Bộ Đề thi Hóa học lớp 9 Giữa kì 2 có đáp án năm 2021 (4 đề)Bộ Đề thi Hóa học lớp 9 Giữa kì 2 có đáp án năm 2021 (4 đề)

Để học tốt Hóa học lớp 9, phần dưới là Top 4 Đề thi Hóa học lớp 9 Giữa kì 2 có đáp án năm 2021, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi môn Hóa học lớp 9.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2020 - 2021

Môn: Hóa học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái 

A. Lỏng và khí.                B. Rắn và lỏng.            

C. Rắn và khí.                 D. Rắn, lỏng, khí.

Câu 2: Dãy hợp chất nào sau đây chỉ chứa các chất hữu cơ? 

A. CH4, C2H6, CO2.          B. C6H6, CH4, C2H5OH.        

C. CH4, C2H2, CO.         D. C2H2, C2H6O, CaCO3.

Câu 3: Hoá trị của cacbon, oxi, hiđro trong hợp chất hữu cơ lần lượt là 

A. IV, II, II.                 B. IV, III, I.                 

C. II, IV, I.                  D. IV, II, I.

Câu 4: Nguyên tử cacbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành các dạng mạch cacbon là 

A. Mạch vòng.                                                           

B. Mạch thẳng, mạch nhánh.

C. Mạch vòng, mạch thẳng, mạch nhánh.                  

D. Mạch nhánh.

Câu 5Hiđrocacbon A có phân tử khối là 30 đvC. Công thức phân tử của A là 

A. CH4.          B. C2H6.         C. C3H8.           D. C2H4.

Câu 6Tính chất vật lí cơ bản của metan là 

A. Chất lỏng, không màu, tan nhiều trong nước.                  

B. Chất khí, không màu, tan nhiều trong nước.

C. Chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí, ít tan trong nước.

D. Chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước. 

Câu 7Phản ứng đặc trưng của metan là 

A. Phản ứng cộng.                     B. Phản ứng thế.    

 C. Phản ứng trùng hợp.             D. Phản ứng cháy

Câu 8Trong phân tử etilen giữa hai nguyên tử cacbon có 

A. Một liên kết đơn.                   B. Một liên kết đôi.             

C. Hai liên kết đôi.                     D. Một liên kết ba.

Câu 9: Khí etilen không có tính chất hóa học nào sau đây? 

A. Phản ứng cháy với khí oxi.                    

B. Phản ứng trùng hợp.

C. Phản ứng cộng với dung dịch brom.      

D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.

Câu 10Liên kết C≡C trong phân tử axetilen có đặc điểm 

A. Một liên kết kém bền dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.

B. Hai liên kết kém bền nhưng chỉ có một liên kết bị đứt ra trong phản ứng hóa học.

C. Hai liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.

D. Ba liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.

Câu 11Dẫn 0,1 mol khí axetilen qua dung dịch nước brom dư. Khối lượng brom tham gia phản ứng là

A. 16,0 gam.       B. 20,0 gam.         C. 26,0 gam.         D. 32,0 gam.

Câu 12Hoá chất nào sau đây dùng để phân biệt 2 chất CH4 và C2H4?

A. Dung dịch brom.                    B. Dung dịch phenolphtalein.             

C. Qùy tím.                              D. Dung dịch bari clorua.

Câu 13Cho khí metan tác dụng với khí oxi theo phản ứng sau:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Tổng hệ số cân bằng trong phương trình hoá học là (biết hệ số cân bằng là các số nguyên tối giản)

A. 5.                    B. 6.            C. 7.             D. 8.

Câu 13: 

CH4 + 2O2Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 3)CO2 + 2H2O

Tổng hệ số cân bằng: 1 + 2 + 1 + 2 = 6.

Câu 14Hợp chất hữu cơ không có khả năng tham gia phản ứng cộng là 

A. metan.            B. benzen.         C. etilen.           D. axetilen.

Câu 15Trong các chất sau: CH4, CO2, C2H4, Na2CO3, C2H5ONa có 

A. 1 hợp chất hữu cơ và 4 hợp chất vô cơ.                        

B. 2 hợp chất hữu cơ và 3 hợp chất vô cơ.

C. 4 hợp chất hữu cơ và 1 hợp chất vơ cơ.                          

D. 3 hợp chất hữu cơ và 2 hợp chất vô cơ.

Câu 16Dãy các chất nào sau đây đều là hiđrocacbon? 

A. C2H6, C4H10, C2H4.                B. CH4, C2H2, C3H7Cl.  

C. C2H4, CH4, C2H5Cl.              D. C2H6O, C3H8, C2H2.

Câu 17Phương trình hóa học điều chế nước Gia - ven là 

A. Cl2 + NaOH → NaCl + HClO                         

B. Cl2 + NaOH → NaClO + HCl

C. Cl2 + H2O → HCl + HClO                                 

D. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Câu 18Chất khí nào sau đây có thể gây chết người vì ngăn cản sự vận chuyển oxi trong máu? 

A. CO.                   B. CO2.                  C. SO2.                   D. NO.

Câu 19: Cho 11,2 lít khí etilen (đktc) phản ứng vừa đủ với dung dịch brom 5%. Khối lượng dung dịch brom tham gia phản ứng là 

A. 160 gam.                               B. 1600 gam.            

C. 320 gam.                               D. 3200 gam.

Câu 20: Một hiđrocacbon ở thể khí thường được dùng làm nhiên liệu để hàn cắt kim loại, đó là

A. metan.                                   B. etilen.           

C. axetilen.                                 D. etan.

Câu 21: Khi đốt khí axetilen, số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ là 

A. 2 : 1.                                     B. 1 : 2.             

C. 1 : 3.                                      D. 1 : 1.

Câu 22: Khí X có tỉ khối đối với oxi là 0,8125. Khí X là 

A. C2H2.                                     B. C2H4.

C. C2H6.                                     D. CH4.

Câu 23: Phân tử nào sau đây có cấu tạo là mạch vòng sáu cạnh đều, có ba liên kết đơn xen kẽ ba liên kết đôi? 

A. Axetilen.                               B. Propan.

C. Benzen.                                 D. Xiclohexan.

Câu 24: Cho 7,8 gam benzen phản ứng với brom dư (có bột sắt xúc tác) hiệu suất phản ứng là 80%. Khối lượng brombenzen thu được là 

A. 12,56 gam.                            B. 15,70 gam.

C. 19,62 gam.                            D. 23,80 gam.

Câu 25: Thành phần chính của khí đồng hành là 

A. C2H2.                                    B. CH4.

C. C2H4.                                     D. H2.

Câu 26: Trên mũi khoan để khai thác dầu mỏ người ta có gắn 

A. thép tốt.                                 B. đá thạch anh.

C. kim cương.                            D. đá hoa cương.

Câu 27: Trong các loại than dưới đây, loại than già nhất có hàm lượng cacbon trên 90% là 

A. than gầy.                               B. than mỡ.

C. than non.                               D. than bùn.

Câu 28: Chất làm mất màu dung dịch brom là 

A. CH4.                                      B. CH= CH – CH3.

C. CH– CH3.                            D. CH3 – CH2 – CH3.

Câu 29: Các trái cây, trong quá trình chín sẽ thoát ra một lượng nhỏ chất khí là 

A. metan.                                   B. etan.           

C. etilen.                                    D. axetilen.

Câu 30: Khí CH4 và C2H4 có tính chất hóa học giống nhau là 

A. tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom.

B. tham gia phản ứng cộng với khí hiđro.

C. tham gia phản ứng trùng hợp.

D. tham gia phản ứng cháy với khí oxi sinh ra khí cacbonic và nước.


ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN HÓA HỌC LỚP 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

B

D

C

B

D

B

B

D

C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

A

B

B

D

A

D

A

B

C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

A

C

A

B

C

A

B

C

D

Câu 2:

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ CO; CO2; muối cacbonat; axit cacbonic → chọn B.

Câu 5. 

Loại A do phân tử khối của CH4 là 16 đvC.

Loại C do phân tử khối của C3H8 là 44 đvC.

Loại D do phân tử khối của C2H4 là 28 đvC.

Câu 11:

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

0,1 → 0,2               mol

Khối lượng brom phản ứng: m = 0,2.160 = 32 gam.

Câu 12: 

Sử dụng dung dịch brom: C2H4 làm mất màu dung dịch brom còn CH4 thì không.

Câu 15:

Các hợp chất hữu cơ: CH4; C2H4; C2H5ONa

Các hợp chất vô cơ: CO2; Na2CO3.

Câu 19. 

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

0,5     → 0,5           mol

Khối lượng dung dịch brom 5% tham gia phản ứng là:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 21. 

C2H2Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 3) 2CO2 + H2O 

                               2          1        mol

Câu 22:

MX = 0,8125.32 = 26.

Vậy khí X là C2H2.

Câu 24: 

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Do hiệu suất của phản ứng là 80% nên:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 3)= 0,1.157.80% = 12,56 gam.

Câu 28:

CH= CH – CH3 có liên kết đôi, nên làm mất màu dung dịch brom.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2020 - 2021

Môn: Hóa học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1.  Clo tác dụng với natri hiđroxit 

A. tạo thành muối natri clorua và nước.

B. tạo thành nước giaven.

C. tạo thành hỗn hợp các axit.

D. tạo muối natri hipoclorit và nước.

Câu 2. Nhóm nào sau đây gồm các chất khí đều phản ứng với dung dịch NaOH ở điều kiện thường:

A. H2, Cl2.

B. CO2, Cl2.

C. CO, CO2.

D. Cl2, CO.

Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố X có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron.

Câu trả lời nào sau đây đúng?

A. X thuộc chu kỳ 1, nhóm III, là một kim loại.

B. X thuộc chu kì 3, nhóm IV,là một phi kim.

C. X thuộc chu kì 3, nhóm IV,là một khí hiếm.

D. X thuộc chu kì 3, nhóm I, là một kim loại.

Câu 4. Dãy chất gồm toàn hợp chất hữu cơ là:

A. CH4, C2H4, CaCO3, C2H6O

B. C2H2, CH3Cl, C2H6O, CH3COOH.

C. CO2, CH4, C2H5Cl, C2H6O

D. CaO, CH3Cl, CH3COOH, CO2.

Câu 5. Biết 0,01 lít hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100ml dung dịch brom 0,1M. X là: 

A. CH4.

B. C2H4

C. C2H2

D. C6H6.

Câu 6. Phản ứng đặc trưng của các chất chứa liên kết đôi, liên kết ba là

A. Phản ứng thế với clo.

B. Phản ứng thế với brom.

C. Phản ứng trùng hợp.

D. Phản ứng cộng với brom.

Câu 7. Tính chất vật lí chung của metan, etilen, axetilen là

A. Chất khí, không màu, mùi hắc, nhẹ hơn không khí;

B. Chất khí, không màu, tan trong nước, nặng hơn không khí;

C. Chất khí, nặng hơn không khí;

D. Chất khí, không màu, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.

Câu 8. Một hợp chất hiđrocacbon có chứa 85,7% C và 14,3% H theo khối lượng. 

Công thức nào sau đây là phù hợp với hiđrocacbon đó?

A. CH4

B. C2H4

C. C6H6

D. C2H2

Câu 9. Sản phẩm chủ yếu của một hợp chất hữu cơ khi cháy là 

A. khí nitơ và hơi nước.                                        B. khí cacbonic và khí  hiđro.

C. khí cacbonic và cacbon.                                    D. khí cacbonic và hơi nước.

Câu 10. Cho các chất sau: H2O, HCl, Cl2, O2, CO2. Khí metan phản ứng được với 

A. H2O, HCl.                B. Cl2, O2.                C. HCl, Cl2.                       D. O2, CO2

Câu 11. Dãy các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần là:

A. Cl, Si, S, P.

B. Cl, Si, P, S.

C. Si, S, P, Cl.

D. Si, P, S, Cl.

Câu 12. Hiđrocacbon nào sau đây phản ứng cộng với dd brom?

A.CH3CH2CH3.              

B.CH3CH3.              

C.C2H4                     

D.CH4.

Câu 13. Đốt cháy hoàn toàn 1,17g hợp chất hữu cơ A thu được 2,016 lít CO2 đktc và 0,81g H2O. Biết rằng số mol của A bằng số mol của 0,336 lít H2 (ở đktc). Công thức phân tử A là

A.CH4.                     

B.C2H4.                   

C.C2H6O.                 

D.C6H6.

Câu 14. Khối lượng khí etilen cần dùng để phản ứng hết 8g brom trong dung dịch là 

A. 14 gam             

B. 0,7 gam                     

C . 7 gam               

D. 1,4 gam.

Câu 15. Dẫn 1,3 gam khí axetilen qua bình đựng dung dịch brom dư. Khối lượng sản phẩm thu được sau phản ứng là: 

A. 34,6 gam               

B. 17,3 gam                   

C. 4,325 gam                          

D. 8,65 gam

Câu 16. Nhỏ từ từ dung dịch axit HCl vào cốc đựng một mẩu đá vôi nhỏ cho đến dư axit. Hiện tượng nào sau đây có thể quan sát được?

A. Sủi bọt khí, đá vôi không tan.

B. Đá vôi tan dần, không sủi bọt khí.

C. Không sủi bọt khí, đá vôi không tan.

D. Sủi bọt khí, đá vôi tan dần và tan hết.

Câu 17. Trong các công thức hoá học sau, công thức hoá học của chất hữu cơ là

A. CO2.          

B. Na2CO3.            

C. CO.          

D. CH3Cl.

Câu 18. Đốt cháy 32g khí metan, thể tích CO2 sinh ra (ở đktc) là

A. 11,2 lít.            

B. 22,4 lít.            

C. 33,6 lít.            

D. 44,8 lít.

Câu 19. Dẫn 1mol khí axetilen vào dung dịch chứa 2 mol brom. Hiện tượng nào sau đây đúng?

A. Không có hiện tượng gì xảy ra.

B. Màu da cam của dung dịch brom nhạt hơn so với ban đầu.

C. Màu da cam của dung dịch brom đậm hơn so với ban đầu.

D. Màu da cam của dung dịch brom chuyển thành không màu.

Câu 20. Cho 11,2 lít etilen (đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric (H2SO4) làm xúc tác, thu được 9,2 gam rượu etylic. Hiệu suất phản ứng là: 

A. 40%                         

B.50%                                 

C.45%                                     

D.55% 

Câu 21. Để làm khô khí COcần dẫn khí này qua:

A.  H2SO4 đặc 

B.  NaOH rắn

C.  CaO

D.  KOH rắn

Câu 22. Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hoá trị là 

A. I.

B. IV.

C. III.

D. II.

Câu 23. Đốt cháy m gam hiđrocacbon A thu được 2,688 lít CO2 (đktc) và 4,32 g H2O. Giá trị của m là

A.  1,92 g

B.  19,2 g

C.  9,6 g

D.  9,6 g

Câu 24. Một hiđrocacbon (X) ở thể khí có phân tử khối nặng gấp đôi phân tử khối trung bình của không khí. Công thức phân tử của (X) là 

A. C4H10.

B. C4H8.

C. C4H6.

D. C5H10.

Câu 25. Chất làm mất màu dung dịch nước brom là:

A. CH3 - CH3

B. CH3 – OH

C. CH3 – Cl 

D. CH = CH2

Câu 26. Thể tích không khí (VKK = 5VO2 ) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 lít khí etilen ở đktc là 

A. 12 lít.    

B. 13 lít.            

C. 14 lít.         

D. 15 lít.

Câu 27. Trong các phản ứng sau phản ứng hóa học đúng là 

A. C6H6 +Br → C6H5Br + H

B. C6H6 + Br2Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 4)C6H5Br + HBr

C. C6H6 + Br2 → C6H6Br2

D. C6H6 +2BrĐề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 4) C6H5Br + HBr

Câu 28. Hợp chất hữu cơ không có khả năng tham gia phản ứng cộng là 

A. metan.

B. benzen.

C. etilen.

D. axetilen.

Câu 29. Khí axetilen không có tính chất hóa học nào sau đây?

A. Phản ứng cộng với dung dịch brom.

B. Phản ứng cháy với oxi.

C. Phản ứng cộng với hiđro.

D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.

Câu 30. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

X + H2O → Y + Z

Y + O2Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 4)T +H2O

T + Ca(OH)2 → CaCO3↓ +H2O

X, Y, Z, T lần lượt là 

A. CaC2, CO2, C2H2, Ca(OH)2.             

B. CaC2, C2H2 , CO2, Ca(OH)2.        

C. CaC2, C2H2, Ca(OH)2, CO2.              

D. CO2, C2H2, CaC2, Ca(OH)2.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

B

D

B

B

D

D

B

D

B

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

C

D

D

B

D

D

D

D

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

B

A

A

D

D

B

A

D

C

Câu 2.

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Câu 3.

Nguyên tử X có 3 lớp electron → X thuộc chu kì 3;

Lớp ngoài cùng của X có 1 electron → X thuộc nhóm I.

Câu 4. 

Loại A do CaCO3 là chất vô cơ;

Loại C do CO2 là chất vô cơ;

Loại D do CaO là chất vô cơ.

Câu 5:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 4)

Có nX = nbrom; vậy X là C2H4.

Câu 8:

Đặt công thức của hiđrocacbon là CxHy

Ta có:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 4)

Trong 4 đáp án chỉ có C2H4 thỏa mãn.

Câu 10:

CH4 + Cl2Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 4)CH3Cl + HCl

CH4 + 2O2Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 4) CO2 + 2H2O

Câu 11:

Ta có Si; P; S; Cl thuộc cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn.

Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính phi kim tăng dần.

Vậy dãy sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim là: Si; P; S; Cl.

Câu 13: 

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 4)

Đốt cháy A thu được CO2; H2O nên trong A có C; H và có thể có O

Có:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 4)

→ mC(A) + mH(A) = 0,09.12 + 0,09 = 1,17 gam = mA

Vậy trong A không có O

Đặt công thức phân tử của A có dạng: CxHy

Ta có: x : y = nC(A) : nH(A) = 0,09 : 0,09 = 1 : 1

Vậy A có dạng: (CH)n

Lại có MA = 78 → 13n = 78 → n = 6

Vậy A là C6H6.

Câu 14: 

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 4)

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

0,05 ← 0,05           mol

→ metilen = 0,05.28 =1,4 gam.

Câu 15. 

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 4)

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

0,05             → 0,05        mol

→ m sản phẩm = 0,05.346 = 17,3 gam.

Câu 16.

Đá vôi: CaCO3

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

Hiện tượng: Sủi bọt khí; đá vôi tan dần và tan hết.

Câu 17. 

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ CO2; CO; muối cacbonat; axit cacbonic …Vậy CH3Cl là hợp chất hữu cơ.

Câu 18:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 4)

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2

2        →      2        mol

Vkhí CO2 = 2.22,4 = 44,8 lít.

Câu 19:

C2H2 + 2Br2(cam)    → C2H2Br4 (không màu)

1        → 2             mol

Câu 20.

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 4)

C2H4 + H2OĐề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 4)C2H5OH

0,5               →      0,5               mol

Hiệu suất phản ứng: 

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 23: 

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 4)

→ mA = mC(A) + mH(A) = 1,44 + 0,48 = 1,92 gam.

Câu 24:

MX = 29.2 = 58 đvC. Vậy X là C4H10.

Câu 26.

C2H4 + 3O2Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 4)2CO2 + 2H2O

1        → 3   lít 

→ VKK = 5.3 = 15 lít.

Câu 30:

CaC2 (X) + 2H2O → Ca(OH)2 (Z) + C2H2 (Y)

2C2H2 + 5O2Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2021 có đáp án (Đề 4) 4CO2 (T) + 2H2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Nhóm hỏi bài 2k6