Top 100 Đề thi Toán lớp 9 năm 2021 - 2022 học kì 1, học kì 2 có đáp ánTop 100 Đề thi Toán lớp 9 năm 2021 - 2022 học kì 1, học kì 2 có đáp án

Tài liệu 100 Đề thi Toán lớp 9 học kì 1, học kì 2 năm học 2021 - 2022 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề thi chính thức gồm các đề kiểm tra 15 phút, đề thi giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 9.

A/ Đề thi Toán lớp 9 theo PPCT

(mới) Bộ đề thi Toán lớp 9 (60 đề)

Top 4 Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 có đáp án

Top 5 Đề thi Toán lớp 9 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra Học kì 1 (Tự luận)

Đề kiểm tra Học kì 1 (Trắc nghiệm - Tự luận)

Top 4 Đề thi Toán lớp 9 Giữa học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề thi Toán lớp 9 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra Học kì 2 (Tự luận)

Đề kiểm tra Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận)

B/ Đề thi Toán lớp 9 theo Chương

Quảng cáo

Top 41 Đề kiểm tra Toán lớp 9 Học kì 1 có đáp án

Top 9 Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại số có đáp án

Top 6 Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm - Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Top 3 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 1 Đại Số có đáp án

Top 9 Đề kiểm tra Toán 9 Chương 2 Đại số có đáp án

Top 6 Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm - Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Quảng cáo

Top 3 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 2 Đại Số có đáp án

Học kì 1: Phần Hình học

Top 9 Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Hình học có đáp án

Top 6 Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm - Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Top 3 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 1 Hình học có đáp án

Top 9 Đề kiểm tra Toán 9 Chương 2 Hình học có đáp án

Top 6 Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm - Tự luận)

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Top 3 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 2 Hình học có đáp án

Top 35 Đề kiểm tra Toán lớp 9 Học kì 2 có đáp án

Học kì 2: Phần Đại Số

Top 10 Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Đại số có đáp án

Top 6 Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Đại Số có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm - Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Đại Số có đáp án

Top 9 Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Đại số có đáp án

Top 6 Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm - Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Top 3 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 4 Đại Số có đáp án

Học kì 2: Phần Hình học

Top 8 Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Hình học có đáp án

Top 6 Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm - Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Top 2 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Hình học có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Hình học có đáp án

Top 2 Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Hình học có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Top 2 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 4 Hình học có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Câu 1: Căn bậc hai số học của 25 là:

A. 5       B. – 5       C. ±5       D. 225

Câu 2: So sánh 9 và √79, ta có kết luận sau:

A.9 < √79       B.9 = √79       C.9 > √79       D. Không so sánh được

Câu 3: Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 xác định khi:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 4: Giá trị của x để Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 là:

A.13       B.14       C.1       D.4

Câu 5: Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng :

A.1 + x2       B.-(1 + x2 )       C.±(1 + x2 )       D. Kết quả khác

Câu 6: Biết √(x2 ) = 13 thì x bằng:

A.13       B.169      C.±169       D.±13

Câu 7: Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng:

A.√8       B.-√2       C.-2√2       D.-2

Câu 8: Giá trị của biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng:

A.12√6       B.6       C.√30       D.3

Câu 9: Với a < 1 thì kết quả rút gọn biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 là:

A.-√a       B.√a       C.a       D.a + 1

Câu 10: Nếu x thỏa mãn điều kiện Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9thì x nhận giá trị là:

A.0       B.6       C.9       D.36

Hướng dẫn giải

1. A 2.C 3.B 4.D 5.A
6.D 7.C 8. B 9.A 10.D

Câu 2: Ta có 9 = √81

81 < 79 ⇒ √81 < √79 hay 9 > √79

Chọn đáp án C

Câu 3: Biểu thức √(5 - 2x) xác định khi:

5 - 2x ≥ 0 ⇔ 2x ≤ 5 ⇔ x ≤ 5/2

Chọn đáp án B

Câu 4:Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ⇔ 2x + 1 = 9 ⇔ 2x = 8 ⇔ x = 4

Chọn đáp án D

Câu 5: Do 1 + x2 > 1 ∀x nên Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 = 1 + x2

Chọn đáp án A

Câu 6: √(x2 ) = 13 ⇔ |x| = 13 ⇔ x = ±13

Chọn đáp án D

Câu 7: Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Chọn đáp án C

Câu 8:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

= |3 - √6| + |3 + √6|

= 3 - √6 + 3 + √6

= 6

Chọn đáp án B

Câu 9: Với a > 1, ta có

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Chọn đáp án A

Câu 10:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9⇔ 3 + √x = 9 ⇔ √x = 6 ⇔ x = 36

Chọn đáp án D

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại Số

Đề bài

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1:Điều kiện để Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 có nghĩa là:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 2: So sánh 5 với 2√6 ta có kết luận:

A.5 > 2√6 B.5 < 2√6

C.5 = 2√6 D.Không so sánh được

Câu 3: Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 xác định khi:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 4: Phương trình √x = a vô nghiệm khi

A.a > 0 B.a = 0 C.a < 0 D.Mọi a

Câu 5: Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng:

A.4x - 3 B.-(4x - 3) C.-4x + 3 D.|4x - 3|

Câu 6:Giá trị của biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng:

A.-2√3 B.4 C.0 D.1/2

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện các phép tính:

a) (15√50 + 5√200 - 3√450):√10

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2. (2 điểm)

a) Tìm x biết:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

b) Rút gọn

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3. (2,5 điểm) Cho biểu thức:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

a) Rút gọn M.

b) Tính giá trị M nếu Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

c) Tìm điều kiện của a, b để M < 1.

Bài 4. (0,5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1. D 2. A 3. B 4. C 5. D 6. B

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện các phép tính:

a) (15√50 + 5√200 - 3√450) : √10

= 15√5 + 5√20 - 3√45

= 15√5 + 10√5 - 9√5

= 16√5

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2. (2 điểm)

a) ĐKXĐ: x ≥ 5

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

⇔ x - 5 = 4

⇔ x = 9 (Thỏa mãn ĐKXĐ)

b) Với x > 0; y > 0

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

c) Tìm điều kiện của a, b để M < 1

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

⇔ a + b < a-b

⇔ b < 0

Vô lí do a > b > 0

Vậy không tồn tại a, b sao cho M < 1

Bài 4.

Với x ≥ 0,ta có:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

D lớn nhất ⇔ Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ⇔ √x + 2 nhỏ nhất

Mà √x + 2 ≥ 2 ∀x > 0

Vậy max⁡D = 3 + 1/2 = 7/2 ⇔ x = 0

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Loạt bài Đề thi Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Nhóm học tập 2k7