Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm + Tự luận năm 2024 (5 đề)

Tuyển chọn Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm + Tự luận năm 2024 (5 đề) chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ Đề thi Toán 8 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán lớp 8.

Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm + Tự luận năm 2024 (5 đề)

Để mua trọn bộ Đề thi Toán 8 bản word có lời giải chi tiết, đẹp mắt, quý Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Trắc nghiệm + Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Quảng cáo

Hãy viết vào tờ giấy thi các chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời em cho là đúng

Câu 1: Kết quả của phép tính (x+2y)(y+2x)= ?

A. 2x2 +5xy +2y2                              B. 2x3 +2y2

C. x2 +4xy +4y2                                D. 2x2 +4xy +2y2

Câu 2: Kết quả của phép chia (2x3 + x2 -2x +1): (x2 +1)

A. 2x+1                                              B.-2x-1

C. 1-2x                                               D. 2x - 1 

Câu 3: Giá trị của biểu thức: x2-4x +4 tại x=-1 là:

A. -1                                B. 1                                  C. -9                      D. 9

Câu 4: BiếtĐề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm Tự luận 2021 Đề 1 . Các số x tìm được là:

A. 0;   4;  -4                                          B. 0; 16;  -16                  

C. 0;  4                                                 D. 4;  -4

Câu 5: Hình thang ABCD (AB // CD), M là trung điểm AD, N là trung điểm BC. Biết: 

CD= 8cm; MN=6cm. Độ dài đoạn AB là:

        A. 2cm                    B.4cm                     C.6cm                         D. 8cm

Quảng cáo

Câu 6. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu có:

A. ∠A = ∠C                                              B. AB // CD

C. AB = CD; AD = BC                            D. BC = AD

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (1,5điểm) Cho biểu thức sau: 

A= (x-1)(x+1) + (x-2)(x2 +2x +4) -x(x2 +x-2)

a) Rút gọn biểu thức A.   

b) Tính giá trị của biểu thức A tại Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm Tự luận 2021 Đề 1.

Câu 2: (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành

a) x2 – 2xy + x – 2y

b) x3 – y3 + 2x2 + 2xy      

c) x5 + x + 1

Câu 3: (3,5 điểm) Cho hình chữ nhật MNPQ. Gọi A là chân đường vuông góc hạ từ P đến NQ. Gọi B; C; D lần lượt là trung điểm của PA; AQ; MN.

a) Chứng minh rằng: BC//MN 

b) Chứng minh rằng tứ giác CDNB là hình bình hành

c) Gọi E là giao điểm của NB và PC, gọi F là chân đường vuông góc hạ từ D đến NB. Chứng minh rằng tứ giác FDCE là hình chữ nhật

d) Hạ CG vuông góc với MN tại G; BC cắt NP tại H, chứng minh rằng DB cắt GH tại trung điểm mỗi đường.

Quảng cáo

Câu 4: (0,5 điểm)

Cho x,y là hai số thực thỏa mãn: x2 + y2 – 4x + 3 = 0

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của M = x2 + y2

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Trắc nghiệm + Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Hãy viết vào tờ giấy thi các chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời em cho là đúng

Câu 1: Kết quả rút gọn biểu thức: (3x+2)(3x-2) là:

A) 3x2 +4             B) 3x2-4             C) 9x2 +4              D) 9x2 -4

Câu 2: Đơn thức 12x2y3z chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A) 3x3yz              B) 4xy2z2             C)-5xy2               D)3xyz2

Câu 3: Khẳng định nào sau đây là đúng?

Quảng cáo

A) Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

B) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật

C) Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật

D) Hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Câu 4: Hình nào dưới đây luôn có tâm đối xứng?

A) Hình thang                            B) Hình thang cân           

C) Hình bình hành                     D) Cả A, B, C

Câu 5:  Khẳng định nào sau đây đúng

A) Hình bình hành có một góc vuông là hình thoi.

B) Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành.

C) Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật.

D) Hình thoi có một góc 60o thì trở thành hình chữ nhật.

Câu 6: Tam giác ABC , ba điểm M, N, P lần lượt là trung điểm các cnahj AB, AC, BC. Tính diện tích S của tam giác ABC nếu diện tích tam giác MNP là 4 (đvdt)

A. S = 12 (đvdt)                                            B. S = 15 (đvdt)

C. S = 20 (đvdt)                                             D. S = 16 (đvdt)

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1:(1 điểm) Thực hiện phép tính:

a) 3x2 (2x-5x -4)                                       

b) (x+1)2 +( x-2)(x+3) -4x

Câu 2: (2,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a)  7x2 + 14xy                                              

b) 3(x+4) -x2 -4x

c) x2 -2xy +y2 -z2                                       

d) x2 -2x -15

Câu 3: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn và AB < AC. Các đường cao BE, CF cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của MH lấy điểm K sao cho HM = MK.

a) Chứng minh: Tứ giác BHCK là hình bình hành.

b) Chứng minh: BK ⊥ AB và CK ⊥ AC

c) Gọi I là điểm đối xứng với H qua BC. Chứng minh : Tứ giác BIKC là hình thang cân.

d) BK cắt HI tại G. Tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì để tứ giác GHCK là hình thang cân.

Câu 4: (0,5 điểm) Chứng minh rằng: A = n3 + (n + 1)3 + (n + 2)3 ⋮ 9 với mọi n ∈ N*

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Trắc nghiệm + Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Hãy viết vào tờ giấy thi các chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời em cho là đúng

Câu 1 : Với giá trị nào của a thì biểu thức 16+ 24x + a viết được dưới dạng bình phương của một tổng ?

A) a = 1                             B) a = 9                 C) a = 16               D) a = 25

Câu 2 : Phân tích đa thức 4x2 - 9y2 + 4x – 6y thành nhân tử ta được :

A) (2x - 3y)(2x + 3y – 2)                       B) (2x + 3y)(2x - 3y – 2)

C) (2x - 3y)(2x + 3y + 2)                       D) (2x + 3y)(2x - 3y + 2)

Câu 3 : Cho hình thang ABCD (AB//CD), các tia phân giác của góc A và B cắt nhau tại điểm E trên cạnh CD . Ta có:

A) AB = CD+BC        B) AB = DC + AD 

C) DC = AD + BC      D) DC = AB –BC

Câu 4: Các khẳng định sau đúng hay sai ?

A) Hai điểm đối xứng với nhau qua điểm O khi điểm O cách đều 2 đầu đoạn thẳng nối 2 điểm đó.

B) Tứ giác có 2 cạnh đối bằng nhau là hình bình hành

C) Đơn thức A thỏa mãn (-4x2y5 ).A =Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm Tự luận 2021 Đề 3là Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm Tự luận 2021 Đề 3

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Tìm x biết

a) x(2x - 3) -2(3-2x) =0 

b) Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm Tự luận 2021 Đề 3

c) (x2 +2x)2 -2x2 -4x =3

Câu 2: ( 1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a)   x2 -2xy +x -2y       

b)  x2 -5x +6 

c)  x3 -y3 +2x2 +2xy       

d)  x5 +x + 1

Câu 3: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường cao AH. Gọi M là trung điểm của AB, E đối xứng với H qua M.

a) Tứ giác AHBE là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh AEHC là hình bình hành

c) Gọi O là giao điểm của AH và EC, N là trung điểm của AC. Chứng minh M, O, N thẳng hàng.

Câu 4: ( 0,5 điểm) Cho x, y, z là các số thực khác 0 thỏa mãn x + y + z = 3 và x2 +y2 + z2 =9 . Tính giá trị của biểu thức P= Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm Tự luận 2021 Đề 3

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Trắc nghiệm + Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1. Đa thức 4x(2y-z) + 7y(z-2y)  được phân tích thành nhân tử là:

A) (2y - z)(4x - 7y)                                     B)(2y - z)(4x+7y)

C) (2y + z)(4x - 7y)                                    D)(2y+z)(4x+7y)

Câu 2. Tính Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm Tự luận 2021 Đề 4 ta được:

A) x2 - Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm Tự luận 2021 Đề 4x - Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm Tự luận 2021 Đề 4                    B) x2 - Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm Tự luận 2021 Đề 4x + Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm Tự luận 2021 Đề 4 

C) x2 + Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm Tự luận 2021 Đề 4x + Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm Tự luận 2021 Đề 4                  D) x2 + Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm Tự luận 2021 Đề 4x + Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm Tự luận 2021 Đề 4

Câu 3. Với giá trị nào của a thì biểu thức 16x2 -24x + a được viết dưới dạng bình phương của một hiệu?

A) a = 1                                                         B) a = 9

C) a = 16                                                       D) a = 25

Câu 4. Kết quả của phép nhân (x+1)(x2-x+1)  là:

A) x3-1                                                        B) x3 + 1

C) 1-x3                                                        D) 2x3 - 1

Câu 5. Giá trị của biểu thức 10x3y: (-2xy2) , tại x = 1, y = - 1 là:

A) 5                                                               B) – 5

C) – 10                                                          D) 10

Câu 6. Một tứ giác có nhiều nhất là:

A) 4 góc vuông                                              B) 3 góc vuông

C) 2 góc vuông                                              D) 1 góc vuông

Câu 7. Một hình thang cân là hình thang có:

A) Hai đáy bằng nhau                                    B) Hai cạnh bên bằng nhau

C) Hai đường chéo bằng nhau                       D) Hai cạnh bên song song

Câu 8. Một hình thang có đáy lớn dài 6cm, đáy nhỏ dài 4cm. Độ dài đường trung bình của hình thang đó là:

A) 10 cm                                                          B) 5cm

C) √10 cm                                                        D) √5cm

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 3x2 -x

b) xy +y2 -x-y

c) x2-y2 +14x + 49

Câu 2: (1,5 điểm) Cho biểu thức: A = (2x-1)(4x2 +2x + 1) - 7(x3 +1)

a) Rút gọn A.

b) Tính giá trị của A tại Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm Tự luận 2021 Đề 4

Câu 3: (1,5 điểm) Tìm x biết:

a) x2 + 3x =0 

b) x(2x-1) + 4x -2 =0

c) (x2 +2x)2 -2x2 -4x =3

Câu 4: (3 điểm) Cho tam giác nhọn ABC. Gọi H là trực tâm của tam giác, M là trung điểm của BC. Trên tia HM lấy điểm D sao cho MH = MD.

a) Chứng minh rằng tứ giác BHCD là hình bình hành.

b) Chứng minh rằng các tam giác ABD, ACD vuông.

c) Gọi O là trung điểm của AD. CHứng minh rằng OA = OB = OC = OD.

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P(x) = -x2 + 13x +2012

                                                                     Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm Tự luận 2021 Đề 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Trắc nghiệm + Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm). 

Hãy chọn phương án trả lời đúng trong mỗi trường hợp sau:

Câu 1: Tích của đơn thức x2 và đa thức 5x3 - x -1  là:

A) 5x6 -x- x2                                               B)-5x5 +x3 +x2    

C) 5x5 -x3 -x2                                               D)5x5 -x-1

Câu 2: Đa thức 3x2-12 được phân tích thành nhân tử là:

A) 3x(x-2)2                                                    B) 3x(x2+4)

C) 3(x - 2)(x + 2)                                           D) x(3x - 2)(3x + 2)

Câu 3: Cho tứ giác ABCD biết ∠A = 50o; ∠C = 60o; ∠D = 100o khi đó số đo ∠B là

A) 1500                                                          B) 1050

C) 750                                                            D) 300

Câu 4: Đa thức x4 -3x3 +6x2 -7x + m chia hết cho đa thức x - 1 khi m bằng

A) 0                                                               B) - 3

C) 3                                                               D) 1   

Câu 5: Giá trị nhỏ nhất của đa thức  A= x2 +4x +11là

A) 7                                                               B) - 2

C) - 4                                                             D) 11

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, O là trung điểm của BC. D là điểm đối xứng với A qua O. Đẳng thức nào sai trong các đẳng thức sau?

A) Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm Tự luận Đề 5                                             B)Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm Tự luận Đề 5

C) AB=CD                                                   D) AD=BC

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Rút gọn các biểu thức:

a) (x+2)2 -(x+3)(x-3) +10

b) (x+5)(x2 -5x +25) -x(x-4)2+ 16x

c) (x-2y)3 -(x+2y)(x2 -2xy+ 4y2) + 6x2y

Câu 2: (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) 16x – 8xy + xy2

b) 3(3 – x) + 2x(x – 3)

c) 3x2 + 4x – 4

Câu 3: (3,5 điểm) Cho hình chữ nhật MNPQ. Gọi A là chân đường vuông góc hạ từ P đến NQ. Gọi B; C; D lần lượt là trung điểm của PA; AQ; MN.

a) Chứng minh rằng: BC//MN 

b) Chứng minh rằng tứ giác CDNB là hình bình hành

c) Gọi E là giao điểm của NB và PC, gọi F là chân đường vuông góc hạ từ D đến NB. Chứng minh rằng tứ giác FDCE là hình chữ nhật

d) Hạ CG vuông góc với MN tại G; BC cắt NP tại H, chứng minh rằng DB cắt GH tại trung điểm mỗi đường.

Câu 4: (0,5 điểm) Cho x,y là hai số thực thỏa mãn: x2 + y2 – 4x + 3 = 0

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của M = x2 + y2

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Toán 8 năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu trả phí đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên