Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Với Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất, chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa kì 2 Toán 10.

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm A(-3; 2) và B(1; 4)

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 2. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sau đây đúng?

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 3. Nếu a + 2c > b + 2c thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

A. -3a > -3b                    

B. a2 > b2          

C. 2a > 2b                          

D. Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 4. Xét trong tam giác ABC, trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 5. Tìm điều kiện xác định của bất phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 6. Cặp bất phương trình nào sau đây là tương đương?

A. x - 2 ≤ 0 và x2(x - 2) ≤ 0

B. x - 2 < 0 và x2(x - 2) > 0

C. x - 2 < 0 và x2(x - 2) < 0      

D. x - 2 ≥ 0 và x2(x - 2) ≥ 0

Câu 7. Cho đường thẳng Δ có phương trình tham số: Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất. Một vectơ chỉ phương của Δ là

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 8. Tìm điều kiện xác định của bất phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

A. x ∈ [-5; 4]    

B. x ∈ (-5; 4]    

C. x ∈ [4; +∞]  

D. x ∈ (-∞; -5)

Câu 9. Cho bất phương trình f(x) ≤ g(x), x0 là một nghiệm của bất phương trình f(x) ≤ g(x) nếu

A. f(x0) = g(x0) đúng.                  

B. f(x0) ≥ g(x0) đúng.                  

C. f(x0) ≤ g(x0) sai.                     

D. f(x0) > g(x0) đúng.

Câu 10. Điều kiện xác dịnh của bất phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất là

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 11. Cho đường thẳng Δ có phương trình tổng quát: -x + 3y - 5 = 0. Một vectơ pháp tuyến của Δ là

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 12. Cho biểu thức f(x) = 2x - 4. Tập hợp tất cả các giá trị của x để f(x) ≥ 0 là

A. x ∈ [2; +∞)   

B. Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất  

C. x ∈ [-∞; 2]    

D. x ∈ (2; +∞)

Câu 13. Cho biểu thức f(x) = (x + 5)(3 - x). Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình f(x) ≤ 0 là

A. x ∈ (-∞; 5) ∪ (3; +∞)             

B. x ∈ (3; -∞)   

C. x ∈ (-5; 3)                                

D. x ∈ (-∞; 5] ∪ [3; +∞) 

Câu 14. Giá trị Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất là nghiệm của nhị thức bậc nhất nào sau đây

A. f(x) = x + 2. 

B. f(x) = 2x + 1.

C. f(x) = 2x - 1.  

D. f(x) = x - 1 .

Câu 15. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. 2x2 + 3y > 0                          

B. x2 + y2 < 0   

C. x + y2 ≥ 0                              

D. x + y ≥ 0

Câu 16. Cho bất phương trình 2x + 3y - 6 ≤ 0 (1). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau

A. Bất phương trình (1) chỉ có một nghiệm duy nhất.

B. Bất phương trình (1) vô nghiệm.

C. Bất phương trình (1) luôn có vô số nghiệm.

D. Bất phương trình (1) có tập nghiệm là . 

Câu 17. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của d: x - 2y + 2021 = 0?

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 18. Cho f(x) = ax2 + bx + c (a ≠ 0) Điều kiện để f(x) > 0, ∀x ∈ R là

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 19. Cho f(x) = ax2 + bx + c (a ≠ 0) có Δ = b2 - 4ac < 0. Khi đó mệnh đề nào đúng?

A. f(x) > 0, ∀x ∈ R.                                               

B. f(x) < 0, ∀x ∈ R.

C. f(x) cùng dấu với hệ số a, ∀x.                               

D. Tồn tại x để f(x) = 0. 

Câu 20. Khoảng cách từ điểm M(-1; 1) đến đường thẳng Δ: 3x - 4y - 3 = 0 bằng:

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1. (2 điểmXét dấu biểu thức Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 2. (1 điểm) Chứng minh rằng ∀x, y ∈ R ta có: x2 + y2 + xy + x + y + 1 ≥ 0.

Bài 3. (1 điểm) Tam giác ABC có AB = 4, BC = 6, AC = 2√7. Điểm M thuộc đoạn BC sao cho MC = 2MB. Tính độ dài cạnh AM

Bài 4. (1 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(0; 1) và đường thẳng Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất Tìm điểm M thuộc d  và cách A một khoảng bằng 5, biết  có hoành độ âm.

                                           Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Tam thức bậc hai f(x) = -x2 + 5x - 6 nhận giá trị dương khi và chỉ khi

A. x ∈ (-∞; 2)  

B. x ∈ (3; +∞)         

C. x ∈ (2; +∞)   

D. x ∈ (2; 3)

Câu 2. Cho f(x) = x2 - 4x + 3. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề đúng là

A. f(x) < 0, ∀x ∈ (-∞; 1] ∪ [3; +∞).                             

B. f(x) ≤ 0, ∀x ∈ [1; 3].

C. f(x) ≥ 0, ∀x ∈ (-∞; 1) ∪ (3; +∞).                        

D. f(x) > 0, ∀x ∈ [1; 3]

Câu 3. Nếu a+ b < a và b - a > b thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

A. ab > 0           

B. b < a             

C. a < b < 0      

D. a > 0 và b < 0

Câu 4. Xét trong tam giác ABC, trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 5. Điểm A(-1; 3) là điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình

A. -3x + 2y - 4 > 0                    

B. x + 3y < 0    

C. 3x - y > 0                               

D. 2x - y + 4 > 0

Câu 6. Tam giác ABC có AB = 5, BC = 7, CA = 8. Số đo góc ∠A bằng

A. 300 

B. 450 

C. 600 

D. 900

Câu 7. Tam thức bậc hai f(x) = 2x2 + 2x + 5 nhận giá trị dương khi và chỉ khi

A. x ∈ (0; +∞)  

B. x ∈ (-2; +∞)                          

C. x ∈ R            

D. x ∈ (-∞; 2)

Câu 8. Số giá trị nguyên của x để tam thức f(x) = 2x2 - 7x - 9 nhận giá trị âm là

A. 3    

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 9. Tam giác ABC có AB = 2, AC = 1 và ∠A = 600. Tính độ dài cạnh BC

A. BC = 1          

B. BC = 2        

C. BC = √2      

D. BC = √3

Câu 10. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sau đây đúng?

A. a < b => ac < bc                       

B. a < b => ac > bc 

C. c < a < b => ac < bc                 

D. Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 11. Tam giác ABC có ∠B = 600, ∠C = 450 và AB = 5. Tính độ dài cạnh AC

A. AC = Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất   

B. AC = 5√3    

C. AC = 5√2   

D. AC = 10

Câu 12. Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất. Trong các vectơ sau, vectơ nào là một vectơ pháp tuyến của d?

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 13. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào không phải là bất phương trình

A. f(x) = g(x).  

B. f(x) ≥ g(x).   

C. f(x) < g(x).   

D. f(x) ≤ g(x).

Câu 14. Đường thẳng d đi qua điểm M(1; -2) và có vectơ chỉ phương Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất có phương trình tham số là:

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 15. Nhị thức bậc nhất là biểu thức có dạng 

A. f(x) = ax + b.                                                        

B. f(x) = ax + b (a, b ≠ 0).            

C. f(x) = ax + b (a ≠ 0; a, b ∈ R).   

D. f(x) = 0x + b (b ∈ R).

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm

Câu 1 (2,0 điểm) : Giải các bất phương trình sau:

a) Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

b) 2(x – 1)2 – 5|x – 1| + 2 < 0.

Câu 2 (1,0 điểm) : Định m để bất phương trình : x2 + (m + 1)x + m ³ 0 có tập nghiệm là R.

Câu 3 (1,0 điểm) : Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh a = 8, b = 5, c = 7. Tính độ dài bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

Câu 4 (3,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) : 2x + 3y – 7 = 0 và hai điểm A(3; 1), B(1; 5)

a) Viết phương trình tham số của đường thẳng (d).

b) Viết phương trình tổng quát của đường trung trực đoạn thẳng AB.

c) Biết C là điểm thuộc đường thẳng (d) thỏa A, B, C thẳng hàng. Tìm tọa độ điểm C

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (30 CÂU - 6 ĐIỂM)

Câu 1: Cho các số thực a, b thỏa mãn a < b. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. ac < bc với mọi c ≤ 0                             

B. ac < bc với mọi c ≥ 0

C. ac < bc với mọi c < 0                            

D. ac < bc với mọi c > 0

Câu 2: Với các số thực không âm a, b tùy ý, mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. a + b ≥ 5√ab                                

B. a + b ≥ 2√ab

C. a + b ≥ 3√ab                                

D. a + b ≥ 4√ab

Câu 3: Điều kiện xác định của bất phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất là

A. x ≠ 2               

B. x ≥ 2            

C. x ≤ 2               

D. x = 2

Câu 4: Trong các số dưới đây, số nào là nghiệm của bất phương trình x2 ≥ 4x 

A. 4                     

B. 1                     

C. 2                     

D. 3

Câu 5: Tập nghiệm của hệ bất phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất là

A. [-1; 2]             

B. [-1; 2)            

C. (-1; 2]              

D. (-1; 2)

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình 2x ≥ -6 là

A. (-∞: -3]                  

B. (-3; +∞)                  

C. [-3; +∞)                  

D. (-∞: -3)

Câu 7: Nhị thức bậc nhất nào dưới đây có bảng xét dấu như sau

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

A. f(x) = 2x - 4  

B. f(x) = -2x + 4         

C. f(x) = -x + 2

D. f(x) = x + 2

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình (3 - x)(x + 2) > 0 là

A. [-3; 2]              

B. (-2; 3]             

C. (-3; 2)            

D. (-2; 3)

Câu 9: Cặp số (x; y) nào dưới đây là nghiệm của bất phương trình 2x - y - 3 > 0

A. (1; 0)                

B. (2; 2)               

C. (2; -1)             

D. (0; 2)

Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

A. P(-1; 0)           

B. N(1; 1)             

C. M(1; -1)                   

D. Q(0; 1)

Câu 11: Cho tam thức bậc hai f(x) = 2x2 - x - 2. Giá trị f(-1) bằng

A. -2                           

B. -1                            

C. 3                     

D. 1

Câu 12: Cho tam thức bậc hai f(x) = x2 - 4x + 4. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. f(x) > 0, ∀x ∈ R                                    

B. f(x) ≥ 0, ∀x ∈ R

C. f(x) < 0, ∀x ∈ R                                    

D. f(x) ≤ 0, ∀x ∈ R

Câu 13: Cho tam thức bậc hai f(x) có bảng xét dấu như sau

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. f(x) ≥ 0 ⇔ -1 ≤ x ≤ 3                           

B. f(x) ≥ 0 ⇔ x < 3

C. f(x) ≥ 0 ⇔ x > 3                                    

D. f(x) ≥ 0 ⇔ x < -1

Câu 14: Xét tam giác ABC tùy ý có BC = a, AC = b, AB = c. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. a2 = b2 + c2 + 2bc.cosA                         

B. a2 = b2 + c2 - 2bc.cosA

C. a2 = b2 + c2 - bc.cosA                           

D. a2 = b2 + c2 + bc.cosA

Câu 15: Xét tam giác ABC tùy ý, đường tròn ngoại tiếp tam giác có bán kính R, BC = a. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 16: Xét tam giác ABC tùy ý có BC = a, AC = b, AB = c. Diện tích của tam giác ABC bằng

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 17: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d?

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 18: Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng nào dưới đây đi qua gốc tọa độ ?

A. d4: y + 1 = 0    

B. d2: x + y - 1 = 0       

C. d3: 2x - 3 = 0  

D. d1: 2x + y = 0

Câu 19: Trong mặt phẳng Oxy, xét hai đường thẳng tùy ý d1: a1x + b1y + c1 = 0 và d1: a2x + b2y + c2 = 0. Đường thẳng d1 vuông góc với đường thẳng d2 khi và chỉ khi

A. a1a- b1b= 0

B. a1a+ b1b= 0

C. a1b+ a2b1 = 0

D. a1b- a2b1 = 0

Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d: 3x - 2y + 1 = 0 Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của d

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 21: Với các số thực a, b tùy ý, mệnh đề nào dưới đây đúng? 

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 22: Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng chu vi bằng 40, gọi H là hình có diện tích lớn nhất. Diện tích của H bằng

A. 50                   

B. 400        

C. 100        

D. 200

Câu 23: Bất phương trình nào dưới đây tương đương với bất phương trình 2x ≥ x - 2 ?

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 24: Số nghiệm nguyên của bất phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất là

A. 4                      

B. 3                     

C. 5                     

D. 6

Câu 25: Cho nhị thức f(x) = -2x + 1. Tập hợp tất cả các giá trị x để f(x) ≥ 0 là

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 26: Cho nhị thức f(x) = 2x - m. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để f(x) > 0 với mọi x > 1.

A. m < 2             

B. m ≤ 1              

C. m ≤ 2              

D. m < 1

Câu 27: Trong mặt phẳng Oxy phần nửa mặt phẳng gạch chéo (kể cả bờ) trong hình vẽ dưới đây là biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình nào ?

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

A. x + 2y ≥ 2                

B. 2x + y ≤ 2                

C. x + 2y ≤ 2                

D. 2x + y ≥ 2

Câu 28: Tập nghiệm của bất phương trình x2 - 4x - 5 ≤ 0 là

A. S = (-1; 5)                                             

B. S = [-1; 5]

C. S = (-∞; -1] ∪ [5; +∞)                          

D. S = (-∞; -1) ∪ (5; +∞)

Câu 29: Xét tam thức bậc hai f(x) = ax2 + bx + c có Δ = b2 - 4ac. Khi đó f(x) < 0, ∀x ∈ R khi và chỉ khi

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 30: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 2x2 - 3x + m2 - m = 0 có hai nghiệm trái dấu.

A. m < 0              

B. 0 ≤ m ≤ 1                  

C. m > 1              

D. 0 < m < 1

Câu 31: Cho tam giác ABC, đường tròn ngoại tiếp tam giác có bán kính bằng 25cm, ∠BAC = 700. Tính độ dài cạnh BC (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) ?

A. BC = 39cm     

B. BC = 23cm     

C. BC = 47cm     

D. BC = 19cm

Câu 32: Cho tam giác ABC có diện tích bằng 6 và chu vi bằng 12. Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC bằng

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 33: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(-1; 1) và đường thẳng d: x - 2y + 1 = 0. Phương trình đường thẳng đi qua A và vuông góc với d là

A. 2x + y - 1 = 0

B. x + 2y - 1 = 0

C. 2x - y + 3 = 0

D. 2x + y + 1 = 0

Câu 34: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(1; 1) và đường thẳng d: 3x + 4y + 2 = 0. Khoảng cách từ M đến d bằng

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 35: Trong mặt phẳng Oxy cho hai đường thẳng d1: x + y + 2 = 0 và d2: 2x - 3 = 0. Góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 bằng

A. 600                 

B. 300                 

C. 450                 

D. 900

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 CÂU - 4 ĐIỂM)

Bài 1: Xét dấu các biểu thức sau: f(x) = (2x + 1)(2 – 3x).

Bài 2: a) Giải bất phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất 

b) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình (m – 2)x2 – 2mx + m + 3 = 0 có 2 nghiệm dương phân biệt. 

Bài 3: a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua  hai điểm A(3;-2) và B(1;-3).

b) Cho tam giác ABC có AB = 3, AC = 6 và ∠BAC = 600. Tính độ dài đường cao kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC.

Bài 4: Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn a + b ≤ 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Giá trị x = 4 là một nghiệm của bất phương trình

A. 5 - x < 1                       

B. 2x + 1< 4                    

C. 4x - 15 > 5                  

D. 2x - 1 > 4

Câu 2: Số x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. 2x - 1 > 3.                   

B. 4x - 11 > x.                

C. 5 - x < 1.                      

D. 3x + 1 < 4

Câu 3: Hàm số có kết quả xét dấu 

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

là hàm số

A. f(x) = x2 - 3x + 2

B. f(x) = x2 + 3x + 2

C. f(x) = (x - 1)(-x + 2)            

D. f(x) = -x2 - 3x + 2

Câu 4: Giá trị nào của x cho sau đây không là nghiệm của bất phương trình 2x - 5 ≤ 0?

A. x = -3                         

B. x = 5/2                            

C. x = 4                              

D. x = 2

Câu 5: Giá trị x = 0 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 6: Cho ΔABC có S = 10√3 nửa chu vi p = 10. Độ dài bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác trên là

A. 3.                                    

B. 2.                                     

C. √2.                            

D. √3

Câu 7: Bất phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất có nghiệm là

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 8: Cho tam giác ABC, có độ dài ba cạnh là BC = a, AC = b, AB = c. Gọi ma là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác và S là diện tích tam giác đó. Mệnh đề nào sau đây sai?

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình 2x2 - 7x - 15 ≥ 0 là

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 10: Cho ΔABC có s = 84, a = 13, b = 14, c = 15. Độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác trên là

A. 8,125.                            

B. 130.                                

C. 8.                                     

D. 8, 5.

Câu 11: Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua M(x0, y0) và có vectơ chỉ phương u = (a; b) là

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 12: Tập nghiệm của hệ bất phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 13: Bất phương trình nào tương đương với bất phương trình 2x > 1 ?

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 14: Phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua M(x0, y0) và có vectơ pháp tuyến n = (a, b) là

A. a(x + x0) - b(y + y0) = 0                               

B. a(x - x0) + b(y - y0) = 1

C. a(x - x0) + b(y - y0) = 0                                

D. a(x + x0) + b(y + y0) = 0

Câu 15: Khoảng cách từ điểm M(0; 1) đến đường thẳng Δ: 5x - 12y - 1 = 0 bằng

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1 (3 điểm): Giải các phương trình, bất phương trình sau:

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 2 (1 điểm): Tìm m để hàm số y = Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất có tập xác định là R.

Bài 3 (3 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ 0xy, cho A(3; 0), B(0; 4).

a) Viết phương trình đường trung trực cạnh AB

b) Tính khoảng cách từ A đến đường d: 3x + 4y – 10 = 0.

c) Tìm tọa độ hình chiếu của điểm A trên đường thẳng d’: x + y – 1 = 0.

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Câu I: Giải các bất phương trình sau:

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu II: Cho biểu thức f(x) = x2 + 2(2m  + 1)x + m2 - 3m + 7. Tìm m để

a) Phương trình f(x)=0 có 2 nghiệm phân biệt x1; x2 sao cho x12 + x22 ≤ 5;

b) Bất phương trình f(x) ≥ 0 có nghiệm với mọi x ∈ R.

Câu III:

a) Cho tam giác ABC có ∠A = 600; AB = 5cm; AC = 8cm. Tính BC và chiều cao AH và R; r;

b) Chứng minh rằng: Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu IV: Trong mp tọa độ Oxy cho A(2; 4) và B(3; -1) và Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

a) Viết phương trình đường thẳng d1 đi qua 2 điểm A và B. Xác định hệ số góc của d1;

b) Xác định khoảng cách từ A đến d và tính góc giữa d và d1;

c) Viết phương trình đường thẳng Δ1 song song với d và cách A 1 khoảng bằng √5.

Câu V: Cho 3 số dương x; y; z có tích bằng 1. Tìm GTLN của biểu thức

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên