Top 75 Đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 8 học kì 1, học kì 2 chọn lọc, có đáp ánĐể học tốt Toán lớp 8, phần dưới đây liệt kê Top 75 Đề thi Toán lớp 8 Học kì 1 và Học kì 2 gồm đề kiểm tra 15 phút, đề thi giữa kì, đề thi học kì chọn lọc, có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra Toán lớp 8.

Mục lục Đề kiểm tra Toán lớp 8

A/ Đề thi Toán lớp 8 theo PPCT

(mới) Bộ đề thi Toán lớp 8 (60 đề)

Top 4 Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp án

Top 4 Đề thi Học kì 1 Toán 8 có đáp án

Top 4 Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 2 có đáp án

Top 4 Đề thi Toán 8 Học kì 2 có đáp án

B/ Đề thi Toán lớp 8 theo Chương

Quảng cáo

Top 37 Đề kiểm tra Toán lớp 8 Học kì 1 có đáp án

Học kì 1: Phần Đại Số

Top 11 Đề kiểm tra Toán 8 Chương 1 Đại Số có đáp án

Top 6 Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số có đáp án

Bài kiểm tra số 1

Bài kiểm tra số 2

Top 5 Đề kiểm tra Toán 8 Chương 1 Đại Số có đáp án

Top 8 Đề kiểm tra Toán 8 Chương 2 Đại số có đáp án

Top 3 Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 2 Đại Số có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 2 Đại số có đáp án

Quảng cáo

Học kì 1: Phần Hình Học

Top 8 Đề kiểm tra Toán 8 Chương 1 Hình Học có đáp án

Top 3 Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 1 Hình Học có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 1 Hình Học có đáp án

Top 6 Đề kiểm tra Toán 8 Chương 2 Hình Học có đáp án

Top 3 Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 2 Hình Học có đáp án

Top 3 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 2 Hình Học có đáp án

Top 36 Đề kiểm tra Toán lớp 8 Học kì 2 có đáp án

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Học kì 2: Phần Đại Số

Top 10 Đề kiểm tra Toán 8 Chương 3 Đại Số có đáp án

Top 6 Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 3 Đại Số có đáp án

Bài kiểm tra số 1

Bài kiểm tra số 2

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 3 Đại Số có đáp án

Top 8 Đề kiểm tra Toán 8 Chương 4 Đại Số có đáp án

Top 3 Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 4 Đại Số có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 4 Đại Số có đáp án

Học kì 2: Phần Hình Học

Top 9 Đề kiểm tra Toán 8 Chương 3 Hình Học có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 3 Hình Học có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 3 Hình Học có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra Toán 8 Chương 4 Hình Học có đáp án

Top 2 Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 4 Hình Học có đáp án

Top 3 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 4 Hình Học có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số

Bài 1: (3 điểm) Làm tính chia: (10x – 3x2 + x4 – 6): (x2 – 2x + 3)

Bài 2: (4 điểm) Tìm m để đa thức A(x) = 3x2 + mx + 27 chia cho đa thức B(x) = x + 5 có dư bằng 2.

Bài 3: (3 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

(8x3 – 4x2) : (2x2) – (4x2 – 3x ) : x + 2x, với x = -1

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1: (3 điểm)

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Bài 2: (4 điểm)

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

A(x) chia cho B(x) có số dư bằng 2 nên 102 – 5m = 2 ⇒ -5m = 100

⇒ m = 20

Bài 3

(8x3 – 4x2) : (2x2) – (4x2 – 3x ) : x + 2x

= 4x – 2 – (4x – 3) + 2x = 4x – 2 – 4x + 3 + 2x = 2x + 1

Thay x = -1, ta được: 2.(-1) + 1 = -1

Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau sao cho thích hợp:

a) (2x + 3y)2 = 4x2 + … + 9y2

b) x2 – 9y2 = (x + …)(x – …)

c) (2x – 1)(4x2 + 2x + 1) = … – 1

d) 8x3 + 27 = (… + 3)(4x2 – 6x + 9)

Câu 2: Biết 2x(9x – 4) – 3x(6x – 7) = 26. Giá trị của x là:

A. –2      B. 2      C. -26/29       D. 26/29

Câu 3: Cho a và b là hai số tự nhiên. Biết a chia cho 3 dư 2 và b chia cho 3 dư 1. Tích a.b chia cho 3 có số dư là:

A. –1      B. 0      C. 1      D. 2

Câu 4: Chọn kết quả đúng:

Giá trị của biểu thức x2 – xy + x tại x = 100 và y = 11 là:

A. 990       B. 9900       C. 9000       D. 1100

Câu 5: Kết quả của phép chia 20a2b2c2 : 4ab2c là:

A. 5ac2       B. 5abc2       C. 20ac2       D. 5abc

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: ( 2điểm) Thực hiện các phép tính:

a) A = (2x + 3)(4x2 – 6x + 9) – 2(4x3 – 1)

b) B = (x – 1)3 – 4x(x + 1)( x – 1) + 3(x – 1)(x2 + x + 1)

c) C = (x – y)3 : (y – x)2

d) D = (5x3 + 14x2 + 12x + 8) : (x + 2)

Bài 2: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 – y2 – 2y – 1

b) x3 – x2 – 5x + 125

Bài 3: (2 điểm) Tìm x biết:

a) x3 – 0,16x = 0

b) 2(x + 3) – x2 – 3x = 0

Bài 4: (1 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức A = 4x – x2

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: a) 12xy       b) 3y       c) 8x3       d) 2x

Câu 2: B

Câu 3: D

Câu 4: C

Câu 5: A

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: ( 2điểm) Thực hiện các phép tính:

a) A =(8x3 + 27) – 2(4x3 – 1) = 8x3 + 27 – 8x3 + 2 = 29

b)B = x3 – 3x2 + 3x – 1 – 4x(x2 – 1) + 3(x2 – 1)

= x3 – 3x2 + 3x – 1 – 4x3 + 4 + 3x2 – 3 = -3x2 + 7x – 4

c) C = (x – y)3 : (y – x)2 = (x - y)3 : (x - y)2 = x – y

d)

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Vậy (5x3 + 14x2 + 12x + 8):(x + 2) = 5x2 + 4x + 4

Bài 2: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 – y2 – 2y – 1 = x2 - (y2 + 2y + 1)

= x2 - (y + 1)2

= (x + y + 1)(x - y - 1)

b) x3 – x2 – 5x + 125

= (x3 + 125) - (x2 + 5x)

= (x + 5)(x2 - 5x + 25) - x(x + 5)

= (x + 5)(x2 - 5x + 25 - x)

= (x + 5)(x2 - 6x + 25)

Bài 3: (2 điểm) Tìm x biết:

a) x3 – 0,16x = 0

⇔ x(x2 - 0,16) = 0

⇔ x(x - 0,4)(x + 0,4) = 0

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Vậy x = 0; x = -0,4; x = 0,4

b) 2(x + 3) – x2 – 3x = 0

⇔ 2(x + 3) - x(x + 3) = 0

⇔ (x + 3)(2 - x) = 0

⇔ x = -3 hoặc x = 2

Vậy: x = -3; x = 2

Bài 4: (1 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức A = 4x – x2

Ta có: A = 4x - x2 = -(x2 - 4x) = -[(x2 - 4x + 4) - 4]

= -[(x - 2)2 - 4] = -(x - 2)2 + 4 ≤ 4

Vậy giá trị lớn nhất của A bằng 4 khi x - 2 = 0 hay x = 2.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Toán 8 học kì 1 và học kì 2 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sgk Toán 8: Đại số và Hình học và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.