Top 9 Đề kiểm tra Hóa học 9 Chương 4 có đáp án, cực hayTop 9 Đề kiểm tra Hóa học 9 Chương 4 có đáp án, cực hay

Để học tốt Hóa học lớp 9, dưới đây là danh sách Top 9 Đề kiểm tra Hóa học 9 Chương 4 có đáp án, cực hay gồm các đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Hóa học lớp 9.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 4

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (1 điểm) Chất nào trong các chất sau đây: than chì, CH4, C2H6O, NaHCO3, giấy, gạo thuộc loại chất hữu cơ?

Quảng cáo

A. CH4, C2H6O, NaHCO3, giấy, gạo

B. than chì, CH4, C2H6O, NaHCO3, giấy

C. than chì, CH4, C2H6O, giấy

D. CH4, C2H6O, giấy, gạo

Câu 2: (1 điểm) Hợp chất hữu cơ gồm 2 loại chính là:

A. Hidrocacbon và dẫn xuất của hidrocacbon.

B. Loại trong phân tử chỉ có 2 nguyên tố cacbon, hidro và loại trong phân tử ngoài 2 nguyên tố cacbon, hidro, còn có nguyên tố oxi.

C. Loại có trong cơ thể người và loại không có trong cơ thể người.

D. Loại tan được trong nước và loại không tan trong nước.

Câu 3: (1 điểm) Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Hóa học hữu cơ là ngành học chuyên nghiên cứu về các hợp chất của cacbon

B. Hóa học hữu cơ là ngành học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ

C. Hidrocacbon là hợp chất mà trong phân tử có đủ các nguyên tố: C, H, O, N

D. Hợp chất hữu cơ có các tính chất: không tan trong nước, nhẹ hơn nước, dễ cháy trong không khí.

Câu 4: (1 điểm) Thành phần % theo khối lượng của cacbon trong etanol (C2H6O) là (H=1, C=12, O=16)

A. 22,22%    B. 26,09%    C. 52,17%    D. 34,78%

Câu 5: (1 điểm) Để biết sự có mặt của nguyên tố H trong hợp chất hữu cơ, người ta đốt cháy chất hữu cơ rồi cho sản phẩm qua

A. bột CuSO4 khan, nếu có hơi nước thì CuSO4 chuyển sang màu xanh.

B. dung dịch Ca(OH)2.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

C. dung dịch Ba(OH)2.

D. dung dịch BaCl2.

Câu 6: (1 điểm) Hóa trị của cacbon trong hợp chất hữu cơ

A. có thể bằng 2

B. không nhất thiết bằng 4

C. có thể bằng 3

D. luôn bằng 4

Câu 7: (2 điểm) Có thể tách CH4 ra khỏi hỗn hợp với C2H4, C2H2 bằng một lượng dư dung dịch

A. CuSO4    B. NaOH    C. Br2    D. H2SO4 loãng

Câu 8: (2 điểm) Thành phần theo khối lượng của C là 92,3%, H là 7,7% ứng với công thức phân tử nào dưới đây? (cho H=1, C=12)

A. C6H12    B. C6H6    C. C3H8    D. C5H12

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D A B C A D C B

Câu 1:D

Giấy là xenlulozo, gạo là tinh bột đều có công thức (C6H10O5)n

Than chì là một đơn chất. NaHCO3 là chất vô cơ.

Câu 2:A

Hợp chất hữu cơ gồm 2 loại chính là hidrocacbon và dẫn xuất của hidrocacbon.

Câu 3:B

Hóa học hữu cơ là ngành học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

Câu 4:C

Cứ 1 mol (46gam) C2H6O có 2 mol nguyên tử C (24gam).

Thành phần % theo khối lượng của cacbon = 24/46 x 100% = 52,17%

Câu 5:A

Câu 6:D

Hóa trị của cacbon trong hợp chất hữu cơ luôn bằng 4.

Câu 7:C

C2H4, C2H2 tác dụng được với dung dịch brom và không thoát ra khỏi dung dịch.

Câu 8:B

Thành phần theo khối lượng C, H ứng với công thức phân tử của

Đề kiểm tra Hóa học 9

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4

Phần trắc nghiệm (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm)

Câu 1: Có thể phân biệt được 2 khí C2H4 và SO2 mà chỉ dùng dung dịch

A. Ca(OH)2    B. NaOH    C. NaCl    D. Na2CO3

Câu 2: Cho phản ứng 2CH4 150oC→ C2H2 + 3H2

Để biết phản ứng đã xảy ra người ta

A. cho hỗn hợp sau phản ứng sục vào dung dịch brom dung dịch brom mất màu

B. đốt hỗn hợ sau phản ứng, sẽ có phản ứng cháy và tỏa nhiều nhiệt

C. quan sát thấy có hiện tượng sủi bọt do có khí H2 thoát ra

D. so sánh thể tích hỗn hợp khí trước và sau khi đốt sẽ tự có giảm thể tích.

Câu 3: Số công thức cấu tạo có thể có của phân tử C3H8O là

A. 1    B. 3    C. 4    D. 2

Câu 4: Một dãy các hợp chất có công thức cấu tạo viết gọn:

CH≡CH, CH≡C – CH3, CH≡C – CH2 – CH3,…

Một hidrocacbon mạch hở, phân tử có cấu tạo tương tự và có n nguyên tử cacbon sẽ có công thức phân tử là

A. CnH2n+2 B. CnH2n C. CnH2n-2 D. CnH2n-6

Câu 5: Hợp chất hữu cơ X chứa các nguyên tố C, H, O trong đó thành phần % khối lượng của C là 52,17% và hidro là 13,04%. Biết khối lượng mol của X là 46 g.

Công thức phân tử của X là (H=1, C=12, O=16)

A. C2H6O    B. CH4O    C. C3H8O    D. C2H6O2

Câu 6: Khí C2H2 có lẫn khí CO2, SO2 và hơi H2O. Để thu được C2H2 tinh khiết có thể cho hỗn hợp qua

A. dung dịch KOH dư, sau đó qua H2SO4 đặc

B. dung dịch KOH dư

C. H2SO4 đặc

D. H2SO4 đặc, sau đó qua dung dịch KOH dư

Câu 7: Đốt cháy hết hỗn hợp gồm metan và axetilen có thể tích 5,6 lít (đktc), cho sản phẩm quan một lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thu được 40 g CaCO3.

Thành phần % theo thể tích của axetilen trong hỗn hợp ban đầu là

A. 60%    B. 50%    C. 40%    D. 30%

Câu 8: Từ CaC2, nước, người ta có thể điều chế trực tiế chất nào trong các chất sau?

A. etan (C2H6)

B. etilen (C2H4)

C. axetilen (C2H2)

D. metan (CH4)

Phần tự luận

Câu 9: (2,5 điểm) Viết các phương trình phản ứng:

a) Chứng tỏ benzene vừa có khả năng tham gia phản ứng thế, vừa có khả năng tham gia phản ứng cộng (ghi rõ điều kiện).

b) Đốt cháy hợp chất CnH2n+2. Nhận xét về tỉ lệ số mol giữa H2O và CO2 tạo ra.

Câu 10: (1,5 điểm) Tính thể tích etilen (đktc) cần dùng để điều chế 1kg polietilen.

Biết hiệu suất phản ứng 80% (cho H=1, C=12).

Câu 11: (2 điểm) Khi cho metan tác dụng với clo có chiếu sang người ta thu được nhiều sản phẩm trong đó có chất X, với thành phần % khối lượng của cacbon là 14,12%. Xác định công thức phân tử của X (cho C=12, H=1, Cl=35,5).

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A A B C A A A C

Câu 1:A

Khí etilen không tác dụng với các dung dịch Ca(OH)2, NaOH, NaCl, Na2CO3.

Khí SO2 tạo kết tủa với dung dịch Ca(OH)2, có phản ứng với dung dịch NaOH nhưng không có hiện tượng gì.

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2O

Câu 2:A

Để biết phản ứng đã xảy ra, người ta kiểm tra sự có mặt sản phẩm phản ứng:

Với: 2CH4 1500oC→ C2H2 + 3H2

Sản phẩm phản ứng là C2H2, H2. Chỉ có C2H2 làm mất màu dung dịch Brom.

Câu 3:B

Số công thức cấu tạo có thể có của phân tử C3H8O:

Đề kiểm tra Hóa học 9

Câu 4:C

Dãy các chất CH≡CH, CH≡C – CH3, CH≡C – CH2 – CH3,… là những hợp chất mạch hở, phân tử có một liên kết ba và đều thỏa mã công thức chung CnH2n-2 (n nguyên dương ≥ 2).

Câu 5:A

Thành phần % khối lượng của O = 100 – (52,17 + 13,04) = 34,79%

nC : nH : nO = 52,17/12 : 13,04 : 34,79/16 = 4,35 : 13,04 : 2,17 = 2: 6: 1

=> Công thức đơn giản nhất là C2H6O.

M = (2x12+6+16)n = 46 => n =1

Vậy công thức phân tử: C2H6O

Câu 6:A

Dung dịch KOH dư hấp thụ hết khí CO2, SO2, H2SO4 đặc giữ hết hơi H2O. Dùng dung dịch KOH sau sẽ không giữ hết hơi H2O.

Câu 7:A

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Gọi x, y lần lượt là số mol của CH4, C2H4

x + y = 5,6/22,4 = 0,25

Số mol CO2 = x + 2y = 0,4 => x = 0,1 mol; y = 0,15 mol

Thành phần % theo thể tích của axetilen:

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4 có đáp án (Đề 4) | Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án

Câu 8:C

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

Câu 9:

a) Phản ứng thế của benzen: C6H6 + Br2 to→ C6H5Br+ HBr

Phản ứng cộng của benzen: C6H6 + 3H2 to→ C6H12

b) Đốt cháy hợp chất CnH2n+2:

CnH2n+2 + (3n+1)/2 O2 to→ nCO2 + (n+1)H2O (n ≥ 1)

Số mol H2O luôn luôn lớn hơn số mol CO2

Câu 10:

nCH2=CH2 to,xt→ (CH2 – CH2)n

Khối lượng etilen phải dùng = (1000 x 100)/80 = 1250 gam.

Số mol etilen = 1250/28 = 44,64 mol

Thể tích etilen (đktc) = 1250x22,4/28 = 1000 (lít).

Câu 11:

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4 có đáp án (Đề 4) | Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Hóa Học lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Nhóm hỏi bài 2k6