Bộ 5 Đề thi Địa Lí 9 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Với Bộ 5 Đề thi Địa Lí 9 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất, chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 2 Địa lí 9.

Bộ 5 Đề thi Địa Lí 9 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Địa Lí 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

A. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm)

Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Sản phẩm công nghiệp nào của Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng cao nhất cả nước?

A. Điện.

B. Hóa chất. 

C. Dầu thô.

D. Dệt may.

Câu 2. Cảng nào có công suất lớn nhất nước ta?

A. Cảng Sài Gòn.  

C. Cảng Hải Phòng.

B. Cảng Đà Nẵng. 

D. Cảng Vũng Tàu.

Quảng cáo

Câu 3. Trong cơ cấu công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng cao nhất?

A. Cơ khí nông nghiệp.

C. Vật liệu xây dựng.

B. Khai khoáng.

D. Chế biến lương thực, thực phẩm.

Câu 4. Vùng nào là vùng thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất nước ta?

A. Đồng bằng sông Hồng.

C. Đông Nam Bộ.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.  

D. Tây Nguyên.

B. Phần tự luận (8,0 điểm)

Câu 5. Hiện nay nước ta đang phát triển những ngành kinh tế biển nào? Vì sao nước ta cần phải ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ?

Câu 6. Tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập từ năm nào? Hãy kể tên những đơn vị hành chính cấp huyện của Vĩnh Phúc hiện nay?

Quảng cáo

Câu 7. Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước, năm 2002 (%)

Khu vực

Nông, lâm,

ngư nghiệp

Công nghiệp -

xây dựng

Dịch vụ

Đông Nam Bộ

6,2

59,3

34,5

Cả nước

23,0

38,5

38,5

a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước năm 2002.

b. Nhận xét cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ năm 2002. 

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Địa Lí 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Phần I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm). Chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Vùng Đông Nam Bộ nổi bật so với cả nước với loại khoáng sản nào sau đây?

A. Nước khoáng

B. Sét cao lanh

C. Dầu mỏ

D. Than.

Câu 2. Một vấn đề bức xúc nhất hiện nay ở Đông Nam Bộ là

A. Nghèo tài nguyên

B. Dân đông

C. Ô nhiễm môi trường

D. Thu nhập thấp.

Câu 3. Đảo nào sau đây có diện tích lớn nhất nước ta

A. Bạch Long Vĩ

B. Phú Quý

C. Lí Sơn

D. Phú Quốc.

Câu 4. Bên cạnh là vựa lúa số 1 của cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long còn phát triển mạnh:

A. Thuỷ hải sản

B. Giao thông

C. Du lịch

D. Nghề rừng

Câu 5. Loại hình giao thông vận tải phát triển nhất vùng đồng bằng Sông Cửu Long là:

A. Đường bộ

B. Đường sắt

C. Đường sông

D. Đường biển.

Câu 6. Bờ biển nước ta kéo dài khoảng 3260 km từ

A. Móng Cái đến Vũng Tàu

B. Móng Cái đến Hà Tiên

C. Mũi Cà Mau đến Hà Tiên

D. Vũng Tàu đến Mũi Cà Mau.

Câu 7. Tỉnh Ninh Thuận có diện tích là bao nhiêu?

A. 3358 km2

B. 4358 km2

C. 5358 km2

D. 6358 km2

Câu 8. Tỉnh Ninh Thuận có bao nhiêu Thành phố và bao nhiêu huyện?

A. 1 TP và 5 huyện.

B. 1 TP và 6 huyện.

C. 1 TP và 7 huyện.

D. 1 TP và 4 huyện.

Phần II. Tự luận (6,0 điểm) 

Câu 1. (3,0 điểm) Vì sao phải bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo? Hãy trình bày phương hướng nhằm bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo?

Câu 2. (3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: 

Diện tích, sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2009.


Đồng bằng sông Cửu Long

Cả nước

Diện tích (nghìn ha)

3870,0

7437,2

Sản lượng (triệu tấn)

20523,2

38950,2

a. Tính tỉ lệ (%) diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước. 

b. Từ kết quả đã tính hãy vẽ biểu đồ phù hợp thể hiện diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước?

c. Từ kết quả đã tính và biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhận xét về diện tích, sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Địa Lí 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Câu 1: (2 điểm) Đồng bằng sông Cửu Long có những thế mạnh gì để phát triển ngành nuôi trồng và đánh bắt thủy sản?

Câu 2: (2 điểm) Tại sao phải phát triển tổng hợp kinh tế biển?

Câu 3: (3 điểm) Hãy nêu những điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế của Kiên Giang.

Câu 4: (3 điểm) Cho bảng số liệu: Cơ cấu kinh tế Đông Nam Bộ, năm 2002.

(Đơn vị: %)

Tổng số

Nông, lâm, ngư nghiệp

Công nghiệp – xây dựng

Dịch vụ

100

6,2

59,3

34,5

Dựa vào bảng số liệu em hãy:

a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ.

b. Qua biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét về cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Địa Lí 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng.

Câu 1: Đông Nam Bộ có diện tích 23550 km2 dân số là 10,9 triệu người. Vậy mật độ dân số là

A. 263 người/ km2

B. 463 người/ km2

C. 436 người/ km2

D.643 người/ km2

Câu 2:Đảo có diện tích lớn nhất nước ta là:

A. Phú Quốc

B. Cát Bà

C. Bạch Long Vĩ

D. Côn Đảo.

Câu 3: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long được bồi đắp bởi phù sa của những hệ thống sông nào?

A. Sông Cửu Long và sông Đà

B. Sông Cửu Long và sông Hồng

C. Sông Cửu Long và sông Đồng Nai

D. Sông Cửu Long và sông Vàm Cỏ

Câu 4: Loại hình GTVT chủ yếu của ĐB sông Cửu Long là

A. đường bộ

B. đường sắt

C. đường sông

D. đường biển

Câu 5:Tài nguyên khoáng sản biển có giá trị xuất khẩu lớn nhất của nước ta là

A. Dầu mỏ và khí tự nhiên

B. Ti tan

C. Cát thuỷ tinh

D. Muối

Câu 6. Ghép ý ở cột A với cột B cho đúng rồi điền vào cột C.

A. Các ngành

C. Nối ý

B. Tiềm năng phát triển kinh tế

1. Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản

1....

a. Có nhiều vịnh nước sâu

2. Du lịch biển đảo

2.......

b. Nguồn hải sản phong phú

3. Khai thác và chế biến khoáng sản biển

3......

c. Nhiều bãi biển đẹp

4. Giao thông, vận tải biển

4.....

d. Thềm lục địa nông, nhiều dầu khí, cát thủy tinh, ti tan...

Phần II. Tự Luận

Câu 1:

a.Vì sao phải bảo vệ tài nguyên môi trường biển- đảo.

b. Phương hướng để bảo vệ tài nguyên môi trường biển- đảo.

Câu 2:Tại sao Đồng bằng Sông Cửu Long có sản lượng thuỷ sản lớn nhất cả nước?

Câu 3: Cho bảng số liệu sau: Sản lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu và xăng dầu nhập khẩu của nước ta từ 1999 đến 2002 ( đơn vị: Triệu tấn)

Năm

1999

2000

2001

2002

Dầu thô khai thác

15,2

16,2

16,8

16,9

Dầu thô xuất khẩu

14,9

15,4

16,7

16,9

Xăng dầu nhập khẩu

7,4

8,8

9,1

10

a.Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình khai thác, xuất khẩu dầu thô và xăng dầu nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn trên.

b.Qua biểu đồ nêu nhận xét về tình hình khai thác, xuất khẩu dầu thô và xăng dầu nhập khẩu của nước ta trong giai đó.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Địa Lí 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Phần I: Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Vùng Đông Nam Bộ nổi bật so với cả nước với loại khoáng sản nào sau đây?

A. Nước khoáng

B. Sét cao lanh

C. Dầu mỏ

D. Than.

Câu 2. Một vấn đề bức xúc nhất hiện nay ở Đông Nam Bộ là

A. Nghèo tài nguyên

B. Dân đông

C. Ô nhiễm môi trường

D. Thu nhập thấp.

Câu 3. Đảo nào sau đây có diện tích lớn nhất nước ta:

A. Bạch Long Vĩ

B. Phú Quý

C. Lí Sơn

D. Phú Quốc

Câu 4. Bên cạnh là vựa lúa số 1 của cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long còn phát triển mạnh:

A. Thuỷ hải sản

B. Giao thông

C. Du lịch

D. Nghề rừng

Câu 5. Loại hình giao thông vận tải phát triển nhất vùng đồng bằng Sông Cửu Long là:

A. Đường bộ

B. Đường sắt

C. Đường sông

D. Đường biển.

Câu 6. Bờ biển nước ta kéo dài khoảng 3260 km từ:

A. Móng Cái đến Vũng Tàu

B. Móng Cái đến Hà Tiên

C. Mũi Cà Mau đến Hà Tiên

D. Vũng Tàu đến Mũi Cà Mau.

Câu 7. Tỉnh ................... có diện tích là bao nhiêu?

A. 3358 km2

B. 4358 km2

C. 5358 km2

D. 6358 km2

Câu 8. Tỉnh ................... có bao nhiêu Thành phố và bao nhiêu huyện?

A. 1 TP và 5 huyện.

B. 1 TP và 6 huyện.

C. 1 TP và 7 huyện.

D. 1 TP và 4 huyện.

Phần II. Tự luận: (6,0 điểm) 

Câu 1. (3,0điểm) Vì sao phải bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo? Hãy trình bày phương hướng nhằm bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo?

Câu 2. (3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: 

Diện tích, sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2009.      


Đồng bằng sông Cửu Long

Cả nước

Diện tích (nghìn ha)

3870,0

7437,2

Sản lượng (triệu tấn)

20523,2

38950,2

a. Tính tỉ lệ (%) diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước. 

b. Từ kết quả đã tính hãy vẽ biểu đồ phù hợp thể hiện diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước?

c. Từ kết quả đã tính và biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhận xét về diện tích, sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước?

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Địa Lí 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 9 khác:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Tuyển tập Đề thi Địa Lí lớp 9 năm học 2023-2024 học kì 1 và học kì 2 có đáp án được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Địa Lí lớp 9 và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên