Top 9 Đề thi Vật Lí lớp 9 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp ánĐể học tốt Vật Lí 9, dưới đây là danh sách Top 9 Đề thi Vật Lí lớp 9 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp án, cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi môn Vật Lí lớp 9.

Mục lục Đề thi Vật Lí lớp 9 Giữa kì 1

Quảng cáo

4 đề thi giữa kì 1 mới nhất

5 đề thi giữa kì 1 biên soạn

Đề thi Vật Lí lớp 9 Giữa kì 1 (Đề số 1)

     Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: Mắc song song hai điện trở R1 và R2 (với R1 > R2) thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương R của đoạn mạch thõa mãn điều kiện nào sau đây?

A. R > R1.

B. R < R1.

C. R < R2.

D. R1 < R < R2.

Câu 2: Đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp là đoạn mạch không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Đoạn mạch có những điểm nối chung của nhiều điện trở.

B. Đoạn mạch có những điểm nối chung của hai điện trở.

C. Dòng điện chạy qua các điện trở của đoạn mạch có cùng cường độ.

D. Đoạn mạch gồm những điện trở mắc liên tiếp với nhau và không có mạch rẽ.

Quảng cáo

Câu 3: Khi cho dòng điện chạy qua đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc nối tiếp thì nhiệt lượng tỏa ra ở mỗi điện trở có mối quan hệ với các điện trở đó như thế nào?

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 4: Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây ?

A. Vật liệu làm dây dẫn.                                          

B. Khối lượng của dây dẫn.

C. Chiều dài của dây dẫn.

D. Tiết diện của dây dẫn.

Câu 5: Một bóng đèn có ghi (220V- 60W) mắc vào một nguồn điện. Khi đó cường độ dòng điện qua đèn là 0,18A thì ta thấy đèn sáng

A. bình thường                 

B. sáng yếu                     

C. sáng mạnh                 

D. không sáng

Câu 6: Trong số các kim loại đồng, nhôm, sắt, bạc, kim loại nào dẫn điện tốt nhất?

A. Sắt.                                

B. Nhôm.                           

C. Bạc.                               

D. Đồng.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Câu 7: Biểu thức nào sau đây xác định điện trở tương đương của đoạn mạch có hai điện trở R1, R2 mắc song song?

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Hai đoạn dây bằng đồng, cùng chiều dài có tiết diện và điện trở tương ứng là S1, R1 và S2, R2. Hệ thức nào dưới đây là đúng?

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 9: Nội dung định luật Ôm là:

A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ với điện trở của dây.

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và không tỉ lệ với điện trở của dây.

C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ thuận với điện trở của dây.

Câu 10: Trong mạch điện có sơ đồ như hình 5.5, hiệu điện thế U và điện trở R1 được giữ không đổi. Hỏi khi giảm dần điện trở R2 thì cường độ I của dòng điện mạch chính sẽ thay đổi như thế nào?

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

A. Tăng.

B. Không thay đổi.

C. Giảm.

D. Lúc đầu tăng, sau đó giảm.

Câu 11: Có ba dây dẫn với chiều dài và tiết diện như nhau. Dây thứ nhất bằng bạc có điện trở R1, dây thứ hai bằng đồng có điện trở R2, dây thứ ba bằng nhôm có điện trở R3. Khi so sánh các điện trở này ta có:

A. R1 > R2 > R3.                

B. R1 > R3 > R2.                

C. R2 > R1 > R3.                

D. R3 > R2 > R1.

Câu 12: Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của điện năng?

A. Jun (J).                                                                 

B. Niutơn (N).

C. Kilôoat giờ (kWh.)                                              

D. Số đếm của công tơ điện.

Câu 13: Điện năng không thể biến đổi thành:

A. Cơ năng.                                                               

B. Nhiệt năng.                   

C. Hóa năng.                                                             

D. Năng lượng nguyên tử.

Câu 14: Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với điện trở R2 mắc vào mạch điện. Gọi U, U1, U2 lần lượt là hiệu điện thế của toàn mạch, hiệu điện thế qua R1, R2. Biểu thức nào sau đây đúng?

A. U = U1 = U2                 

B. U = U1 + U2                  

C. U ≠ U1 = U2                   

D. U1 ≠ U2

Câu 15: Công có ích của một động cơ điện trong thời gian làm việc 10 phút là 211200J, hiệu suất của động cơ là 80%. Biết rằng hiệu điện thế của động cơ là 220V, cường độ dòng điện qua động cơ là:

A. 2A                                  

B. 2,5A                               

C. 3,5A                              

D. 4,5A

Câu 16: Dây dẫn bằng đồng được sử dụng rất phổ biến. Điều này không phải vì lí do nào dưới đây.

A. Dây bằng đồng chịu được lực kéo căng tốt hơn dây bằng nhôm.

B. Đồng là kim loại có trọng lượng riêng nhỏ hơn nhôm.

C. Đồng là chất dẫn điện vào loại tốt nhất trong số các kim loại và và tốt hơn nhôm.

D. Đồng là vật liệu không quá đắt so với nhôm và dễ kiếm.

Câu 17: Cho hai điện trở, R1 = 20 Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 2A và R2 = 40 Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1,5 A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 nối tiếp R2 là:

A. 210V.                             

B. 120V.                             

C. 90V.                              

D. 100V.

Câu 18: Biến trở không có kí hiệu sơ đồ nào dưới đây?

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 19: Điện trở tương đương của đoạn mạch AB có sơ đồ như trên hình vẽ là RAB = 10 Ω, trong đó các điện trở R1 = 7 Ω; R2 = 12 Ω. Hỏi điện trở Rx có giá trị nào dưới đây?

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

A. 9 Ω                               

B. 5 Ω                               

C. 15 Ω                             

D. 4 Ω

Câu 20: Một bàn là được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì tiêu thụ một lượng điện năng là 990 kJ trong 15 phút, cường độ dòng điện chạy qua dây nung của bàn là khi đó là bao nhiêu?

A. 5A                                  

B. 10A                                

C. 15A                               

D. 20A

Câu 21: Cho hai điện trở, R1 = 15Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 2A và R2 = 10Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc song song là:

A. 40V                               

B. 10V                                

C. 30V                               

D. 25V

Câu 22: Trong 30 ngày chỉ số công tơ điện của một gia đình tăng thêm 90 số. Biết rằng thời gian sử dụng điện trung bình mỗi ngày là 4 giờ, công suất tiêu thụ điện năng trung bình của gia đình này là

A. 900 W.                          

B. 360 W.                          

C. 300 W.                          

D. 750 W.

Câu 23: Một sợi dây đồng dài 100 m có tiết diện là 2 mm2. Tính điện trở của sợi dây đồng này, biết điện trở suất của đồng là l,7.10-8 Ω.m.

A. 1 Ω.                               

B. 0,85 Ω.                          

C. 2 Ω.                               

D. 1,5 Ω.

Câu 24: Trên bóng đèn Đ1 có ghi 220 – 100W, trên bóng đèn, Đ2 có ghi 220V – 25W. Khi sáng bình thường, điện trở tương ứng R1 và R2 của dây tóc bóng đèn này có mối quan hệ như thế nào dưới đây?

A. R1 = 4R2.                      

B. 4R1 = R2.                       

C. R1 = 16R2.                    

D. 16R1 = R2.

Câu 25: Một ấm điện có ghi 220V - 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2 lít  nước từ nhiệt độ ban đầu 20oC. Hiệu suất của ấm là 90%, trong đó nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước được coi là có ích. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Thời gian đun sôi lượng nước trên là

A. 790,2 s.                         

B. 746,7 s.                         

C. 672 s.                            

D. 90,02 s.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 1: Chọn C.

Ta có 1/R = 1/R1 + 1/R2 nên 1/R > 1/R1 và 1/R > 1/R2.

Suy ra R < R1 và R< R2.

Vì R1 > R2 nên R < R2 là thỏa mãn được tất cả.

Câu 2: Chọn A.

  Vì đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp là đoạn mạch có những điểm nối chỉ của hai điện trở. Nếu có điểm nối chung của nhiều điện trở thì sẽ có nhiều nhành rẻ, không phù hợp với đoạn mạch nối tiếp.

Câu 3: Chọn A.

R1 và R2 mắc nối tiếp nên dòng điện chạy qua chúng có cùng cường độ I.

Kí hiệu nhiệt lượng tỏa ra ở các điện trở này tương ứng là Q1 và Q2

Ta có: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 4: Chọn B.

Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào khối lượng của dây dẫn.

Câu 5: Chọn B.

Cường độ dòng điện định mức để đèn sáng bình thường là:

Iđm = Pđm /Uđm = 60/220 = 3/11 A = 0,27 A.

Như vậy khi I = 0,18 A < Iđm = 0,27 A thì đèn sáng yếu hơn bình thường.

Câu 6: Chọn C. Bạc.

Câu 7: Chọn A.

Biểu thức xác định điện trở tương đương của đoạn mạch có hai điện trở R1, R2 mắc song song:

  Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Chọn A.

Điện trở tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3).

Câu 9: Chọn C

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

Câu 10: Chọn A.

 Vì khi giảm dần điện trở R2 , hiệu điện thế U không đổi thì cường độ dòng điện I2 tăng nên cường độ I = I1 + I2 của dòng điện trong mạch chính cũng tăng.

Câu 11: Chọn D. 

R3 > R2 > R1.

Câu 12: Chọn B.

Niutơn (N) là đơn vị của lực.

Câu 13: Chọn D. Năng lượng nguyên tử.

Câu 14: Chọn A.

Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ.

Câu 15: Chọn A.

  Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 16: Chọn B.

Đồng là kim loại có trọng lượng riêng nhỏ hơn nhôm.

Trọng lượng riêng của đồng là d = 89000 N/m3 lớn hơn trọng lượng riêng của nhôm là d = 27000 N/m3 nên đáp án B là sai.

Câu 17: Chọn C.

Tóm tắt

R1 = 20Ω; I1max = 2A; R2 = 40Ω; I2max = 1,5A

U = 12 V; I = 0,4 A

Hỏi: Umax?

Giải

 Khi R1, R2 mắc nối tiếp thì dòng điện chạy qua hai điện trở có cùng cường độ.

Do đó đoạn mạch này chỉ chịu được cường độ dòng điện tối đa là:

  Imax = I2max = 1,5A.

Điện trở tương đương của đoạn mạch là: R = R1 + R2 = 20 + 40 = 60 Ω.

Vậy hiệu điện thế tôi đa là: Umax = Imax.R = 1,5.60 = 90V.

Câu 18: Chọn B

Câu 19: Chọn D.

Ta thất R1 nt (R2 // Rx)

Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 20: Chọn A.

A = 990 kJ = 990000 J; t = 15 phút = 900 s

Cường độ dòng điện chạy qua dây nung là:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 21: Chọn B.

Vì R2 = 10 chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1A nên I2 = 1A.

Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc song song là: U = U1 = U2 = R2.I2 = 10.1 = 10 V.

Câu 22: Chọn D.

90 số = 90 kW.h = 90000 Wh.

Công suất tiêu thụ điện năng trung bình là: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 23: Chọn B.

Tóm tắt

l = 100m; S = 2 mm2 = 2.10-6 m2; ρ = l,7.10-8 Ω.m

Hỏi: R = ?

Giải

Ta có: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 24: Chọn B.

Tóm tắt

U = U1 = U2 = 220V; P1 = 100W; P2 = 25W; R1 = ? R2

Lời giải:

Áp dụng công thức: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Khi đèn sáng bình thường thì điện trở của hai đèn lần lượt là: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Ta có tỷ lệ:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 25: Chọn B.

Tóm tắt

Uđm = 220V; Pđm = 1000W = 1kW; U = 220V; T0 = 20oC, nước sôi T = 100oC

Hiệu suất H = 90%; c = 4200 J/kg.K; t = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên là:

  Q1 = c.m.(T – T0) = 4200.2.(100 - 20) = 672000 (J)

Hiệu suất của bếp: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Nhiệt lượng mà ấm điện đã tỏa ra khi đó là: 

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Từ công thức: Qtp = A = P.t → Thời gian đun sôi lượng nước:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Vật Lí lớp 9 Giữa kì 1 (Đề số 2)

     Thời gian làm bài: 90 phút

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (4 điểm): Chọn câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Hệ thức của định luật Ôm là

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Trên bóng đèn có ghi 6V – 3W. Khi đèn sáng bình thường thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ là:

A. 0,5 A.

B. 2 A.

C. 18 A.

D. 1,5 A.

Câu 3: Biết điện trở suất của nhôm là 2,8.10-8 Ω.m, của vonfam là 5,5.10-8 Ω.m, của sắt là 12,0.10-8 Ω.m. Sự so sánh nào dưới đây là đúng ?

A. Sắt dẫn điện điện tốt hơn vonfam và vonfam dẫn điện tốt hơn nhôm.

B. Vonfam dẫn điện tốt hơn sắt và sắt dẫn điện tốt hơn nhôm.

C. Nhôm dẫn điện tốt hơn vonfam và vonfam dẫn điện tốt hơn sắt.

D. Nhôm dẫn điện tốt hơn sắt và sắt dẫn điện tốt hơn vonfam.

Câu 4: Ba điện trở có các giá trị là 10 Ω, 20 Ω, 30 Ω. Có bao nhiêu cách mắc các điện trở này vào mạch có hiệu điện thế 12V để dòng điện trong mạch có cường độ 0,4 A?

A. Chỉ có 1 cách mắc.

B. Có 2 cách mắc.

C. Có 3 cách mắc.

D. Không thể mắc được.

Câu 5: Ký hiệu đơn vị đo công của dòng điện là

A. J.

B. kW.

C. W.

D. V.

Câu 6: Điện trở R1 = 6 Ω, R2 = 9 Ω, R3 = 15 Ω chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất tương ứng là I1 = 5 A, I2 = 2 A, I3 = 3 A. Hỏi có thể đặt một hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu vào hai đầu đoạn mạch gồm 3 điện trở mắc nối tiếp với nhau ?

A. 45 V.

B. 60 V.

C. 93 V.

D. 150 V.

Câu 7: Một bếp điện hoạt động liên tục trong 2 giờ ở hiệu điện thế 220V. Khi đó số chỉ của công tơ điện tăng thêm 1,5 số. Công suất của bếp điện là

A. 150 kW.

B. 75 kW.

C. 750 W.

D. 150 W.

Câu 8: Cho 100 điện trở có giá trị lần lượt là các số tự nhiên từ 1 đến 100 ghép nối tiếp với nhau. Điện trở tương đương R của đoạn mạch gồm 100 điện trở trên là

A. 5050 Ω.

B. 10100 Ω.

C. 2525 Ω.

D. 3787  Ω.

Phần II: Tự luận (6 điểm)

Câu 1 (4đ): Giữa hai điểm A, B có hiệu điện thế không đổi U = 12 V, người ta mắc nối tiếp điện trở R1 = 25Ω và một biến trở có điện trở lớn nhất R2 = 15Ω.

a) Khi R2 = 15Ω. Tính điện trở tương đương của mạch và cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở khi đó.

b) Biến trở R2 là một dây dẫn đồng chất có tiết diện S = 0,06 mm2 và có điện trở suất ρ = 0,5.10-6Ωm. Hãy tính chiều dài của dây dẫn quấn biến trở.

c) Mắc thêm một bóng đèn Đ (6V - 3W) song song với điện trở R1 trong mạch trên. Điều chỉnh biến trở để đèn sáng bình thường. Tính điện trở của biến trở khi đó.

Câu 2 (2đ): Một bếp điện hoạt động bình thường có điện trở R = 80 Ω và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I = 2,5 A.

a) Dùng bếp điện trên để đun sôi 1,5 ℓ nước có nhiệt độ ban đầu là 25o C thì thời gian đun nước là 20 phút. Coi rằng nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là có ích, tính hiệu suất của bếp. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg.K.

b) Mỗi ngày sử dụng bếp điện này 3 giờ. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp điện đó trong 30 ngày, nếu giá 1 kWh là 700 đồng.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1: Chọn B.

Câu 2: Chọn A.

Ta có: P  = U.I ⇒ I = P /U = 3/6 = 0,5 A. 

Câu 3: Chọn D.

Câu 4: Chọn C.

Điện trở của đoạn mạch là: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

⇒ Có 3 cách mắc các điện trở đó vào mạch:

● Cách 1: Chỉ mắc điện trở R = 30Ω trong đoạn mạch

● Cách 2: Mắc hai điện trở R = 10Ω và R = 20Ω nối tiếp nhau trong đoạn mạch.

● Cách 3: Mắc ba điện trở R = 10Ω nối tiếp nhau.

Câu 5: Chọn A.

Câu 6: Chọn B.

Ba điện trở mắc nối tiếp với nhau nên I = I1 = I2 = I3 = 2 A (lấy giá trị nhỏ nhất vì nếu lấy giá trị lớn hơn thì điện trở bị hỏng).

Theo định luật Ôm, hiệu điện thế lớn nhất có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch là:

  U = I.R = I.(R1 + R2 + R3) = 2.(6 + 9 + 15) = 60 V.

Câu 7: Chọn C.

Đổi 2 giờ = 2 h = 2.3600 s = 7200 s

Lượng điện năng mà bếp điện sử dụng là: A = 1,5 kWh = 1,5.1000.3600 = 5,4.106 J

Công suất của bếp điện: P = A/t = 5,4.106/7200 = 750 W.

Câu 8: Chọn A.

Ta có:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Câu 1 (4đ): 

Lời giải

a) Điện trở tương đương của mạch là: R= R1 + R2 = 40.

Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là:

  Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

b) Đổi S = 0,06 mm2 = 0,06.10-6 m2   

Công thức tính điện trở:

  Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

c) Cường độ dòng điện định mức của đèn:

  Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Vì đèn sáng bình thường nên hiệu điện thế giữa hai đầu R1 là 6 V.

Vậy hiệu điện thế hai đầu biến trở là: Ub = U - Uđ = 12 - 6 = 6 V.

Cường điện dòng điện chạy qua R1 là: I1 = 6/25 = 0,24 A.

Cường điện dòng điện chạy qua biến trở là: Ib = I1 + Iđm = 0,74 A.

Vậy điện trở biến trở khi đó là: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 2 (2đ): 

Tóm tắt

Bếp đun có R = 80 Ω; I = 2,5 A.

a) V = 1,5 lít ⇔ m = 1,5 kg; t0o = 25 oC, nước sôi: to = 100 oC, c = 4200 J/kg.K, t = 20 phút = 1200 s; Hiệu suất H = ?

b) t = 3.30 = 90 h; 700đ/kWh; tiền = ? đồng

Giải

a) Nhiệt lượng do bếp tỏa ra trong 1 giây là:

  Q = R.I2.t1 = 80.(2,5)2.1 = 500 J

b) Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước là:

  Qích = Qi = m.c.Dt =1,5.4200.(100o - 25o) = 472500 J

Nhiệt lượng do bếp tỏa ra là:

  Qtp = R.I2 .t = 80.(2,5)2.1200 = 600000 J

Hiệu suất của bếp là:

  Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

c) Điện năng sử dụng trong 30 ngày là:

  A = P.t = I2.R.t = (2,5)2 .80.90 h = 45000 Wh = 45 kWh

Tiền điện phải trả là:

  Tiền = 700.45 = 31500 đồng.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Vật Lí lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Loạt bài Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Vật Lí 9 Học kì 1 và Học kì 2 có đáp án được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Vật Lí lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Nhóm hỏi bài 2k6