Top 100 Đề thi Toán 8 Cánh diều (có đáp án)

Tuyển chọn 100 Đề thi Toán 8 Cánh diều Học kì 1, Học kì 2 năm học 2023-2024 mới nhất có đáp án và lời giải chi tiết, cực sát đề thi chính thức gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì giúp học sinh lớp 8 ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi Toán 8.

Đề thi Toán 8 Cánh diều (có đáp án)

Xem thử Đề thi GK1 Toán 8 Xem thử Đề thi CK1 Toán 8 Xem thử Đề thi GK2 Toán 8 Xem thử Đề thi CK2 Toán 8

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi Toán 8 Cánh diều bản word có lời giải chi tiết, dễ dàng chỉnh sửa:

Đề thi Toán 8 Giữa kì 1 Cánh diều

Đề thi Toán 8 Học kì 1 Cánh diều

Đề thi Toán 8 Giữa kì 2 Cánh diều

Đề thi Toán 8 Học kì 2 Cánh diều

Xem thêm Đề thi Toán 8 cả ba sách:

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm)

Hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất trong mỗi câu sau vào bài làm.

Câu 1. Biểu thức nào sau đây là đơn thức thu gọn?

A. -5xy2;

B. xyz + xz;

C. 2(x2 + y2);

D. -3x4yxz.

Câu 2. Cho các đơn thức A = 4x3y5xy, B = 17x4y2, C = 35x6y. Các đơn thức nào sau đây đồng dạng với nhau?

A. Đơn thức A và đơn thức C;

B. Đơn thức B và đơn thức C;

C. Đơn thức A và đơn thức B;

D. Cả ba đơn thức A, B, C đồng dạng với nhau.

Câu 3. Cho biểu thức A = 2y+2x3+8y35x3. Giá trị của biểu thức A tại x = 3, y = -4 là

A. -32;

B. -28;

C. 16;

D. 86.

Câu 4. Hằng đẳng thức A2B2=ABA+B có tên là

A. bình phương của một tổng;

B. bình phương của một hiệu;

C. tổng hai bình phương;

D. hiệu hai bình phương.

Câu 5. Quy đồng mẫu thức hai phân thức 2x2y3xy2 ta được mẫu thức chung là

A. x2y;

B. xy2;

C. x2y2;

D. x3y3.

Câu 6. Kết quả của phép tính a2ab2bba

A. -1;

B. 1;

C. abba;

D. a+b4ab.

Câu 7. Hình nào sau đây là hình chóp tam giác đều?

A. Hình có đáy là tam giác;

B. Hình có đáy là tam giác đều;

C. Hình có đáy là tam giác đều và tất cả các cạnh đều vuông góc với mặt đáy;

D. Hình có đáy là tam giác đều và tất cả các cạnh bên bằng nhau.

Câu 8. Cho hình vẽ bên, trung đoạn của hình chóp tứ giác S.MNPQ là

A. SH;

B. SA;

C. HA;

D. NQ hoặc MP.

Đề thi Giữa kì 1 Toán 8 Cánh diều có đáp án (10 đề + ma trận)

PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Thu gọn biểu thức:

a) 65x9y5:13x4y4;

b) xxyyy2x;

c) xyx2+y2x4yxy4:xy .

Bài 2. (1,5 điểm)

a) 5(y - 3) - x(3 - y);

b) -9 + 6x - x2;

c) x3+27+x+3x9 .

Bài 3. (1,5 điểm) Cho biểu thức A = x2x+2.

a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức A.

b) Tìm biểu thức C sao cho C = A - B với B = xx2+9x+24x2 x±2.

c) Tính giá trị của biểu thức C khi 3x(2x + 1) - 6(2x + 1) = 0.

Bài 4. (3,0 điểm)

1. Cho tứ giác ABCD biết A ^=75°, B ^=90°, C ^=120°. Tính số đo các góc ngoài tại đỉnh D của tứ giác ABCD.

2. Bạn Nam đo một chiếc đèn thả trang trí như hình vẽ bên thì nhận thấy các cạnh đều có cùng độ dài là 20 cm.

a) Tính độ dài trung đoạn của hình chóp.

b) Tính diện tích xung quanh của chiếc đèn.

c) Bạn Nam đọc và thấy rằng khi treo đèn thì khoảng cách từ đáy của đèn cách mặt trền là 1 m là tốt nhất. Vậy bạn Nam cần đưa đoạn dây điện từ đầu đèn (vị trí A) tới mặt trần là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Đề thi Giữa kì 1 Toán 8 Cánh diều có đáp án (10 đề + ma trận)

Bài 5. (0,5 điểm) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn ab + bc + ca = 2025. Chứng minh rằng

a2bca2+2025+b2cab2+2025+c2abc2+2025 = 0.

-----HẾT-----

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất trong mỗi câu sau vào bài làm.

Câu 1. Cho các đơn thức A=0,3+πx2y; B=12xyx2z; C=xyxz2D=2+1xy2z. Hai đơn thức thu gọn trong các đơn thức đã cho là:

A. A và B.

B. A và C.

C. A và D.

D. B và C.

Câu 2. Biểu thức cần điền vào chỗ trống để có hằng đẳng thức x3+1=x+1x2...+1 đúng là

A. x.

B. -x.

C. 2x.

D. -2x.

Câu 3. Cho phân thức AB với B ≠ 0. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. AB=AB.

B. AB=BA.

C. AB=A:NB:N, N ≠ 0.

D. AB=A+MB+M, M ≠ 0.

Câu 4. Phân thức đối của phân thức 3xx+y

A. 3xxy.

B. x+y3x.

C. 3xx+y.

D. 3xxy.

Câu 5. Cho hàm số y = f(x) = 2x2 - 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. f(-1) = -3.

B. f(1) = 1.

C. f(-1) = -1.

D. f(1) = 3.

Câu 6. Cho điểm A và B trong mặt phẳng tọa độ Oxy như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. N (-3; 2).

B. N(2; -3).

C. M (1; -2).

D. M (-1; 2).

Đề thi Học kì 1 Toán 8 Cánh diều có đáp án (10 đề + ma trận)

Câu 7. Cho hai đường thẳng d: y = ax + b (a c 0) và d': y = a'x + b' (a' ≠ 0). Với điều kiện nào sau đây thì hai đường thẳng d và d' song song?

A. a = a'.

B. a = a' và b = b'.

C. a ≠ a'.

D. a = a' và b ≠ b'.

Câu 8. Góc tạo bởi đường thẳng y = -2x + 1 với trục Ox là

A. góc nhọn.

B. góc vuông.

C. góc tù.

D. góc bẹt.

Câu 9. Tổng số cạnh bên và cạnh đáy của một hình chóp tứ giác đều là

A. 4.

B. 6.

C. 8.

D. 10.

Câu 10. Một hình chóp tam giác đều có cạnh đáy là a và độ dài trung đoạn là b thì có diện tích xung quanh là

A. Sxq=12ab.

B. Sxq = ab.

C. Sxq=32ab.

D. Sxq = 3ab.

Câu 11. Một hình thang vuông có một góc bằng 75° góc còn lại không vuông của hình thang đó có số đo là

A. 25°.

B. 75°.

C. 105°.

D. 125°.

Câu 12. Hình thoi cần thêm yếu tố nào để trở thành hình vuông?

A. Hai đường chéo vuông góc.

B. Hai đường chéo bằng nhau.

C. Hai cạnh kề bằng nhau.

D. Một đường chéo là tia phân giác của một góc.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 12x4y3+12x3y3+3x2y3.

b) x4+xy3x3yy4.

Bài 2. (1,5 điểm) Cho biểu thức N=1x+1+1x1+x2x21x12+x.

a) Viết điều kiện xác định của biểu thức N.

b) Rút gọn biểu thức N.

c) Tính giá trị của biểu thức N khi |x| = 2.

Bài 3. (1,0 điểm) Hàm chi phí đơn giản nhất là hàm chi phí bậc nhất y = ax + b, trong đó b biểu thị chi phí cố định của hoạt động kinh doanh và hệ số a biểu thị chi phí của mỗi mặt hàng được sản xuất. Giả sử rằng một xưởng sản xuất xe đạp có chi phí cố định hằng ngày là 36 triệu đồng và mỗi chiếc xe đạp có chi phí sản xuất là <![if !vml]><![endif]> triệu đồng.

a) Viết công thức của hàm số bậc nhất biểu thị chi phí y (triệu đồng) để sản xuất x (xe đạp) trong một ngày.

b) Có thể sản xuất bao nhiêu chiếc xe đạp trong ngày, nếu chi phí trong ngày đó là 72 triệu đồng?

Bài 4. (3,0 điểm)

1) Bạn Hà làm một cái lồng đèn hình quả trám (xem hình bên) là hình ghép từ hai hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy 20 cm, cạnh bên 26 cm, khoảng cách giữa hai đỉnh của hai hình chóp là 30 cm.

a) Tính thể tích của lòng đèn.

b) Bạn Hà muốn dán giấy mờ lên cái lòng đèn hình quả trám này thì cần phải chuẩn bị bao nhiêu mét vuông giấy (bỏ qua các mép dán)?

Đề thi Học kì 1 Toán 8 Cánh diều có đáp án (10 đề + ma trận)

2) Cho tam giác ABC nhọn có AB < AC. Gọi N là trung điểm của AC. Lấy điểm D trên tia BN sao cho BN = ND. Kẻ APBC,  CQAD.

a) Chứng minh N là trung điểm của PQ.

b) Tam giác ABC cần thêm điều kiện gì để tứ giác ABCD là hình vuông.

Bài 5. (0,5 điểm) Cho hai số x, y khác 0 thỏa mãn x2+8x2+y28=8. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = xy + 2024.

-----HẾT-----

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán 8

Thời gian làm bài: phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm)

Hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất trong mỗi câu sau vào bài làm.

Câu 1. Dữ liệu nào sau đây em nên thu thập gián tiếp?

A. Dân số của Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2023.

B. Số điện thoại của các học sinh tổ 1 của lớp 8A.

C. Thời gian tự học ngày thứ bảy tuần trước của các học sinh lớp 8A.

D. Chiều cao của các cây đậu xanh sau 5 ngày em gieo hạt.

Câu 2. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của một khách sạn: Hài lòng, Rất hài lòng, Bình thường, Không hài lòng. Hỏi dữ liệu trên là loại dữ liệu nào?

A. Dữ liệu không là số, có thể sắp thứ tự.

B. Dữ liệu không là số, không thể sắp thứ tự.

C. Số liệu rời rạc.

D. Số liệu liên tục.

Câu 3. Quan sát biểu đồ sau:

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán 8 Cánh diều (có đáp án + ma trận)

(Nguồn : Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Ngày nào sau đây chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trong tuần của TP. Hồ Chí Minh là 9°C?

A. Thứ Năm.

B. Thứ Bảy.

C. Chủ nhật.

D. Thứ Hai.

Câu 4. Một túi đựng 16 quả bóng màu đỏ, 12 quả bóng màu xanh, 3 quả bóng màu vàng và 2 quả bóng màu tím. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ túi. Biết kích thước, hình dạng và chất liệu làm các quả bóng là như nhau. Xác suất lấy được quả bóng màu xanh là

A. 233.

B. 1633.

C. 1233.

D. 133.

Câu 5. Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng đi qua

A. trung điểm một cạnh của tam giác đó.

B. trung điểm hai cạnh của tam giác đó.

C. hai đỉnh của tam giác đó.

D. một đỉnh và một trung điểm của cạnh đối diện của tam giác đó.

Câu 6. Cho tam giác MNP có HMN;  KMP. Điều kiện không kết luận được HK // NP là

A. MHMN=MKMP.

B. MHHN=MKKP.

C. NHMN=MPKP.

D. NHMN=PKMP.

Câu 7. Tam giác ABC có BM là tia phân giác của ABC^  MAC. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. ABAM=BCMC.

B. ABBC=AMCM.

C. BCAB=ACAM.

D. AM=ABACAB+BC.

Câu 8. Cho hình vẽ bên. Biết DE = 13 cm, độ dài đoạn thẳng HE là

A. 5,5 cm.

B. 6,5 cm.

C. 7 cm.

D. 8 cm.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán 8 Cánh diều (có đáp án + ma trận)

PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài 1. (3,0 điểm) Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn kết quả thống kê (tính theo tỉ số phần trăm) các thị trường cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha trong 7 tháng đầu năm 2022.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán 8 Cánh diều (có đáp án + ma trận)

(Nguồn: Eurostat)

a) Trong 7 tháng đầu năm 2022 thị trường nào cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha là nhiều nhất ? Ít nhất?

b) Biết lượng cà phê mà tất cả các thị trường cung cấp cho Tây Ban Nha trong 7 tháng đầu năm 2022 là 222 956 tấn.

i) Lập bảng thống kê lượng cà phê mà các thị trường cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha trong 7 tháng đầu năm 2022 theo mẫu sau:

Thị trường

Đức

Brazil

Bỉ

Indonesia

Việt Nam

Khác

Lượng cà phê (tấn)

?

?

?

?

?

?

ii) Vẽ biểu đồ thích hợp biểu diễn dữ liệu cho bảng thống kê trên.

c) Lượng cà phê mà thị trường Việt Nam cung cấp cho Tây Ban Nha gấp mấy lần thị trường Đức (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)?

d) Một bài báo có nêu thông tin: “Thị trường Indonesia và Bỉ là hai thị trường cung cấp lượng cà phê ít nhất cho Tây Ban Nha trong 7 tháng đầu năm 2022; Việt Nam cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha nhiều hơn 24,6% so với thị trường Indonesia”. Theo em bài báo nêu thông tin có chính xác không?

Bài 2. (1,5 điểm) Một túi đựng bút tô màu của bé Mai có 5 chiếc bút màu vàng, 3 chiếc bút màu cam, 4 chiếc bút màu xanh và 2 chiếc bút màu tím (các chiếc bút có cùng khối lượng và kích thước). Bé Mai lấy ngẫu nhiên một chiếc bút từ trong túi. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) A: “Lấy được chiếc bút màu tím”;

b) B: “Lấy được chiếc bút màu cam hoặc màu xanh”;

c) C: “Không lấy được chiếc bút màu vàng”.

Bài 3. (3,5 điểm)

1) Cho tam giác ABC có BC = 15 cm, CA = 18 cm và AB = 12 cm. Gọi I và G lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp và trọng tâm ∆ABC.

a) Tính độ dài các đoạn thẳng CD và BD.

b) Chứng minh IG // BC.

c) Tính độ dài đoạn thẳng IG.

2) Vì kèo mái tôn là một trong những bộ phận không thể thiếu trong cấu tạo mái nhà lợp tôn. Nó giúp chống đỡ và giảm trọng lực của những ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài tác động vào (Hình a).

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán 8 Cánh diều (có đáp án + ma trận)

Hình a

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán 8 Cánh diều (có đáp án + ma trận)

Hình b

Một vì kèo mái tôn được vẽ lại như Hình b. Tính độ dài x của cây chống đứng bên và độ dài y của cánh kèo.

-----HẾT-----

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán 8

Thời gian làm bài: phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất trong mỗi câu sau vào bài làm.

Câu 1. Mỗi câu lạc bộ tại trường Trung học Kim Đồng có 15 học sinh. Số lượng học sinh nam và học sinh nữ của mỗi câu lạc bộ được biểu diễn trong bảng số liệu sau đây:

10 Đề thi Học kì 2 Toán 8 Cánh diều (có đáp án + ma trận)

Biết trong biểu đồ, dữ liệu thống kê của một câu lạc bộ chưa chính xác, đó là

A. Cầu lông.

B. Bóng bàn.

C. Cờ vua.

D. Không có dữ liệu chưa chính xác trong biểu đồ.

Câu 2. Lớp 8C có 38 bạn, trong đó có 17 nữ. Cô giáo chọn ngẫu nhiên một bạn làm sao đỏ. Xác suất cô chọn trúng một bạn nam là

A. 1738.

B. 1338.

C. 1138.

D. 2138.

Câu 3. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. 0x + 3 = 0.

B. x2 - 2 = 0.

C. 12x3=0.

D. 5x+1=0.

Câu 4. Cho hình vẽ bên, biết DE // AC.

Tỉ số nào sau đây là đúng?

A. BDAD=BEBC.

B. BDAD=BEEC.

C. DEAC=BCBE.

D. ADAB=BCEC.

10 Đề thi Học kì 2 Toán 8 Cánh diều (có đáp án + ma trận)

Câu 5. Cho các mệnh đề sau:

(I) Nếu một góc nhọn của tam giác vuông này bằng một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông ấy đồng dạng.

(II) Nếu một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông ấy đồng dạng.

Hãy chọn đáp án đúng:

A. Cả (I) và (II) đều đúng.

B. Chỉ có (II) đúng.

C. Chỉ có (I) đúng.

D. Cả (I) và (II) đều sai.

Câu 6. Cho ∆RSK và ∆RSK có RSPQ=RKPM=SKQM, khi đó ta có

A. ∆RSK ᔕ ∆MPQ.

B. ∆RSK ᔕ ∆PQM.

C. ∆RSK ᔕ ∆QPM.

D. ∆RSK ᔕ ∆QMP.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) Biểu đồ tranh ở hình bên thống kê số gạo bán của một cửa hàng trong ba tháng cuối  năm 2020.

10 Đề thi Học kì 2 Toán 8 Cánh diều (có đáp án + ma trận)

a) Lập bảng thống kê số gạo bán được của một cửa hàng trong ba tháng cuối năm 2020 theo mẫu sau:

Năm

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Số gạo bán được (kg)

10 Đề thi Học kì 2 Toán 8 Cánh diều (có đáp án + ma trận)

10 Đề thi Học kì 2 Toán 8 Cánh diều (có đáp án + ma trận)

10 Đề thi Học kì 2 Toán 8 Cánh diều (có đáp án + ma trận)

b) Hãy hoàn thiện biểu đồ ở hình bên dưới để nhận biểu đồ cột biểu diễn các dữ liệu có trong biểu đồ tranh.

10 Đề thi Học kì 2 Toán 8 Cánh diều (có đáp án + ma trận)

Bài 2. (1,5 điểm) Hiệu hai số là 12. Nếu chia số bé cho 7 và lớn cho 5 thì thương thứ nhất lớn hơn thương thứ hai là 4 đơn vị.  Tìm hai số đó.

Bài 3. (1,0 điểm) Để chuẩn bị cho buổi thi đua văn nghệ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cô giáo đã chọn ra 10 học sinh gồm 4 học sinh nữ nữ là Hoa; Mai; Linh; My; 6 học sinh nam là Cường; Hường; Mỹ; Kiên; Phúc; Hoàng. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm 10 học sinh tập múa trên.

a) Tìm số phần tử của tập hợp M gồm các kết quả xảy ra đối với tên học sinh được chọn ra.

Bài 4. (3,0 điểm)

1. Lúc 6 giờ sáng, bạn Hải đi xe đạp từ điểm A đến trường (tại điểm B phải leo lên và xuống một con dốc với đỉnh dốc tại điểm C (như hình vẽ).

10 Đề thi Học kì 2 Toán 8 Cánh diều (có đáp án + ma trận)

Điểm H là một điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho CH đường là phân giác ACB^, AH = 0,32 km và BH = 0,4 km. Biết bạn Hải đi xe đạp đến C lúc 6 giờ 30 phút với tốc độ trung bình lên dốc là 4 km/h. Hỏi bạn Hải đến trường lúc mấy giờ nếu tốc độ trung bình xuống dốc là 10 km/h?

2. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC) có ba đường cao AE, BD, CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh: ∆ABD đồng dạng với ∆ACF.

b) Chứng minh: ∆ADF đồng dạng với ∆ABC.

c) Chứng minh: BH.BD + CH.CF = BC2 và HEAE+HDBD+HFCF = 1.

Bài 5. (0,5 điểm) Tìm nghiệm nguyên của phương trình 2xy - x + y = 3.

−−−−−HẾT−−−−−

Tham khảo đề thi Toán 8 bộ sách khác có đáp án hay khác:

Xem thêm đề thi lớp 8 Cánh diều có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi các môn học lớp 8 năm học 2023-2024 Học kì 1, Học kì 2 của chúng tôi được biên soạn và sưu tầm từ đề thi khối lớp 8 của các trường THCS trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên