Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Tự luận năm 2023 (7 đề)

Tuyển chọn Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Tự luận năm 2023 (7 đề) chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán lớp 8 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán lớp 8.

Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Tự luận năm 2023 (7 đề)

Để mua trọn bộ Đề thi Toán 8 bản word có lời giải chi tiết, đẹp mắt, quý Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Câu 1. (2,5 điểm)

Quảng cáo

1. Thực hiện phép tính:

a. 2x( 3x- 4x + 2)

b. 2x(3x + 5) -3(2x2- 2x + 3)

c. (2x + 1)(3x2- x +3)

2. Tính giá trị của biểu thức A= x2 -6xy + 9y-15 tại x = 37; y = - 1.

Câu 2. (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a. 9x2y + 15xy2 -3x                                       b. 3z(z-2) +5(2-z)

c. x2 + 4xy -4z2 +4y2                                     d. x2 +2x -15

Câu 3. (2,0 điểm) Tìm x biết:

a. x2 -4x =0

b. (2x + 1)2 -4x(x +3) =9

c. x2 -12x = -36

Câu 4. (3,0 điểm) Cho hình bình hành ABCD, trên tia đối của tia AD lấy điểm E sao cho AE = AD.

Gọi F là giao điểm của EC và AB.

a. Chứng minh tứ giác AEBC là hình bình hành.

b. Chứng minh FE = FC.

c. Trên tia đối của tia CD lấy điểm M sao cho MC = CD. Chứng minh ba điểm E, B, M thẳng hàng.

Quảng cáo

Câu 5. (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:

A= x2 +y2 +z2 -yz -4x -3y + 2027

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Câu 1: (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) 8x2y -8xy +2x                                        

b) x2-6x -y2 +9

c) (x2 +2x)(x2+ 4x +3)-24

Câu 2: (2 điểm) Thực hiện phép tính

a) 3x2(2x2 - 5x -4)

b) (x+1)2 + (x-2)(x+3)-4x

Câu 3: (2 điểm) Tìm x:

Quảng cáo

a) (x+3)2 - (x+2)(x-2) = 4x +17

b) (x-3)(x2 +3x +9)- x(x2-4) =1

Câu 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn và AB < AC. Các đường cao BE, CF cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của MH lấy điểm K sao cho HM = MK.

a) Chứng minh: Tứ giác BHCK là hình bình hành.

b) Chứng minh: BK ⊥ AB và CK ⊥ AC

c) Gọi I là điểm đối xứng với H qua BC. Chứng minh: Tứ giác BIKC là hình thang cân.

d) BK cắt HI tại G. Tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì đề tứ giác GHCK là hình thang cân.

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A= 7 -x2 -3x

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Câu 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính.

a) (x + 3)2 + (x – 3)2 + 2(x2 – 9)

b) (4x – 1)3 – (4x – 3)(16x2 +  3)

Quảng cáo

Câu 2: ( 2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử.

a) 8x2y -8xy + 2x

b) x2 - 6x -y2 +9

c) (x2 + 2x)(x2 +4x +3) -24

Câu 3: (2 điểm) Tìm x

a) (x+3)2 - (x+2)(x-2) = 4x +17

b) (x-3)(x2 +3x + 9) -x(x2-4) =1

c) 3x2 + 7x =10

Câu 4: (3,5 điểm) Cho hình bình hành ABCD. Trên đường chéo BD lấy 2 điểm M và N sao cho Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Tự luận 2021 Đề 3

a. Chứng minh rằng: ∆AMB = ∆CND

b. AC cắt BD tại O. Chứng minh tứ giác AMCN là hình bình hành.

c. AM cắt BC tại I. Chứng minh: AM = 2MI

d. CN cắt AD tại K. Chứng minh: I và K đối xứng với nhau qua O

Câu 5: (0,5 điểm) Cho x, y, z là các số dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của:

P= (x + y+ z)Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Tự luận 2021 Đề 3

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Câu 1: (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) x2 - 3x +xy -3y                                                  

b) x2 +y2 -2xy -25

Câu 2 (1,5 điểm) Sắp xếp và thực hiện phép chia:

(3x4 +4x -2x3-2x-8) : (x2 -2)

Câu 3: (2 điểm) Tìm x, biết:

a) (x+3)(x2-3x +9)-x(x-2)2=27                 

b) (x-1)(x-5)= 3

Câu 4: (3,5 điểm). Cho hình chữ nhật ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Lấy một điểm E nằm giữa hai điểm O và B. Gọi F là điểm đối xứng với điểm A qua E và I là trung điểm của CF.

a) Chứng minh tứ giác OEFC là hình thang và tứ giác OEIC là hình bình hành.

b) Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của F trên các đường thẳng BC và CD. Chứng minh tứ giác CHFK là hình chữ nhật.

c) Chứng minh bốn điểm E, H, K, I thẳng hàng.

Câu 5: (1 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

A= -2x2 -10y2 + 4xy + 4x +4y +2013

                                                                              Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Tự luận 2021 Đề 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Câu 1: (3 điểm) Rút gọn biểu thức.

a) (x + 3)2 + (x – 3)2 + 2(x2 – 9)

b) (4x – 1)3 – (4x – 3)(16x2 +  3)

Câu 2: (3 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử.

a) 16x – 8xy + xy2

b) 3(3 – x) + 2x(x – 3)

c) 3x2 + 4x – 4

Câu 3: (2 điểm) Tìm x, biết.

a) (3x – 2)(3x + 4) – (2 – 3x)2 = 6

b) 2(x – 3) – (x – 3)(3x – 2) = 0

Câu 4: (2 điểm) Cho đa thức A = 4n3 – 2n2 – 6n + 5 và đa thức B = 2n – 1.

a) Chia đa thức A cho đa thức B.

b) Tìm giá trị nguyên của n để đa thức A chia hết cho đa thức B.

Câu 5: Dành cho học sinh lớp chọn.

Tìm GTLN hoặc GTNN của biểu thức : Q = - x2 – y2 – 4x + 2y + 2

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

Câu 1: (2 điểm) Rút gọn các biểu thức:

a) (x+2)2 - (x+3)(x-3) +10

b) (x+5)(x2-5x+25) -x(x-4)2 +16x

c) (x-2y)3 - (x+2y)(x2-2xy +4y2) + 6x2y

Câu 2: (2điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 8x2y + 8xy +2x 

b) x2 -6x -y2 + 9

c) (x2 + 2x)(x2 +4x +3)-24

Câu 3: (2 điểm) Tìm x, biết:

a) (x+3)2 - (x+2)(x-2)= 4x +17

b) (x-3)(x2 +3x +9) -x(x2-4)= 1

c) 3x2 +7x =10

Câu 4: (3 điểm) Cho hình bình hành ABCD. Trên đường chéo BD lấy 2 điểm M và N sao cho BM=DN =Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Tự luận 2021 Đề 6

a) Chứng minh rằng: ∆AMB = ∆CND

b) AC cắt BD tại O. Chứng minh tứ giác AMCN là hình bình hành.

c) AM cắt BC tại I. Chứng minh: AM = 2MI

d) CN cắt AD tại K. Chứng minh: I và K đối xứng với nhau qua O

Câu 5: (1 điểm)

a) Tìm GTLN của biểu thức: A=5 +2xy +14y -x2 -5y2-2x

b) Tìm tất cả số nguyên dương n sao cho B=2n +3n + 4n là số chính phương.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Tự luận

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

Câu 1: (2 điểm) Tìm x biết

a) 6x2- (2x-3)(3x+2) = 1

b) (x+1)3 - (x-1)(x2 +x +1) -2= 0 

Câu 2: (3 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) 7x2 + 14xy                                               

b) 3(x+4) -x2 -4x

c) x2-2xy +y2 -z2                                       

d) x2-2x-15

Câu 3: (1 điểm) Cho A = 3x3 -  2x2 + ax - a – 5 và B = x – 2. 

Tìm a để A⋮B

Câu 4: (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn và AB < AC. Các đường cao BE, CF cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của MH lấy điểm K sao cho HM = MK.

a. Chứng minh: Tứ giác BHCK là hình bình hành.

b. Chứng minh: BK ⊥ AB và CK ⊥ AC

c. Gọi I là điểm đối xứng với H qua BC. Chứng minh : Tứ giác BIKC là hình thang cân.

d. BK cắt HI tại G. Tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì để tứ giác GHCK là hình thang cân.

Câu 5: (0,5 điểm) Chứng minh rằng: A = n3 + (n + 1)3 + (n + 2)3 ⋮ 9 với mọi n ∈ N*

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung có trong bộ Đề thi Toán 8 năm 2023 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2022 - 2023 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác