[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án (11 đề)

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án (11 đề)

Tuyển chọn 11 Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm học 2021 - 2022 chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán lớp 8 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán lớp 8.

Tải xuống

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án (11 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM) 

Hãy viết vào tờ giấy thi chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Khai tiển biểu thức x3-8x3 ta được kết quả là:

A. (x-2y)3                                                  B. x3-2y3            

C. (x-2y)(x2+2xy+4y2)                               D. x3-6x2y + 12xy2-8y3

Câu 2. Kết quả phép tính -x2(3-2x)là:

A. 3x2-2x3                     B.2x3-3x2                      C.-3x3+2x2                      D.-4x2

Câu 3. Để  4y2-12y +Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 1trở thành một hằng đảng thức. Giá trị trong ô vuông là:

A. 6                       B. 9                        C. – 9                     D. Một kết quả khác

Câu 4. Biểu thức 1012 – 1 có giá trị bằng

A. 100                   B. 1002                  C. 102000              D. Một kết quả khác

Câu 5. Giá trị của biểu thức x2+2xy+y2 tại x = - 1 và y = - 3 bằng

A. 16                     B. – 4                     C. 8                        D. Một kết quả khác

Câu 6. Biết 4x(x2-25)=0, các số x tìm được là:

A. 0; 4; 5               B. 0; 4                    C. -5; 0; 5              D. Một kết quả khác

Câu 7

A. -2x +4 =2(2-x)                                    B. -2x+4 = -2(2-x)

C.  -2x +4= -2(x+2)                                  D. -2x+4= 2(x-2)

Câu 8. Thực hiện phép nhân x(x-y)

A.x2-y                    B.x-xy                C.x-x2                D.x2-xy

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)

Bài 1 (1,5đ): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a. 36a4-y2                                                   b. 6x2 +x -2

Bài 2 (1,5đ). Tìm x, biết:

a. x( x-4)+1 = 3x-5                                      b. 2x3-3x2-2x+3= 0

Bài 3 (1,5đ). 

a. Cho biểu thức A= x3-9x2+27x -27 . Tính giá trị của A khi x = 1.

b. Tìm đa thức thương và đa thức dư trong phép chia đa thức A (x) cho B (x). Biết:

A(x)= 2x3+x2-x+ a và B(x) = x-2

Bài 4 (3,0đ). Cho hình bình hành ABCD có AB > BC. Đường phân giác của góc cắt AB tại M, đường phân giác của góc cắt CD tại N.

a. Chứng minh AM = CN.

b. Chứng minh tứ giác DMBN là hình bình hành.

c. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của N và N trên BN và DM. Chứng minh hai đoạn thẳng AC và MN cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Bài 5 (0,5đ). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

A = -2x2 -10y2 +4xy +4x+ 4y +2016

HƯỚNG DẪN CHẤM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM)

Câu 1: C      (0,25đ)

Câu 2: B      (0,25đ)

Câu 3: B      (0,25đ)

Câu 4: C      (0,25đ)

Câu 5: A     (0,25đ)

Câu 6: C      (0,25đ)

Câu 7: A     (0,25đ)

Câu 8: D     (0,25đ)

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)

Bài 1 

a. 36a4-y2= (6a)2-y2= (6a-y)(6a+y)      (0,75đ)                                      

b.6x2 +x -2 = 6x2+4x -3x -2

  = 2x( 3x+2) - (3x+2) = (2x-1)(3x+2)  (0,75đ)   

Bài 2 

a. x(x-4) +1 = 3x-5

   Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 1  x(x-1) - 6(x-1)=0  (0,25đ)

   Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 1  (x-1)(x-6)=0       (0,25đ)

 Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 1Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 1

VậyĐề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 1là giá trị cần tìm.           (0,25đ)                            

b. 2x3-3x2-2x+3= 0

 Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 1 x2( 2x-3) -(2x-3) =0           (0,25đ)

 Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 1 (2x-3)(x2-1) =0

 Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 1    (2x-3)(x-1)(x+1)=0  (0,25đ)

 Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 1   .....

 Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 1Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 1

VậyĐề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 1 là giá trị cần tìm.    (0,25đ)

Bài 3 

a. Xét biểu thức:

A= x3-9x2+27x -27

   = x3 -3.x2.3 +3.x.32- 33

   =(x-3)3   (0,25đ)

Với x = 1 biểu thức A được viết lại như sau:

A=(1-3)= -8

Vậy A = - 8 khi x = 1                          (0,25đ)

b.Thực hiện đúng được phép chia  A(x)= 2x3+x2-x+ a cho B(x) = x-2, tìm được thương bằng:2x2+5x +9 và dư bằng a + 18.           (1,0đ)

Bài 4 

Vẽ đúng hình         (0,25đ)

a. Chứng minh được AM = CN           (1,25đ)

b. Chứng minh được tứ giác DMBN là hình bình hành                (1đ)

c. Lập luận chặt chẽ chỉ ra được hai đoạn thẳng AC và MN cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường         (0,5đ)

Bài 5 

A = -2x2 -10y2 +4xy +4x+ 4y +2016

   =Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 1  (0,25đ)

   = -2( x-y-1)2 -2(2y-1)2 +2020

GTLN của A bằng 2020 khi      Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 1       (0,25đ)

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án (11 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm). 

Hãy chọn phương án trả lời đúng trong mỗi trường hợp sau:

1) Tích của đơn thức x2 và đa thức 5x3 -x-1 là:

A.  5x6-x3-x2                                             B. -5x5+ x3 +x2   

C. 5x5-x3-x2                                               D. 5x5-x-1

2) Đa thức 3x2-12được phân tích thành nhân tử là:

A. 3x(x-2)2                                                   B. 3x( x2+4)

C. 3(x - 2)(x + 2)                                           D. x(3x - 2)(3x + 2)

3) Cho tứ giác ABCD biếtĐề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 2 khi đó số đo góc B là

A. 1500                                                          B. 1050

C. 750                                                            D. 300

4) Đa thức x4-3x3+6x2-7x+m chia hết cho đa thức x - 1 khi m bằng

A. 0                                                               B. - 3

C. 3                                                                D. 1   

5) Giá trị nhỏ nhất của đa thức A= x2+4x+11 là

A. 7                                                               B. - 2

C. - 4                                                             D. 11

6) Cho tam giác ABC vuông tại A, O là trung điểm của BC. D là điểm đối xứng với A qua O. Đẳng thức nào sai trong các đẳng thức sau?

A.Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 2                              B.Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 2

C. AB = CD                              D. AD = BC

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

1) Tìm x biết x(x – 1) + x – 1 = 0

2) Tính giá trị biểu thức: A= (x-y)(x2+xy+y2)  +2y2tại Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 2Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 2

Câu 2 (2 điểm) Cho đa thức A= 2x4 + 3x3 - 4x2 -3x +2 và đa thức B = x + 2

1) Làm tính chia đa thức A cho đa thức B.

2) Hãy phân tích đa thức thương của phép chia đa thức A cho đa thức B thành nhân tử.

Câu 3 (2,5 điểm) Cho hình bình hành ABCD trong đó có BC = 2AB. Gọi M là trung điểm của BC, N là trung điểm của AD.

1) Chứng minh rằng tứ giác MNDC là hình bình hành.

2) Kẻ DE vuông góc với AB tại E, DE cắt MN tại F. Chứng minh F là trung điểm của DE.

3) Chứng minh rằng:Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 2

Câu 4 (0,5 điểm) Cho các số x, y, z thỏa mãn đồng thời:

x+ y+ z= 1; x2+y2+z2= 1; x3 + y3+z3 =1

Tính giá trị của biểu thức: M= x8+y11+ z2018


ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

A. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Câu 1: C     (0,5đ)

Câu 2: C      (0,5đ)

Câu 3: A     (0,5đ)

Câu 4: C      (0,5đ)

Câu 5: A     (0,5đ)

Câu 6: B      (0,5đ)

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 

1) x(x – 1) + x – 1 = 0

  =>    (x - 1)(x + 1) = 0              (0,25đ)

   Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 2                            (0,5đ)

Vậy  Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 2                         (0,25đ)

2) A= (x-y)(x2+xy+y2)  +2y2  

       = x3 + y3                                                                    (0,5đ)

Tại Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 2 biểu thức A có giá trị là Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 2        (0,5đ)

Câu 2. Thực hiện được đúng phép chia A= 2x4 + 3x3 - 4x2 -3x +2 và đa thức B = x + 2

1)   (2x4 + 3x3 - 4x2 -3x +2) : (x+2) = 2x3-x2-2x + 1     (1đ)

2)  2x3-x2-2x + 1= 2x( x2-1)-(x2-1) = (x- 1)(2x-1)    (0,5đ)

         =(x-1)(x+1)(2x-1)                                           (0,5đ)

Câu 3 

1) Chỉ ra được MC // ND           (0,25đ)

Do đó tứ giác MNDC là hình bình hành        (0,5đ)

2) Chỉ ra được NF // AE                                          (0,25đ)

và N là trung điểm cạnh AD của tan giác DAE        (0,25đ)

→ F là trung điểm của DE                                       (0,5đ)

3) Ta có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 2 (cặp góc so le trong)

Chỉ ra được tam giác MED cân tại M Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 2

Chỉ ra đượcĐề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 2       (0,25đ)

Do đó Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 2

Mặt khácĐề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 2 (tam giác BMN cân tại M)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 2 (cặp góc so le trong)

Vậy Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 2     (0,25đ)

Câu 4. 

Ta có: (x+y+z)3 = x3+y3+z3 + 3(x+y)(y+z)(z+x)

Kết hợp với các điều kiện đã cho, ta có:(x+y)(y+z)(z+x)= 0

→ Một trong các thừa số của tích(x+y)(y+z)(z+x) phải bằng 0

Giả sử (x + y) = 0, kết hợp với điều kiện: x + y + z = 1 → z = 1

Kết hợp với điều kiện:  x2+y2+z2= 1→ x = y = 0

Vậy trong 3 số x, y, z phải có 2 số bằng 0 và 1 số bằng 1.           (0,25đ)

Vậy S = 1              (0,25đ)

Chú ý: Dưới đây là hướng dẫn cơ bản, bài làm của học sinh phải trình bày chi tiết. HS giải bằng nhiều cách khác nhau đúng vẫn cho điểm từng phần tương ứng.

..........................

..........................

..........................

Tải xuống để xem đề thi Toán lớp 8 Giữa học kì 1 năm học 2021 - 2022 đầy đủ!

Tải xuống

Xem thêm bộ đề thi Toán lớp 8 năm học 2021 - 2022 chọn lọc khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi các môn học lớp 8 năm học 2021 - 2022 Học kì 1, Học kì 2 của chúng tôi được biên soạn và sưu tầm từ đề thi khối lớp 8 của các trường THCS trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.