Bộ đề thi Toán lớp 8 Học kì 1, Học kì 2 năm 2021 - 2022 chọn lọcBộ đề thi Toán lớp 8 Học kì 1, Học kì 2 năm 2021 - 2022 chọn lọc

Phần dưới đây là Bộ 60 Đề thi Toán lớp 8 chọn lọc được sưu tầm từ các trường THCS trên cả nước gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì 1, học kì 2. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp Thầy / Cô giáo có thêm tài liệu hướng dẫn học sinh ôn luyện & từ đó đạt kết quả cao trong các bài thi Toán 8.

Tải xuống

Bộ đề thi Toán lớp 8 Học kì 1, Học kì 2 năm 2021 - 2022 chọn lọc
Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Toán 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 : (2 điểm) Rút gọn các biểu thức:

Bộ Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Bài 2 : (2,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

Bộ Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Bài 3 : (2 điểm) Tìm x, biết:

Bộ Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Bài 4 : (3 điểm) Cho hình bình hành ABCD. Trên đường chéo BD lấy 2 điểm M và N sao cho Bộ Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

a) Chứng minh rằng: ΔAMB = ΔCND

b) AC cắt BD tại O. Chứng minh tứ giác AMCN là hình bình hành.

c) AM cắt BC tại I. Chứng minh: AM = 2MI

d) CN cắt AD tại K. Chứng minh: I và K đối xứng với nhau qua O

Bài 5 : (1 điểm)

a) Tìm GTLN của biểu thức: A = 5 + 2xy + 14y - x2 - 5y2 - 2x

b) Tìm tất cả số nguyên dương n sao cho B = 2n + 3n + 4n là số chính phương.

Bộ đề thi Toán lớp 8 Học kì 1, Học kì 2 năm 2021 - 2022 chọn lọc

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Toán 8

Thời gian làm bài: 90 phút

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm):

Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án trả lời đúng

Câu 1 : Kết quả của phép tính Bộ Đề thi Toán lớp 8 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) bằng:

Bộ Đề thi Toán lớp 8 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 2 : Kết quả của phép tính Bộ Đề thi Toán lớp 8 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) là:

Bộ Đề thi Toán lớp 8 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 3 : Cho ΔABC vuông tại A có AB = 4cm, BC = 5cm . Diện tích ΔABC bằng:

A. 62

B. 102

C. 122

D. 202

Câu 4 : Hình bình hành ABCD có góc A bằng 2 lần góc B . Số đo góc D là:

A. 60o

B. 120o

C. 30o

D. 45o

I. TỰ LUẬN (8 điểm):

Bài 1 (1,5 điểm) : Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

Bộ Đề thi Toán lớp 8 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Bài 2 (1,5 điểm) :

a) Tìm x , biết: Bộ Đề thi Toán lớp 8 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

b) Thực hiện phép tính: Bộ Đề thi Toán lớp 8 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Bài 3 (1,5 điểm) :

a) Tính nhanh giá trị của biểu thức 552 + 452 + 90.55 ;

b) Làm tính chia: (2x2y2 - 12xy3 + 6x2y) : 2xy

c) Tìm số a để đa thức P = 42 - 7x + a chia hết cho đa thức Q = x - 1 ;

Bài 4 (3,0 điểm) : Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Gọi D là điểm đối xứng với H qua AB ,E là điểm đối xứng với H qua AC . Gọi I là giao điểm của AB và DH , K là giao điểm của AC và EH .

a) Tứ giác AIHK là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh ba điểm D,A,E thẳng hàng;

c) Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh AM ⊥ IK .

Bài 5 (0,5 điểm) :

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : Bộ Đề thi Toán lớp 8 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Bộ đề thi Toán lớp 8 Học kì 1, Học kì 2 năm 2021 - 2022 chọn lọc

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: Toán 8

Thời gian làm bài: 90 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (1,5 điểm). Chọn đáp án đúng

Câu 1 : Trong các phương trình sau đâu là phương trình bậc nhất một ẩn:

Bộ Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 2 : Điều kiện xã định của phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) là:

Bộ Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 3 : Phương trình 2x2 - 2x = 0 có tập nghiệm là:

A. S = {0}

B. S = {0;1}

C. S = {-1;0}

D. S = {1}

Câu 4 : Phương trình 2y + m = y -1 nhận y = 3 là nghiệm khi m bằng:

A. 3

B. 4

C. – 4

D. 8

Câu 5 : Biết AD là tia phân giác góc A của ΔABC (D ∈ BC) và AB = 5cm; AC = 10cm; DC = 2cm Khi đó độ dài DB bằng

A. 1cm

B. 2cm

C. 3cm

D. 4cm

Câu 6 : Hai đường chéo của một hình thoi có độ dài là a và b thì diện tích của hình thoi là:

Bộ Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,5 điểm)

Bài 1 (2,5 điểm) : Giải phương trình

Bộ Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Bài 2 (2,5 điểm) : Cho biểu thức Bộ Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm x nguyên để P có giá trị nguyên

Bài 3 (2 điểm) : Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30km/h. Khi đến B người đó nghỉ 10 phút rồi quay trở về A với vận tốc 35km/h. Tính quãng đường AB biết thời gian cả đi, về và nghỉ là 6 giờ 40 phút?

Bài 4 (3,5 điểm) : Cho ΔABC có Bộ Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề), AB = 30cm , AC = 40cm đường cao AH; BD là phân giác của Bộ Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) ; I là giao điểm của AH và BD.

a) Chứng minnh ΔABC đồng dạng với

b) Tính BD, DC

c) Chứng minh BD.IH = BI.AD và AI = AD

d) Chứng minh Bộ Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Bài 5 (0,5 điểm) : Giải phương trình x(4x - 1)2 (2x - 1) = 9

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: Toán 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2,0 điểm) :

1) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 5(x - y) - y(x - y)

b) x2 - 6x - y2 = 9

2) Cho m > n . Chứng tỏ rằng 2012m - 2013 > 2012n - 2013 .

Bài 2 (3,0 điểm) :

1) Giải các phương trình sau:

Bộ Đề thi Toán lớp 8 Học kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

2) Giải bất phương trình: Bộ Đề thi Toán lớp 8 Học kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Bài 3 (1,5 điểm) :

Năm nay, tuổi bố gấp 10 lần tuổi Nam. Bố Nam tính rằng sau 24 năm nữa tuổi bố chỉ còn gấp 2 lần tuổi Nam. Hỏi năm nay Nam bao nhiêu tuổi ?

Bài 4 (3,0 điểm) : Cho tam giác ABC có AD là đường phân giác xuất phát từ đỉnh A. Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của B và C trên đường thẳng AD. Chứng minh rằng:

1) Tam giác ABE đồng dạng với tam giác ACF.

2) DE . CD = DF . BD

3) Biết Bộ Đề thi Toán lớp 8 Học kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) và diện tích tam giác BED bằng 24 cm2. Tính diện tích tam giác CFD.

Bài 5 (0,5 điểm) :

Tính giá trị của biểu thức Bộ Đề thi Toán lớp 8 Học kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) .

....................................

....................................

....................................

Trên đây là phần tóm tắt một số đề thi trong các bộ đề thi Toán lớp 8 năm học 2021 - 2022, để xem đầy đủ mời quí bạn đọc lựa chọn một trong các bộ đề thi ở trên!

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi các môn học lớp 8 năm học 2021 - 2022 Học kì 1, Học kì 2 của chúng tôi được biên soạn và sưu tầm từ đề thi khối lớp 8 của các trường THCS trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.