Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận (17 đề)

Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận (17 đề)

Tuyển chọn 17 Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 - 2023 có ma trận chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán lớp 7 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán lớp 7.

Tải xuống

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 – NĂM HỌC 2022 - 2023

 (MA TRẬN 1)

Quảng cáo

       Cấp độ


Chủ đề 

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

1. Các phép tính về số hữu tỉ, căn bậc hai

Thực hiện các phép tính với số hữu tỉ

Tìm số chưa biết thông qua các phép toán


Vận dụng thành thạo các phép toán để tìm x,y,z


Số câu 

Số điểm    

Tỉ lệ %

2

1,0

10%

1

1,0

10%


1

1,0

10%

4

3,0

30%

2. Lũy thừa của một số hữu tỉ

Thực hiện tính toán với lũy thừa

Số câu 

Số điểm     

Tỉ lệ %

2

2,0

20%
2

2,0

20%

3. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán thực tếSố câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %1

2,0

20%


1

2,0

20%

4. Tiên đề Ơ clit.

Từ vuông góc đến song song.


- Giải thích hai đường thẳng song song.

- Tính số đo góc.
Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %


1

3,0

30%2

3,0

30%

Tổng số câu 

T. số điểm

Tỉ lệ %

4

3,0

30 %

2

4,0

40 %

1

2,0

20 %

1

1,0

10%

 8

10 

100%

Quảng cáo

 (MA TRẬN 2)

                               Cấp độ


Tên 

Chủ đề 

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao


TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL


1.Số hữu tỉ. Các phép tốn trên tập hợp số hữu  tỉ

  Biết được một số thuộc tập hợp  số hữu tỉ là số viết được dưới dạng với .


Tính được

các phép tính về số hữu tỉ.
Giải được các bài tập vận dụng quy tắc các phép tính trong Q


.


Số câu 

Số điểm 

 Tỉ lệ %

1

0,25đ  

2,5%


4

1đ  

10 %1

1đ  

10 %6

2,25đ

22,5%

2.Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Lũy thừa của một số hữu tỉBiết tính giá trị tuyệt đối, luỹ thừa của một số hữu tỉ

Giải được các bài tập vận dụng giá trị tuyệt đối


Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %2

0,5đ  

2,75%

1

1đ 

10%

3

1,5đ

15

3.Tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Nhận biết được tính chất của tỉ lệ thức

Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán dạng có lời văn.


Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán dạng tìm hai số khi biết tỉ số và tổng hai bình phương


Số câu 

Số điểm 

 Tỉ lệ %

1

0,25đ  

2,5%

1

1,5đ

15%


1

0,5đ

5%

3

2,25đ

22,5%

4. Tiên đề Ơ clit .

Hai đường thẳng song song

Biết được nội dung Tiên đề Ơclit


Phân biệt được tính chất của hai đường thẳng  song song Vận dụng được tính chất của hai đường thẳng  song song 
Số câu 

Số điểm 

 Tỉ lệ %

1

0,25đ  

2,5%


3

0,75đ 

7,5%3

30%7

40%

Quảng cáo

Xem thêm một số Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 hay khác:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài:60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Thời gian làm bài: 60 phút

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (1 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (viết vào bài làm).

Câu 1. Nếu Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1 thì x2 có giá trị là:

       A. 8                       B. 2                        C. 64                      D. ±64

Quảng cáo

Câu 2. Cho 12 : a = 6 : b. Tỉ lệ thức nào dưới đây sai

      A.Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1                B.Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1            C. Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1             D.Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1

Câu 3. Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn? 

      A.Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1                        B. Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1                C.Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1                      D.Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1

Câu 4. Cho hình vẽ và biết a // b, thì:

Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1

A. Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1

B. Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1

C. Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1

D. Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1

II. TỰ LUẬN (9 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Tính giá trị của các biểu thức:

a) A = Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1         

b) B =Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1

Bài 2. (3,5 điểm) Tìm x, y biết:

a) Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1             

b) Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1             

c) Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1

Bài 3. (2,5 điểm) Cho hình vẽ. Biết Ax // By, Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1

Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1

a.Tính Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1

b. Qua B vẽ đường thẳng d song song với AO cắt tia Ax tại M. Tính Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1

Bài 4. (1 điểm) Cho 4 số a1 ,a, a3 ,a khác 0 và thỏa mãn: Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1

Chứng minh rằng: Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 1

------------------------Hết------------------------


Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận (17 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài:90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận

Bài 1. (2 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau (Tính bằng cách hợp lý nếu có thể):

Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 2                                                                                 

Bài 2. (3 điểm) Tìm x biết:

a)   Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 2                                           

b)   Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 2                     

c)   Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 2                                   

d)   Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 2

Bài 3. (2 điểm) Số học sinh ba khối 6, 7, 8 của một trường THCS theo thứ tự tỉ lệ với các số 41; 30; 29. Biết rằng tổng số học sinh khối 6 và khối 8 là 560 em. Tính số học sinh mỗi khối trường đó.

Bài 4. (2 điểm) Cho hình vẽ sau, biết rằng Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 2

Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 2

a) Tính góc ABE

b) Chứng minh Cy // Ax

c) Chứng minh AB ⊥ BC

Bài 5. (1 điểm) 

a) Tìm x biết: Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 2

b) Cho a, b, c, d là các số khác 0 sao cho Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 2 Tính giá trị của biểu thức: Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 2

------------------------Hết------------------------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm (2 điểm) Khoang tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Kết quả của phép tính 36. 34. 32   là:

A. 2712                       B. 312                               C. 348                               D. 30

Câu 2: Từ tỉ lệ thức Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 3(a, b, c, d ≠ 0) ta có thể suy ra:

Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 3

Câu 3: Nếu √x = 4 thì x bằng:

Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 3

Câu 4: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Khẳng định nào sau đây là đúng.

A. Nếu a⊥b; b⊥c thì a⊥c.               B. Nếu a//b; b//c thì a⊥c.

C. Nếu a//b; b//c thì a//c.               D. Nếu a⊥b; b//c thì a//c.

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Tính nhanh (nếu có thể):

Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 3   

Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 3           

Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 3

Bài 2: (1 điểm) Tìm x, biết: 

Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 3                 Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 3

Bài 3: (1 điểm) Tìm hai số a, b biết: a: b = 3: 5 và b - a =   -16

Bài 4: (1 điểm) Trong phong trào thi đua hái hoa điểm tốt, số hoa đạt được của ba bạn An, Bình, Cường lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 6. Tính số hoa điểm tốt của mỗi bạn biết tổng số hoa ba bạn đạt được là 75 bông hoa.

Bài 5: (1 điểm) Tính số đo x, y, z ở hình sau:

Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 3

Bài 6: (2 điểm) Cho hình vẽ bên. Biết Mx // Ny và Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 3 Chứng tỏ  MO⊥ON.

Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 3

Bài 7: (0,5 điểm) Tìm GTLN của: A = - |2,68 - 2x| - 5,9

------------------------Hết------------------------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Trắc nghiệm (2 điểm) Khoang tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Kết quả của phép tính 36: 34: 32  là:

A. 312                     B. 38                                 C. 3                                   D. 1

Câu 2: Từ tỉ lệ thức Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 4 (a, b, c, d # 0) ta có thể suy ra:

A. Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 4                B. Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 4

C. Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 4                 D.Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 4

Câu 3: Nếu Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 4 thì x bằng:

A. Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 4                   B.Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 4                   C. 3                        D.81

Câu 4: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Nếu Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 4 thì...

 A. a và c cắt nhau                 C. a và c song song với nhau

C. a và c trùng nhau                D. a và c vuông góc với nhau.

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Tính nhanh (nếu có thể):

Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 4

Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 4

Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 4

Bài 2: (1 điểm) Tìm x, biết:

Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 4

Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 4

Bài 3: (1 điểm) Tìm hai số c, d biết: Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 4 và d - c =  -42

Bài 4: (1 điểm) Trong cuộc phát động trồng cây vào mùa xuân. Ba lớp 7A; 7B; 7C trồng được 150 cây. Hỏi mỗi lớp 7A, 7B, 7C trồng được bao nhiêu cây, biết số cây trồng được của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 6.

Bài 5: (1 điểm) Tính số đo x, y, z ở hình sau:

Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 4Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 4

Bài 6: (2 điểm) Cho hình vẽ bên. Biết Ea // Gb và Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 4 Chứng tỏ EF⊥FG.

Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận Đề 4

Bài 7: (0,5 điểm) Tìm GTNN của: B = -13 + |2,34 - 3x|

------------------------Hết------------------------

..........................

..........................

..........................

Tải xuống để xem đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm học 2022 - 2023 đầy đủ!

Tải xuống

Xem thêm bộ đề thi Toán lớp 7 năm học 2022 - 2023 chọn lọc khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2022 - 2023 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học