Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 3 Đại Số có đáp án, cực hayTop 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 3 Đại Số có đáp án, cực hay

Để học tốt Toán lớp 8, phần dưới đây liệt kê Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 3 Đại Số có đáp án, cực hay. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra Toán lớp 8.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 3 Đại Số (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. (3/4) - 2x = 0       C. 0x + 3 = 0

B. 2x + 5y = 0       D. (2/3x) + 4 = 0

Câu 2: Số nghiệm của phương trình x2 - x = 0 là:

A. Một       B. Hai       C. Vô nghiệm       D. Vô số nghiệm

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S. Điền vào chỗ chấm:

a) Phương trình 2x + 5 = 11 và phương trình 7x - 2 = 19 là hai phương trình tương đương. ....

b) Phương trình 3x - 9 = 0 và x2 - 9 = 0 là hai phương trình tương đương. ....

c) Phương trình 0x + 2 = x + 2 - x có tập nghiệm là S = {2} ....

d) Phương trình (2x - 3)(3x + 1) = 0 có tập nghiệm là S = {3/2; -1/3} ....

Quảng cáo

Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

A. x ≠ ±1       B. x ≠ 1       C. x ≠ -1       D. x ∈ R

Câu 5: Tập nghiệm của phương trình: Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: (4 điểm) Giải các phương trình sau:

a) 5 - 7x = 12 + 4x

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Bài 2: (2 điểm) Một người đi xe máy từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 30 km/h. Cùng lúc đó, một người khác đi ô tô từ tỉnh B về tỉnh A với vận tốc 45 km/h. Hỏi sau mấy giờ hai người gặp nhau? Biết rằng quãng đường AB dài 110 km.

Bài 3: (1 điểm) Giải phương trình:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3:

Quảng cáo

a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

Câu 4: C

Câu 5: D

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1:(4 điểm)

a) 5 - 7x = 12 + 4x

⇔ -7x - 4x = 12 - 5

⇔ -11x = 7

⇔ x = -7/11

Vậy: S = {-7/11}

b)

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

⇔ 18x - (4 + 3x) = 30x - 2

⇔ 15x = -2

⇔ x = (-2)/15

Vậy phương trình có nghiệm x=(-2)/15

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

⇒ 3(5 - 4x)(x + 1) = (6x + 5)(1 - 2x)

⇔15x + 15 - 12x2 - 12x = 6x - 12x2 + 5 - 10x

⇔7x = -10

⇔x = (-10)/7

Vậy phương trình có nghiệm x = (-10)/7

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

⇒ x2 + 4x + 4 = x2 + 5x + 4 + x2

⇔ x2 + x = 0

⇔x(x + 1) = 0

⇔x = 0 hoặc x = -1

Đối chiếu với ĐKXĐ, phương trình có nghiệm x = -1

Bài 2

Gọi thời gian hai người đi đến lúc gặp nhau là x ( giờ)

Quãng đường người đi xe máy đi được là 30x (km)

Quãng đường người đi ô tô đi được là 45x (km)

Theo bài ra, quãng đường AB dài 110 km nên ta có phương trình

30x + 45x = 110

⇔ 75x = 110

⇔ x = 22/15

Vậy sau 22/15 h thì 2 xe gặp nhau

Bài 3:(1 điểm)

x2 + 1/x2 = 2

ĐKXĐ x ≠ 0

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

⇔t2 = 4 ⇔ t = ±2

Với t = 2, ta có phương trình

x + 1/x = 2 ⇒ x2-2x + 1 = 0

⇔(x - 1)2 = 0 ⇔ x = 1

Với t = - 2, ta có phương trình

x + 1/x = -2 ⇒ x2 + 2x + 1 = 0

⇔(x + 1)2 = 0 ⇔ x = -1

Đối chiếu với ĐKXĐ thì 2 nghiệm trên đều thỏa mãn.

Vậy tập nghiệm của phương trình là: S = {1; -1}

    

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 3 Đại Số (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Giá trị x = 2 là nghiệm của phương trình:

A. 2x + 1 = 3x - 9       C. 4 - x = 5 - 2x

B. 3x - 1 = 2x + 1       D. 7x - 3 = 4x - 6

Câu 2: Tập nghiệm của phương trình 1 - x = 6(x + 4) là:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Câu 3: Chọn câu có khẳng định đúng.

Các cặp phương trình sau đây, cặp nào tương đương với nhau.

A. 3(2x + 5) = 0 và 5(5x + 2) = 0

B. 5(2x - 3) = 0 và x(2x + 3) = 0

C. x2 + 1 = 0 và x2 - 1 = 0

D. 3(4x + 3) = 0 và 5(4x + 3) = 0

Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Câu 5: Tập nghiệm của phương trình

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Câu 6: Tập nghiệm của phương trình

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Chứng tỏ hai phương trình sau tương đương:

3x - 5 = 2(x - 2) và 8 - x = 3x + 4

Bài 2: (3 điểm) Giải các phương trình sau:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Bài 3: (2 điểm) Một ca nô chạy xuôi dòng sông một quãng đường 9km, sau đó quay ngược trở lại đến một địa điểm cách nơi xuất phát 1km thì dừng lại. Biết thời gian đi xuôi dòng ít hơn thời gian ngược dòng là 15 phút và vận tốc của dòng nước là 2km/h. Tính vận tốc của ca nô khi nước đứng yên?

Bài 4: (1 điểm) Giải phương trình

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: B

Câu 2: B

Câu 3: D

Câu 4: C

Câu 5: A

Câu 6: B

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: (1 điểm)

Ta có:

3x - 5 = 2(x - 2) ⇔ 3x - 5 = 2x - 4

⇔ 3x - 2x = -4 + 5

⇔ x = 1 (1)

8 - x = 3x + 4 ⇔ -x - 3x = 4 - 8

⇔ -4x = -4 ⇔ x = 1 (2)

Từ (1) và (2) suy ra hai phương trình đã cho có cùng tập nghiệm S = {1} nên chúng tương đương.

Bài 2: (3 điểm)

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

⇔ 4x - 10 = 2 - x

⇔ 4x + x = 2 + 10 ⇔ 5x = 12 ⇔ x = 12/5

Vậy: S = {12/5}

b) (3x + 1) = (3x + 1)2

⇔ (3x + 1)2 - (3x + 1) = 0

⇔ (3x + 1)[(3x + 1) - 1] = 0

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

ĐKXĐ:x ≠ 1

Quy đồng mẫu hai vế của phương trình ta được:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Khử mẫu hai vế, ta được:

(2x + 3)(x - 1) + 2(x2 + x + 1) = 4x2 - 1

⇔ 2x2 + x - 3 + 2x2 + 2x + 2 = 4x2 - 1

⇔ 3x - 1 = -1

⇔ 3x = 0 ⇔ x = 0 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy: S = {0}

Bài 3 (2 điểm)

15 phút = (1/4)giờ

Gọi vận tốc của ca nô khi nước đứng yên là x (km/h). Điều kiện x > 2

Vận tốc ca nô khi xuôi dòng là x + 2 (km/h)

Vận tốc ca nô khi ngược dòng là x – 2 (km/h)

Thời gian ca nô khi xuôi dòng là:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Thời gian ca nô khi ngược dòng là:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Ta có phương trình:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Quy đồng mẫu hai vế:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Suy ra:

32x + 64 - 36x + 72 = x2 - 4

⇔ -4x + 136 = x2 - 4

⇔ x2 + 4x - 140 = 0

⇔ (x2 + 4x + 4) - 144 = 0

⇔ (x + 2)2 - 122 = 0

⇔ (x + 14)(x - 10) = 0

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Giá trị x = -14 không thỏa mãn điều kiện

Giá trị x = 10 thỏa mãn điều kiện

Vậy vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là 10km/h

Bài 4 (1 điểm)

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

    

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tổng hợp Bộ đề thi Toán lớp 8 năm học 2021 - 2022 học kì 1 và học kì 2 có đáp án của chúng tôi được biên soạn và sưu tầm từ đề thi môn Toán của các trường THCS trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-8-hoc-ki-2-chuong-3-dai-so.jsp