Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Tuyển chọn Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ Đề thi Toán 10 của các trường THPT. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 môn Toán lớp 10.

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Quảng cáo

Câu 1. Giao điểm của (P): y = x2 - 3x - 1 với đường thẳng (d): y = 2 - x  là

A. M(1; 1), N(-3; 5) 

B. M(-3; 0)

C. M(-1; 3), N(3; -1)

D. M(-1; 0), N(3; 0)

Câu 2. Tìm m để phương trình (m + 1)x2 + 3mx - 2 = 0 có hai nghiệm trái dấu.

A. m > -1 

B. m < -1

C. m ≥ -1

D. m < 1

Câu 3. Tập xác định của hàm số y = Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là

A. ℝ \ {0; 2}

B. (0; +∞) \ {2}

C. [3; +∞)

D. ℝ

Quảng cáo

Câu 4. Kết quả của phép toán (-∞; 1] ∩ [-1; 3)

A. [-1; 1] 

B. (-∞; 3)

C. (-∞; -1)

D. (-∞; -1]

Câu 5. Trong mặt phẳng Oxy cho Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất.Tìm tọa độ của Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 6. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. ''∃x ∈ ℝ : x < Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất ''                                        

B. ''∀x ∈ ℝ : x2 ≥ x'' 

C. ''∀x ∈ ℝ : x2 ≥ 0''                                        

D. ''∃x ∈ ℝ : x2 ≤ 0''  

Quảng cáo

Câu 7. Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số y = x2 - |x| + 3 ?

A. (3; 9)

B. (-2; 5)

C. (-1; 1)

D. (1; 3)

Câu 8. Cho hai tập hợp A và B. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 9. Bạn An đến siêu thị để mua một chiếc quần Jean và một chiếc áo sơ mi với tổng trị giá là 765.000 đồng (theo giá niêm yết của siêu thị trước đây). Khi đến mua, An được biết hiện hai mặt hàng trên đang được giảm giá. So với giá cũ thì quần được giảm 40%, áo được giảm 30%. Thấy giá rẻ, An đã quyết định mua hai quần và ba áo. Do đó, so với dự tính ban đầu, An đã phải trả thêm 405.000 đồng. Hỏi giá tiền ban đầu của một quần Jean và một áo sơ mi lần lượt là bao nhiêu?

A. 489.000 đồng và 276.000 đồng.                  

B. 495.000 đồng và 270.000 đồng.

C. 500.000 đồng và 265.000 đồng.                  

D. 485.000 đồng và 280.000 đồng.

Quảng cáo

Câu 10. Trong mặt phẳng Oxy cho Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất Tọa độ của điểm A là

A. (2; 1)                         

B. (0; 2)                         

C. (2; 0)                        

D. (1; 2)  

Câu 11. Trong mặt phẳng Oxy cho Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất Tính Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 12. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

A. y = x3 + 3                 

B. y = 3x4 - x2              

C. y = |x| + 2x3             

D. y = -2x3 + x

Câu 13. Điều kiện xác định của phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 14. Số nghiệm của phương trình 3x4 - 2x2 = 0 là

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Câu 15. Cho ba tập hợp A = (-5; 10], B = (-∞; -2), C = [-2; +∞]  Kết quả của phép toán (A ∩ B) ∪ C là

A. (-5; +∞)

B. {-2} 

C. ∅

D. (-5; +∞) \ {-2} 

Câu 16. Trong mặt phẳng Oxy cho A(1; 2), B(3; -1) và I là trung điểm của đoạn AB. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 17. Cho (P): y = ax2 + 2x + c có tọa độ đỉnh là (1; -2). Tìm (P) 

A. (P): y = x2 + 2x - 3

B. (P): y = x2 + 2x + 3 

C. (P): y = -x2 + 2x - 3

D. (P): y = -x2 + 2x + 3

Câu 18. Cho hình bình hành ABCD. Khẳng định nào sau đây là sai?

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 19. Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(-3; 1), B(2; 0) và điểm G(0; 2) là trọng tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ điểm C 

A. (0; 6)                         

B. (1; 5)                        

C. (0; 3)                         

D. (-2; 2)

Câu 20. Nghiệm của phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là

A. x = 2; x = -1; x = 0

B. x = -1 

C. x = 2; x = -1

D. x = 2

Câu 21. Parabol y = x2 - 3x + 1 có trục đối xứng là đường thẳng có phương trình

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 22. Trong mặt phẳng Oxy cho Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất Tìm tất cả các giá trị m nguyên dương để góc giữa vectơ  Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

A. m = 2

B. m = 0, m = 2

C. m = 1

D. m = 1, m = 3

Câu 23. Cho mệnh đề P(x): ''∀x ∈ ℝ: x2 > 3x -1''. Mệnh đề phủ định của P(x) là

A. Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất : ''∀x ∈ ℝ: x2 < 3x -1''                        

B. Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất : ''∀x ∈ ℝ: x2 ≤ 3x -1''

C. Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất : ''∃x ∈ ℝ: x2 < 3x -1''                       

D. Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất : ''x ∈ ℝ: x2 ≤ 3x -1''

Câu 24. Nghiệm của hệ phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là

A. (x; y; z) = (2; 1; -1)

B. (x; y; z) = (-1; 1; -2)

C. (x; y; z) = (1; 1; 2)

D. (x; y; z) = (1; -1; 2)

Câu 25. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên 

A. y = 3 - 2x

B. y = -1 + 3x

C. y = x - 4

D. y = √2x - 3

PHẦN II. TỰ LUẬN ( 5 ĐIỂM)

Câu 1. (1 điểm) Cho tập hợp A = và B = . Tìm tập hợp B\A.

Câu 2. (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(-1;1), B(2,-3) và C(4,5). Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng BC và tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Câu 3 (1 điểm) Xác định hàm bậc hai y = ax2 + bx + c, biết rằng đồ thị hàm số là parabol đi qua điểm A(0;5) và đỉnh I(1;3).

Câu 4. (1,5 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(0;-2), B(5,0) và C(3,5).

a) Chứng minh tam giác ABC vuông cân tại B. Tính diện tích tam giác ABC.

b) Tìm M trên trục Ox sao cho MA2 + MB2 nhỏ nhất.

Câu 5. (0,5 điểm) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình:

x - x2 - Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất + 3 + 2m = 0  có nghiệm.

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Câu 1: Tam giác ABC vuông ở A và có góc ∠B = 500. Hệ thức nào sau đây là sai?

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 2: Cho (P): y = -x2 - 4x + 3. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên (-∞; -2) .          

B. Hàm số đồng biến trên (-2; +∞) .

C. Hàm số đồng biến trên (-∞; -2).            

D. Hàm số nghịch biến trên (-2; +∞).

Câu 3: Nghiệm của phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là:

A. x = 3 + √6 và x = 2.                               

B. x = Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất.

C. x = 3 - √6.                                             

D. x = 3 + √6.

Câu 4: Cho ba tập hợp A = (-5; 10], B = (-∞; -2), C = [-2; +∞). Kết quả của phép toán (A ∩ B) ∪ B là

A. (-5; +∞)

B. {-2}

C. ∅  

D. (-5; +∞)\{-2}   

Câu 5: Parabol y = ax2 + bx + c đạt giá trị nhỏ nhất bằng -2 tại x = -2 và đi qua A(0; 6) có phương trình là:

A. y = Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtx2 + 2x + 6.   

B. y = x2 + 6x + 6.      

C. y = x2 + 2x + 6.      

D. y = x2 + x + 4.

Câu 6: Giá trị của m để hàm số y = (2 - m)x + m + 3 nghịch biến là

A. m < 2                       B. m > 2                   C. m ≥ 2                   D. m ≤ 2 

Câu 7: Tập xác định của phương trình: x = Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 8: Nghiệm của hệ phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là:

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 9: Cặp vectơ nào sau đây vuông góc với nhau?

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất, cho Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Khi đó, tích vô hướng của Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là

A. -2019.                   B. -2021.                C. 2020.                  D. 2019.

Câu 11: Cho hai tập hợp A = (0; 2020], B = (-2020; 2019). Khi đó A ∩ B là

A. A ∩ B = (-2020; 0].                                  B. A ∩ B = (-2020; 2019].

C. A ∩ B = (-2020; 2020].                            D. A ∩ B = (0; 2019].

Câu 12: Trong mặt phẳng Oxy cho hai véctơ Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Tính góc giữa hai véctơ Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất.

A. 450.                         B. 600.                     C. 300.                     D. 1350.

Câu 13: Nghiệm của hệ phương trình sau Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là:

A. (1; 2), (2; 1) .                                               B. (-1; -2), (-2; -1) .

C. (-1; 3), (3; -1).                                             D. (-1; -2) .

Câu 14: Đường thẳng đi qua hai điểm A(-3; 2) và B(-2; 1) có phương trình là

A. y = -x - 1 .              B. y = -x + 1.          C. y = x - 1.            D. y = x + 1.

Câu 15: Tập nghiệm S của phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là:

A. S = {2}                  B. S = {0; 2}            C. S = {0}               D. S = ∅ 

Câu 16: Parabol (P): y = ax2 + bx + c đi qua điểm A(-2; -5) và có tọa độ đỉnh I(2; 1) có phương trình là

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 17: Cho 2 vectơ Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Tính a để Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

A. a = -12.           B. a = 12.           C. a = -3.          D. a = 3.

Câu 18: Tổng lập phương các nghiệm của phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

A. 3                             B. 9                         C. -9                      D. -3 

Câu 19: Nghiệm của hệ phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là:

A. (x; y; z) = (2; -1; 1).                                   B. (x; y; z) = (1; -1; -1).

C. (x; y; z) = (1; -1; 1).                                   D. (x; y; z) = (1; 1; -1).

Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(-1; 2),Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Tìm tọa độ điểm C trên trục Ox sao cho tam giác ABC vuông tại C và C có tọa độ nguyên.

A. (0; -3).                    B. (-3; 0).                C. (0; 3).                  D. (3; 0).

Câu 21: Khối 10 trường THPT Chuyên có 350 học sinh, trong đó có 200 học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán, 150 học sinh đạt học sinh giỏi môn Văn. Biết rằng chỉ có 80 học sinh không đạt danh hiệu học sinh giỏi môn nào trong cả hai môn Toán và Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ học giỏi một môn trong hai môn Toán hoặc Văn?

A. 200 .                        B. 270 .                    C. 80.                       D. 190.

Câu 22: Cho hai điểm A(5;7) và B(3;1). Tính khoảng cách từ gốc O đến trung điểm M của đoạn AB.

A. 5.                            B. √10.                     C. 4√2.                    D. 2√10.

Câu 23: Cho tập A = (-∞; 4], B = (1; 6). Chọn mệnh đề sai.

A. A ∪ B = (-∞; 6]          B. A\B = (-∞; 1]          C. A ∩ B = (1; 4]          D. B\A = (4; 6) 

Câu 24: Nghiệm của phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là

A. x = 9.                                                      B. x = -3.

C. x = 2.                                                      D. Phương trình vô nghiệm.

Câu 25: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3, AC = 5 Vẽ đường cao AH. Tích vô hướng Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất bằng:

A. √34.                       B. Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất.                       C. -√34.                       D. -Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất.

II. TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM) 

Câu 1. (2,0 điểm) 

a) Tìm tập xác định, lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (P): y = x2 – 4x + 2.

b) Dựa vào đồ thị, tìm tham số thực m để -x2 + 4x + m2 - 5 ≤ 0,∀x ∈ ℝ 

Câu 2. (2,5 điểm)

1. Giải phương trình sau:

a) 2x + 3 = 5 – 6x;

b) Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất = 3 - x

2. Tìm tham số thực m để phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất có nghiệm.

Câu 3. (2,5 điểm)

1. Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm A(3;-2), B(4,-1) và C(2,0).

a) Chứng minh rằng A, B, C là ba đỉnh của tam giác.

b) Tìm tọa độ điểm E sao cho tứ giác ABCE là hình bình hành.

2. Trong mặt phẳng cho hình chữ nhật ABCD. Chứng minh rằng với mọi điểm M bất kì ta luôn có MA2 + MC2 = MB2 + MD2.

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Câu 1: (2,0 điểm). Cho hàm số y = x2 + 2x - 3 có đồ thị là (P).

a) Lập bảng biến thiên của hàm số đã cho.

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) với đường thẳng d: y = x + 3.

Câu 2: (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) |x2 + 2x - 3| = 3 . b) Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất.

Câu 3: (2,0 điểm) Cho hệ phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

a) Giải hệ phương trình khi m = 11.

b) Tìm m để hệ phương trình đã cho có nghiệm.

Câu 4. (3,5 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(4;-3), B(5;5) và C(1;-1).

a) Xác định tọa độ điểm E để tứ giác ABCE là hình bình hành.

b) Tìm điểm D trên trục tung sao cho A, B, D thẳng hàng.\

c) Chứng minh rằng tam giác ABC vuông tại C và tính diện tích tam giác ABC.

d) Tìm điểm M trên đường thẳng Δ: y = 2x + 1 sao cho MA2 + MB2 + MC2 đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 5. (0,5 điểm) Chứng minh rằng nếu a, b, c là độ dài các cạnh của một tam giác thì ta luôn có

           Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

                                                      Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

Câu 1: Tổng các nghiệm của phương trình |x2 = 5x + 4| = x = 4 bằng:

A. 6                             

B. -12                        

C. -6                          

D. 12 

Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC biết A(3; -1), B(3; -3), C(4; -1). Tính chu vi tam giác ABC.

A. 5 + √5.                   

B. 3 + √3.                    

C. 3 - √5.                    

D. 3 + √5.

Câu 3: Phương trình (m2 + 2019)x2 - x + m - 2022 = 0 . có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi:

A. m < -2020.            

B. m > -2020.             

C. m < 2020.               

D. m > 2020.

Câu 4: Cho hai hàm số f(x) = -2x2019 + 2020x3 + 2021 và g(x) = -2x2020 + 2021x2019 - 2019 Khi đó:

A. f(x) lẻ, g(x) không chẵn, không lẻ.

B. f(x) và g(x) đều là hàm không chẵn, không lẻ.

C. f(x) lẻ, g(x) chẵn.

D. f(x) và g(x) đều là hàm chẵn.

Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A(2; 3),  . B là điểm đối xứng với A qua I. Giả sử C là điểm có tọa độ (5; y). Giá trị của y để tam giác ABC là tam giác vuông tại C là

A. y = 0, y = -5 .        

B. y = 0, y = 7.            

C. y = 5, y = 7.           

D. y = -5

Câu 6: Cho hai tập hợp A = (-∞; 2019], B = (-2018; 2020]. Khi đó A ∪ B là

A. A ∪ B = (-2018; 2020).                            

B. A ∪ B = (-2018; 2019].

C. A ∪ B = (-∞; 2020].                                

D. A ∪ B = (-∞; 2018].

Câu 7: Cho mệnh đề A : ''∀x ∈ ℝ, x2 - 2019x < 2020”. Mệnh đề phủ định của A là

A. Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất : ''∃x ∈ ℝ, x2 - 2019x ≤ 2020”               

B. Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất : ''∀x ∈ ℝ, x2 - 2019x ≥ 2020”

C. Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất : ''∃x ∈ ℝ, x2 - 2019x < 2020”               

D. Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất : ''∃x ∈ ℝ, x2 - 2019x ≥ 2020”

Câu 8: Nghiệm của hệ phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 9: Năm học 2020-2021 vừa  trường THPT Chuyên có 100 học sinh giỏi Toán, 90 học sinh giỏi Lý, 80 học sinh giỏi Hóa, 50 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 40 học sinh giỏi cả Hóa và Lý, 45 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 30 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa) của trường trong năm học vừa qua là

A. m ≠ -3                                      

B. 270                          

C. m ≠ 1                       

D. 170 

Câu 10: Bảng biến thiên nào dưới đây là của hàm số y = x2 + 4x?

A. Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất       

B. Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

C. Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất       

D. Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 11: Cho các tập hợp khác rỗng A = (-∞; 2019) và B = [m -2; m - 1]. Tìm m ∈ ℝ để (CA) ∩ B ≠ ∅ 

A. m > 2020 .               

B. m ≤ 2020.               

C. m ≥ 2020.               

D. m ≥ 2021.

Câu 12: Cho parabol (P): y = ax2 + bx + c có đồ thị như hình bên. Phương trình của parabol này là:

 Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

A. y = 2x2 – x + 1         

B. y = 2x2 + 3x + 1       

C. y = 2x2 + 8x – 1                                        

D. y = 2x2 – 4x – 1 

Câu 13: Tập xác định của hàm số Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là

A. D = (2019; 2020] .                                   

B. D = [2019; 2020).   

C. D = Φ .                                                    

D. D = (2019; 2020).

Câu 14: Tập nghiệm của phương trình: |x - 2| = |3x - 5| là tập hợp nào sau đây?

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 15: Cho hàm số y = f(x) = ax2 + bx + c. Biểu thức P = f(x) - f(x -1) + f(x + 1) có giá trị bằng:

A. P = ax2 + (4a + 3b)x + c.                       

B. P = ax2 + (4a + b)x + 2b + c.

C. P = ax2 + (4a + b)x + c.                         

D. P = ax2 - (4a + b)x + 2b + c.

Câu 16: Cho hình vuông ABCD có cạnh a. Tích vô hướng của Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là

A. a2 .                           

B. -a2 .                        

C. a2/2 .                          

D. 0 .

Câu 17: Tọa độ đỉnh I của parabol (P): y = -x2 + 4x - 6 là

A. I(-2; -2) .               

B. I(-2; 2).                  

C. I(2; 2).                    

D. I(2; -2).

Câu 18: Parabol m = 3 đi qua m > 3, m = 2, -2 < m < 2 có phương trình là

A. y = x2 - x + 1.        

B. y = x2 - x - 1.         

C. y = x2 + x - 1.        

D. y = x2 + x + 1.

Câu 19: Tọa độ giao điểm của parabol (P): y = x2 + 5x + 4 với trục hoành là:

A. M(-1; 0), N(-4; 0)                                

B. M(0; -1), N(0; -4) 

C. M(1; 2), N(2; 1)                                        

D. M(-1; 3), N(3; -1) 

Câu 20: Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm là m ≠ -3.

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Câu 1. (2 điểm)

a) Lập bảng biến thiên của hàm số y = - x2 + 4x – 6.

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình  - x2 + 4x = 8m có nghiệm thuộc đoạn [- 1; 8].

Câu 2. (2 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1;3), B(-1;-2) và C(1;5)

a) Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác ABC.

b) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.

Câu 3. (2 điểm)

Giải phương trình sau:

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Bài 1. (2,5 điểm) Giải phương trình sau:

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 2. (2,0 điểm) 

a) Cho 00 ≤ α ≤ 1800 và tanα = 3. Tính sinα, cosα, cotα? 

b) Một sợi dây có chiều dài 6 mét được chia thành hai phần. Phần thứ nhất được uốn thành hình tam giác đều, phần thứ hai được uốn thành hình vuông. Hỏi độ dài của các cạnh hình tam giác đều bằng bao nhiêu mét để tổng diện tích hai hình thu được là nhỏ nhất?

Bài 3. (1,5 điểm) Cho tam giác ABC có A(1;3), B(-1;2) và C(3;-5).

a) Tính chu vi của tam giác ABC.

b) Tìm tọa độ trực tâm của tam giác ABC.

Bài 4. (2 điểm ) cho A= ℝ\(4; +∞) , B= ( -11; 7]

a) Xác định tập hợp A ∩ B=?

b) Tìm  CAB=?

Bài 5. (1,5 điểm ) Cho hàm số y = x2 - 4x + 3     (1)

a) Vẽ đồ thị hàm số (1).

b) Với giá trị nào của m thì đường thẳng: y = mx + m - 1 cắt đồ thị (1) tại 2 điểm phân biệt.

Bài 6. (0,5 điểm ) Giải hệ phương trình: Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất.

                                                      Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(3;6), B(x;-2), C(2;y). Khi đó, tích vô hướng của Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là:

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 2. Cho phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất Một học sinh giải phương trình (1) như sau:

Bước 1: Đặt điều kiện: Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

Bước 2: Bình phương hai vế ta được phương trình -x2 + 10x - 21 = 0  (2)

Bước 3: Giải phương trình (2) ta có hai nghiệm là x = 3 và x = 7.

Bước 4: Kết luận: Vì x = 3 và x = 7 đều thỏa mãn điều kiện ở bước 1 nên phương trình (1) có hai nghiệm là   x = 3 và x = 7.

Hỏi: Bạn học sinh giải phương trình (1) như trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở bước thứ mấy?

A. Bạn học sinh đã giải đúng                          B. Bạn học sinh đã giải sai ở bước 2

C. Bạn học sinh đã giải sai ở bước 3             D. Bạn học sinh đã giải sai ở bước 4

Câu 3. Cho tập hợp C = [-5; -2]. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. C = {x ∈ ℝ| -5 < x ≤ -2}    B. C = {x ∈ ℝ| -5 ≤ x < -2} 

C. C = {x ∈ ℝ| -5 < x < -2}    D. C = {x ∈ ℝ| -5 ≤ x ≤ -2} 

Câu 4. Đồ thị hàm số y = x2 - 2x - 3 có trục đối xứng là:

A. x = 2               B. x = -2              C. x = 1                          D. x = -1 

Câu 5. Cho tam giác ABC có trọng tâm G, M là trung điểm của BC. Trong các đẳng thức dưới đây, đẳng thức nào sai?

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 6. Tìm tập nghiệm S của phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 7. Cho phương trình (m + 2)x = m2 - 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A.  Với m = -2 thì phương trình vô nghiệm            

B. Với m = -2 thì phương trình có nghiệm duy nhất

C. Với m ≠ -2 thì phương trình vô nghiệm           

D. Với m ≠ -2 thì phương trình có nghiệm duy nhất

Câu 8. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho M(2;1), N(-1;-2), P(0;2). Tìm tọa độ điểm I sao cho Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 9. Trong các công thức sau, công thức nào xác định tích vô hướng của hai vectơ Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất cùng khác Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất?

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 10. Cho tập hợp F = {n ∈ ℤ\(n2 - 1)(2n2 - 5n + 2) = 0}. Khi đó tập hợp F là:

A. F = {1; 2; 5}      B. F = {-1; Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất; 1; 2}                    C. F = {-1; 1; 2}              D. F = {2; 5}

Câu 11. Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm thuộc cạnh BC sao cho 3MB = 5MC. Hãy biểu diễn vectơ Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất qua hai vectơ Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 12. Với giá trị nào của tham số m thì đồ thị hàm số y = x2 + 3mx + 2m2 - 1 đi qua M(-1;-1)?

A. m = -1 hoặc m = -Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất B. m = Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất  hoặc m = 1      

C. m = -1 hoặc m = Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất D. m = -Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất hoặc m = 1

Câu 13. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(-2;1), B(0;2) và C(-1;4). Tính số đo của góc ∠BAC 

A. ∠BAC = 300              B. ∠BAC = 450            C. ∠BAC = 1350              D. ∠BAC = 1500 

Câu 14. Với giá trị nào của tham số m thì phương trình x4 - 2x2 + m - 2 = 0 có 4 nghiệm phân biệt?

A. m > 3               

B. 2 < m < 3                    

C. 2 ≠ m < 3                   

D. -3 < m < 2 

Câu 15. Gọi x1, x2 (x1 < x2) là hai nghiệm của phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Tính giá trị của biểu thức P = Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

A. P = 9                

B. P = -9               

C. P = 6                

D. P = -6

Câu 16. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Tính Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 17. Một sàn nhà có chu vi bằng 26(m) và diện tích bằng 36(m2). Tìm kích thước của sàn nhà đã cho?

A. Kích thước của sàn nhà đã cho là 10 và 16 

B. Kích thước của sàn nhà đã cho là 3 và 12

C. Kích thước của sàn nhà đã cho là 4 và 9    

D. Kích thước của sàn nhà đã cho là 6 và 7.

Câu 18. Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Tính độ dài vectơ Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 19. Giải phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

A. Phương trình vô nghiệm                                   

B. Phương trình có nghiệm duy nhất x = -1

C. Phương trình có nghiệm duy nhất x = 3              

D. Phương trình có tập nghiệm là S = {-1; 3} 

Câu 20. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho các vectơ Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Tìm tọa độ của vectơ Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 21. Cho x là số thực lớn hơn 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất?

A. Giá trị nhỏ nhất của P bằng 4                  

B. Giá trị nhỏ nhất của P bằng 3

C. Giá trị nhỏ nhất của P bằng 6                   

D. Giá trị nhỏ nhất của P bằng 10

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Bài 1. (1,5 điểm) Cho Parabol (P): y = x2 – 4x + m – 1 và đường thẳng (d): y = -2mx + 3. 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (P) khi m = 4.

b) Tìm tất cả các giá trị thực của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ âm.

Bài 2. (1 điểm) Giải phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất.

Bài 3. (2 điểm) Cho tam giác ABC có điểm M thuộc cạnh AC sao cho Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất, điểm N thuộc cạnh BM sao cho Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất, điểm P thuộc cạnh BC sao cho Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

a) Hãy phân tích vectơ Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất theo hai vectơ Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

b) Tìm giá trị của k để ba điểm A, N, P thẳng hàng.

Bài 4. (0,5 điểm) Cho x2 + y2 – xy = 1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = x4 + y4 – x2y2 + 1.

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

Bài 1. (3 điểm) Cho hàm số: y = x2 – 2mx + 3

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số khi m = 2.

b) Dựa vào đồ thị hàm số (P) vừa vẽ, biện luận theo k số nghiệm của phương trình: x2 – 4x + k = 0.

c) Tìm giá trị của m để hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; 2020) .

Bài 2. (2 điểm) Giải phương trình sau: 

a) x2 - 2x - 5|x -1| - 5 = 0 ;

b) Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất.

Bài 3. (3 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho bốn điểm A(2;-1), B(3;4), C(4;3) và D(3;-2).

a) Chứng minh bốn điểm đã cho tạo thành hình bình hành ABCD. Tìm tọa độ tâm của hình bình hành đó.

b) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ điểm E thỏa mãn: Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất.

c) Lấy điểm M di động. Dựng điểm N sao cho Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Chứng minh rằng MN luôn đi qua một điểm cố định.  

Bài 4. (2 điểm) 

a) Cho tam giác nội tiếp đường tròn bán kính R = √6.  Biết ∠ABC = 350, ∠ACB = 250. Tính BC.

b) Cho 900 < α < 1800 và sin2α = 2/√5. Tính cosα và tanα.

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Câu 1: Khẳng định nào sai khi nói về hàm số y = - x + 1:

A. Hàm số đồng biến trên ℝ.                                     B. Đường thẳng có hệ số góc bằng -1.

C. Đồ thị là đường thẳng luôn cắt trục Ox và Oy.     D. Hàm số nghịch biến trên ℝ

Câu 2: Cho parabol (P): y = ax2 + bx + c. Biết (P) đi qua các điểm A(0; -1), B(1; -1) và C(-1; 1). Khi đó 2a + b + c bằng

A. -1.                         B. 0.                        C. 1.                         D. 2.

Câu 3: Cho tập hợp E = , E được viết theo kiểu liệt kê là

A. E = {0; 2; 3; 9}.         B. E = {2; 3}.           C. E = {0; 2; 3}.        D. E = {-3; 0; 2; 3}.

Câu 4: Tập nghiệm của phương trình: Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là

A. {2 + √2; 2 - √2} B. {2 - √2} C. {2 + √2} D. ∅ 

Câu 5: Cho các vectơ Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Khẳng định nào sau đây là đúng?   .

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 6: Cho tam giác ABC có trọng tâm là G(–1; 1). Biết A(6; 1), B(–3; 5) .Tọa độ đỉnh C là

A. C(6; -3).                 B. C(6; 3).                C. C(-6; -3).          D. C(-6; 3).

Câu 7: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn

A. y = x2 – x4 + 2          B. y = x2 + 2x - 4      C. y = x3 + 2x           D. y = x + 2.

Câu 8: Cho (P): y = x2 - 2x - 3. Tìm câu khẳng định đúng.

A. Hàm số đồng biến trên (-∞; 1) và nghịch biến trên (1; +∞).

B. Hàm số đồng biến trên (-∞; -4) và nghịch biến trên (-4; +∞).

C. Hàm số đồng biến trên (-4; +∞) và nghịch biến trên (-∞; -4).

D. Hàm số đồng biến trên (1; +∞) và nghịch biến trên (-∞; 1).

Câu 9: Số nghiệm của phương trình: Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là

A. 3.                         B. 1.                         C. 2.                         D. 0 .

Câu 10: Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm: |x - 2| = 2 - x

A. 2.                         B. 1.                       C. 0                        D. Vô số.

Câu 11: Đồ thị của hàm số y = x3 - 2x + 1 đi qua điểm nào sau đây:

A. (1; 2).                       B. (-1; 0).                C. (-1; -2).             D. (1; 0).

Câu 12: Khẳng định nào đúng khi biết I là trung điểm của đoạn thẳng MN?

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 13: Cho A(2; -3), B(4; 1). Tọa độ điểm M trên đường thẳng x = -3 để A, B, M thẳng hàng là

A. M(3; 13).                 B. M(3; -13).          C. M(-3; -13).        D. M(-3; 13).

Câu 14: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(10; 8), B(4; 2). Tọa độ của vectơ Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là

A. (7; 5).                      B. (14; 10).                C. (6; 6).                  D. (-6; -6).

Câu 15: Cho tập hợp A = . Hãy viết lại tập hợp A dưới kí hiệu khoảng, nửa khoảng, đoạn.

A. A = (-∞; -1).            B. A = (-1; +∞).        C. A = (1; +∞).       D. A = [-1; +∞).

II. PHẨN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Bài 1. (2 điểm) Giải các phương trình sau:

a) Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b) |2x – 3| = |x2 + 3x – 21|.

Bài 2. (2 điểm) 

a) Cho tam giác nội tiếp đường tròn bán kính R = √6. Biết ∠ABC = 350, ∠ACB = 250 Tính BC.

b) Cho 900 < α < 1800 và sin2α = 2/√5. Tính cosα và tanα.

Bài 3. (2,5 điểm) 

1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(1;2), B(-1;1), C(5;-1).

a) Tính Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất và độ dài trung tuyến AM của tam giác ABC.

b) Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

2. Cho tam giác ABC có AB = 2√2, AC = 3 và ∠BAC = 1350. Gọi M là trung điểm của BC, điểm N thỏa mãn Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất với x ∈ ℝ. Tìm x biết AM ⊥ BN

Bài 4. (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất với x ∈ ℝ

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 9)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

Câu 1. Cho tập hợp A = {0; 1; 2; 3; 4}. Chọn khẳng định sai.

A. ∅ ⊂ A                      B. {1; 2; 4} ⊂ A           C. {-1; 0; 1} ⊂ A        D. 0 ∈ A 

Câu 2. Cho mệnh đề P(x) ''∀x ∈ R, x2 + x + 1 > 0''. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P(x) là:

A. ''∃x ∈ R, x2 + x + 1 ≤ 0''                                       B. ''∄x ∈ R, x2 + x + 1 > 0''     

C. ''∀x ∈ R, x2 + x + 1 0''                                       D. ''∀x ∈ R, x2 + x + 1 < 0'' 

Câu 3. Cho tập hợp A = Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Khi đó tập hợp CRA là:

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 4. Tập xác định của hàm số y = Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là:

A. R                             B. (-∞; 1)                 C. R\{1 }                 D. ∅

Câu 5. Số nghiệm của phương trình (x2 - 16)Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất = 0 là:

A. 1 nghiệm.                B. 3 nghiệm.             C. 0 nghiệm.             D. 2 nghiệm.

Câu 6. Cho hàm số y = f(x) = 3x4 - x2 + 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. y = f(x) là hàm số không chẵn và không lẻ       

B. y = f(x) là hàm số chẵn trên R

C. y = f(x) là hàm số lẻ trên R                                

D. y = f(x) là hàm số vừa chẵn vừa lẻ trên R

Câu 7. Hàm số y = |2x + 10| là hàm số nào sau đây:

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 8. Cho hàm số y = -3x2 - 4x + 3 có đồ thị (P). Trục đối xứng của (P) là đường thẳng có phương trình:

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 9. Cho hàm số y = x2 - 4x + 3, khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; 2) và nghịch biến trên khoảng (2; +∞) 

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; -1) và đồng biến trên khoảng (-1; +∞) 

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; -2) và đồng biến trên khoảng (-8; +∞) 

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; 2) và đồng biến trên khoảng (2; +∞) 

Câu 10. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1;-5), B(2;1) và C(13;-8). Tính diện tích S của tam giác ABC.   

A. S = 37 (đvdt)           B. S = 9.2792 (đvdt)           C. S = √37 (đvdt)           D. S = √37/2 (đvdt)

Câu 11. Cho ABCD là hình bình hành có A(1;3), B(-2;0), C(2;-1). Toạ độ điểm D là:

A. (5;2)                        B. (4;-17)                 C. (4;-1)                   D. (2;2)

Câu 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là:

A. (2; 4)                       B. (5; 6)                    C. (5; 10)                  D. (-5; -6)

Câu 13. Cho đồ thị hàm số f(x) như hình vẽ. Hỏi hàm số f(x) là hàm số nào trong các hàm số sau:

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

A. f(x) = x2 + 2x - 1                                   B. f(x) = x2 - 2x - 1                 

C. f(x) = -x2 - 2x - 1                                  D. f(x) = -x2 + 2x - 1  

Câu 14. Trong hệ trục Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất, tọa độ của vectơ Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là:

A. (-1; 1)              B. (0; 1).            C. (1; 0)           D. (1; 1)

Câu 15. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho các vectơ Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Tìm cặp số (x;y) sao cho Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 16. Trong mp Oxy cho tam giác ABC có A(2;-3),B(4;1), trọng tâm G(-4;2). Khi đó tọa độ điểm C là:

A. Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất                       B. (-18;8)                 C. (-6;4)                   D. (-10;10)

Câu 17. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(1; 0), B(0; 3), C(-3; -5). Tọa độ của điểm M thuộc trục Ox sao cho Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất nhỏ nhất là :  

 A. M( 4;5)            B. M( 0; 4)            C. M( -4; 0)                 D. M( 2; 3)

Câu 18. Trong mp Oxy, cho Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất Toạ độ vectơ Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là:

A. (0; -1)                      B. (-1; 0)                  C. (1; 0)                     D. (0; 1) 

Câu 19: Giao điểm của parabol (P): y = –3x2 + x + 3 và đường thẳng (d): y = 3x – 2 có tọa độ là:

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 20: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ ?

A. y = x3                    B. y = x+ 1                  C. y = x4            D. y = x3 + 1

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Bài 1. (2 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 2. (2 điểm). Tìm giá trị tham số m sao cho:

a) Phương trình 9m2x – 1 = x – 3m có nghiệm tùy ý.

b) Phương trình x2 – 2(m – 1)x + m2 + 4 = 0 có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn: Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

Bài 3. (2 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ΔABC có A(3;1), B(4;2), C(-2;2). 

a) Tìm tọa độ tâm I của đường tròn ngoại tiếp ΔABC 

b) Tìm tọa độ điểm M sao cho AM = 2 và ∠BAM = 1350.

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 10)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Câu 1: Cho A(1; -1), B(4; 1), C(1; 3). Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABDC là hình bình hành

A. D(4; 5).  

B. D(4; -5).         

C. D(-4; -5).       

D. D(-4; 5).

Câu 2: Cho tập hợp A = (-3; 4), B = [1; 7]. Tập hợp A ∪ B là:

A. (-3; 7]               

B. (-3; 7)               

C. (1; 4]   

D. [1; 4)  

Câu 3: Cho tập hợp A = [-2; 10), B = [1; 15]. Tập hợp B\A là:

A. (10; 15]              

B. [10; 15]               

C. (10; 15)  

D. [10; 15)  

Câu 4: Cho tập hợp  B= {x ∈ ℝ/ 9 - x2 = 0} , khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Tập hợp B= {3; 9}         

B. Tập hợp B= {-3; -9}  

C. Tập hợp B= {-9; 9}                  

D. Tập hợp B = {3; -3} 

Câu 5: Cho tập A = {1, 3, 5, 9, 12} và B = {3, 4, 10, 12}. Chọn khẳng định đúng ?

A. A B =  {1, 2, 3, 4, 5, 10, 12}                

B. A B = {3, 12}

C. A B = {3}                                           

D. A\B = {1, 5, 9} 

Câu 6: Hệ phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất có  nghiệm là

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 7: Tìm m để đồ thị hàm số y = mx + 2 đi qua điểm A(-2; 1)

A. m = -4            

B. m = 2               

C. m = Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

D. m = -Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

Câu 8: Parabol y = x2 - 4x + 4 có đỉnh là:

A. I(1; 1)                        

B. I(2; 0)                       

C. I(-1; 1)                     

D. I(-1; 2) 

Câu 9: Cho tập hợp số sau M = (-3; 2]; N = (1; 5]. Tập hợp M ∩ N là

A. (-1; 2).                    

B. (1; 2].                        

C. (-3; 5].                   

D. (-3; 1].

Câu 10: Tập nghiệm của phương trình: Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là:

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 11: Tập nghiệm của phương trình Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là :

A. {1, 3/2}   

B. {1}         

C. { Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất}  

D. Một kết quả khác

Câu 12.  Cho 4 điểm bất kỳ A, B, C, O. Đẳng thức nào sau đây là đúng:

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 13. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất tích vô hướng của hai véc tơ Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất bằng:

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 14. Cho tam giác ABC với A( -3 ; 6) ; B ( 9 ; -10) và G( Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất; 0) là trọng tâm. Tọa độ của điểm C là:

A. ( 5 ; -4)  

B. ( 5 ; 4)               

C. ( -5 ; 4)             

D. ( -5 ; -4)

Câu 15: Cho hai điểm A(1; 0) và B(0; -2).Tọa độ điểm D sao cho Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là

A. D(-3; 4).                

B. D(3; 4).                      

C. D(-1; -4).              

D. D(3; -4).

Câu 16: Tập xác định của hàm số y = Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là:

A. [-4; +∞)                   

B. (-4; +∞)                   

C. (-∞; -4)  

D. (-∞; -4]  

Câu 17: Cho tập hợp A = (-∞; 4), B = (1; 4]. Tập hợp A ∩ B là: 

A. [1; 4)                  

B. (1; 4)                           

C. (-∞; 4)  

D. (1; 4]  

Câu 18: Cho ΔABC đều có cạnh bằng 1. Tích vô hướng Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất bằng:  

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 19: Nghiệm của hệ phương trình: Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là: 

A. (15; 21; 1)                   

B. (15; 21; -1)                

C. (21; 15; -1)                

D. (15; -21; -1) 

Câu 20: Tập xác định của hàm số Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 21: Trong mặt phẳng Oxy, cho A(-2; 4), B(1; 5). Tìm tọa độ điểm E sao cho Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

A. E(8; 6)                     B. E(4; 6)                  C. E(4; -2)              D. E(8; -2)  

Câu 22: Cho parabol (P): y = ax2 + bx + c có đồ thị như hình bên. Phương trình của parabol này có

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

A. a < 0, b > 0, c > 0.    

B. a < 0, b < 0, c > 0.    

C. a < 0, b < 0, c < 0.    

D. a > 0, b > 0, c > 0.

Câu 23: Với giá trị nào của m thì phương trình x2 - (2m + 1)x + m2 + 3 = 0 có hai nghiệm phân biệt?

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 24: Trong mặt phẳng Oxy, cho A(-2; 4), B(1; 3), C(-5; 2). Tìm tọa độ trọng tâm G của ΔABC.

A. G(-6; 9).                

B. G(-3; Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất).                

C. G(-3; 2).                

D. G(-2; 3).

Câu 25: Tìm tập xác định của hàm số y = Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

A. (2; 3).                      

B. D = ℝ\{2; 3}.         

C. D = {2; 3}.               

D. D = ℝ\{2018}.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Bài 1. (2 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau:

Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 2 (2,5 điểm) Cho tam giác ABC, biết AB = 6cm, AC = 8cm, BC = 12 cm,

a) Tính độ dài đường trung tuyến AI và độ dài đường cao AH của tam giác ABC.

b) Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM = 2cm. Gọi N là trung điểm của cạnh AC. Tính Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất.

Bài 3 (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = Bộ 10 Đề thi Toán 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất với x > 1.Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên