Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Tuyển chọn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ Đề thi Toán 10 của các trường THPT. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 môn Toán lớp 10.

A. MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

Quảng cáo

                Cấp độ


Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

1. Hàm số bậc nhất và bậc hai

Nhận biết được cách tìm TXĐ của hàm số đơn giản.

Hiểu được tọa độ đỉnh parabol và điểm thuộc đồ thịSố câu (ý)

Số điểm

Tỷ lệ %

1

1


2

2,0đ

=20%

2. Phương trình

Nhận biết được cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu và chứa ẩn trong căn đơn giản.


Biết vận dụng định lý Viet vào tìm nghiệm pt bậc hai thỏa mãn biểu thức đối xứng các nghiệm.

Vận dụng pp đặt ẩn phụ, pp liên hợp giải pt vô tỷ.


Số câu (ý)

Số điểm

Tỷ lệ %

2

2,5đ


2

4

4,5đ

=45%

3. Véc tơ – Tích vô hướng của hai Véc tơ.Hiểu được việc xét sự thẳng hàng ba điểm và tính được tích vô hương của hai véc tơ khi biết tọa độ các điểm

Vận dụng được TVH của hai véc tơ và các tính chất vào tìm tọa độ các điểm thỏa mãn tính chất hình học cho trước.


Số câu (ý)

Số điểm 

Tỷ lệ 


2

2,25đ

1

1,25đ

3

3,5đ

=35%

Số câu (ý)

Số điểm

Tỷ lệ

3

3,5đ

=35%

3

3,25đ

=32,5%

3

3,25đ

=32,5%

9

10,0đ

=100%

Quảng cáo

B. ĐỀ THI:

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1. Cho hàm số f(x) = Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) . Xét tính chẵn, lẻ của hàm số f.

Bài 2. Giải phương trình

a) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)     

2) |x2 - 4x| = 5 -2x

Bài 3. Cho hàm số: y = x2 – 2x – 3  đồ thị là (P).

1) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trên.

2) Dựa vào đồ thị (P) tìm m sao cho phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) có nghiệm.

Quảng cáo

Bài 4. Cho hệ phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) (m là tham số).

Xác định m sao cho hệ có nghiệm (x;y) thỏa mãn x2 + y2 đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho các điểm  A(0;1), B(1;3), C(-2;2):

a) Chứng minh rằng A, B, C là ba đỉnh của một tam giác vuông cân. Tính diện tích tam giác ABC. Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

b) Đặt Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề). Tính Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề).

c) Tìm tọa độ điểm M ∈ Ox thỏa mãn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) bé nhất.

Bài 6. Giải phương trình: 4x2 = 5x - Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) - 1

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Phần trắc nghiệm

Quảng cáo

Câu 1. Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề: ∀x ∈ ℝ, x2 + x + 5 > 0 .

A. ∃x ∈ ℝ, x2 + x + 5 < 0.    

B. ∀x ∈ ℝ, x2 + x + 5 < 0.

C. ∀x ∈ ℝ, x2 + x + 5 ≤ 0.    

D. ∃x ∈ ℝ, x2 + x + 5 ≤ 0.

Câu 2. Cho tập hợp P. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?

A. P ⊂ P.    

B. ∅ ⊂ P.           

C. P ∈ .                      

D. P ∈ P.

Câu 3. Tập hợp nào sau đây có đúng một tập hợp con?

A. ∅.                                 

B. d: y = 2k - 3.    

C. {∅}.                                       

D. {1; ∅}.

Câu 4. TXĐ của hàm số y = Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) là :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 5. Chọn mệnh đề đúng

A. Hàm số y = x4 - 2x2 - 3 là hàm số không lẻ không chẵn      

B. Hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) là hàm số chẵn

C. Hàm số y = x4 - 2x2 - 3 là hàm số lẻ                                

D. Hàm số y = x4 - 2x2 - 3 là hàm số chẵn

Câu 6. Cho hàm số y = -2x + 3. Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đồ thị hàm số?

A. M1(3; 0)   

B. M4(2; -1)  

C. M2(-1; 1)     

D. M2(1; -1)      

Câu 7. Biết đồ thị hàm số y = ax + b là đường thẳng đi qua K(5; -4) và vuông góc với đường thẳng y = x + 4. Hỏi A = a = 2b bằng

A. 0    

B. -2    

C. 1    

D. -1

Câu 8. Tọa độ giao điểm của đường thẳng y = x - 1 và (P) y = x2 - 2x -1 là:

A. (0; 1), (3; 2)     

B. (1; -1), (3; 2)     

C. (0; -1), (-3; 2)     

D. (0; -1), (3; 2) 

Câu 9. Đồ thị của hàm số nào dưới đây đi qua điểm M(1; 2)?

A. y = 2x2 - 4x + 4     

B. y = 2x2 - 3x + 4     

C. y = 2x2 + x + 4     

D. y = 2x2 + 4x - 3 

Câu 10. Cho hàm số y = x2 - 2x + 2. Khẳng định nào sau đúng?

A. Đồ thị của hàm số có đỉnh I(1; -4).    

B. Đồ thị hàm số có tung độ đỉnh I(-1; 3).

C. Đồ thị hàm số có trục đối xứng: x = 1.    

D. Đồ thị hàm số có trục đối xứng: x = -1 .

Câu 11. Cho hàm số y = f(x) = x2 - 2x + 2. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Nghịch biến trong (-∞; -1)    

B. Đồng biến trong (3; +∞).

C. Đồng biến trong (1; +∞)    

D. Nghịch biến trong (1; +∞)

Câu 12. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

A. y = – x2 + 2x;    

B. y = – x2 + 2x – 1;

C. y = x2 – 2x;        

D. y = x2 – 2x + 1.                       

Câu 13. Cho A = (-∞; m + 1); B = (-1; +∞). Điều kiện để (A ∪ B) = ℝ là

A. m > -1 .    

B. m ≥ -2.    

C. m ≥ 0.   

D. m > -2.

Câu 14. Với vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) (khác vectơ không) thì độ dài đoạn thẳng ED được gọi là:

A. Phương của vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)     

B. Hướng của vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

C. Giá của vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)     

D. Độ dài của vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

Câu 15. Cho hình chữ nhật ABCD biết AB = 4a và AD = 3a thì độ dài Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)?

A. 7a.                             

B. 6a.                                  

C. 2a√3.                   

D. 5a.

Câu 16. Cho hình bình hành ABCD tâm O. Đẳng thức nào sau đây đúng?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 17. Cho G là trọng tâm tam giác ABC vuông, cạnh huyền BC = 12. Độ dài vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) bằng:

A. 2.                               

B. 8.                                      

C. 6.                               

D. 4.

Câu 18. Chọn phát biểu sai?

A. Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

B. Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề).

C. Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề).

D. Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề).

Câu 19. Cho tam giác ABC có trọng tâm G và trung tuyến AM. Khẳng định nào sau đây là sai:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 20. Cho tam giác ABC. Gọi Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) là điểm trên cạnh Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) sao cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề). Khi đó

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

II. Phần tự luận

Câu 1: (2 điểm) Cho hàm số y = - 3x2 + 3x + Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề). Có đồ thị (C). Xác định tọa độ đỉnh và trục đối xứng (C)

Câu 2: (1 điểm) Tìm Parabol (P) : y = ax2 + bx + c biết (P) qua A(0; 2) và có đỉnh S(1; 1)

Câu 3: (1,5 điểm) Cho tứ giác ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD; I và J là trung điểm của hai đường chéo AC và BD. Chứng minh rằng: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 4: (1,5 điểm) Giải phương trình:

a) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề);

b) |2x – 3| = |x + 1|;

c) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Trong hệ trục tọa độ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề), cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề). Tính Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề).

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 2: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?

A. y = x2.                        

B. y = x3.                         

C. y = x4.                        

D. y = |x|.

Câu 3: Cho mệnh đề chứa biến P(x): ''x2 = 4, x ∈ ℝ'' Chỉ ra mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

A. P(4).                           

B. P(-1).                         

C. P(-3).                         

D. P(-2).

Câu 4:   Cho A = , B = . Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau :

A. A ∩ B = {1; 3; 5}.           

B. A ∩ B = {3; 5; 7; 9}.       

C. A ∩ B = {1; 3; 5; 7; 9}.     

D. A ∩ B = {3; 5}.

Câu 5. Cho A = (-∞; 5], B = (0; +∞). Tìm A ∩ B.

A. A ∩ B = [0; 5)           

B. A ∩ B = (0; 5)          

C. A ∩ B = (-∞; +∞) 

D. A ∩ B = (0; 5]

Câu 6. Xác định a để hàm số y = (1 -2a)x - 1 đồng biến trên ℝ

A. [-1; 4)                   

B. a ≥ 1                       

C. a < Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)                     

D. a > Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 7: Cho hàm số bậc hai y = ax2 + bx + c, (a ≠ 0), có đồ thị là parabol (P). Gọi I là đỉnh của parabol (P).Tọa độ đỉnh I được xác định bởi công thức

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 8: Cho hàm số bậc hai y = x2 - 2x + 3 có đồ thị là parabol (P). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau

A. (P) đi qua gốc tọa độ.                                    

B. (P) quay bề lõm xuống dưới.                          

C. (P) có trục đối xứng là x = 2.                        

D. (P) cắt trục tung tại điểm M(0; 3).

Câu 9. Điều kiện xác định của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) là :

A. x ≥ 3.                    

B. x > -2.                  

C. x ≥ -2.                 

D. -2 ≤ x ≤ 3.

Câu 10. Với m = -1 thì phương trình (1 - m2)x = m -1

A. Vô nghiệm. 

B. Có nghiệm x = Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

C. Nghiệm đúng ∀x ∈ ℝ.                              

D. Có 2 nghiệm phân biệt.

Câu 11: Nghiệm của hệ phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) có dạng (x0, y0). Tính T = x+ y0.

A. T = 6                      

B. T = 2                     

C. T = Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)                       

D. T = Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 12. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 13. Hệ phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)có nghiệm duy nhất khi:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

Câu 14: Cho ba điểm M, N, P bất kỳ thỏa mãn đẳng thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề). Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau

A. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) cùng phương.                              

B. Điểm P nằm giữa hai điểm M và N.             

C. Ba điểm M, N, P là 3 đỉnh của một tam giác.                                 

D. Ba điểm M, N, P thẳng hàng.

Câu 15. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, Cho M thoả Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề). Toạ độ điểm M là:

A. (2; -1)                    

B. (1; 2)                        

C. (-1; 2)                    

D. (2; 1)

Câu 16. Cho tam giác ABC đều. Góc giữa hai vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) bằng:

A. 1500                      

B. 600                   

C. 1200                       

D. 300 

Câu 17: Cho A = (-∞; 2) và B = (-3; 6]. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. A\B = (-∞; -3)   

B. A ∪ B = (-∞; 6]     

C. A ∩ B = [-3; 2)       

D. B \ A = (2; 6]

Câu 18:  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng?

A. ''∀x ∈ ℝ, x ⋮ 6 => x ⋮ 3''.                                     

B. ''∀x ∈ ℝ, x ⋮ 3 => x ⋮ 9''.   

C.  ''∀x ∈ ℝ, x ⋮ 8 => x ⋮ 4''.                                     

D. ''∀x ∈ ℝ, x ⋮ 10 => x ⋮ 5''.

Câu 19. Với điều kiện nào của tham số thì phương trình có nghiệm (3m2 - 4)x - 1 = m -x thực duy nhất?

A. m ≠ 0.                   

B. m ≠ ±1                 

C. m ≠ -1.                 

D. m ≠ 1.

Câu 20. Cho a> 0, b > 0, c < 0. Khẳng định nào sau đây đúng?

A.  Phương trình ax2 + bx + c = 0 có một nghiệm duy nhất.

B.  Phương trình ax2 + bx + c = 0 có hai nghiệm dương phân biệt.

C.  Phương trình ax2 + bx + c = 0 có hai nghiệm âm phân biệt.

D.  Phương trình ax2 + bx + c = 0 có hai nghiệm trái dấu.

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1. (2 ĐIỂM)

a) Giải phương trình sau: |4x + 5| = |x - 3| 

b) Cho phương trình: x2 - 2x + 3 - (m + 1)Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) - m = 0. Tìm m để phương trình có nghiệm.

Câu 2. (2 ĐIỂM) Cho tam giác có A(1; -2), B(4; -1), C(-1; 4)

a) Tìm tọa độ các vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề).      

b) Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác vuông.

Câu 3. (1 ĐIỂM) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = x2 - x + 3.

                                                    Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

Câu 1. Cho hàm số thì đồ thị (P) của hàm số là hình nào trong các hình sau :     

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)                                                                   

A. Hình (4)                   B. Hình (2)               C. Hình (3)               D. Hình (1)

Câu 2. Xác định m để 3 đường thẳng d1: y = 3 – x; d2: y = 3x + 5 và d3: y = (3m – 1)x + m đồng quy.

A. m = 3               B. m = –3              C. m = 6               D. m = –6

Câu 3. Tìm giá trị của m để hàm số y = x² + 2(m – 1)x + m² – 4 có giá trị nhỏ nhất bằng 5.

A. m = 1               B. m = 2                C. m = 4               D. m = 5

Câu 4. Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số y = –mx + 2m (m ≠ 0) lần lượt cắt Ox, Oy tại A, B thỏa mãn tam giác OAB có diện tích bằng 12.

A. m = ±6             B. m = ±3              C. m = 3 ; m = 6    D. m = –3 ; m = –6

Câu 5. Số nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) là:

A. 2                            

B. 0                            

C. 3                            

D. 1

Câu 6. Nghiệm của hệ phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) là:

A. (-1; 3; 0) .               

B. (-1; 0: 3).                

C. (-3; -1; 0).             

D. (3; 0; -1)

Câu 7: Một số tự nhiên có hai chữ số. Nếu lấy số đó trừ đi hai lần tổng các chữ số của nó thì được kết quả là 51. Nếu lấy hai lần chữ số hàng chục cộng với ba lần chữ số hàng đơn vị thì được kết quả là 29. Hỏi số tự nhiên ấy có giá trị thuộc khoảng nào trong các khoảng sau?

A. (80; 90).                       

B. (70; 80).                       

C. (50; 60).                       

D. (60; 70).

Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(-1; 3), B(4; 2), C(3; 5). Tìm tọa độ điểm D thỏa mãn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề).

A. D(6; -2).                     

B. D(6; 2).                        

C. D(2; 6).                        

D. D(2; -6).

Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm B(2; 4). Tính tọa độ điểm trung điểm I của OB:

A. I(0; 4).                         

B. I(1; 2).                          

C. I(2; 4).                         

D. I(2; 0).

Câu 10: Tam giác ABC vuông ở A và có góc ∠C = 400. Tính góc giữa 2 véctơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 11. Cho hàm số y = x2 - 4x + 2. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (2; +∞).     

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; 2).

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; -2).      

D. Hàm số đồng biến trên khoảng (-2; +∞).

Câu 12. Cho hàm số y = ax2 + bx + c có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

A. a > 0; b < 0, c > 0                                   

B. a < 0; b < 0, c > 0 

C. a > 0; b < 0, c < 0                                  

D. a > 0; b > 0, c > 0

Câu 13: Cho đường thẳng d: y = 2x + 2020, đường thẳng d' song song với đường thẳng d và đi qua điểm M(0; 3). Phương trình đường thẳng d' là :

A. y = 2x + 3.                    

B. y = -2x + 3.               

C. y = 2x - 3.                  

D. y = -2x - 3.

Câu 14. A={0; 1; 2; 3}, B={x ∈ N| (x + 1)(x + 2)(x - 1) = 0 và E = B\A. Khẳng định nào sau đây đúng

A. E = {0; 2; 3}

B. E = {1}                    

C. E = ∅. 

D. E = {-2;1}. 

Câu 15: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A(-4; 1), B(2; 4), C(2; -2). Tìm tọa độ điểm D sao cho C là trọng tâm tam giác ABD.

A. D(-8; -11).                 

B. D(0; -1).                     

C. D(0; 1).                        

D. D(8; -11).

Câu 16: Cho 2 vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề). Tính a để góc giữa hai véc tơ bằng 900 ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 17. Trong mặt phẳng Oxy, cho A(-2; 1), B(1; 7). Tọa độ điểm E trên trục  mà A, B, E thẳng hàng là:

A. E(0; -3)                 

B. E(0; 3)                     

C. E(0; 5)                     

D. E( -Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề); 0)

Câu 18. Với m ∈ [a, b] thì hệ phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) có nghiệm . Tính giá trị của biểu thức T = a + 4b

A. T = 16                     

B. T = 6                       

C. T = 8                       

D. T = 18

Câu 19. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3, AC = 4. Gọi AH là đường cao của tam giác ABC Tính tích vô hướng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

A. -Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)                   

B. -25                       

C. 25                         

D. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 20: Cho hai điểm A(1; 0) và B(0; -2).Tọa độ điểm D sao cho  là

A. D(-3; 4).                B. D(3; 4).                   C. D(-1; -4).          D. D(3; -4).

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Bài 1. (1,5 điểm) Giải các phương trình sau

a) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

b) |2x2 - x| - 2x = 5

Bài 2. (1 điểm) Xác định parabol (P): y = x2 + bx + c biết (P) đi qua điểm A(2; 3) và có trục đối xứng x = 1 

Bài 3. (2,5 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho ba điểm A(-2; 1), B(-1; 4), C(4; -1)

a) Tính Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

b) Tính chu vi tam giác ABC.

c) Tính diện tích tam giác ABC.

d) Tìm tọa độ điểm M sao cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Cho tam giác ABC có trọng tâm là G(–1; 1). Biết A(6; 1), B(–3; 5) .Tọa độ đỉnh C là

A. C(6; -3).        B. C(6; 3).       C. C(-6; -3).       D. C(-6; 3).

Câu 2: Cho parabol (P): y = ax2 + bx + c. Biết (P) đi qua các điểm A(0; 1), B(1; -1) và C(-1; 1). Khi đó 2a + b + c  bằng

A. -1.           B. 0.            C. 1.             D. 2.

Câu 3: Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm |x - 2| = 2 - x 

A. 2.            B. 1.            C. 0.             D. Vô số.

Câu 4: Tập nghiệm của phương trình: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) là

A. {2 - √2, 2 + √2} B. {2 - √2} C. {2 + √2}         D. ∅ 

Câu 5: Cho các vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề). Khẳng định nào sau đây là đúng?   .

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 6: Cho tập hợp E = {x ∈ ℝ|(x3 - 9x)(x2 - 2x) = 0}, E được viết theo kiểu liệt kê là

A. E = {0; 2; 3; 9} . B. E = {2; 3}. C. E = {0; 2; 3}. D. E = {-3; 0; 2; 3}.

Câu 7: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn

A. y = x2 – x4 + 2            B. y = x2 + 2x - 4             C. y = x3 + 2x           D. y = x + 2.

Câu 8: Cho (P): y = x2 - 2x - 3. Tìm câu khẳng định đúng.

A. Hàm số đồng biến trên (-∞; 1) và nghịch biến trên (1; +∞).

B. Hàm số đồng biến trên (-∞; -4) và nghịch biến trên (-4; +∞).

C. Hàm số đồng biến trên (-4; +∞) và nghịch biến trên (-∞; -4).

D. Hàm số đồng biến trên (1; +∞) và nghịch biến trên (-∞; 1).

Câu 9: Số nghiệm của phương trình: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) là

A. 3.        B. 1.         C. 2.         D. 0 .

Câu 10: Khẳng định nào sai khi nói về hàm số y = - x + 1:

A. Hàm số đồng biến trên ℝ.           

B. Đường thẳng có hệ số góc bằng -1.

C. Đồ thị là đường thẳng luôn cắt trục Ox và Oy.      

D. Hàm số nghịch biến trên ℝ.

Câu 11: Đồ thị của hàm số y = x3 - 2x + 1 đi qua điểm nào sau đây:

A. (1; 2).    B. (-1; 0).    C. (-1; -2).    D. (1; 0).

Câu 12: Khẳng định nào đúng khi biết I là trung điểm của đoạn thẳng MN?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 13: Cho A(2; -3), B(4; 1). Tọa độ điểm M trên đường thẳng x = -3 để A, B, M thẳng hàng là

A. M(3; 13).           B. M(3; -13).          C. M(-3; -13).            D. M(-3; 13).

Câu 14: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(10; 8), B(4; 2). Tọa độ của vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) là

A. (7; 5).    B. (14; 10).    C. (6; 6).    D. (-6; -6).

Câu 15: Cho A(1; -1), B(4; 1), C(1; 3). Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABDC là hình bình hành

A. D(4; 5).    B. D(4; -5).    C. D(-4; -5).    D. D(-4; 5).

Câu 16: Tập xác định của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 17: Cho hai điểm A(1; 0) và B(0; -2).Tọa độ điểm D sao cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) là

A. D(-3; 4).    B. D(3; 4).    C. D(-1; -4).    D. D(3; -4).

Câu 18: Hệ phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) có  nghiệm là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 19: Cho tập hợp A = . Hãy viết lại tập hợp A dưới kí hiệu khoảng, nửa khoảng, đoạn.

A. A = (-∞; -1).        B. A = (-1; +∞).        C. A = (1; +∞).        D. A = [-1; +∞).

Câu 20: Cho tập hợp số sau M = (-3; 2]; N = (1; 5]. Tập hợp M ∩ N là

A. (-1; 2).           B. (1; 2].            C. (-3; 5].            D. (-3; 1].

B. Phần tự luận (6.0 điểm)

Bài 1: (2.0 điểm) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = x2 - 2x - 3.

Bài 2: (1.5 điểm) Giải phương trình sau: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Bài 3: (2.0 điểm) Trong mp Oxy  cho A(1; 3); B(4; -2); C(3; -5) . 

a) Tìm tọa độ điểm D sao cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

b) Tìm tọa độ điểm K sao cho C là trọng tâm của tam giác ABK. 

Bài 4: (0.5 điểm) Giải phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

                                                    Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) . Tìm tọa độ của vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 2: Cho 3 điểm phân biệt A, B, C. Đẳng thức nào sau đây là đúng ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy, cho A(-2; 4), B(1; 5). Tìm tọa độ điểm E sao cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

A. E(8; 6)                    B. E(4; 6)                 C. E(4; -2)             D. E(8; -2)

Câu 4: Cho parabol (P): y = ax2 + bx + c có đồ thị như hình bên. Phương trình của parabol này có

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

A. a < 0, b > 0, c > 0.    

B. a < 0, b < 0, c > 0.    

C. a < 0, b < 0, c < 0.    

D. a > 0, b > 0, c > 0.

Câu 5: Tìm tọa độ đỉnh parabol y = -x2 + 6x -5.

A. I(0; -5).        B. I(3; 4).         C. I(1; 0).          D. I(1; 5).

Câu 6: Tìm nghiệm của hệ phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề).

A. (2; 2).          B. (-3; -2).         C. (2; 3).        D. (3; 2) 

Câu 7: Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 7, CD = 3, khi đó Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) bằng:

A. 4.                B. 10.                C. 58.            D. √58.

Câu 8: Cho lục giác đều ABCDEF với O là tâm của lục giác đều. Số các vectơ bằng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác:

A. 2.               B. 8.                   C. 6.             D. 3.

Câu 9: Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) có bao nhiêu nghiệm?

A. 2.               B. 0                   C. 1.              D. 3.

Câu 10: Cho tập hợp A = {3; 4; 7; 8}, B = {4; 5; 6; 7}. Xác định tập hợp A\B.

A. {4; 7}. B. {5; 6}. C. {3; 8}. D. {3; 4; 5; 6; 7; 8}.

Câu 11: Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua điểm M(1; 4), N(2; 7). Giá trị a + b là:

A. 4.              B. 6.                   C. 5.              D. 3.

Câu 12: Tập nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề).

A. S = ∅.       B. S = {-2}.         C. S = {10}.     D. S = {-2; 10}.

Câu 13: Cho ∆ABC có trọng tâm G, I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Đẳng thức nào sau đây SAI ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 14: Trong mặt phẳng Oxy, cho A(1; 3), B(2; -5). Tìm tọa độ của vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề).

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 15: Cho hàm số y = -x2 + 2x + 3 có đồ thị (P). Chọn khẳng định SAI ?.

A. Đồ thị nhận đường thẳng x = -1 làm trục đối xứng.

B. Hàm số đồng biến trên (-∞; 1) và nghịch biến trên (1; +∞).

C. Parabol (P) luôn đi qua điểm A(0; 3)

D. Parabol (P) có tọa độ đỉnh I(1; 4).

Câu 16: Cho tập hợp A = (2; 5), B = [-4; 3). Xác định tập hợp A ∪ B.

A. [-4; 5).           B. (3; 5).           C. [-4; 2).            D. (2; 3).

Câu 17: Với giá trị nào của m thì phương trình x2 - (2m + 1)x + m2 + 3 = 0 có hai nghiệm phân biệt?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 18: Trong mặt phẳng Oxy, cho A(-2; 4), B(1; 3), C(-5; 2). Tìm tọa độ trọng tâm G của ΔABC.

A. G(-6; 9).            B. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề).           C. G(-3; 2).              D. G(-2; 3).

Câu 19: Cho tập hợp E = {x ∈ ℤ|(x - 5)(x2 - 4x + 3) = 0}. Viết tập hợp E bằng cách liệt kê phần tử.

A. E = {-5; 1; 3}.    B. E = {1; 3; 5}.       C. E = {-3; -1; 5}.    D. E = {-5; -3; -1}.

Câu 20: Tìm tập xác định của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề).

A. (2; 3).    B. D = R\{2; 3}.    C. D = {2; 3}.    D. D = R\{2018}.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1. (2.0 điểm) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = x2 + 2x - 3 

Bài 2. (1.0 điểm) Giải phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

Bài 3. (2.0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm A(2; 4), B(-3; 2), C(5; 1).

           a) Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.

           b) Tìm tọa độ điểm K thỏa mãn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Bài 4. (1.0 điểm) Xác định m để phương trình x(x + 4) + m + 5 = 0 có hai nghiệm cùng dấu.

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

I. TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Câu 1. Giao điểm của (P): y = x2 - 3x - 1 với đường thẳng (d): y = 2 -x là

A. M(1; 1), N(-3; 5)     

B. M(-3; 0)     

C. M(-1; 3), N(3; -1)     

D. M(-1; 0), N(3; 0) 

Câu 2. Tìm m để phương trình (m + 1)x2 + 3mx - 2 = 0 có hai nghiệm trái dấu.

A. m > -1     

B. m < -1     

C. m ≥ -1     

D. m < 1 

Câu 3. Tập xác định của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) là

A. R\{0; 2}     

B. (0; +∞)\{2}     

C. [3; +∞)     

D. ℝ 

Câu 4. Kết quả của phép toán (-∞; 1] ∩ [-1; 3) là

A. [-1; 1]      

B. (-∞; 3)     

C. (-∞; -1)     

D. (-∞; -1] 

Câu 5. Trong mặt phẳng Oxy cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)Tìm tọa độ của Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 6. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. ''∃x ∈ ℝ : x < Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) ''      

B. ''∀x ∈ ℝ : x2 ≥ x '' 

C. ''∀x ∈ ℝ : x2 ≥ 0 ''      

D. ''∃x ∈ ℝ : x2 ≤ 0 ''  

Câu 7. Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số y = x2 - |x| + 3 ?

A. (3; 9)      

B. (-2; 5)     

C. (-1; 1)     

D. (1; 3) 

Câu 8. Cho hai tập hợp A và B. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 9. Bạn An đến siêu thị để mua một chiếc quần Jean và một chiếc áo sơ mi với tổng trị giá là 765.000 đồng (theo giá niêm yết của siêu thị trước đây). Khi đến mua, An được biết hiện hai mặt hàng trên đang được giảm giá. So với giá cũ thì quần được giảm 40%, áo được giảm 30%. Thấy giá rẻ, An đã quyết định mua hai quần và ba áo. Do đó, so với dự tính ban đầu, An đã phải trả thêm 405.000 đồng. Hỏi giá tiền ban đầu của một quần Jean và một áo sơ mi lần lượt là bao nhiêu?

A. 489.000 đồng và 276.000 đồng.    

B. 495.000 đồng và 270.000 đồng.

C. 500.000 đồng và 265.000 đồng.    

D. 485.000 đồng và 280.000 đồng.

Câu 10. Trong mặt phẳng Oxy cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) Tọa độ của điểm A là

A. (2; 1)     

B. (0; 2)     

C. (2; 0)     

D. (1; 2)  

Câu 11. Trong mặt phẳng Oxy cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) Tính  

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 12. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

A. y = x3 + 3     

B. y = 3x4 - x2     

C. y = |x| + 2x3    

D. y = -2x3 + x 

Câu 13. Điều kiện xác định của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 14. Số nghiệm của phương trình 3x4 - 2x2

A. 1     

B. 2     

C. 4     

D. 3 

Câu 15. Cho ba tập hợp A = (-5; 10], B = (-∞; -2), C = [-2; +∞]. Kết quả của phép toán (A ∩ B) ∪ C là

A. (-5; +∞)     

B. {-2} 

C. ∅     

D. (-5; +∞)\{-2}

Câu 16. Trong mặt phẳng Oxy cho A(1; 2), B(3; -1) và I là trung điểm của đoạn AB. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 17. Cho (P): y = ax2 + 2x + c có tọa độ đỉnh là I(1; -2). Tìm (P)  

A. (P): y = x2 + 2x - 3      

B. (P): y = x2 + 2x + 3  

C. (P): y = -x2 + 2x - 3      

D. (P): y = -x2 + 2x + 3  

Câu 18. Cho hình bình hành ABCD. Khẳng định nào sau đây là sai?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 19. Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(-3; 1), B(2; 0) và điểm G(0; 2) là trọng tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ điểm C 

A. (0; 6)      

B. (1; 5)      

C. (0; 3)     

D. (-2; 2) 

Câu 20. Nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) là

A. x = 2; x = -1; x = 0     

B. x = -1 

C. x = 2; x = -1     

D. x = 2 

Câu 21. Parabol y = x2 - 3x + 1 có trục đối xứng là đường thẳng có phương trình

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 22. Trong mặt phẳng Oxy cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)Tìm tất cả các giá trị m nguyên dương để góc giữa vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) bằng 600

A. m = 2     

B. m = 0; m = 2     

C. m = 1     

D. m = 1; m = 3 

Câu 23. Cho mệnh đề P(x): ''∀x ∈ ℝ : x2 > 3x - 1''  Mệnh đề phủ định của   là

A.Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề): ''∀x ∈ ℝ : x2 < 3x - 1''     

B.Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) : ''∀x ∈ ℝ : x2 ≤ 3x - 1''

C.Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) : ''∃x ∈ ℝ : x2 < 3x - 1''    

D.Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) : ''∃x ∈ ℝ : x2 ≤ 3x - 1''

Câu 24. Nghiệm của hệ phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) là

A. (x; y; z) = (2; 1; -1)    

B. (x; y; z) = (-1; 1; -2) 

C. (x; y; z) = (1; 1; 2)     

D. (x; y; z) = (1; -1; 2) 

Câu 25. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên ℝ 

A. y = 3 - 2x     

B. y = -1 + 3x     

C. y = x - 4    

D. y = √2x - 3 

PHẦN II. TỰ LUẬN ( 5 ĐIỂM)

Câu 1. (1 điểm) Cho tập hợp A = {1,3} và B = {2,3,4}. Tìm tập hợp B\A.

Câu 2. (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(-1;1), B(2,-3) và C(4,5). Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng BC và tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Câu 3 (1 điểm) Xác định hàm bậc hai y = ax2 + bx + c, biết rằng đồ thị hàm số là parabol đi qua điểm A(0;5) và đỉnh I(1;3).

Câu 4. (1,5 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(0;-2), B(5,0) và C(3,5).

a) Chứng minh tam giác ABC vuông cân tại B. Tính diện tích tam giác ABC.

b) Tìm M trên trục Ox sao cho MA2 + MB2 nhỏ nhất.

Câu 5. (0,5 điểm) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình:

x - x2 - Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) + 3 + 2m = 0 có nghiệm.

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Câu 1: Tam giác ABC vuông ở A và có góc ∠B = 500. Hệ thức nào sau đây là sai?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 2: Cho (P): y = -x2 - 4x + 3. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên (-∞; -2).    

B. Hàm số đồng biến trên (-2; +∞).

C. Hàm số đồng biến trên (-∞; -2).    

D. Hàm số nghịch biến trên (-2; +∞).

Câu 3: Nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) là:

A. x = 3 + √6 và x = 2.    

B. x = 3/4.

C. x = 3 - √6.    

D. x = 3 + √6.

Câu 4: Cho ba tập hợp A = (-5; 10], B = (-∞; -2), C = [-2; +∞). Kết quả của phép toán (A ∩ B) ∪ B là

A. (-5; +∞)         

B. {-2}        

C. ∅             

D. (-5; +∞)\ {-2} 

Câu 5: Parabol y = ax2 + bx + c đạt giá trị nhỏ nhất bằng -2 tại x = -2 và đi qua A(0; 6) có phương trình là:

A. y = Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)x2 + 2x + 6.    

B. y = x2 + 6x + 6.    

C. y = x2 + 2x + 6.    

D. y = x2 + x + 4.

Câu 6: Giá trị của m để hàm số y = (2 - m)x + m + 3 nghịch biến là

A. m < 2           B. m > 2           C. m ≥ 2            D. m ≤ 2 

Câu 7: Tập xác định của phương trình: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 8: Nghiệm của hệ phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 9: Cặp vectơ nào sau đây vuông góc với nhau?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề), cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề). Khi đó, tích vô hướng của Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) là

A. -2019.                   B. -2021.                C. 2020.                  D. 2019.

Câu 11: Cho hai tập hợp A = (0; 2020], B = (-2020; 2019). Khi đó A ∩ B là

A. A ∩ B = (-2020; 0].                                  B. A ∩ B = (-2020; 2019].

C. A ∩ B = (-2020; 2020].                            D. A ∩ B = (0; 2019].

Câu 12: Trong mặt phẳng Oxy cho hai véctơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) biết Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề). Tính góc giữa hai véctơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề).

A. 450.                         B. 600.                     C. 300.                     D. 1350.

Câu 13: Nghiệm của hệ phương trình sau Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) là:

A. (1; 2), (2; 1) .                                               B. (-1; -2), (-2; -1) .

C. (-1; 3), (3; -1).                                             D. (-1; -2) .

Câu 14: Đường thẳng đi qua hai điểm A(-3; 2) và B(-2; 1) có phương trình là

A. y = -x - 1 .              B. y = -x + 1.          C. y = x - 1.            D. y = x + 1.

Câu 15: Tập nghiệm S của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) là:

A. S =                   B. S =             C. S =                D. S = ∅

Câu 16: Parabol (P): y = ax2 + bx + c đi qua điểm A(-2; -5) và có tọa độ đỉnh I(2; 1) có phương trình là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 17: Cho 2 vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) Tính a để Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề).

A. a = -12.           B. a = 12.           C. a = -3.          D. a = 3.

Câu 18: Tổng lập phương các nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) bằng

A. 3                             B. 9                         C. -9                      D. -3

Câu 19: Nghiệm của hệ phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) là:

A. (x; y; z) = (2; -1; 1).                                   B. (x; y; z) = (1; -1; -1).

C. (x; y; z) = (1; -1; 1).                                   D. (x; y; z) = (1; 1; -1).

Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(-1; 2), Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) . Tìm tọa độ điểm C trên trục Ox sao cho tam giác ABC vuông tại C và C có tọa độ nguyên.

A. (0; -3).                    B. (-3; 0).                C. (0; 3).                  D. (3; 0).

Câu 21: Khối 10 trường THPT Chuyên có 350 học sinh, trong đó có 200 học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán, 150 học sinh đạt học sinh giỏi môn Văn. Biết rằng chỉ có 80 học sinh không đạt danh hiệu học sinh giỏi môn nào trong cả hai môn Toán và Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ học giỏi một môn trong hai môn Toán hoặc Văn?

A. 200 .                        B. 270 .                    C. 80.                       D. 190.

Câu 22: Cho hai điểm A(5;7) và B(3;1). Tính khoảng cách từ gốc O đến trung điểm M của đoạn AB.

A. 5.                            B. √10.                     C. 4√2.                    D. 2√10.

Câu 23: Cho tập A = (-∞; 4], B = (1; 6). Chọn mệnh đề sai.

A. A ∪ B = (-∞; 6]          B. A\B = (-∞; 1]          C. A ∩ B = (1; 4]          D. B\A = (4; 6)

Câu 24: Nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) là

A. x = 9.                                                      B. x = -3.

C. x = 2.                                                      D. Phương trình vô nghiệm.

Câu 25: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3, AC = 5 Vẽ đường cao AH. Tích vô hướng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) bằng:

A. √34.              B. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề). C. -√34. D. -Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề).

II. TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM) 

Câu 1. (2,0 điểm) 

a) Tìm tập xác định, lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (P): y = x2 – 4x + 2.

b) Dựa vào đồ thị, tìm tham số thực m để -x2 + 4x + m2 - 5 ≤ 0,∀x ∈ ℝ  

Câu 2. (2,5 điểm)

1. Giải phương trình sau:

a) 2x + 3 = 5 – 6x;

b) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) 

2. Tìm tham số thực m để phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có ma trận (8 đề) có nghiệm.

Câu 3. (2,5 điểm)

1. Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm A(3;-2), B(4,-1) và C(2,0).

a) Chứng minh rằng A, B, C là ba đỉnh của tam giác.

b) Tìm tọa độ điểm E sao cho tứ giác ABCE là hình bình hành.

2. Trong mặt phẳng cho hình chữ nhật ABCD. Chứng minh rằng với mọi điểm M bất kì ta luôn có MA2 + MC2 = MB2 + MD2.Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án các lớp các môn học
Tài liệu giáo viên