5: (1 điểm) Tính số đo x, y, z ở hình sau:

Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 2

Bài 6: (2 điểm) Cho hình vẽ bên. Biết Ea // Gb và Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 2 Chứng tỏ  EF⊥FG.

Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 2


Bài 7: (0,5 điểm) Tìm GTNN của: B = -13 + |2,34 - 3x|

------------------------Hết------------------------

Bộ 20 Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài:90phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm). Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 1. Kết quả của phép tínhĐề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3 bằng

A.  Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3

B.  Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3

C.  Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3

D.  Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3

Câu 2. ChoĐề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3 thì x bằng

A. 2     

B.3

C.-2

D.-3


Câu 3. Với kết luận nào sau đây là đúng ?

A.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3

B.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3

C.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3

D. Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3

Câu 4. Cho đẳng thức  5.14=35.2 ta lập được tỉ lệ thức

A.  Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3                      B.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3                           C.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3                       D.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3

Câu 5. NếuĐề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3 thì x bằng

A.9.     

B. -9

C.3.

D.-3.

Câu 6. Làm tròn số 0,345 đến chữ số thập phân thứ nhất 

A. 0,35.                   B. 0,34.                      C. 0.3.                            D.0,4

Câu 7. Phân số nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

A.  Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3                   B. Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3                   C.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3                   D.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3

Câu 8. Cho hình vẽ dưới đây,   Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3và Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3  là một cặp góc

A. bù nhau.

B. trong cùng phía.

C. so le trong.

D. đồng vị..

Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3

Câu 9. Cho a // b và c ⊥ a khi đó

A. b // c                   B. a // c                   C. c ⊥ b                   D. a ⊥ b 

Câu 10. Tiên đề Ơclít được phát biểu: 

“ Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a....”

A. Có duy nhất một đường thẳng đi qua M và song song với a.     

B. Có hai đường thẳng song song với a.

C. Có ít nhất một đường thẳng song song với a.      

D. Có vô số đường thẳng song song với a.

Câu 11. Cho tam giác ABC. Nhận xét nào dưới đây là đúng?

A.  Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3=108o

B.  Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3 =180o

C. Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3 <180o

D. Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3  >180

Câu 12. Cho tam giác MHK vuông tại H, thì:

A. Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3> 90o

B. Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3 = 1800

C.  Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3 < 900

D. Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3 =900

Phần tự luận (7 điểm).

Câu 13. (1,75 đ) Thực hiện phép tính:

a. Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3                b. Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3                  c) Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3                           

Câu 14. (1,5 đ) Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, ba lớp 7A1,7A2,7A3 đã thu được tổng cộng  kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 6: 7 : 8. Hãy tính số kg giấy vụn mỗi lớp thu được?

Câu 15. (0,75 đ) Tìm x, biết:

a.  Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3                               b.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3.

Câu 16.(1,25 đ) Cho hình vẽ: 

Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3

Biết a//b,  A= 900, B = 1200.

a. Đường thẳng b có vuông góc với đường thẳng AB không? Vì sao?

b. Tính  số đo góc D.

c. Vẽ tia phân giác Cx của góc ACD, tia Cx cắt BD tại I. Tính góc CID.

Câu 17.(1,75 đ) Cho tam giác ABC có góc A = 900 và góc B- C = 200.

a. Tính số đo các góc B và C .

b. Chứng tỏ tổng số đo các góc ngoài ở ba đỉnh của một tam giác bằng 1800.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

A: PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) 

1.Chọn câu trả lời đúng trong các phương án đã cho:

Câu 1: Số 0,5 và số hữu tỉ nào sau đây có cùng điểm biểu diễn trên trục số

A)Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4

B)Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4

C)Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4

D)Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4

Câu 2: Số nhỏ nhất trong các số -1; Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4; 0; Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4 là

A) -1

B)Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4 

C) 0

D)Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4 

Câu 3 Kết quả của phép tính Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4  là

A)Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4

B)Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4

C)Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4

D)Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4

Câu 4: Nếu a = √9 thì

A) aĐề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4

B) aĐề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4 {±3}

C) aĐề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4 

D) aĐề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4 {±81}

Câu 5: Cho các đường thẳng a, b, c và d biết a Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4b, b Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4c và c//d. Khi đó kết luận nào là đúng?

A) a ⊥ c

B) a ⊥ d

C) b // d

D) a // d

Câu 6: Đường thẳng d cắt hai đường thẳng song song a và b lần lượt tại hai điểm A, B như hình vẽ. Khi đó kết luận nào sau đây là không đúng.

Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4

A) Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4       

B) Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4

C) Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4

D) Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4

Câu 7: Cho DABC có các góc A, B, C tỉ lệ với 1:2:3. Khi đó 

A) Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4A = 600

B) Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4 B = 900

C)Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4 A = 300

D) Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4 C = 600

Câu 8: Trong tam giác vuông có hai góc bằng nhau thì số đo mỗi góc ấy là

A) 900

B) 450

C) 600

D) 300


B. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm):

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính

a. Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4                               

b. Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4

Bài 2 (3điểm): Tìm x biết

a. Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4             

b.  Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4   

c. Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4   

Bài 3 (3 điểm): Cho tam giác ABC có Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4 A = 400, Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4 B = 1000. Từ B, kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại H.

a. Tính Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4 C?

b. Chứng tỏ rằng BH là tia phân giác của góc ABC

c. Trên nửa mặt phẳng không chứa điểm B và có bờ là đường thẳng AC, vẽ các tia Ax và Cy cùng song song với BH. Tính Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4 xAB + Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4 ABC + Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4 BCy

------------------------------Hết---------------------------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài:90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 6 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy ghi vào bài làm của em chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1. Kết quả của phép tínhĐề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5  là:

A.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5

B.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5

C.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5

D.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5

Câu 2. ChoĐề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5 thì x có giá trị là:

A.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5

B.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5

C.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5

D.Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5

Câu 3. Số đo ba góc của tam giác tỷ lệ với 6 : 5 : 7. Góc nhỏ nhất của tam giác có số đo  là: 

A. 360

B. 340

C. 600

D. 500

Câu 4. Cho tam giác ABC; DĐề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5BC. Biết Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5Thì số đo của Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5  là:

A. 1050

B. 350

C. 700

D. 1350

Câu 5. Cho Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5  và y – x = 18 thì giá trị của x là:

A. - 45

B. - 63

C. 45

D. 63

Câu 6. Cho P = Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5Thì P có giá trị là:

A. 52

B. 10

C. 22

D. 40

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 7. Thực hiện phép tính:  

a) Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5

b) Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5

Câu 8. Tìm x biết:

a)Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5

b)Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5

Câu 9. Tìm x, y  biết:

a)Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5

b)Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5

Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ AH vuông góc với BC .

a. Chứng minh rằng Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5 .

b. Tia phân giác của góc BAH cắt BC tại D. Chứng minh rằng Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5.

Câu 11. 

a) Tìm x biết Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5 

b) Cho Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5(a, b, c, d > 0). Tính:

A = Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5

------------------------------Hết---------------------------

..........................

..........................

..........................

Tải xuống để xem Đề thi Toán 7 Giữa học kì 1 năm học 2023 - 2024 đầy đủ!

Xem thêm bộ Đề thi Toán 7 năm học 2023 - 2024 chọn lọc khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Săn SALE shopee tháng 12:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2022 - 2023 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên