Đề thi Toán lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận (19 đề)

Đề thi Toán lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận (19 đề)

Tuyển chọn 19 Đề thi Toán lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2021 - 2022 có ma trận chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán lớp 8 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán lớp 8.

Tải xuống

Đề thi Toán lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận (19 đề)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 8 – NĂM HỌC 2020 – 2021

(MA TRẬN 1)

        Cấp độ

Tên 

Chủ đề 


Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL


1. Nhân đơn, đa thức. Những  HĐT đáng nhớ

- Nhận biết hằng đẳng thức đáng nhớ.

Hiểu hằng đẳng thức để khai triển, rút gọn, tính giá trị của biểu thức.
Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %

2(C1,2)

0,5 2(C13,14))

0,5 


1/2(C17a)

12

20%

2. Phân tích đa thức thành nhân tử

Nhận biết các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử


Hiểu được cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Vận dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử vào rút gọn biểu thức.


Số câu 

Số điểm     

Tỉ lệ %

2(C3,4)

0,5 


1/2(C17b)

11(C20)

0,5


2,5

25%

3. Chia đa thức cho đơn thức

Nhận biết phép  chia đa, đơn thức cho đơn thức  


Hiểu được cách chia một đa thức cho một đơn thức. 
Số câu 

Số điểm 

 Tỉ lệ %


2 (C5,6)

0,5
1 (C18)

11,5

15%

4.Tứ giác, các tứ giác đặc biệt (Hình thang,  hình bình hành, hình chữ nhật..)

-Nhận biết được tổng số đo các góc của một tứ giác.

-Nhận biết một tứ giác là hình thang, hình thang cân, hình thoi.

Vẽ được hình, vận dụng được định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết( đối với từng loại hình này) để giải các bài toán chứng minh.

Chứng minh một tứ giác là hình chữ nhật Số câu 

Số điểm 

 Tỉ lệ %

4(C7,8,9,10)

1

1/2(C19b)

11/2(C19a)

1,5
5

3,5

35%

5.Đường trung bình của tam giác, hình thang. 

Nhận biết đường trung bình của tam giác, hình thang.

Hiểu đựợc cách tính độ dài đường trung bình của một hình thang, tam giác.
Số câu 

Số điểm 

 Tỉ lệ %

2 (C11,12)

0,5 


2 (C15,16)

0,5
4

1

10%

Số câu 

Số điểm 

 Tỉ lệ %

12

3

30%


4

1

10%

2

3

30%


1

2,5

25%


1

0,5

5%

20

10

100%


(MA TRẬN 2)

Chủ đề 

Mức độ


Nhận biết 

Thông hiểu 

Vận dụng 

Vận dụng cao

I. Đại số

1. Nhân đa thức 

1 câu (0,75 điểm) 

1 câu (0,75 điểm) :
Tìm x, thu gọn... 

1 câu (0,5 điểm)


2. Các hằng đẳng thức đáng nhớ 


1 câu (0.5điểm) 

1 câu (1điểm)

1 câu (0,5 điểm)

3. Phân tích đa thức thành nhân tử 

1 câu (0,75 điểm) 

1 câu (0,75 điểm)4. Chia đa thức. 

2 câu (1,5 điểm)
II. Hình học

Tứ giác 

1 câu (1 điểm) 

1 câu (1 điểm) 

1 câu (1 điểm)


Tổng số điểm 

4,0 điểm 

3,0 điểm 

2,5 điểm 

0,5 điểm 


Đề thi Toán lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận (19 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1: ( 2 điểm)Phân tích đa thức thành nhân tử

a)  xy + xz + 3y + 3z

b) x2 + 2x - 3

Bài 2 : (2 điểm) Cho A = [(3x - 2)(x + 1) - (2x + 5)(x2 - 1)]:(x + 1)

Tính giá trị của A khi x = Đề thi Toán lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận Đề 1

Bài 3 : (2 điểm) Tìm x 

a) 6x2 – (2x – 3)(3x + 2) = 1

b) (x+1)3– (x – 1)( x2+ x + 1) – 2 = 0

Bài 4 : (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, lấy điểm M thuộc cạnh huyền BC (M không trung B và C). Gọi D và E theo thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ M đến AB, AC

a) Tứ giác AEMD là hình gì?

b) Gọi P là điểm đối xứng của M qua D, K là điểm đối xứng của của M qua E và I là trung điểm của DE. Chứng minh P đối xứng với K qua A

c) Khi M chuyển động trên đoạn BC thì I chuyển động trên đường nào ?

Bài 5 : (0,5 điểm): cho x,y  Z chứng minh rằng :

N = (x – y)(x – 2y)(x – 3y)(x – 4y) + y4 là số chính phương.


-------------HẾT-----------

Đề thi Toán lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận (19 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:

a) 3x 2 (2x 2 − 5x − 4)                       b) (x + 1)2 + ( x − 2 )(x + 3 ) − 4x

Bài 2: (2,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) 7x 2 +14xy                       b) 3 (x + 4 ) − x 2 − 4x

c ) x 2 − 2xy + y 2 − z2                       d) x 2 − 2x −15

Bài 3. (2,0 điểm) Tìm x:

a)7x 2 + 2x = 0                       b) x (x + 4 ) − x 2 − 6x =10

c) x (x − 1) + 2x − 2 = 0                       d) (3x − 1)2 − ( x + 5 )2 = 0

Bài 4. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn và AB < AC. Các đường cao BE, CF cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của MH lấy điểm K sao cho HM = MK.

a,Chứng minh: Tứ giác BHCK là hình bình hành.

b.Chứng minh BK ⊥ AB và CK ⊥ AC

c.Gọi I là điểm đối xứng với H qua BC. Chứng minh: Tứ giác BIKC là hình thang cân

d.BK cắt HI tại G. Tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì đề tứ giác GHCK là hình thang cân.

Bài 5 (0,5 điểm ) Chứng minh rằng A= n3 + (n+1)3 + (n+2)39 với mọi n ∈ N*

=====HẾT====

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I.   TRẮC NGHIỆM

Chọn câu trả lời đúng bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1 : Với giá trị nào của a thì biểu thức 16x2+ 24x + a viết được dưới dạng bình phương của một tổng ?

A. a = 1               B. a = 9               C. a = 16               D. a = 25

Câu 2 : Phân tích đa thức 4x2 - 9y2 + 4x – 6y thành nhân tử ta được :

A. (2x - 3y)(2x + 3y – 2)                       B. (2x + 3y)(2x - 3y – 2)

C. (2x - 3y)(2x + 3y + 2)                       D .(2x + 3y)(2x - 3y + 2)

Câu 3 : Cho hình thang ABCD (AB // CD), các tia phân giác của góc A và B cắt nhau tại điểm E trên cạnh CD . Ta có

A. AB = CD + BC                       B . AB = DC + AD 

C. DC = AD + BC                       D. DC = AB – BC

Bài 2 : Các khẳng định sau đúng hay sai ?

a) Hai điểm đối xứng với nhau qua điểm O khi điểm O cách đều 2 đầu đoạn thẳng nối 2 điểm đó.

b) Tứ giác có 2 cạnh đối bằng nhau là hình bình hành

c) Đơn thức A thỏa mãn Đề thi Toán lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận Đề 3

II.   Tự luận (8,5 điểm)

Bài 1 : (1,5 điểm) . Cho biểu thức : A =(x-2)3 – x2(x – 4) + 8

B = ( x2– 6x + 9):(x – 3) – x(x + 7) – 9

a. Thu gọn biểu thức A và B với x≠3

b. Tính giá trị của biểu thức A tại x = -1

c. Biết C = A + B. Chứng minh C luôn âm với mọi giá trị của x ≠ 3

Bài 2 : (1,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2(x – y) + 2x – 2y

b) (5x – 2y)(5x + 2y) + 4y - 1

c) x2(xy + 1) + 2y – x – 3xy

Bài 3 : (1,5 điểm) Tìm x biết:

a, x2(2x-3) - 2(3-2x) = 0

b. (x + Đề thi Toán lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận Đề 3)2 - (x+ Đề thi Toán lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận Đề 3)(x+6) =8

c. (x2+2x)2 - 2x2-4x =3

Bài 4 : (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm E, trên tia đối của tia CA lấy điểm F sao cho BE = CF . Vẽ hình bình hành BEFD. Gọi I là giao điểm của EF và BC. Qua E kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt BI tại K.

a)Chứng minh rằng : Tứ giác EKFC là hình bình hành

b) Qua I kẻ đường thẳng vuông góc với AF cắt BD tại M. CMR : AI = BM

c) CMR : C đối xứng với D qua MF

d) Tìm vị trí của E trên AB để A, I, D thẳng hàng.

Bài 5 :(0,5 điểm)Cho x, y, z là các số thực khác 0 thỏa mãn x + y + z = 3 và x2 + y2 + z2 = 9

    Tính giá trị biểu thức P = Đề thi Toán lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận Đề 3

=====HẾT====

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Bài 1: Làm tính nhân:

a, 2x(2xy – 5x2 + 4)

b) ( 2x2+ 5x2y - 3xy)Đề thi Toán lớp 8 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận Đề 4

Bài 2 : (1,5đ) Tìm x,y biết:

a)  x2  – 16x = 0

b) 9 x2+ 6x + 4y2 – 8y +5 = 0

Bài 3 :(2đ) Phân tích đa thức thành nhân tử :

a, x2-2xy + x- 2y                                          c) x2 -5x +6

b. x2 - y2 + 2x2 +2xy                                    d) x5 + x+ 1

Bài 4 : (1 đ) Cho A = 3x3 -2x2 + ax - a – 5 và B = x  2. Tìm a để A⋮B

Bài 5 : ( 3,5đ)

Cho hình chữ nhật MNPQ. Gọi A là chân đường vuông góc hạ từ P đến NQ. Gọi B;C; D lần lượt là trung điểm của PA; AQ; MN.

a, Chứng minh rằng : BC//MN

b,Chứng minh rằng tứ giác CDNB là hình bình hành

c. Gọi E là giao điểm của NB và PC, gọi F là chân đường vuông góc hạ từ D đến NB. Chứng minh rằng tứ giác FDCE là hình chữ nhật

d,Hạ CG vuông góc với MN tại G; BC cắt NP tại H, chứng minh rằng DB cắt GH tại trung điểm mỗi đường.

Bài 6 : (0,5đ) Cho x,y là hai số thực thỏa mãn x2+ y2– 4x + 3 = 0 Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của M = x2+ y2

=====HẾT====

..........................

..........................

..........................

Tải xuống để xem đề thi Toán lớp 8 Giữa học kì 1 năm học 2021 - 2022 đầy đủ!

Tải xuống

Xem thêm bộ đề thi Toán lớp 8 năm học 2021 - 2022 chọn lọc khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi các môn học lớp 8 năm học 2021 - 2022 Học kì 1, Học kì 2 của chúng tôi được biên soạn và sưu tầm từ đề thi khối lớp 8 của các trường THCS trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.