Đề thi Học kì 2 Lịch sử lớp 9 năm 2023 có ma trận

Với Đề thi Học kì 2 Lịch sử lớp 9 năm 2023 có ma trận, chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 2 Lịch sử 9.

Đề thi Học kì 2 Lịch sử lớp 9 năm 2023 có ma trận

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch sử lớp 9

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1: Sự kiện nào dưới đây đã mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp?

A. Xả súng vào nhân dân Sài Gòn đang tổ chức mít tinh mừng ngày độc lập (2/9/1945).

B. Đánh úp trụ sở UBND Nam Bộ và Cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn (23/9/1945).

C. Quấy nhiễu nhân ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội 6/1/1946.

D. Cùng với Mĩ đề ra kế hoạch quân sự Đờ-lát đờ Tát-xi-nhi.

Câu 2: Thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên Việt Bắc thu - đông năm 1947 nhằm mục đích gì?

A. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

B. Kết thúc chiến tranh trong danh dự.

C. Buộc Việt Nam phải đàm phán với Pháp.

D. Giành thắng lợi về quân sự để rút quân về nước.

Quảng cáo

Câu 3: Chiến thắng Biên giới thu-đông 1950 đã làm thay đổi quyền chủ động về chiến lược ở Đông Dương như thế nào?

A. Quân đội Việt Nam đã giành được thế chủ động trên chiến trường Bắc Bộ.

B. Quân đội Việt Nam giành quyền chủ động trên toàn chiến trường Đông Dương.

C. Thực dân Pháp giành lại thế chủ động về chiến lược ở Bắc Bộ.

D. Thực dân Pháp càng lùi sâu vào thế bị động trên toàn chiến trường Đông Dương.

Câu 4: Ý nào không phải mục tiêu cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam trong những ngày đầu chống Mỹ - Diệm?

A. Đòi Mĩ - Diệm thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ .

B. Bảo vệ hòa bình.

C. Giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng.

D. Lật đổ chính quyền Mỹ - Diệm.

Câu 5: Cơ sở để Mỹ thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam là

A. ấp chiến lược.

B. lực lượng quân đội Sài Gòn.

C. lực lượng cố vấn Mỹ.

D. ấp chiến lược và quân đội Sài Gòn.

Quảng cáo

Câu 6: Những biểu hiện nào chứng tỏ sau Hiệp định Pari, Mỹ tiếp tục dính líu vào cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam?

A. Giữ lại cố vấn quân sự, lập bộ chỉ huy quân sự ở miền Nam.

B. Ngừng viện trợ và rút toàn bộ quân đội, cố vấn quân sự về nước.

C. Đưa quân viễn chinh Mĩ sang tham chiến trực tiếp tại miền Nam Việt Nam.

D. Đưa quân đội đồng minh đến tham chiến trực tiếp tại miền Nam Việt Nam.

Câu 7: Ngay sau đại thắng mùa Xuân 1975, tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam có đặc điểm gì?

A. Đất nước bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị.

B. Đất nước đã được thống nhất hoàn toàn về mặt nhà nước.

C. Tổ Quốc Việt Nam chưa được thống nhất về mặt lãnh thổ.

D. Mỗi miền vẫn tồn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.

Câu 8: Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh thế giới như thế nào?

A. Liên Xô và các nước Đông Âu lâm vào khủng hoảng toàn diện, trầm trọng.

B. Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới sụp đổ, phong trào cách mạng thế giới thoái trào.

C. Chiến tranh lạnh kết thúc, quan hệ quốc tế chuyển từ đối đầu sang đối thoại.

D. Chiến tranh lạnh diễn ra gay gắt với sự đối đầu quyết liệt của hai siêu cường Xô - Mĩ.

Quảng cáo

Câu 9: Thực hiện kế hoạch 5 năm (1996-2000), cơ cấu các ngành kinh tế của Việt Nam có sự chuyển dịch theo hướng

A. điện khí hóa.

B. công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

C. cơ giới hóa.

D. công nghiệp hóa, nông nghiệp hóa.

Câu 10: Sự kiện nào đã tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước?

A. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

B. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước.

C. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

D. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong toàn quốc.

Phần II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Đánh giá về ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân dùng mạnh. Đó là, một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi vẻ vang của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới". (Nguồn: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 12, tr.410.). 

a. Theo em, tại sao Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi là “một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi vẻ vang của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới”? 

b. Nguyên nhân dẫn đến thành công của cuộc kháng chiến chống Pháp là gì? 

Câu 2 (2 điểm): Các chiến lược chiến tranh của Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam từ 1954 - 1975 có những điểm giống và khác nhau như thế nào?

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA

Phần I. Trắc nghiệm

Mỗi đáp án đúng được 0.5 điểm

1-A

2-A

3-A

4-D

5-D

6-A

7-D

8-A

9- B

10-A

Phần II. Tự luận

Câu 1 (3 điểm):

Yêu cầu a) HS cần phân tích và đánh giá được ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, đồng tời chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ trên đất Việt Nam; miền Bắc được giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở để nhân dân Việt Nam giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. (1 điểm)

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần giải phóng dân tộc trên thế giới, trước hết là các nước châu Á, châu Phi, Mỹ la-tinh. (1 điểm)

Yêu cầu b) HS đánh giá được nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan dẫn đến thành công của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1954. 

- Chủ quan

+ Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối kháng chiến đứng đắn, sáng tạo. Toàn dân, toàn quân đoàn kết, dung cảm trong chiến đấu, trong lao động sản xuất. (0,25)

+ Nhờ hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước, có mặt trận dân tộc thống nhất được củng cố và mở rộng, có lực lượng vũ trang sớm được xây dựng và không ngừng lớn mạnh, có hậu phương rộng lớn, vững chắc về mọi mặt. (0,25 điểm)

- Khách quan

+ Nhờ tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương chống kẻ thù chung. (0,25 điểm)

+ Nhờ có sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và của các nước dân chủ nhân dân khác, của nhân dân Pháp và loài người tiến bộ. (0,25 điểm).

Câu 2 (2 điểm):

* Điểm giống nhau (0,5 điểm):

- Đều là những hình thức chiến tranh xâm lược kiểu mới của Mỹ.

- Đều dựa vào vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mỹ.

- Đều do hệ thống cố vấn Mỹ chỉ huy.

- Đều nhằm chống lại các lực lượng cách mạng của nhân dân Việt Nam.

* Điểm khác nhau:

-Chiến tranh đặc biệt (0.5 điểm):

+ Đều dựa vào lực lượng quân đội tay sai Sài Gòn là chủ yếu

+ Âm mưu dùng " người Việt đánh người Việt" của Mỹ, nhằm chống lại phong trào cách mạng của nhân dân Việt Nam.

-Chiến tranh cục bộ (0.5 điểm):

+ Lực lương quân Mỹ và quân đồng minh

+  Âm mưu dùng ưu thế hỏa lực, quân số của lính Mỹ để đè bẹp Quân Giải phóng miền Nam, đồng thời dùng không quân đánh phá hoại miền Bắc nhằm bảo vệ chế độ Việt Nam Cộng hòa, ngăn không cho miền Bắc tăng viện trợ vào cho miền Nam.

- Việt Nam hóa chiến tranh (0.5 điểm):

+ Quân Sài Gòn là chủ yếu.

+ Vẫn là chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mói của Mỹ, Tiếp tục vs âm mưu dùng " người Việt đánh người Việt" , dùng "người Đông Dương đánh người Đông Dương"

Đề thi Học kì 2 Lịch sử lớp 9 năm 2023 có ma trận

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Lịch Sử lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 9 khác:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Loạt bài Đề thi Lịch Sử lớp 9 năm học 2022 - 2023 học kì 1 và học kì 2 được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề thi mới Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi Lịch Sử 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.