Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 3 Hình Học có đáp án, cực hayTop 5 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 3 Hình Học có đáp án, cực hay

Để học tốt Toán lớp 8, phần dưới đây liệt kê Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 3 Hình Học có đáp án, cực hay. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra Toán lớp 8.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 3 Hình Học (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Gọi M là điểm nằm trên đoạn tẳng AB sao cho

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Câu 2: Cho biết AB/CD = 5/4 và CD = 20cm. Độ dài đoạn AB là:

A. 15cm       B. 20cm       C. 25cm       D. 30cm

Câu 3: Chọn đúng (Đ), sai (S) điền vào chỗ chấm.

a) Nếu hai tam giác cân có các góc ở đỉnh bằng nhau thì đồng dạng với nhau. ...

b) Nếu ΔABC ∼ ΔDEF với tỉ số đồng dạng là 1/2 và ΔDEF ∼ ΔMNP với tỉ số đồng dạng là 4/3 thì ΔMNP ∼ ΔABC với tỉ số đồng dạng là 2/3 ....

c) Trên cạnh AB, AC của ΔABC lấy 2 điểm I và K sao cho AI/AB = AK/BC thì IK // BC....

d) Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau....

Quảng cáo

Câu 4: Cho tam giác ABC có các cạnh AB = 4cm; AC = 5cm và AD là đường phân giác. Tỉ số diện tích của ΔABD và diện tích của ΔACD bằng:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Câu 5: Cho hình vẽ bên, biết AB // DE. Độ dài của đoạn thẳng BC là:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

A. 1,5       B. 1,75       C. 1,85       D. 2,15

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: (2điểm) Cho tam giác ABC (AB < AC), tia phân giác của góc A cắt BC ở K. Qua trung điểm M của BC kẻ một tia song song với AK cắt đường thẳng AB ở D, cắt AC ở E. Chứng minh BD = CE

Bài 2: (1 điểm) Cho ΔABC ∼ ΔMNP theo tỉ số k = 1/2 . Tính biết SABC = 6cm2.

Bài 3: (4 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD, kẻ AH vuông góc với đường chéo BD

a) Chứng minh ΔAHD và ΔDCB đồng dạng và BC2 = DH.DB

b) Gọi S là trung điểm của BH, R là trung điểm của AH.

Chứng minh SH.BD = SR.DC

c) Gọi T là trung điểm của DC. Chứng minh tứ giác DRST là hình bình hành

d) Tính góc AST

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: B

Câu 2: C

Quảng cáo

Câu 3: a) Đ b)S c) Đ d) S

Câu 4: A

Câu 5: B

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Ta có :

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Mặt khác : ∠D1 = ∠A1 (đồng vị)

∠E1 = ∠A2 (so le trong)

∠A1 = ∠A2 (gt)

⇒ ∠D1 = ∠E1

Do đó ΔADE cân tại A ⇒ AD = AE (2)

Từ (1) và (2) ⇒ BD = CE

Bài 2 Do tỉ số diện tích bằng bình phương tỉ số đồng dạng nên ta có:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Bài 3

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

a) Hai tam giác vuông AHD và BDC có ∠ADH = ∠CBD (SLT)

⇒ ΔAHD ∼ ΔDCB (g.g)

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

b) Ta có S, R là trung điểm của HB và AH nên SR là đường trung bình của ΔABH ⇒ SR // AB

⇒ ∠HSR = ∠HBA (đồng vị)

Mà ∠HBA = ∠D1

⇒ HSR = ∠D1

Do đó ΔSHR ∼ ΔDCB (g.g)

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

c) Ta có SR // AB và SR = AB/2 (cmt), TD = CD/2

mà AB = CD và AB // CD (gt)

⇒ SR // DT và SR = DT

Do đó Tứ giác DRST là hình bình hành

d) Ta có SR // AB mà AB ⊥ AD (gt) ⇒ SR ⊥ AD, lại có AH ⊥ SD (gt)

⇒ R là trực tâm của ΔSAD ⇒ DR là đường cao thứ ba nên DR ⊥ SA

Mà DR // ST (DRST là hình bình hành) ⇒ ST ⊥ SA

Vậy ∠AST = 90o

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 3 Hình Học (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Gọi M là điểm nằm trên đoạn thẳng PQ sao cho

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Câu 2: Cho ΔABC, một đường thẳng a song song với BC cắt AB, AC theo thứ tự tại M và N. Khi đó:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Câu 3: Cho ΔABC và ΔMNP đồng dạng với nhau theo tỉ số đồng dạng k = 3/2 . Chu vi tam giác ABC bằng 36cm. Chu vi tam giác MNP là:

A. 24cm      B. 54cm      C. 18cm      D. 12cm

Câu 4: Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi O là giao điểm hai đường chéo AC và BD. Đường thẳng qua O và song song với hai đáy cắt AD tại E. Biết AB = 4cm, CD = 6cm. Tỉ số đồng dạng của hai tam giác AOE và ACD là:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài 4cm và 9cm. Diện tích tam giác vuông đó là:

A. 39cm2      B. 36cm2      C. 18cm2      D. 27cm2

Câu 6: Cho hình bình hành ABCD, biết AB = 10cm; BC = 6cm. Trên cạnh AB lấy E sao cho AE = 8cm. Đường thẳng DE cắt BC tại F. Độ dài BF là:

A. 1cm      B. 1,5cm      C. 1,25cm      D. 1,75cm

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: Cho tam giác ABC, phân giác BD. Đường trung trực của BD cắt đường thẳng AC tại E.

a) Chứng minh ΔBED cân

b) Chứng minh ΔEAB và ΔEBC đồng dạng

c) Tính độ dài ED biết AD = 4cm, DC = 5cm

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A có ∠B = 2∠C, đường cao AD.

a) Chứng tỏ ΔADB và ΔCAB đồng dạng

b) Kẻ tia phân giác của góc ABC cắt AD tại F và AC tại E

Chứng tỏ AB2 = AE.AC

c) Chứng tỏ Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

d) Biết AB = 2BD. Chứng tỏ diện tích tam giác ABC bằng ba lần diện tích tam giác BFC.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: C

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: A

Câu 6: B

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

a) Do EH là đường trung trực của BD nên ΔBED có đường cao EH đồng thời là đường trung tuyến.

∠ ΔBED cân tại E.

b)Ta có: ∠EBD = ∠EDB (ΔBED cân)

mà ∠B1 = ∠B2 (gt)

và ∠EBC = ∠EBD + ∠B2

∠EAB = ∠EDB + ∠B1 (góc ngoài ΔABD)

Do đó: ∠EAB = ∠EBC (1)

Xét ΔEAB và ΔEBC có

∠E chung

∠EAB = ∠EBC (cmt)

∠ ΔEAB ∼ ΔEBC (g.g)

c)Ta có ΔEAB ∼ ΔEBC (cmt)

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

∠ 5EB = 4EC ∠ 5EB = 4(EB + DC) vì EB = ED

∠ 5EB = 4(EB + 5) ∠ EB = 20 (cm)

Bài 2

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

a) ΔADB và ΔABC vuông có ∠B chung ∠ ΔADB ∼ ΔCAB (g.g)

b) Vì ∠B = 2∠C (gt) ∠ ∠B1 = ∠B2 = ∠C

Do đó hai tam giác vuông ABE và ACB đồng dạng (g.g)

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

c) Ta có ΔADB ∼ ΔCAB (cmt)

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Theo tính chất đường phân giác ta có :

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

d) Ta có AB = 2BD (gt)

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tổng hợp Bộ đề thi Toán lớp 8 năm học 2021 - 2022 học kì 1 và học kì 2 có đáp án của chúng tôi được biên soạn và sưu tầm từ đề thi môn Toán của các trường THCS trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-8-hoc-ki-2-chuong-3-hinh-hoc.jsp