Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Đà Nẵng năm 2024 (5 đề)

Tuyển chọn Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Đà Nẵng năm 2024 (5 đề) chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ Đề thi Toán 8 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán lớp 8.

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Đà Nẵng năm 2024 (5 đề)

Để mua trọn bộ Đề thi Toán 8 bản word có lời giải chi tiết, đẹp mắt, quý Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Đà Nẵng

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Câu 1: (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

Quảng cáo

a) 2x2 -3x - 2                                        b) 4x(x - 2) + 3(2-x)

c) 27x3 + 8                                           d) x2 + 2x -y2 + 1

Câu 2: (2 điểm) Tìm x

a) 9x2 + 6x - 3 =0

b) x(x - 2)(x + 2) - (x + 2)(x2 - 2x + 4)=4

Câu 3:( (2 điểm) Rút gọn biểu thức và tính giá trị:

a)  A= x(x + y) - 5(x+y) với x = 1; y = 2

b) B= 3x(x2 - 3) + x2(4-3x) - 4x2 với Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Đà Nẵng 2021 Đề 1

Câu 4: (3,5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Lấy một điểm E nằm giữa hai điểm O và B. Gọi F là điểm đối xứng với điểm A qua E và I là trung điểm của CF.

a) Chứng minh tứ giác OEFC là hình thang và tứ giác OEIC là hình bình hành.

b) Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của F trên các đường thẳng BC và CD. Chứng minh tứ giác CHFK là hình chữ nhật.

c) Chứng minh bốn điểm E, H, K, I thẳng hàng.

Quảng cáo

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm GTLN của biểu thức: 

A= 5 + 2xy + 14y - x2 -5y2 - 2x

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Đà Nẵng

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Câu 1: (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) 36a4- y2

b) 9x2y + 15xy2 -3x

c) 6x2 + x- 2

d) x2 + 4xy - 4z2 + 4y2

Câu 2: ( 1,5 điểm) Tìm x

a) (2x + 1)2 -4x(x+3) = 9

b) x2 - 12x= -36

c) (x2 + 2x)2 -2x2 -4x = 3

Quảng cáo

Câu 3: (2,5 điểm)

1) Thực hiện phép tính

a) 2x(3x2 -4x +2) 

b) 2x(3x +5) -3( 2x2 -2x + 3)

2) Tính giá trị biểu thức 

 A= x - 6xy + 9y2 -15  tại x = 37; y = - 1.

Câu 4: (3,5 điểm)

Cho hình bình hành ABCD, trên tia đối của tia AD lấy điểm E sao cho AE = AD.

Gọi F là giao điểm của EC và AB.

a. Chứng minh tứ giác AEBC là hình bình hành.

b. Chứng minh FE = FC.

c. Trên tia đối của tia CD lấy điểm M sao cho MC = CD. Chứng minh ba điểm E, B, M thẳng hàng.

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:

A= x2 + y2 + z2 -yz -4x -3y + 2027

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Đà Nẵng

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Câu 1: (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) x2 (x - y) + 2x -2y

b) (5x - 2y)(5x +2y) + 4y -1

c)  x2 (xy+ 1) + 2y -x -3xy

Câu 2: (1,5 điểm) Tìm x:

a) x(2x - 3) -2(3 -2x) = 0

b) (x +Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Đà Nẵng 2021 Đề 3)2 - ( x +Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Đà Nẵng 2021 Đề 3)(x + 6) = 8

c) (x2 +2x)2 -2x2 -4x = 8

Câu 3: (2,5 điểm)

a)Thực hiện phép tính rồi tính giá trị biểu thức:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Đà Nẵng 2021 Đề 3tại x = 1 và y = 2020

b) Chứng minh biểu thức P = 2x2 + y2 -4x -4y + 10  luôn nhận giá trị dương với mọi biến x, y.

Câu 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AD và BE cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của BC. Điểm P đối xứng với điểm H qua đường thẳng BC. Điểm Q đối xứng với điểm H qua điểm M.

a) Chứng minh PQ // BC. Khi đó tứ giác DMQP là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh tứ giác HCQB là hình bình hành. Tính số đo các góc Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Đà Nẵng 2021 Đề 3.

c) Gọi O là giao điểm các đường trung trực của . Chứng minh rằng điểm O cách đều 5 điểm A, B, P, Q, C.

Câu 5: (1 điểm) Tìm giá trj nhỏ nhất của biểu thức:

P = (x2 + 4x + 1)2 -12(x + 2)2 + 2093

                                                                    Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Đà Nẵng 2021 Đề 3

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Đà Nẵng

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Câu 1: (2 điểm) Rút gọn biểu thức:

a.  x(x + 2) -2x                                          b. (2 + x)(2 - x) + x2

c.  x2( 1- x) +( x+ 3)(x2 - 3x + 9)                d. (2x + y)2 + 4x2 - 4x( 2x+ y) 

Câu 2: (2,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a. 5xy -10                                                      b. x2 -36

c. x3 - x2y + 4x -4y                                         d. x2 + 12y -y2 -36

Câu 3: (2,0 điểm) Tìm x biết:

a. 3(x + 1) + 5x =0                                      b. x- 5x= 0

c.  4x2 -1 -( 2x +1)                                      d. x2 -7x + 10 =0

Câu 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A (∠A < 90o). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và Ac.

a. Tính MN biết BC = 7 cm.

b. Chứng minh rằng tứ giác MNCB là hình thang cân.

c. Kẻ MI vuông góc với BN tại I (I ∈ BN) và CK vuông góc với BN tại K (K ∈ BN). Chứng minh rằng: CK = 2MI.

d. Kẻ BD vuông góc với MC tại D (D ∈ MC). Chứng minh rằng DK // BC.

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 

A = 7 -x2  - 3x

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Đà Nẵng

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Câu 1: (2 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 -3x + 2

b) x2 + 4y2 -4xy - 4

c) x2 -y2 -6y -9

Câu 2: (2 điểm) Tìm x

a) x( x - 3) -2x +6 = 0

b) 4x2 - 25 (2x + 5)2 =0

c) (x - 2)3 + (2x + 1)3 - 9(x+ 1)3 =-16

Câu 3: (2 điểm) Cho hai biểu thức

A = x2 - x + 5 và B= ( x- 1)( x + 2) - x(x - 2) -3x 

a) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 2.

b) Chứng tỏ rằng B = - 2 với mọi giá trị của biến x.

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức C = A + B.

Câu 4: (0,5 điểm) Cho có E là trung điểm của Ac. Qua E kẻ ED // AB; (D ∈ BC); EF // BC (F ∈ AB)

a) Chứng minh rằng tứ giác BDEF là hình bình hành và D là trung điểm của đoạn thẳng BC.

b) Gọi H là điểm đối xứng của D qua F. Chứng minh rằng HB // AD.

c) Gọi I là trung điểm của HB; K là giao điểm của AD và EF. Chứng minh rằng I, K, E thẳng hàng.

d) ∆ ABC cần có thêm điều kiện gì để HF = Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Đà Nẵng Đề 5

Câu 5: (0,5 điểm) 

Tìm các cặp số (x; y) biết: y4 + y2 + x2 -8y -4x + 2xy + 7= 0

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Toán 8 năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu trả phí đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên