Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Với Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề), chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa kì 2 Toán 8.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ 100 Đề thi Giữa kì 2 Toán 8 bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài:90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước trả lời đúng.

Câu 1. Điều kiện xác định của phương trình :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

A. x ≠ 1

B. x ≠ 1 và x ≠ −2

C. x ≠ −2

D. x ≠ 1 và x ≠ 2.

Câu 2. x = −2 là nghiệm của phương trình:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Quảng cáo

Câu 3. Phương trình 12 – 6x = 5x + 1 có nghiệm là:

A. 2 

B. 4

C. 1 

D. vô nghiệm.

Câu 4: Trong hình vẽ, biết: MN // BC, suy ra:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Câu 5. Cho ∆ABC có AD là phân giác của góc BAC,D ∈ BC . Biết AB = 6 cm; AC = 15 cm. Khi đóĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)bằng:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Quảng cáo

Câu 6. Cho ∆ABC đồng dạng với ∆HIK theo tỷ số đồng dạng k, ∆HIK đồng dạng với ∆DEF theo tỷ số đồng dạng m. ∆DEF đồng dạng với ∆ABC theo tỷ số đồng dạng là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

II. Tự luận: 

Bài 1 (2,5 điểm): Giải các phương trình sau:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Bài 2 (2 điểm): Trong một buổi lao động, lớp 8A gồm 40 học sinh chia thành hai tốp: tốp thứ nhất trồng cây và tốp thứ hai làm vệ sinh. Tốp trồng cây đông hơn tốp làm vệ sinh là 8 người. Hỏi tốp trồng cây có bao nhiêu học sinh.

Bài 3 (3 điểm): Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, BC = 6cm. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A xuống BD, phân giác của BCD cắt BD ở E.

a) Chứng minh: Tam giác AHB đồng dạng tam giác BCD.

b) Chứng minh AH.ED = HB.EB.

c) Tính diện tích tứ giác AECH.

Quảng cáo

Bài 4 (0,5 điểm): Chứng minh với mọi m, n ta có:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài:90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước trả lời đúng.

Câu 1: Số nghiệm của phương trình (x – 4)(x – 3)(x + 2) = 0 là:

A. Vô nghiệm 

B. 2

C. 3 

D. 4

Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Câu 3: Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Câu 4: Cho ΔMNP ,EF//MP ,E ∈ MN , F ∈ NP, ta có :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Câu 5: Trong hình vẽ, biết góc BAD = góc DAC , theo tính chất đường phân giác của tam giác thì tỉ lệ thức nào sau đây là đúng? 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Câu 6: Biết Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)  và CD = 10 cm. Vậy độ dài đoạn thẳng AB là:

A. 4 cm

B. 50 cm

C. 25 cm

D. 20 cm.

II. Tự luận:

Bài 1 (2,5 điểm): Giải các phương trình sau:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Bài 2 (2 điểm): Một xe khách và một xe tải xuất phát cùng một lúc đi từ tỉnh A đến tỉnh B. Mỗi giờ xe khách chạy nhanh hơn xe tải là 5km nên xe khách đến B trước xe tải 30 phút. Tính quãng đường AB, biết rằng vận tốc của xe tải là 40 km/h.

Bài 3 (3 điểm): Cho tam giác ABC vuông ở A, AB = 6, AC = 8; đường cao AH, phân giác BD. Gọi I là giao điểm của AH và BD.

a) Tính AD, DC.

b) Chứng minh Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề).

c) Chứng minh AB.BI = BD.HB và tam giác AID cân.

Bài 4 (0,5 điểm): Giải phương trình: 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài:90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước trả lời đúng.

Câu 1: Tập nghiệm của phương trình x2 – x = 0 là:

A.{0}

B.{0; 1}

C.{1}

D. Một kết quả khác.

Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Câu 3: Phương trình nào tương đương với phương trình x(x − 2) = x(x − 3) ?

A. x – 2 = x – 3

B. x(x – 2) = 0 

C. x = 0 

D. (x – 2)( x − 3) = 0

Câu 4: Cho AB = 3 m, CD = 40 cm. Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD bằng?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)                 

Câu 5: Trong hình vẽ, biết EF // BC, theo định lí Ta-lét thì tỉ lệ thức nào sau đây là đúng?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Câu 6: Nếu DABC đồng dạng  DA’B’C’ theo tỉ số đồng dạng k thì DA’B’C’ đồng dạng DABC theo tỉ số:

A. 1/k

B. 1

C. k

D. k2

II. Tự luận:

Bài 1 (2,5 điểm): Giải phương trình: 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Bài 2 (2 điểm): Theo kế hoạch hai tổ sản xuất phải làm 900 sản phẩm. Do cải tiến kỹ thuật nên tổ I vượt mức 20% và tổ II vượt mức 15% so với kế hoạch. Vì vậy hai tổ đã sản xuất được 1055 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 3 (3 điểm): Cho ΔABC có AB = 8cm, AC = 12cm. Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho BD = 2cm, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = 9cm.

a) Tính các tỉ số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề).

b) Chứng minh: ΔADE đồng dạng ΔABC.

c) Đường phân giác góc BAC của cắt BC tại I. Chứng minh: IB.AE = IC.AD.

Câu 5 (0,5 điểm) Giải phương trình sau: 6x4 – 5x3 – 38x2 – 5x + 6 = 0.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài:90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Bài 1 (2,5 điểm): Cho biểu thức:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Bài 2 (2 điểm): Giải toán bằng cách lập phương trình:

Lúc 6 giờ sáng một ô tô khởi thành từ A để đi đến B. Đến 7 giờ 30 phút một ô tô thứ hai cũng khởi hành từ A để đi đến B với vận tốc lớn hơn vận tốc ô tô thứ nhất là 20km/h và hai xe gặp nhau lúc 10 giờ 30 phút. Tính vận tốc mỗi ô tô? (ô tô không bị hư hỏng hay dừng lại dọc đường).

Bài 3 (1,5 điểm): Giải các phương trình sau:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Bài 4 (3 điểm): Cho hình bình hành ABCD, đường chéo lớn BD. Qua A kẻ đường thẳng cắt các đoạn thẳng BD, BC lần lượt tại E và F, cắt DC tại K. 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Bài 4 (1 điểm): Cho a, b, c đôi một khác nhau và:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Tính P: 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề) 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài:90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Bài 1 (2,5 điểm): Cho biểu thức: 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

a) Rút gọn A.

b) Tính giá trị của A khi x = −4.

c) Tính các giá trị nguyên của x để A có giá trị là số nguyên.

Bài 2 (2 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Một tàu chở hàng khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh với vận tốc 36km/h. Sau đó 2 giờ một tàu chở khách cũng đi từ đó với vận tốc 48km/h đuổi theo tàu hàng. Hỏi tàu khách đi bao lâu thì gặp tàu hàng ?

Bài 3 (2 điểm): Giải các phương trình sau:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Bài 4 (3 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường thẳng d đi qua A và song song với đường thẳng BC, BH vuông góc với d tại H.

a) Chứng minh ∆ABC đồng dạng ∆HAB.

b) Gọi K là hình chiếu của C trên d. Chứng minh AH.AK = BH.CK.

c) Gọi M là giao điểm của hai đoạn thẳng AB và HC. Tính độ dài đoạn thẳng HA và diện tích ∆MBC, khi AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm.

Bài 5 (0,5 điểm):  Tìm x, y thỏa mãn phương trình sau: x− 4x + y− 6y + 15 = 2.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài:90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

Bài 1 (2 điểm):

1) Tìm giá trị của m để phương trình 2x – m = 1 – x nhận giá trị x = –1 là nghiệm.

2) Rút gọn biểu thức :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Bài 2 (2 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Một tổ sản xuất lập kế hoạch sản xuất một lô hàng, theo đó mỗi giờ phải làm 30 sản phẩm. Khi thực hiện, mỗi giờ tổ chỉ sản xuất được 27 sản phẩm, do đó tổ đã hoàn thành lô hàng chậm hơn so với dự kiến 1 giờ 10 phút. Hỏi số sản phẩm mà tổ sản xuất theo kế hoạch là bao nhiêu?

Bài 3 (2 điểm): Giải các phương trình:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Bài 3 (3 điểm): Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 12 cm, AD = 9 cm. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến cạnh BD.

a) Chứng minh tam giác ADH đồng dạng với tam giác DBC và AD2 = HD.BD.

b) Tính độ dài HD và HB.

c) Tia phân giác của góc ADB cắt AH tại E và AB tại F. Chứng minh :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 8 có đáp án (6 đề)

Bài 4 (1 điểm): Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = 4x – 2x2 - |x3 – x2| + 7.

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Toán 8 năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu trả phí đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên