Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)

Tuyển chọn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán lớp 8 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 môn Toán lớp 8.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)

Để mua trọn bộ Đề thi Toán 8 bản word có lời giải chi tiết, đẹp mắt, quý Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

A. Ma trận 

Quảng cáo

          Cấp độ


Chủ đề 


Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL


Chương 1 Nhân, chia đa thức

Nhận biết được kết quả của một hằng đẳng thức

Hiểu được cách tính hằng đẳng thức

Tính được phép nhân đơn thức với đa thức, phân tích được đa thức thành nhân tử

Vận dụng được H ĐT để tìm GTLN


Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1(TN1)

0,5

5%


1(TN3)

0,5

5%3(TL1a,2a,b)

1,5

15%


1

0,5

5%

6

3,0 đ 

30%

Chương2 Phân thức

Nhận biết được phân thức đối của một phân thức


Thực hiện được nhân chia cộng trừ phân thứcSố câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1(TN6)

0,5

5%4(TL1b,c,d,e)

1,75

17,5%


5

2,25đ

22,5%

Chương tứ giác

Nhận biết được tứ giác nào có trục đối xứng,tâm đối xứng  

c/m tính được, tính được độ dài đường trung bình tam giác

Vẽ được hình theo yêu cầu, c/m được tứ giác là hình bình hành, hình chữ nhật, hình vuông 

Vận dụng các tính chất của hình vuông hình bình hành để chứng minh đẳng thức hình học


Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2(TN2,5)

1

10%


1

0,5 

5%1(TL4b và một phần của 4c)

1,5 

15%


1(TL4c)

0,75

7,5%

5

3,75đ 

37,5%

Chương đa giác-diện tích

Nhận biết được công thức tính diện tích tam giác

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1(TN4)

0,5

5%
1

0,5đ 

5%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

5

2,5 điểm 

25%

2

1,0 điểm 

10%

8

4,75 điểm 

47,5%

2

1,25 điểm 

12,5%

17

10 điểm 

100%
Quảng cáo

B. Đề thi

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: x- 4 bằng:

A. (x-2)(x+2)        B.(x+2)(x-2)         C.(x-2)(2+x)                  D.-(2-x)(2+x)

Câu 2:  Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng?

A. Hình vuông      B. Hình chữ nhật          C. Hình thang cân           D. Hình thoi

Câu 3: Kết quả của phép tính  (x + y)2 – (x – y)2 là :

A. 2y2                     B.  2x2                             C. 4xy                 D. 0  

Câu 4: Cho hình vẽ bên. Diện tích tích tam giác ABC bằng:

Quảng cáo

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)

A. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)AB.AC              B. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)AB.BC            C. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)AH.BC            D. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)AH.AB

Câu 5: Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng

A. Hình vuông                B. Hình chữ nhật   C. Hình thang cân         D. Hình thoi

Câu 6: Phân thức đối của phân thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)

II. Tự luận

Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính:

a)   2x(x2 - 3);       

b) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) 

c) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) 

d) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) ( với x ≠ ± 4)    

Quảng cáo

Bài 2: (1,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 2x2y + 4xy;

b) x2 + y2 – 1 – 2xy 

Bài 3: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 4cm, AC = 8cm. Gọi E là trung điểm của AC và M là trung điểm của BC.

a) Tính EM .

b) Vẽ tia Bx song song với AC sao cho Bx cắt EM tại D. Chứng minh rằng tứ giác ABDE là hình vuông.

c) Gọi I là giao điểm của BE và AD. Gọi K là giao điểm của BE với AM. Chứng minh rằng:­­ Tứ giác BDCE là hình bình hành và DC = 6.IK.

Bài 4: (0,5 điểm) Tìm x để biểu thức sau có giá trị lớn nhất, tìm giá trị lớn nhất đó

                           Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)

----------------------Hết----------------------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất trong các câu từ 1 đến 12. mỗi câu đúng 0,25 điểm

Câu 1. Kết quả của phép nhân đa thức 5x3 - x - Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) với đơn thức x2 là :

A. 5x5 - x3 + Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)x2             B. 5x5 - x3 - Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)x2         

C. 5x5 + x3 + Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)x2            D. 5x5 + x3 - Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)x2

Câu 2. Hình thang cân có:

A. Hai góc kề một đáy bằng nhau.                          B. Hai cạnh bên bằng nhau.

C. Hai đường chéo bằng nhau.                               D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 3. Điều kiện xác định của phân thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) là :

A. x ≠ 0           B. x ≠ 1; x ≠ -1          C. x ≠ 0;  x ≠ 1; x ≠ -1            D. x ≠ 0 ; x ≠ 1

Câu 4. Giá trị của phân thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) tại x = 4 là :

A. 2                   B. 4                   C. 6                      D. 8

Câu 5. Cho tam giác ABC, đường cao AH = 3cm, BC = 4cm thì diện tích của tam giác ABC  là :

A. 5 cm2                 B. 7 cm2                       C. 6 cm2                 D. 8 cm2

Câu 6. Phép chia 2x4y3z : 3xy2z có kết quả bằng :

A. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)x3y                B. x3

C. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)x4yz             D. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)x3y  

Câu 7. Giá trị của biểu thức  x2 – 6x + 9  tại x = 5 có kết quả bằng

A. 3                      B. 4                       C. 5                        D.   6

Câu 8. Giá trị của biểu thức  852 - 372 có kết quả bằng

A. 0                      B. 106                  C. – 106                      D. 5856

Câu 9. Hai đường chéo hình thoi có độ dài 8cm và 10cm. Cạnh của hình hình thoi có độ dài là:

A. 6cm                  B. √41cm                  C. √164cm                    D. 9cm 

Câu 10. Hình vuông là hình:

A. có 4 góc vuông                                           B. có các góc và các cạnh bằng nhau

C. có các đường chéo bằng nhau                  D. có các cạnh bằng nhau

Câu 11. Đường trung bình MN của hình thang ABCD có hai đáy AB = 4cm và CD = 6 cm  độ dài MN là :

A. 10cm                B. 5cm                   C. 4cm.                     D. 6cm

Câu 12. Công thức tính diện tích tam giác (a là cạnh đáy ; h là đường cao tam giác)là 

A. S = 2a.h.          B. S = a.h               C. S = Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)a.h             D. S = Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)a.h

II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 

a) x3 + 2x2y + xy2 - 9x;

b) a3 – 8 – 3a + 6. 

Câu 2. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính: 

a) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) 

b) (x3 + 4x2 + 3x + 12) : ( x + 4)     

Câu 3. (1 điểm) Tìm x, biết: 

a) 2x2 + x = 0;

b) x3 – 8x + 1 = 0.                                                

Câu 4. (2,5 điểm) Cho tứ giác ABCD, biết AC vuông góc với BD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA

a) Tứ giác EFGH là hình gì ? vì sao ?

b) Tính diện tích của tứ giác EFGH, biết AC = 6(cm), BD = 4(cm).

Câu 5. (0,5 điểm) Cho ba số x, y, z thỏa mãn: x2 + y2 + z2 = xy + yz + xz và x + y + z = - 3. Tính B = x2019 + y2020 + z2021.

----------------------Hết----------------------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I/ PHẦN TRẮC NGHỆM (3 điểm):

Hãy chọn chữ cái đứng trước kết quả đúng ở các câu 1, 2, 3 và 4.

Câu 1: Tích (4x – 2)(4x + 2) có kết quả bằng:

A. 4x2 + 4;            B. 4x2 – 4;            C. 16x2 + 4            D. 16x2 – 4 

Câu 2: Giá trị của biểu thứ 8x3 – 12x2y + 6xy2 – y3 tại x = –10, y = –18 là:

A. – 8 ;                  B. 8;                     C. 2;                     D. Một giá trị khác          

Câu 3: Thương của phép chia đa thức 4x2 + 4x + 1 cho đa thức 2x + 1 bằng:

A. 2x – 1;              B. 2x + 1;             C. 2x;                   D. Một kết quả khác

Câu 4: Hình thang ABCD có đáy CD = 6cm; đường trung bình EF = 5cm thì:

A. AB = 5,5 cm;             B. AB = 4cm;        C. AB = Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)cm;    D. AB = 7cm.

Câu 5: Điền vào chỗ … để được kết quả đúng:

a) (2x + 3) = ……. + …….. + ………;

b) (2y - ……)2 = ……… - ……… + 9x2.

Câu 6: Hãy đánh dấu “X” vào ô thích hợp:

Câu

Nội dung

Đúng

Sai

a

b

c

d

e

f

- Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

- Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật.

- Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau và có một góc vuông là hình vuông.

- Trong hình chữ nhật, giao điểm hai đường chéo cách đều bốn đỉnh của hình chữ nhật đó.

- Tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.

- Hình vuông có bốn trục đối xứng.II/ PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):

Bài 1 (1 điểm): 

a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 – y2 + 2x + 1.

b) Làm tính chia: (x4 + 2x3 + 10x – 25) : (x2 + 5).

Bài 2 (1 điểm):

a) Rút gọn biểu thức: (2x + 1)2 + (3x – 2)2 + 2(3x – 2)(2x +1).

b) Tìm x biết:  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)x (x2 – 9) = 0.

Bài 3 (1,5 điểm): 

a) Quy đồng mẫu các phân thức: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)

b) Tìm số tự nhiên để Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) là số tự nhiên.

Bài 4 (3,5 điểm): Cho ΔABC có AB = 6cm, trung tuyến AM và trung tuyến BN cắt nhau tại G. Gọi D, E lần lượt là trung điểm AG, BG.

a) Tính độ dài MN, DE.

b) Các tứ giác ABMN, ABED và DEMN là hình gì? Vì sao?

c) ΔABC cần có điều kiện gì để DEMN là hình chữ nhật và tính độ dài trung tuyến CF hạ từ đỉnh C của ΔABC để DEMN là hình vuông?

----------------------Hết----------------------

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm): (Ghi kết quả trả lời vào trong giấy làm bài) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Phân tích đa thức x3 – y3 thành nhân tử ta được:

A. (x – y)(x2 + xy + y2)

B. (x + y)(x2 + xy + y2)

C. (x – y)(x2 –  xy + y2)

D. (x + y)(x2 – xy + y2)

Câu 2: Cho 8x3 – … + 6xy2 – y3 = (2x – y)3. Đơn thức thích hợp điền vào dấu “…” là:

A. 6x2y                          B. 12x2y                         C. 6xy2                           D. 12xy2

Câu 3: Đa thức thích hợp điền vào dấu “…” trong đẳng thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) là:

A. 1 + a                       B. 1 – a                         C. a – 1                    D. 1 – a 

Câu 4: Phân thức nghịch đảo của phân thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)

Câu 5: Cho hình vẽ bên dưới. Số đo của góc ADC là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)

A. 85                   B. 800                   C. 750                   D. 700

Câu 6: Hình thang cân là hình thang có:

A. Hai cạnh bên bằng nhau

B. Hai cạnh đáy bằng nhau

C. Hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau

D. Cả hai câu A và C đều đúng

Câu 7: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Tứ giác có hai cạnh đối song song là hình bình hành.

B. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

C. Hình chữ nhật có 2 đường chéo bằng nhau là hình vuông.

D. Hình bình hành có hai cạnh đối bằng nhau là hình thoi.

Câu 8: Diện tích hình chữ nhật thay đổi thế nào nếu chiều dài tăng 4 lần và chiều rộng giảm 2 lần?

A. Diện tích hình chữ nhật tăng 2 lần.

B. Diện tích hình chữ nhật tăng 4 lần.

C. Diện tích hình chữ nhật giảm 2 lần.

D. Diện tích hình chữ nhật không đổi.

II. TỰ LUẬN: (8 điểm)

Bài 1: (2,5 điểm)

a) Làm tính nhân: 2x.(2x2 + 3x – 1)

b) Làm tính chia: (2x3 + x2 – 8x + 3) : (2x – 3)

c) Phân tích đa thức thành nhân tử: x3 – 4x2 + 4x

d) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = x2 – 6x + 8

Bài 2: (2,0 điểm) Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) 

a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức A được xác định.

b) Rút gọn A.

c) Tìm số tự nhiên x để phân thức A có giá trị nguyên.

Bài 3: (3,5 điểm) Cho hình thang ABCD (AB//CD) có DC = 2AB. Gọi K là trung điểm của DC.

a) Tứ giác ABKD là hình gì? Vì sao?

b) Vẽ hình bình hành KBCH (H và B nằm khác phía đối với DC). Chứng minh A và H đối xứng nhau qua K.

c) Hình thang ABCD có thêm điều kiện gì thì tứ giác ABKD là hình chữ nhật? Khi đó hãy tính diện tích của hình thang ABCD nếu AB = 4cm, AD = 3cm.


…………………………..HẾT…………………………..

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)

Câu 1:  Kết quả của phép tính  là :

A. 4x2 – 9              B. 4x2 + 9              C. 4x2 – 6x + 9      D. 4x2 – 12x + 9

Câu 2:  Kết quả   phép tính  20x2y6z4 : 5xy2z2 là :

A. 4x2y3z2             B. 4xy4z2              C. 4xy3z2                D. 4

Câu 3:  Giá trị biểu thức a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 khi a = - 3, b = 1 là:

A. -35                   B. -8                      C. 12                       D. 10

Câu 4: Phân thức bằng với phân thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)

Câu 5: Mẫu thức chung của hai phân thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) là :

A. 2(x2 – 4)            B. (x – 2)(x + 2)                C. 2(2 – x)            D. 4(x2 – 2)      

Câu 6: Phân thức đối của phân thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) là :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)

Câu 7:  M, N là trung điểm các cạnh AB, AC của tam giác ABC. Khi MN = 8cm thì :

A.  AB = 16cm                                             B.  AC = 16cm               

C. BC = 16cm                                             D. BC = AB = AC = 16cm

Câu 8: Số trục đối xứng của hình vuông là :

A .  4                      B. 3                           C. 2                      D. 1     

Câu 9: AM  là trung tuyến của tam giác vuông ABC (∠A = 900, M ∈ BC)  thì:

A. AC = 2.AM        B.  CB = 2.AM           C.  BA = 2.AM     D.  AM =2.BC

Câu 10:  Hình thang ABCD (AD // BC) có AB = 8cm, BC = 12cm, CD =10cm, DA = 4cm. Đường trung bình của hình thang này có độ dài là : 

A.   10cm                B. 9 cm               C. 8 cm                 D.  7 cm

Câu 11:  Theo dấu hiệu nhận biết các tứ giác đặc biệt, tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là:

A. Hình thang vuông      B. Hình thang cân            C.  Hình chữ nhật          D.  Hình thoi

Câu 12:  Hình bình hành ABCD có ∠A = 2∠B. Số đo góc D  là:

A. 600                   B. 1200                       C. 300                   D. 450

B. Tự luận: (7 điểm ) 

Bài 1 (1,5 điểm) Phân tích các đa thức thành nhân tử :  

a) 5x2 – 5y2;

b) x2 – xy + 3x – 3y.

Bài 2 (1 điểm) Rút gọn các biểu thức:  

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)

Bài 3 (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)

Bài 4 (3 điểm) Cho hình vuông ABCD; O là giao điểm của hai đường chéo. Đường thẳng qua O cắt cạnh AD tại E, cắt cạnh BC tại F.
a) Chứng minh ED = BF.
b) Gọi H là hình chiếu của E trên OD, P là hình chiếu của F’ trên OC, EH cắt FP tại Q. Chứng minh HP = OQ.
c) Chứng minh HP = Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)EF.
d) Chứng minh ba điểm D, Q, C thẳng hàng.

Bài 5 (0,5 điểm) Cho các số a, b thỏa mãn a + b = 2 và a.b = - 2. Tính a7 + b7.

----------------------Hết----------------------

                                                     Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

A. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu sau:

Câu 1. Trong hằng đẳng thức x3 – y3 = (x – y)(x2 + … + y2). Số hạng còn thiếu chỗ … là:

A. xy                    B. 2xy                            C. – xy                  D. -2xy 

Câu 2. Phân thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) bằng:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)

Câu 3. Rút gọn phân thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề), ta được:

A. x + 2                 B. x – 2                 C. x                      D. – 2 

Câu 4. Điều kiện của biến x để giá trị của biểu thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) xác định là:

A. x ≠ 2; x ≠ -2            B. x ≠ 1                 C. x ≠ -1              D. x ≠ 1, x ≠ -1  

Câu 5. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và giao nhau tại trung điểm mỗi đường là hình gì ?

A. Hình chữ nhật                     B. Hình thoi       

C. Hình bình hành                   D. Hình thang cân

Câu 6. Hình chữ nhật có mấy trục đối xứng ?

A. 1                      B. 2                                C. 3                      D. 4

Câu 7. Hình nào sau đây là đa giác đều

A. Hình chữ nhật       B. Hình thoi          C. Hình vuông      D. Cả A, B,C đúng

Câu 8. Tăng độ dài cạnh hình vuông lên ba lần thì diên tích của nó tăng mấy lần ?

A. 3                   B. 6                   C. 9                 D. Một số khác 

B. TỰ LUẬN (8.0 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Phân tích các đa thức thành nhân tử:

a) x2 + xy + 5x + 5y ;

b) (x2 + 9)2 – 36x2.

Câu 2. (1,5 điểm) Tính: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) 

Câu 3. (2,0 điểm) Cho biểu thức: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) 

a) Rút gọn M

b) Tính giá trị của M khi x2 + x = 2

c) Tìm các giá trị nguyên của x để M có giá trị nguyên

Câu 4. (3,0 điểm) Hình thang ABCD (AB // CD) có DC = 2AB. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA.

a) Chứng minh các tứ giác ABPD, MNPQ là hình bình hành

b) Tìm điều kiện của hình thang ABCD để MNPQ là hình thoi.

c) Gọi E là giao điểm của BD và AP. Chứng minh ba điểm Q, N, E thẳng hàng.

----------------------Hết----------------------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2,0 điểm). 

Câu 1: Kết quả của phép nhân: x(x - 2)

A. x3 – 2x2                      B. x2 – 2x                     C. x2 + 2x                  D. = x2

Câu 2: Biểu thức (a + b)2 được khai triển thành:

A. a2 + 2ab + b2              B. a2 + b2                     C. a2 + 2ab + b2               D. a2 – b2

Câu 3: Kết quả của phép tính: 572 - 432 bằng:

A. 1400                          B. 2400                          C. 256                      D. 196

Câu 4: Phân tích đa thức x3 + 1 ta có kết quả:

A. (x – 1)(x2 + x + 1)                                             B. (x + 1)3

C. (x + 1)(x2 + x + 1)                                             D. (x + 1)(x2 – x + 1)

Câu 5: Rút gọn phân thức: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)

Câu 6: Mẫu thức chung của các phân thức: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) 

A. 30x4y4              B. 150x2y               C. 30x9y5              D. 900x2y4

Câu 7: Tổng các góc của một tứ giác bằng bao nhiêu?

A. 5400                 B. 1800                   C. 3600                 D. 7200       

Câu 8: Cho AM là đường trung tuyến của tam giác ABC vuông tại A và AM = 3cm. Độ dài cạnh BC bằng:

A. 3cm                  B. 6cm                    C. 4 cm                 D. 5 cm

Câu 9: Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB và số đo góc B bằng 1000. Khi đó số đo góc A bằng:

A. 1000                 B. 800                      C. 400                   D. 1800

Câu 10: Phát biểu nào dưới đây là đúng

A. Hình bình hành có tất cả các cạnh bằng nhau.

B. Hình thoi có tất cả các góc bằng nhau

C. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau.

D. Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau.

Điền vào chỗ trống nội dung thích hợp (1 điểm)

1. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC của tam giác ABC, biết BC = 4cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng MN bằng …………………………………………………

2. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc là hình ………………………………..

3. Trong các hình sau: hình chữ nhật, hình vuông, hình thang cân, hình tròn, hình chỉ có một trục đối xứng là: ……………………………………………………………………..

4. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua điểm O khi O là ……………………………

B. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) a2b + 3ab

b) x2 - 2x + 1

c) x3 - 6x2 + 9x - xy2

Bài 2. (1 điểm)

a)  Tìm x, biết: x2 + 3x = 0

b)   Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: x2 - 4x + 7

Bài 3. (1 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)

Bài 4. (3 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD.

a) Chứng minh: Tứ giác AMND là hình chữ nhật.

b) Tính diện tích của hình chữ nhật AMND biết AD = 4cm và AB = 6cm.

c) Gọi I là giao điểm của AN và DM, K là giao điểm của BN và MC. Chứng minh tứ giác MINK là hình thoi.

d) Tìm điều kiện của hình chữ nhật ABCD để tứ giác MINK là hình vuông?

Bài 5. (0,5 điểm) Tìm các số x, y, z thỏa mãn: 

x2 + y2 + z2 ≤ xy + 3y + 2z - 4 

----------------------Hết----------------------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

Phần I: Trắc nghiệm (3,0 điểm)

Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau. Riêng câu 10 điền vào chỗ trống để được phát biểu đúng.

Câu 1. Tính 25x3y2 : 5xy2. Kết quả bằng:

A. 5x2y                 B. 5x                     C. 5x2                   D. 5x2y

Câu 2. Cho x + y = 11, x – y = 3. Tính x2 – y2, ta được:

A. 14                    B. 33                     C. 12                    D. Một kết quả khác

Câu 3. Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) Tìm m:

A. m = 3x             B. m = - 3x                     C. m = Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)x               D. m = - Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)x  

Câu 4. Khai triển (x – y)3. Kết quả:

A. x3 + 3x2y – 3xy2 – y3                                 B. x3 – 3x2y + 3xy2 + y3

C. x3 – 3x2y + 3xy2 – y3                                D. (x – y)(x2 + xy + y2)

Câu 5. Rút gọn phân thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề). Kết quả:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)

Câu 6. Đa thức 3xy – x2 được phân tích thành:

A. 3x(y – x)                    B. x(3y – x)                    C. x(3y – 1)           D. x(3y – x2)

Câu 7. Thực hiện phép tính (6x4 – 3x3 + x2) : 3x2. Kết quả:

A. 2x2 – x + Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)          B. 2x2 – x + 1              C. 2x2 – 3x + Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề)          D. 3x2 – x + Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) 

Câu 8. Hình bình hành ABCD là hình chữ nhật khi:

A. AC = BD                                                          B. AC ⊥ BD  

C. AC // BD                                                          D. AC // BD và AC = BD

Câu 9. Cho hình thang ABCD có AB//CD, AB = 3cm và CD = 7cm. Gọi M; N là trung điểm của AD và BC. Độ dài của MN là:

A. 5dm                           B. 4cm                           C. 5cm                  D. 6cm

Câu 10. Cho hình bình hành ABCD có góc A bằng 700 . Điền vào chỗ trống số thích hợp:

1. Số đo góc B là …….

2. Số đo góc C là …….

3. Số đo góc D là …….

Phần II: Tự luận (7,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm). Rút gọn các biểu thức:

a) (2x + 1)2 + 2(4x2 – 1) + (2x – 1);

b) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có ma trận (8 đề) 

Câu 2. (2,0 điểm)

a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 – y2 – 3x + 3y

b) Chứng minh rằng x2 – 2x + 2 > 0 với mọi x.

Câu 3. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AC và K là điểm đối xứng với M qua điểm I.

a) Tứ giác AKCM là hình gì?

b) Chứng minh AKMB là hình bình hành.

c) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AKCM là hình vuông.

----------------------Hết----------------------

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung có trong bộ Đề thi Toán 8 năm 2023 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2022 - 2023 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác