Bộ đề thi GDCD 10 Giữa kì 1 năm 2024 có ma trận có đáp án (7 đề)

Bộ đề thi GDCD 10 Giữa kì 1 năm 2024 có ma trận có đáp án (7 đề)

Tuyển chọn Bộ đề thi GDCD 10 Giữa kì 1 năm 2024 có ma trận có đáp án (7 đề) chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Giáo dục công dân 10 của các trường THPT. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa kì 1 môn Giáo dục công dân 10.

KHUNG MA TRẬN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I GDCD 10


   Cấp  độ         Chủ đề

Nhận biết


Thông hiểu

Vân dụng

Vân dụng cao

Cộng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.


Hiểu được thế giới quan và phương pháp luận    

Hiểu được thế giới quan trong triết học

Phân biệt được đối tượng nghiên cứu của triết học với các môn khoa học khác


Hiểu được thế giới quan của con người

Vận dụng thực tế

Số câu

Số điểm

7

1,75

1/2

1,0

2

0,5

1/2

1,0

1

0,25
10

4,5

2. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất


Nêu được khái niệm vận động

Phân biệt được vận động và phát triển
Vận dụng thực tế
Số câu

Số điểm


1/2

0,5

      1

0,251/2

1,51

2.25

3. Cách thức vận động của sự vật và hiện tượng


-Nêu mối quan hệ giữa sự biến đổi lượng và chấtVận dụng thực tếVận dụng thực tế


Số câu

Số điểm


1/2

1,5
      1

0,251/2

1,5

1

3.25

TS điểm

Tỉ lệ%

4,75

47,5%

1,75

17,5%

2,5

25%

1,5

15%

10.0

100%

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Giáo dục công dân 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM).

Câu 1. Vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Giới tự nhiên tồn tại khách quan, không ai sáng tạo ra là quan điểm của

         A. Thuyết bất khả tri.

         B. Thuyết nhị nguyên luận.

         C. Thế giới quan duy vật.

         D. Thế giới quan duy tâm.

Câu 2. Đối tượng nghiên cứu của triệt học là những quy luật

 A. chung nhất, phổ biến nhất.                     B. rộng nhất, bao quát nhất.

 C. chuyên sâu nhất, bao quát nhất.            D. phổ biến nhất, bao quát nhất.

Câu 3. Ví dụ nào dưới đây là biểu hiện của phủ định siêu hình?

 A. Xóa bỏ hoàn toàn nền văn hóa phong kiến.

 B. Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc.

 C. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

 D. Xây dựng nên văn hóa tiên tiến.

Câu 4. Xem xét sự vật, hiện tượng trong sự ràng buộc lẫn nhau giữa chúng, trong sự vận động và phát triển không ngừng của chúng là nội dung của phương pháp luận

          A. biện chứng.            B. siêu hình.              C. khoa học.              D. cụ thể.

Câu 5. Cách thức để đạt đến mục đích đặt ra được gọi là

          A. công cụ.                 B. phương pháp.       C. phương hướng.    D. phương tiện.

Câu 6: Theo quan điểm của Triết học duy vật biện chứng, thuộc tính vốn có, là phương thức tồn tại mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới vật chất là

         A. chuyển động.          B. phát triển.              C. vận động.              D. tăng trưởng.

Câu 7. Câu tục ngữ nào dưới đây không hàm chứa yếu tố biện chứng?

          A. Tre già măng mọc.                                   B. Qua cầu rút ván.

          C. Rút dây động đến rừng.                           D. Nước chảy đá mòn.

Câu 8. Theo quan điểm của Triết học duy vật biện chứng, phát triển là khái niệm để khái quát những vận động theo chiều hướng

         A. tiến lên.                   B. thụt lùi.                  C. bất biến.                D. tuần hoàn.

Câu 9. Câu nói “Có thực mới vực được đạo” thể hiện nội dung nào của Triết học?

          A. Vật chất quyết định ý thức.

          B. Vật chất có trước ý thức.

          C. Quan niệm của con người về thế giới.

  D. Cách thức đạt được mục đích đề ra.

Câu 10. Vì sao một học sinh chuyển từ cấp THCS lên cấp THPT lại được coi là một sự phát triển?

 A. Vì có sự di chuyển địa điểm học ở 2 nơi khác nhau.

 B. Vì có sự thay đổi về giáo viên dạy.

 C. Vì số lượng môn học nhiều hơn.

 D. Vì có sự thay đổi về mặt trí tuệ, nhận thức.

u    Câu 11. Trường hợp nào dưới đây không phải là mặt đối lập của mâu thuẫn?

       A. Tệ nạn ma túy ngày càng tăng lên trong xã hội hiện nay.

       B. Quá trình đồng hoá và dị hoá trong cùng một tế bào.

       C. Quá trình hít vào của cơ thể A và thở ra của cơ thể A.

       D. Điện tích âm và điện tích dương trong cùng một nguyên tử.

Câu 12. Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn là

 A. một mối quan hệ

 B. một phạm trù.

 C. một chỉnh thể.

 D. một phương pháp.

Câu 13. Khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng là

A. cái mới ra đời giống hệt như cái ban đầu.

B. cái mới ra đời tiến bộ, hoàn thiện hơn cái cũ.

C. cái mới ra đời lạc hậu hơn cái cũ nhiều.

D. cái mới ra đời chỉ giống cái cũ một phần.

Câu 14. Khẳng định nào dưới đây là không đúng về vận động?

A. Thế giới vật chất không ngừng vận động.       B. Đám mây không ngừng bay.

C. Mặt trời không ngừng vận động.                      D. Cái bàn không vận động.

Câu 15. Sự vận động nào dưới đây không phải là sự phát triển?

A. Bé gái → thiếu nữ →người trưởng thành →bà già.

B. Nước khi trời nắng →bốc hơi →mây →mưa →nước.

C. Học lực yếu →học lực trung bình → học lực khá.

D. Không biết cách học→Học cách học →biết cách học.

Câu 16. Quan điểm sai lầm trong nhận thức về khuynh hướng của sự phát triển là: Cái mới ra đời

A. không đơn giản, dễ dàng.                                   B. đơn giản, dễ dàng.

C. một cách phổ biến.                                              D. qua đấu tranh với cái cũ.

Câu 17. Trong các ví dụ sau, ví dụ nào chỉ lượng?

A. Đường có vị mặn, dễ tan trong nước.

B. K là học sinh nhiệt tình giúp đỡ bạn.

C. Công thức hóa học của muối là NaCl.

D. Nhà A có 5 người trong gia đình.

Câu 18. Trong các dạng vận động dưới đây dạng vận động nào được xem là sự phát triển?

A. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.                

B. Chiếc xe ô tô từ điểm A đến điểm B.

C. Tư duy trong quá trình học tập.

D. Các nguyên tử quay quanh hạt nhân của nó.

Câu 19. Khẳng định nào dưới đây là đúng khi nói về phủ định biện chứng?

A. Bão làm đổ cây.                                       B. Chiên trứng gà để ăn.

          C. Cây lúa trổ bông.                                     D. Đổ hoá chất xuống hồ làm cá chết.

Câu 20. Trong một chỉnh thể, hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau, Triết học gọi đó là

         A. mâu thuẫn.      B. xung đột.                     C. phát triển      D. vận động.

Câu 21. Câu tục ngữ nào dưới đây không phải là phủ định biện chứng?

  A. Sông lở cát bồi.                                         B. Uống nước nhớ nguồn.

  C. Tức nước vỡ bờ.                                       D. Ăn cháo đá bát.

Câu 22. Sự vật hiện tượng nào dưới đây được coi là hai mặt đối lập của mâu thuẫn?

  A. Cao và thấp giữa hai cây cau.                  B. Tròn và méo giữ hai chiếc bánh.

  C. Dài và ngắn giữa hai chiếc bút.                D. Đồng hoá và dị hoá trong 1 tế bào.

Câu 23. Trong cuộc sống, em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp với quan điểm Triết học Mác-Lênin?

   A. Kiên quyết bảo vệ cái đúng.                     B. Dĩ hòa vi quý.

   C. Tránh voi chẳng xấu mặt nào.                  D. Một điều nhịn, chín điều lành.

Câu 24. Trong đời sống văn hóa ở nước ta hiện nay, bên cạnh những tư tưởng văn hóa tiến bộ còn tồn tại những hủ tục lạc hậu. Cần làm gì để xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa theo quan điểm mâu thuẫn Triết học?

   A. Giữ nguyên đời sống văn hóa như hiện nay.

   B. Đấu tranh xóa bỏ những hủ tục cũ.

   C. Tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới.

   D. Phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

Câu 25. Sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất khác nhau như thế nào?

        A. Chất biến đổi trước, hình thành lượng mới tương ứng.

        B. Lượng biến đổi nhanh, chất biến đổi sau và chậm hơn.

        C. Lượng biến đổi trước và chậm, chất biến đổi sau và nhanh.

        D. Chất và lượng cùng biến đổi nhanh chóng.

Câu 26. Để thực hiện tốt quy luật lượng – chất, cần tránh tư tưởng nào dưới đây?

A. Nôn nóng đốt cháy giai đoạn.               B. Ngại khó ngại khổ.

C. Dĩ hòa vi quý.                                          D. Trọng nam khinh nữ.

Câu 27. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Chế độ cộng sản nguyên thủy biến đổi thành chế độ nô lệ, chế độ nô lệ biến thành chế độ phong kiến. Chế độ phong kiến biến thành chế độ tư bản chủ nghĩa, chế độ tư bản chủ nghĩa nhất định biến đổi thành chế độ xã hội chủ nghĩa”. Đoạn viết trên đề cập đến hình thức vận động nào dưới đây?

A. Vận động xã hội.                                      B. Vận động sinh học.

C. Vận động lý học.                                      D. Vận động cơ học.

Câu 28. Hiện tượng nào dưới đây thể hiện mặt lượng của sự vật?

A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay cao hơn năm trước.

B. Muối tồn tại ở dạng tinh thể màu trắng, vị mặn dễ hòa tan trong nước.

C. Lan là một học sinh thông minh, nhiệt tình giúp đỡ bạn khi khó khăn.

D. Cuốn tiểu thuyết mới ra mắt được các bạn đọc nồng nhiệt đón nhận.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Câu 1. (1,5 điểm): Thế nào là mâu thuẫn? Những mặt đối lập có quan hệ với nhau như thế nào mới tạo thành mâu thuẫn? Cho ví dụ?

Câu 2. (1,5 điểm): Em hãy nêu một vài ví dụ về sự phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, đời sống nhân dân… của nước ta hiện nay. Trong mỗi ví dụ ấy, cần nói rõ nội dung sự phát triển là gì.

…Hết…

Học sinh…………………….SBD……………………….Lớp 10………………

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, Giám thị không giải thích gì thêm.)


HƯỚNG DẪN CHẤM


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM).


1C

2A

3A

4A

5B

6C

7B

8A

9A

10D

11A

12C

13B

14D

15B

16B

17D

18C

19C

20A

21D

22D

23A

24B

25B

26A

27A

28A


II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Phần II.

Tự luận

3,0

Câu 1

Thế nào là mâu thuẫn? Những mặt đối lập có quan hệ với nhau như thế nào mới tạo thành mâu thuẫn? Cho ví dụ?

1,5


- Theo triết học Mac – Lê nin: Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau vừa đấu tranh với nhau.

- Mặt đối lập của mâu thuẫn còn gọi là mặt đối lập biện chứng, là những mặt đối lập ràng buộc, thống nhất và đấu tranh với nhau trong mâu thuẫn, chứ không phải là những mặt đối lập bất kì giữa sự vật, hiện tượng với sự vật, hiện tượng kia…

- Ví dụ: Mọi hoạt động kinh tế đều có mặt sản xuất và mặt tiêu dùng. Chúng thống nhất với nhau tạo thành một chỉnh thể nhưng đồng thời cũng luôn tác động bài trừ nhau. Hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm còn hoạt dộng tiêu dùng thì lại triệt tiêu sản phẩm.

0,50,50,5

Câu 2

Em hãy nêu một vài ví dụ về sự phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, đời sống nhân dân… của nước ta hiện nay. Trong mỗi ví dụ ấy, cần nói rõ nội dung sự phát triển là gì.

1,5


Ví dụ về sự phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, đời sống nhân dân… của nước ta hiện nay:

- Trong lĩnh vực nông nghiệp: có sự xuất hiện của các công cụ mới (máy cày, máy gặt, máy đập - tuốt lúa,...) trợ giúp và thay thế dần việc lao động bằng sức người  

=> Nhờ sự phát triển về khoa học kỹ thuật,…

- Trong lĩnh vực công nghiệp:

+ Tự động hóa dây chuyền sản xuất

+ Xuất hiện những ngành mới như: công nghệ thông tin, ...

+ Công nghiệp hóa dầu: Việt Nam đã có nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể tự sản xuất ra các sản phẩm như xăng, dầu hỏa,... để phục vụ cho nhu cầu trong nước và hướng đến xuất khẩu

=> Phát triển từ cơ giới hóa sang tự động hóa, đa dạng hóa ngành nghề, nguyên liệu.

- Trong đời sống nhân dân:

+ Cuộc sống ngày càng được cải thiện và nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần (trước đây người dân mong ước ăn no mặc ấm, nay là ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộngrộng,...)

+ Trình độ dân trí được nâng cao:…

+ Ý thức người dân cũng thay đổi:….
0,50,5
0,5

Bộ đề thi GDCD 10 Giữa kì 1 năm 2024 có ma trận có đáp án (7 đề)

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Giáo dục công dân 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM).

Câu 1. Triết học được hiểu là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và

A. vai trò của con người trong thế giới đó.

B. vị trí của con người trong thế giới đó.

C. cách nhìn của con người về thế giới đó.

D. nhận thức của con người về thế giới đó.

Câu 2. Đối tượng nghiên cứu của triệt học là những quy luật

A. chung nhất, phổ biến nhất.                     B. rộng nhất, bao quát nhất.

C. chuyên sâu nhất, bao quát nhất.            D. phổ biến nhất, bao quát nhất.

Câu 3. Sự vật, hiện tượng tồn tại và thể hiện đặc tính của mình thông qua

A. phát triển.                                                 B. các mối quan hệ.

C. vận động.                                                  D. thế giới vật chất.

Câu 4. Xem xét sự vật, hiện tượng trong sự ràng buộc lẫn nhau giữa chúng, trong sự vận động và phát triển không ngừng của chúng là nội dung của phương pháp luận

A. biện chứng.           B. siêu hình.              C. khoa học.              D. cụ thể.

Câu 5. Nội dung dưới đây không thuộc kiến thức Triết học?

A. Thế giới tồn tại khách quan.

B. Mọi sự vật luôn luôn vận động.

C. Giới tự nhiên là cái sẵn có.

D. Kim loại có tính dẫn điện.

Câu 6. Hãy chọn thứ tự phát triển các loại hình thế giới quan dưới đây cho đúng?

A. Tôn giáo → Triết học → huyền thoại.

B. Huyền thoại → tôn giáo → Triết học.

C. Triết học → tôn giáo →huyền thoại.

D. Huyền thoại → Triết học → tôn giáo.

Câu 7. Hành động nào dưới đây thể hiện thế giới quan duy tâm?

A. Dâng sao giải hạn vào năm tuổi.           B. Đến bệnh viện khám chữa bệnh.

C. Uống thuốc theo đơn của bác sĩ.           D. Tập thể dục để rèn luyện sức khỏe.

Câu 8. Câu nói nổi tiếng của triết gia Hê-ra-clit: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” thể hiện phương pháp luận

A. biện chứng.           B. siêu hình.              C. khoa học.              D. cụ thể.

Câu 9. Một khái niệm dùng để khái quát những vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu là khái niệm của

A. vận động.              B. phát triển.             C. tiến bộ.                  D. chuyển hóa.

Câu 10. Sự biến đổi nào dưới không được coi là phát triển?

A. Sinh vật biến đổi từ đơn bào đến đa bào.

B.Chủ nghĩa xã hội thay thế chủ nghĩa tư bản.

C. Một cây xanh từ từ lớn lên, rồi ra hoa kết quả.

D. Nước bay hơi gặp lạnh ngưng tụ lại thành nước.

Câu 11. Câu nào dưới đây nói về sự phát triển?

A. Rút dây động rừng.                                 B. Nước chảy đá mòn.

          C. Tre già măng mọc.                                   D. Môi hở răng lạnh.

Câu 12. Ý nào sau đây không phải là sự phát triển?

A. Học sinh học từ lớp 1 đến lớp 12.

B. Máy móc thay thế công cụ thô sơ.

C. Cây cổ thụ bị bão quật đỗ trên đường.

D. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Câu 13 Theo Triết học Mác – Lênin mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập

              A. vừa xung đột nhau, vừa bài trừ lẫn nhau.

              B. vừa thống nhất, vừa đấu tranh với nhau.

              C. vừa liên hệ với nhau, vừa đấu tranh với nhau.

              D. vừa chuyển hóa, vừa đấu tranh với nhau.

Câu 14. Câu nào dưới đây là biểu hiện của sự phủ định siêu hình?

A. Nước chảy đá mòn.                                 B. Dốt đến đâu học lâu cũng biết.

C. Con hơn cha là nhà có phúc.                 D. Cây có cội, nước có nguồn.

Câu 15. Nếu một người bạn hiểu lầm và nói không tốt về mình, em sẽ chọn cách giải quyết nào sau đây cho phù hợp với quan điểm Triết học Mác-Lênin?

A. Trao đổi thẳng thắn với bạn ấy.                       

B. Tránh không gặp mặt bạn ấy.

C. Im lặng không nói ra.                            

D. Cũng sẽ nói xấu bạn ấy.

Câu 16. Cách hiểu nào dưới đây không đúng về sự thống nhất giữa các mặt đối lập?

A. Làm tiền đề tồn tại cho nhau.              

B. Cùng tồn tại trong một chỉnh thể.

C. Không có mặt này thì không có mặt kia.        

D. Hợp lại thành một khối thống nhất.

Câu 17. Trong những câu dưới đây, câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đễn chất đổi?

 A. Mưa dầm thầm lâu.                                B. Học thầy không tày học bạn.

 C. Góp gió thành bão.                                D. Ăn vóc học hay.

Câu 18. Điều kiện để chất mới ra đời là gì?

A. Tăng lượng liên tục lên ở mức cao.

B. Lượng biến đổi trong giới hạn cho phép.

C. Lượng biến đổi đạt tới điểm nút.

D. Lượng biến đổi nhanh chóng.

Câu 19. “Trải qua nhiều cuộc đấu tranh giữa giai cấp nông dân và giai cấp địa chủ trong xã hội phong kiến, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã dẫn đến việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Đoạn văn trên thể hiện những quy luật nào của Triết học?

A. Quy luật mâu thuẫn, quy luật lượng – chất, quy luật phủ định của phủ định.

B. Quy luật mâu thuẫn, quy luật phủ định của phủ định, quy luật biến đổi.

C. Quy luật lượng – chất, quy luật phủ định của phủ định, quy luật tiến hóa.

D. Quy luật lượng – chất, quy luật vận động, quy luật phủ định của phủ định.

Câu 20. Bố bạn N không cho con chơi với bạn H vì cho rằng bố bạn H nghiện ma túy thì sau này bạn H cũng nghiện ma túy, nếu chơi vói bạn H, N sẽ bị lôi kéo vào con đường nghiện ngập. Theo em, quan niệm của bố bạn N thể hiện cách xem xét sự vật theo

            A. thế giới quan duy vật.                             B. thế giới quan duy tâm.

            C. phương pháp luận biện chứng.              D. phương pháp luận siêu hình.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 1. (1,5 điểm): Em hiểu khái niệm phát triển là gì? Lấy 2 ví dụ thể hiện sự phát triển?

Câu 2. (2,0 điểm): Bạn A là một học sinh rất thông minh nhưng lại lười học. Đến gần kì thi vào 10, mà A vẫn mải mê chơi điện tử, không chịu học bài. B là bạn của A thấy vậy, khuyên A nên tập trung vào việc ôn thi. Nhưng A cho rằng việc thi cử là do vận may quyết định, không phải học giỏi hay chăm chỉ mới đỗ vào cấp ba…

a) Suy nghĩ và biểu hiện của A thuộc thế giới quan nào? Em có nhận xét gì về suy nghĩ của A?

b) Vận dụng kiến thức đã học em hãy đưa ra lời khuyên với A.

Câu 3. (1,5 điểm): Ông K và ông S là hàng xóm gần nhà nhau, vì chuyện bức tường rào của hai nhà, mà hai ông nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ, to tiếng rồi đánh nhau chảy cả máu đầu phải đi nhập viện.

a) Theo em mẫu thuẫn trên của ông K và ông S có phải là mâu thuẫn Triết học không? Vì sao?

b) Theo Triết học Mác- Lê nin mâu thuẫn được hiểu như thế nào?

…Hết…

Học sinh…………………….SBD……………………….Lớp 10………………

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, Giám thị không giải thích gì thêm.)


 


HƯỚNG DẪN CHẤM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM).


1B

2A

3C

4A

5D

6B

7A

8A

9B

10D

11C

12C

13B

14D

15A

16C

17C

18C

19A

20B


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Phần II.

Tự luận

5,0

Câu 1

Em hiểu khái niệm phát triển là gì? Lấy 2 ví dụ thể hiện sự phát triển?

1,5


- Phát triển là khái niệm dùng để khái quát những vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện. Cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu. 

- Lấy 2 ví dụ thể hiện sự phát triển:

+ Trong lĩnh vực nông nghiệp: có sự xuất hiện của các công cụ mới (máy cày, máy gặt, máy đập- tuốt lúa,...) trợ giúp và thay thế dần việc lao động bằng sức người… 

+ Trong đời sống nhân dân: Cuộc sống ngày càng được cải thiện và nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần (trước đây người dân mong ước ăn no mặc ấm, nay là ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, ...)

0,5
0,5

Câu 2

Bạn A là một học sinh rất thông minh nhưng lại lười học. Đến gần kì thi vào 10, mà A vẫn mải mê chơi điện tử, không chịu học bài. B là bạn của A thấy vậy, khuyên A nên tập trung vào việc ôn thi. Nhưng A cho rằng việc thi cử là do vận may quyết định, không phải học giỏi hay chăm chỉ mới đỗ vào cấp ba…

a) Suy nghĩ và biểu hiện của A thuộc thế giới quan nào? Em có nhận xét gì về suy nghĩ của A?

b) Vận dụng kiến thức đã học em hãy đưa ra lời khuyên với A.


2,0


- Suy nghĩ của A thuộc thế giới quan duy tâm.

- Nhận xét về suy nghĩ của A: 

+ Suy nghĩ trên không đúng đắn và phù hợp với chủ nghĩa duy vật biện chứng. 

+ Nếu A cứ suy nghĩ và lười học ham chơi thì sẽ kéo lùi sự phát triển của bản thân. Dù bạn có thông minh nhưng nếu không nỗ lực cố gắng học tập thì kiến thức sẽ bị mai một, hổng kiến thức,…cũng không đạt được kết quả cao trong thi cử.

- Lời khuyên: 

+ Việc học tập là một quá trình lâu dài và thi là phản ánh kết quả học tập, không phải do may rủi. 

+ Một người lười học thì không thể có vận may kiến thức đến mới mình một cách tự nhiên được. 

+ Vì thế bạn A nên dành thời gian cho việc học nhiều hơn và không nên tin vào sự may rủi mà hãy tin vào sự nổ lực cố gắng của chính mình…

0,5


0,75

0,75

Câu 3

Ông K và ông S là hàng xóm gần nhà nhau, vì chuyện bức tường rào của hai nhà, mà hai ông nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ, to tiếng rồi đánh nhau chảy cả máu đầu phải đi nhập viện.

a) Theo em mẫu thuẫn trên của ông K và ông S có phải là mâu thuẫn Triết học không? Vì sao?

b) Theo Triết học Mác- Lê nin mâu thuẫn được hiểu như thế nào?

1,5


- Theo em mẫu thuẫn trên của ông K và ông S không phải là mâu thuẫn Triết học mà chỉ là mâu thuẫn thông thường.

- Vì đây là trạng thái xung đột, chống đối nhau của 2 cá thể, mà mâu thuẫn Triết học phải nằm trong một chỉnh thể.

- Theo Triết học Mác- Lê nin mâu thuẫn được hiểu là: Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.

0,5


0,5


0,5

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Giáo dục công dân 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM).

Câu 1. Vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Giới tự nhiên tồn tại khách quan, không ai sáng tạo ra là quan điểm của thế giới quan nào dưới đây?

A. Thế giới quan duy tâm.                          B. Thế giới quan duy vật.    

C. Thuyết bất khả tri.                                   D. Thuyết nhị nguyên luận.

Câu 2. Theo nghĩa chung nhất, phương pháp là

A. cách thức đạt được chỉ tiêu.                   B. cách thức đạt được ước mơ.

C. cách thức đạt được mục đích.                D. cách thức làm việc tốt.

Câu 3. Triết học được hiểu là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và

A. vai trò của con người trong thế giới đó.

B. vị trí của con người trong thế giới đó.

C. cách nhìn của con người về thế giới đó.

D. nhận thức của con người về thế giới đó.

Câu 4. Đối tượng nghiên cứu của triết học là những quy luật

A. chung nhất, phổ biến nhất.                     B. rộng nhất, bao quát nhất.

C. chuyên sâu nhất, bao quát nhất.            D. phổ biến nhất, bao quát nhất.

Câu 5. Ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên là quan điểm của thế giới quan nào?

A. Thế giới quan duy vật.                           B. Thế giới quan duy tâm.

C. Thế giới quan tự nhiên.                          D. Thế giới quan xã hội.

Câu 6. Xem xét sự vật, hiện tượng một cách phiến diện, chỉ thấy chúng tồn tại trong trạng thái cô lập, không vận động, không phát triển, áp dụng một cách máy móc đặc tính của sự vật này vào sự vật khác là nội dung của phương pháp luận

A. biện chứng.           B. siêu hình.              C. khoa học.              D. cụ thể.

Câu 7. Phương pháp luận là học thuyết về

A. phương pháp nhận thức khoa học và cải tạo thế giới.

B. các cách thức, quan điểm nghiên cứu khoa học.

C. các phương pháp cải tạo thế giới của con người.

D. về phương án nhận thức khoa học của con người.

Câu 8. Sự phát triển của loài người là đối tượng nghiên cứu của môn

A. Xã hội học.                                               B. Lịch sử.

C. Chính trị học.                                           D. Sinh học.

Câu 9. Nội dung dưới đây không thuộc kiến thức Triết học?

A. Thế giới tồn tại khách quan.

B. Mọi sự vật luôn luôn vận động.

C. Giới tự nhiên là cái sẵn có.

D. Kim loại có tính dẫn điện.

Câu 10.  Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phát triển theo chiều hướng vận động nào dưới đây?

A. Ngắt quãng.      B. Thụt lùi.                   C. Tuần hoàn.           D. Tiến lên.

Câu 11. Mẹ bạn A và bạn A thường xuyên đi lễ chùa cầu mong đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT sắp tới. Nếu là bạn của A em sẽ khuyên bạn như thế nào cho phù hợp?

          A. Nên chăm chỉ ôn luyện để đạt kết quả cao.

          B. Nên đi thường xuyên vì như thế mới tự tin khi làm bài.

          C. Nên đi đến các đền hơn đi lễ chùa.

          D. Rủ các bạn trong lớp cùng đi để có kết quả cao.

Câu 12. Em không đồng ý với quan điểm nào trong các quan điểm sau: Để tạo ra sự biến đổi về chất trong học tập, rèn luyện thì học sinh cần phải

          A. học từ những bài dễ đến khó, từ những bài đơn giản đến phức tạp.

          B. cái dễ thì không cần phải học tập vì ta đã biết và có thể làm được.

          C. kiên trì, nhẫn lại, không chùn bước trước những vấn đề khó khăn.

          D. thật chăm chỉ, tích luỹ dần dần, để chúng ta ngày một tiến bộ hơn.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Câu 1: (2,0 điểm). Thế giới quan là gì? Trong triết học thế gới quan được chia làm mấy loại? Thế giới quan của em có thay đổi theo thời gian không? Ví dụ?              

Câu 2: (2,0 điểm). Vận động là gì? Một học sinh từ cấp THCS lên THPT có được coi là phát triển không? Vì sao? 

Câu 3: (3,0 điểm). Từ mối quan hệ giữa sự biến đổi lượng và chất em hãy rút ra bài học cho bản thân trong quá trình học tập và rèn luyện?                                                                    

…Hết…

Học sinh…………………….SBD……………………….Lớp 10………………

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, Giám thị không giải thích gì thêm.)

 

HƯỚNG DẪN CHẤM


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM).


1B

2C

3B

4A

5B

6B

7A

8B

9D

10D

11A

12B


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Phần II.

Tự luận

7,0

Câu 1

Thế giới quan là gì? Trong triết học thế gới quan được chia làm mấy loại? Thế giới quan của em có thay đổi theo thời gian không? Ví dụ?

2,0


- Thế giới quan là toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống.

- Trong triết học thế gới quan được chia làm 2 loại:

+ Thế giới quan duy vật 

+ Thế giới quan duy tâm

- Thế giới quan thay đổi theo thời gian biểu hiện sự hiểu biết của con người ngày càng sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về thế giới xung quanh

- Lấy được ví dụ: Khi đang còn bé thường được nghe các câu chuyện cổ tích, em cho rằng mặt đất là hình vuông, mặt trời chạy quanh trái đất…. Nhưng sau này lớn lên được học và biết rằng thực chất trái đất hình cầu và xoay xung quanh mặt trời và tự xoay quanh trục của nó….

0,5


0,5
0,5


0,5

Câu 2

Vận động là gì? Một học sinh từ cấp THCS lên THPT có được coi là phát triển không? Vì sao? 

2,0


- Vận động là mọi sự biến đổi (biến hóa) nói chung của các sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội.

- Một học sinh từ cấp THCS lên THPT được coi là phát triển

- Giải thích được HS đó vận động theo chiều tiến lên cụ thể như: + Hoàn thiện về mặt cơ thể

+ Kiến thức và sự hiểu biết sâu rông hơn

+ Ý thức ngày càng cao …


0,5


0,5

1,0

Câu 3

Từ mối quan hệ giữa sự biến đổi lượng và chất em hãy rút ra bài học cho bản thân trong quá trình học tập và rèn luyện?

3,0


- Mối quan hệ giữa sự biến đổi lượng và chất:

* Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất.

+ Sự biến đổi về chất bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi về lượng.

+ Sự biến đổi diễn ra dần dần. 

+ Chất của sự vật hiện tượng chưa biến đổi ngay mà phải biến đổi về lượng đến 1 giới hạn nhất định, phá vỡ sự thống nhất giữa lượng và chất; Chất mới ra đời thay thế chất cũ, sự vật mới ra đời thay thế sự vật cũ.

+ Độ: Giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa làm thay đổi về chất của sự vật hiện tượng.

+ Điểm nút: Điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật hiện tượng.

Chất mới ra đời lại bao hàm 1 lượng mới tương ứng.

+ Chất mới ra đời thay thế chất cũ và khi chất mới ra đời lại hình thành một lượng mới phù hợp với nó.


- Rút ra bài học cho bản thân trong quá trình học tập và rèn luyện

+ Trong học tập và rèn luyện phải kiên trì, nhẫn lại, không coi thường việc nhỏ.

+ Tránh hành động nóng vội, đốt cháy giai đoạn, hoạt động nửa vời vì sẽ không đem lại kết quả như mong muốn....

+ Tích cực học tập để tích lũy tri thức nhằm tạo nên sự thay đổi về chất….(2,0)


0,25

0,25


0,50,25


0,250,5
1,0Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Giáo dục công dân 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Triết học ra đời từ khi nào?

A. Thời cổ đại.                         C. Cuối thời kỳ cổ đại đầu thời kỳ trung đại.

B. Thời trung đại.                   D. Thời hiện đại.

Câu 2 Thế giới khách quan bao gồm?

A. Giới tự nhiên.                    C. Tư duy con người.

B. Giới xã hội.                         D. Tự nhiên - Xã hội - Tư duy.

Câu 3 Đối tượng nghiên cứu của triết học là?

A. Những vấn đề cụ thể.

B. Sự vận động và phát triển của thế giới khách quan.

C. Khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

D. Nhiều đối tượng.

Câu 4 Nguyên tắc cơ bản để phân biệt thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm?

A. Thời gian ra đời.

B. Cách giải quyết vấn đề cơ bản của Triết học.

C. Thành tựu khoa học tự nhiên và xã hội.

D. Giải quyết mặt thứ nhất vấn đề cơ bản của Triết học.

Câu 5 Triết học đi sâu vào giải quyết mấy vấn đề cơ bản?

A. 1 vấn đề.           B. 2 vấn đề.          C. 3 vấn đề.             D. 4 vấn đề.

Câu 6 Trong các yếu tố sau, yếu tố nào không thuộc giới tự nhiên ?

A. Quần áo.

B. Xe máy.

C. Tủ lạnh.

D. Cả A,B,C

Câu 7 Trong các yếu tố sau, yếu tố nào thuộc giới tự nhiên?

A. Quyển sách.                         C. Ti vi.

B. Cái quạt.                              D. Khoáng sản.

Câu 8 Tất cả những gì tự có, không phải do ý thức của con người hoặc một lực lượng thần bí tạo ra được gọi là?

A. Thiên nhiên.

B. Giới tự nhiên.

C. Sự vật, hiện tượng.

D. Khách thể.

Câu 9 Xã hội là một bộ phận đặ thù của giới tự nhiên vì?

A. Con người là sản phẩm của giới tự nhiên.

B. Xã hội là sản phẩm của giới tự nhiên.

C. Con người có thể nhận thức và cải tạo thế giới khách quan.

D. Cả A,B,C.

Câu 10 Điểm khác biệt cơ bản giữa con người và động vật là?

A. Lao động.          B. Ngôn ngữ.         C. Các hoạt động xã hội     D. Cả A, B, C.

Câu 11 Câu tục ngữ nào sau đây nói về vận động, phát triển?

A. Rút dây động rừng.              C. Con vua thì lại làm vua.

B. Tre già măng mọc.D. Nước chảy đá mòn.

Câu 12 Câu nói “Trời nắng tốt dưa, trời mưa tốt lúa” nói đến quá trình nào?

A. Phát triển.                             C. Chỉ có vận động, không có phát triển.

B. Vận động.                              D. Vận động và phát triển.

Câu 13 Trong thế giới vật chất, quá trình phát triển của các sự vật và hiện tượng vận động theo xu hướng nào dưới đây?

A. Vận động theo chiều hướng đi lên từ thấp đến cao.

B. Vận động đi lên từ thấp đến cao và đơn giản, thẳng tắp.

C. Vận động đi lên từ cái cũ đến cái mới.

D. Vận động đi theo một đường thẳng tắp.

Câu 14 Sự vận động nào dưới đây không phải là sự phát triển?

A. Bé gái → thiếu nữ →người phụ nữ trưởng thành →bà già.

B. Nước bốc hơi →mây →mưa →nước.

C. Học lực yếu →học lực trung bình → học lực khá.

D. Học cách học →biết cách học.

Câu 15 Khẳng định giới tự nhiên đã phát triển từ chưa có sự sống đến có sự sống, là phát triển thuộc lĩnh vực nào dưới đây?

A. Tự nhiên.                              C. Tư duy.

B. Xã hội.                                 D. Đời sống.

Câu 16 Theo Triết học Mác – Lênin mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập?

A. Vừa xung đột nhau, vừa bài trừ nhau.

B. Vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.

C. Vừa liên hệ với nhau, vừa đấu tranh với nhau.

D. Vừa chuyển hóa, vừa đấu tranh với nhau.

Câu 17 Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó có?

A. Hai mặt đối lập.

B. Ba mặt đối lập.

C. Bốn mặt đối lập.

D. Nhiều mặt đối lập.

Câu 18 Trong một chỉnh thể, hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau, Triết học gọi đó là?

A. Mâu thuẫn.                          B. Xung đột.

C. Phát triển.                            D. Vận động.

Câu 19 Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo những chiều hướng nào?

A. Khác nhau.

B. Trái ngược nhau.

C. Giống nhau.

D. Tách biệt nhau.

Câu 20 Để trở thành mặt đối lập của mâu thuẫn, các mặt đối lập phải ?

A. Liên tục đấu tranh với nhau.

B. Thống nhất biện chứng với nhau.

C. Vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.

D. Vừa liên hệ với nhau, vừa đấu tranh với nhau.

Câu 21 Trong Triết học, khái niệm chất dùng để chỉ?

A. Những thuộc tính bản chất nhất của sự vật và hiện tượng.

B. Những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng, phân biệt nó với các sự vật và hiện tượng khác.

C. Những thành phần cơ bản để cấu thành sự vật, hiện tượng.

D. Những yếu tố, thuộc tính, đặc điểm căn bản của sự vật, hiện tượng.

Câu 22 Để phân biệt sự vật, hiện tượng này với các sự vật và hiện tượng khác, cần căn cứ vào yếu tố nào dưới đây?

A. Lượng.                                  C. Thuộc tính.

B. Chất.                                    D. Điểm nút.

Câu 23 Cách giải thích nào dưới đây đúng khi nói về cách thức vận động phát triển của sự vật và hiện tượng?

A. Do sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đối về chất.

B. Do sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

C. Do sự phủ định biện chứng.

D. Do sự vận động của vật chất.

Câu 24 Chất của sự vật được tạo thành từ?

A. Các thuộc tính cơ bản.

B. Số lượng các thuộc tính.

C. Thuộc tính không cơ bản.

D. Thuộc tính cơ bản và thuộc tính không cơ bản.

Câu 25 “Thuộc tính” được chia thành?

A. Thuộc tính cơ bản và thuộc tính không cơ bản.

B. Thuộc tính đếm được và thuộc tính không đếm được.

C. Thuộc tính trừu tượng và thuộc tính khái quát.

D. Thuộc tính khách quan và thuộc tính chủ quan.

Câu 26 Điểm giống nhau giữa phủ định siêu hình và phủ định biện chứng là ?

A. đều ra đời cái mới.

B. đều là là sự xóa bỏ đi sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó.

C. đều đi theo con đường phát triển.

D. đều do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài.

Câu 27 Phủ định biện chứng có các tính chất là ?

A. Tính khách quan và tính kế thừa.

B. Tính khách quan và tính chủ quan.

C. Tính phong phú và đa dạng.

D. Tính truyền thống và tính hiện đại.

Câu 28 Sự thay thế các chế độ khác nhau trong lịch sử phản ánh tính chất nào của phủ định biện chứng ?

A. Tính khách quan.

B. Tính chủ quan

C. Tính kế thừa.

D. Tính phát triển.

Câu 29 Sự phủ định được diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng cũ để phát triển sự vật và hiện tượng mới nói đến ?

A. Phủ định siêu hình.

B. Phủ định chủ quan.

C. Phủ định biện chứng.

D. Phủ định khách quan

Câu 30 Sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật nói đến ?

A. Phủ định siêu hình.

B. Phủ định chủ quan.

C. Phủ định biện chứng.

D. Phủ định khách quan.

Câu 31 Nhận thức có hai giai đoạn, đó là:

A. nhận thức bên trong và nhận thức bên ngoài.

B. nhận thức khách quan và nhận thức chủ quan.

C. nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính.

D. nhận thức đơn giản và nhận thức phức tạp.

Câu 32 Quá trình phản ánh sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan vào bộ óc của con người, để tạo nên những hiểu biết về chúng, nói về:

A. Bản chất.                               B. Hiện tượng.

C. Thực tiễn.                             D. Nhận thức.

Câu 33 . ….là toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội ?

A. Bản chất.                              B. Hiện tượng.

C. Thực tiễn.                             D. Nhận thức

Câu 34 Hoạt động thực tiễn có các hình thức cơ bản là:

A. hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động chính trị - xã hội, hoạt động thực nghiệm khoa học.

B. hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động chính trị - xã hội, hoạt động nghiên cứu khoa học.

C. hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động văn hóa - xã hội, hoạt động nghiên cứu khoa học.

D. hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động tư tưởng - văn hóa, hoạt động nghiên cứu khoa học.

Câu 35 Câu nói: “Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông” nói về:

A. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.

B. Thực tiễn là động lực của nhận thức.

C. Thực tiễn là mục đích của nhận thức.

D. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí.

Câu 36 Phương thức sản xuất được tạo thành từ các yếu tố nào?

A. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

B. Người lao động và tư liệu sản xuất.

C. Tư liệu lao động và đối tượng lao động.

D. Người lao động và đối tượng lao động.

Câu 37 Trong các yếu tố của lực lượng sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng nhất?

A. Công cụ lao động.

B. Người lao động.

C. Đối tượng lao động.

D. Tư liệu lao động.

Câu 38 Trong các yếu tố của tư liệu sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng nhất?

A. Công cụ lao động.

B. Người lao động.

C. Đối tượng lao động.

D. Tư liệu lao động.

Câu 39 Trong các yếu tố của quan hệ sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng nhất?

A. Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất.

B. Quan hệ trong tổ chức và quản lí sản xuất.

C. Quan hệ trong phân phối sản phẩm.

D. Cả A, B, C.

Câu 40 Hiện tượng trọng nam khinh nữ nói đến yếu tố nào của ý thức xã hội?

A. Tâm lí xã hội.

B. Tâm lí giai cấp.

C. Hệ tư tưởng.

D. Hệ giai cấp.ĐÁP ÁN

PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 - A

2 - D

3 - B

4 - D

5 - A

6 - D

7 - D

8 - B

9 - D

10 - D

11 - B

12 - D

13 - A

14 - B

15 - A

16 - B

17 - A

18 - A

19 - B

20 - C

21 - B

22 - B

23 - A

24 - A

25 - A

26 - B

27 - A

28 - A

29 - C

30 - A

31 - C

32 - D

33 - C

34 - A

35 - C

36 - A

37 - B

38 - A

39 - A

40 - A

Bộ đề thi GDCD 10 Giữa kì 1 năm 2024 có ma trận có đáp án (7 đề)

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Giáo dục công dân 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I,PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1 Thế giới khách quan bao gồm?

A. Tự nhiên.                                    B. Tư duy.

C. Xã hội.                                        D. Tự nhiên, xã hội, tư duy.

Câu 2 Đặc điểm của phủ định biện chứng?

A. Tính khách quan, tính kế thừa.    B. Tính tuần hoàn, tính khách quan.

C. Tính thống nhất, tính kế thừa.     D. Tính chủ quan, tính khách quan.

Câu 3 Sự biến đổi dần dần về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất chỉ ra:

A. Tương lai phát triển của sự vật, hiện tượng.

B. Cách thức vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng.

C. Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng.

D. Mục đích của sự phát triển.

Câu 4 Bàn về sự phát triển V.I.Lênin viết : Sự phát triển là một cuộc đấu tranh giữa các mặt đối lập. Câu đó nói về ?

A. Nguyên nhân của sự phát triển.    B. Hình thức của sự phát triển.

C. Cách thức của sự phát triển.         D. Điều kiện của sự phát triển.

Câu 5 Những quy luật chung nhất, phổ biến nhất về sự vận động và phát triển của giới tự nhiên, đời sống xã hội và tư duy là đối tượng nghiên cứu của môn khoa học nào ?

A. Triết học.           B. Toán học.          C. Văn học.           D. Lịch sử.

Câu 6 Mâu thuẫn là ?

A. nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.

B. cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.

C. khuynh hướng vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.

D. tiêu chuẩn vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.

Câu 7 Lịch sử loài người trải qua các chế độ khác nhau trong lịch sử đó là:

A. Cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa.

B. Cộng sản nguyên thủy, phong kiến, chiếm hữu nô lệ, tư bản chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa.

C. Cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, tư bản chủ nghĩa, phong kiến, cộng sản chủ nghĩa.

D. Cộng sản nguyên thủy, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa, chiếm hữu nô lệ.

Câu 8 Trong các ví dụ sau, ví dụ nào không phải là mâu thuẫn theo quan điểm triết học ?

A. Mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị trong xã hội có giai cấp đối kháng.

B. Sự xung đột giữa nhu cầu phát triển kinh tế và yêu cầu bảo vệ môi trường.

C. Mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh di hiểu nhầm lẫn nhau.

D. Mâu thuẫn giữa các học sinh tích cực và các học sinh cá biệt trong lớp.

Câu 9 Vận động đi lên, cái mới ra đời, kế thừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ cao hơn và hoàn thiện hơn chỉ ra:

A. Tương lai phát triển của sự vật, hiện tượng.

B. Mục đích của sự phát triển.

C. Cách thức của sự phát triển.

D. Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng.

Câu 10 Quá trình hóa hợp và phân giải các chất là hình thức vận động cơ bản nào của thế giới vật chất?

A. Vận động hóa học.               B. Vận động cơ học.

C. Vận động sinh học.              D. Vận động xã hội.

Câu 11 Lượng được chia thành?

A. cơ bản và không cơ bản.      B. đếm được và không đếm được.

C. khách quan và chủ quan.     D. xác định và không xác định.

Câu 12 Các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất từ thấp đến cao là:

A. Cơ học, xã hội, vật lý, hóa học, sinh học.

B. Cơ học, hóa học, vật lý, sinh học, xã hội.

C. Cơ học, sinh học, hóa học, vật lý, xã hội.    

D. Cơ học, vật lý, hóa học, sinh học, xã hội.

Câu 13 Sự biến đổi nào sau đây được coi là sự phát triển?

A. Sự thoái hóa của một loài động vật.

B. Nước bốc hơi gặp lạnh ngưng tụ thành nước.

C. Sự biến hóa của sinh vật từ đơn bào đến đa bào.

D. Cây khô héo, mục nát.

Câu 14 Đối tượng nghiên cứu của triết học là?

A. Khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

B. Nhiều đối tượng.

C. Những vấn đề cụ thể.

D. Sự vận động và phát triển của thế giới khách quan.

Câu 15 Hình thức vận động nào sau đây là cao nhất và phức tạp nhất?

A. Vận động cơ học.                  B. Vận động sinh học.

C. Vận động xã hội.                  D. Vận động vật lý.

Câu 16 Sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật. Triết học Mác – Lênin gọi đó là hình thức phủ định nào ?

A. Phủ định sạch trơn.              B. Phủ định biện chứng.

C. Phủ định siêu hình.              D. Phủ định toàn bộ.

Câu 17 Cái mới theo nghĩa Triết học là:

A. Cái ra đời sau tiên tiến hơn, hoàn thiện hơn cái trước.

B. Cái ra đời sau so với cái ra đời trước.

C. Cái phức tạp hơn so với cái trước.

D. Cái mới lạ so với cái trước.

Câu 18 Khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật, hiện tượng biểu thị trình độ phát triển, quy mô, tốc độ vận động của sự vật, hiện tượng là:

A. Độ.                   B. Lượng.               C. Chất                  D. Điểm nút.

Câu 19 T.Hốp-xơ (1588-1679), nhà triết học người Anh cho rằng: Cơ thể con người giống như các bộ phận của một cỗ máy – một chiếc đồng hồ cơ học, tim là lò xo, dây thần kinh là sợi chỉ, khớp xương là bánh xe làm cho cơ thể chuyển động. Vậy phương pháp luận của ông là gì ?

A. Phương pháp luận duy vật.       B. Phương pháp luận siêu hình.

C. Phương pháp luận duy tâm.      D. Phương pháp luận biện chứng

Câu 20 Điểm giống nhau giữa phủ định siêu hình và phủ định biện chứng là ?

A. đều ra đời cái mới.

B. đều là là sự xóa bỏ đi sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó.

C. đều đi theo con đường phát triển.

D. đều do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài.

Câu 21 Trí tuệ của con người đã phát triển không ngừng, từ việc chế tạo ra công cụ lao động thô sơ đến những máy móc tinh vi là thể hiện sự phát triển trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Tự nhiên.            B. Xã hội.              C. Tư duy.           D. Đời sống.

Câu 22 Câu tục ngữ nào nói đến quan điểm duy tâm?

A. Phú quý sinh lễ nghĩa.    

B. Ở hiền gặp lành.

C. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.    

D. Sống chết có mệnh, giàu sang do trời.

Câu 23 Quá trình biến dị và di truyền trong cơ thể sống được gọi là?

A. hai thuộc tính     

B. hai mặt tương phản.     

C. hai mặt đối lập     

D. hai mặt tương đồng.

Câu 24 Để phân biệt chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, ta căn cứ vào:

A. việc con người có nhận thức được thế giới hay không.

B. việc con người nhận thức thế giới như thế nào.

C. quan hệ giữa vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào.

D. vấn đề coi trọng lợi ích vật chất hay tinh thần.

Câu 25 Chủ nghĩa duy vật biện chứng được hình thành dựa trên:

A. thế giới quan duy tâm và phương pháp luận siêu hình.

B. thế giới quan duy vật và phương pháp luận siêu hình.

C. thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.

D. thế giới quan biện chứng và phương pháp luận duy vật.

Câu 26 Triết học Mác được coi là chủ nghĩa duy vật biện chứng vì trong triết học Mác…

A. thế giới quan duy tâm và phương pháp luận siêu hình thống nhất hữu cơ với nhau.

B. thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng thống nhất hữu cơ với nhau.

C. thế giới quan duy vật và phương pháp luận siêu hình thống nhất hữu cơ với nhau.

D. thế giới quan duy tâm và phương pháp luận biện chứng thống nhất hữu cơ với nhau.

Câu 27 Cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu là nói đến quá trình?

A. Phát triển.          B. Phủ định.          C. Tồn tại.             D. Vận động.

Câu 28 Sự phân chia phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình được dựa trên:

A. mặt thứ hai vấn đề cơ bản của Triết học.

B. mặt thứ nhất vấn đề cơ bản của Triết học.

C. các thức vận động phát triển của sự vật, hiện tượng.

D. vấn đề cơ bản của Triết học.

Câu 29 Điểm giống nhau giữa Chất và Lượng là:

A. đều chỉ các thuộc tính.                     B. đều chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có.

C. đều chỉ những thuộc tính vốn có.   D. đều chỉ thuộc tính không cơ bản.

Câu 30 Thế giới quan là:

A. toàn bộ những quan điểm của con người về thế giới.

B. toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống.

C. toàn bộ niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống.

D. toàn bộ những quan điểm định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống.

Câu 31 Nguyên tắc cơ bản để phân chia các trường phái Triết học?

A. Quy luật phát triển của giới tự nhiên.

B. Thời gian ra đời.

C. Thành tựu khoa học.

D. Cách giải quyết vấn đề cơ bản của triết học.

Câu 32 G.Hê-ghen (1770-1831) khẳng định bản nguyên của thế giới là một “Ý niệm tuyệt đối”, quan điểm của ông là:

A. Quan điểm duy vật.                      B. Quan điểm duy tâm.

C. Quan điểm biện chứng.                D. Quan điểm siêu hình.

Câu 33 Nhà triết học cổ đại Hê-ra-clit nói “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” là nói đến quy luật nào của thế giới vật chất?

A. Cách thức vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.

B. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất.

C. Khuynh hướng vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.

D. Nguồn gốc vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.

Câu 34 Trong Triết học, sản xuất và tiêu dùng được gọi là?

A. Mặt đối lập của mâu thuẫn. 

B. Thuộc tính. 

C. Chất. 

D. Phủ định của phủ định.

Câu 35 Để trở thành mặt đối lập của mâu thuẫn, các mặt đối lập phải?

A. Thống nhất biện chứng với nhau.

B. Liên tục đấu tranh với nhau.

C. Vừa liên hệ với nhau, vừa đấu tranh với nhau.

D. Vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.

Câu 36 Hiểu như thế nào là không đúng về sự thống nhất giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn triết học?

A. Hai mặt đối lập liên hệ, gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau.

B. Không có mặt này thì không có mặt kia.

C. Hai mặt đối lập cùng tồn tại trong một chỉnh thể.

D. Hai mặt đối lập hợp thành một khối thống nhất.

Câu 37 Sự phủ định được diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng cũ để phát triển sự vật và hiện tượng mới nói đến?

A. Phủ định siêu hình.              B. Phủ định chủ quan.

C. Phủ định biện chứng.           D. Phủ định khách quan.

Câu 38 Sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất khác nhau như thế nào?

A. Chất biến đổi trước, hình thành lượng mới tương ứng.

B. Lượng biến đổi trước và chậm, chất biến đổi sau và nhanh.

C. Chất và lượng cùng biến đổi nhanh chóng.

D. Lượng biến đổi nhanh, chất biến đổi chậm.

Câu 39 Sự thay thế các chế độ khác nhau trong lịch sử phản ánh tính chất nào của phủ định biện chứng?

A. Tính phát triển.     B. Tính kế thừa.     C. Tính chủ quan     D. Tính khách quan.

Câu 40 Nhận định nào sau đây là sai khi nói về Chất ?

A. Chất là tính quy định vốn có của sự vật.

B. Chất đồng nhất với thuộc tính của sự vật.

C. Chất được tạo nên từ thuộc tính cơ bản.

D. Chất chỉ ra điểm riêng biệt của sự vật.

ĐÁP ÁN

PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 - D

2 - A

3 - B

4 - A

5 - A

6 - A

7 - A

8 - C

9 - D

10 - A

11 - B

12 - D

13 - C

14 - D

15 - C

16 - C

17 - A

18 - B

19 - B

20 - B

21 - C

22 - D

23 - C

24 - C

25 - C

26 - B

27 - A

28 - A

29 - C

30 - B

31 - D

32 - B

33 - B

34 - A

35 - D

36 - D

37 - C

38 - D

39 - D

40 - B

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Giáo dục công dân 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

I, PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1 Điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật và hiện tượng được gọi là:

A. điểm nút.           B. bước nhảy.          C. chất.                D. độ

Câu 2 Chọn phương án thích hợp điền vào chỗ trống: “... là phương pháp xem xét sự vật hiện tượng trong trạng thái cô lập, tĩnh tại không liên hệ, không phát triển”.

A. Phương pháp luận siêu hình.           B. Phương pháp luận biện chứng.

C. Phương pháp luận lôgic.                  D. Phương pháp thống kê.

Câu 3 Câu nào không thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi?

A. Có công mài sắt có ngày nên kim.   B. Nhổ một sợi tóc thành hói.

C. Đánh bùn sang ao.                             D. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

Câu 4 Em không đồng ý với quan điểm nào trong các quan điểm sau : Để tạo ra sự biến đổi về chất trong học tập, rèn luyện thì học sinh cần phải:

A. Học từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp

B. Cái dễ thì không cần phải học tập vì ta đã biết và có thể làm được

C. Kiên trì, nhẫn lại, không chùn bước trước những vấn đề khó khăn

D. Tích luỹ dần dần

Câu 5 Nếu dùng các khái niệm “trung bình”, “khá”, “giỏi” … để chỉ chất của quá trình học tập của học sinh thì lượng của nó là gì ?

A. Điểm số kiểm tra hàng ngày.

B. Điểm kiểm tra cuối các học kỳ.

C. Khối khối lượng kiến thức, mức độ thuần thục về kỹ năng mà học sinh đã tích luỹ, rèn luyện được.

D. Điểm tổng kết cuối các học kỳ.

Câu 6 Cái mới theo nghĩa Triết học là:

A. Cái mới lạ so với cái trước.

B. Cái ra đời sau so với cái trước.

C. Cái phức tạp hơn cái trước.

D. Cái ra đời sau tiên tiến hơn, hoàn thiện hơn cái trước.

Câu 7 Chọn phương án thích hợp điền vào chỗ trống: “...là phương pháp xem xét các sự vật hiện tượng trong mối liên hệ ràng buộc, tác động qua lại lẫn nhau và phát triển không ngừng»

A. Phương pháp hình thức.B. Phương pháp luận biện chứng.

C. Phương pháp lịch sử.                       D. Phương pháp luận siêu hình.

Câu 8 Mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên và xã hội là

A. sự vận động.      B. sự đấu tranh.     C. mâu thuẫn.       D. sự phát triển.

Câu 9 Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng là:

A. cái mới ra đời giống như cái cũ.

B. cái mới ra đời lạc hậu hơn cái cũ.

C. cái mới ra đời tiến bộ, hoàn thiện hơn cái cũ.

D. cả ba phương án trên đều sai.

Câu 10 Ở các ví dụ sau, ví dụ nào thuộc kiến thức triết học ?

A. Không có sách thì không có kiến thức, không có kiến thức thì không có CNXH.

B. Cạnh tranh là một quy luật tất yếu của mọi nền sản xuất hàng hoá.

C. Mọi sự vật hiện tượng đều có quan hệ nhân quả.

D. Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.

Câu 11 Mâu thuẫn triết học là

A. hai mặt đối lập ràng buộc nhau, tác động nhau.

B. hai mặt đối lập thống nhất với nhau.

C. hai mặt đối lập đấu tranh với nhau.

D. cả ba ý trên.

Câu 12 V.I Lê-nin viết: “Cho rằng lịch sử thế giới phát triển đều đặn không va vấp, không đôi khi nhảy lùi những bước lớn là không biện chứng, không khoa học”. Hiểu câu nói đó như thế nào là đúng ?

A. Phát triển là quá trình phức tạp, quanh co, đôi khi cái lạc hậu lấn át cái tiến bộ.

B. Sự phát triển diễn ra theo đường thẳng.

C. Sự phát triển diễn ra theo đường vòng.

D. Sự phát triển diễn ra theo đường xoáy trôn ốc.

Câu 13 V.I Lê-nin viết: “Sự phát triển hình như diễn lại những giai đoạn đã qua, nhưng dưới một hình thức khác, ở một trình độ cao hơn”. Ở câu này, Lênin bàn về:

A. Điều kiện của sự phát triển.

B. Cách thức của sự vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.

C. Khuynh hướng vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.

D. Nội dung của sự phát triển.

Câu 14 Em hiểu như thế nào là không đúng về sự thống nhất giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn triết học ?

A. Không có mặt này thì không có mặt kia

B. Hai mặt đối lập cùng tồn tại trong một chỉnh thể

C. Hai mặt đối lập liên hệ, gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau

D. Hai mặt đối lập hợp lại thành một khối thống nhất.

Câu 15 Các sự vật, hiện tượng vật chất tồn tại được là do:

A. chúng luôn luôn biến đổi

B. sự cân bằng giữa các yếu tố bên trong của sự vật, hiện tượng

C. chúng luôn luôn vận động

D. chúng đứng yên

Câu 16 Đâu không phải là đặc trưng của sự phủ định biện chứng ?

A. Là sự phủ định có tính khách quan

B. Cái mới ra đời có sự kế thừa những yếu tố tiến bộ, tích cực của cái cũ

C. Cái mới ra đời phủ định hoàn toàn cái cũ.

D. Nguyên nhân của sự phủ định nằm bên trong sự vật, hiện tượng.

Câu 17 Mặt đối lập của mâu thuẫn là

A. những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm… của sự vật mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng chúng đi theo chiều hướng trái ngược nhau.

B. những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm của sự vật mà trong quá trình vận động của sự vật, hiện tượng, chúng đi theo chiều hướng khác nhau

C. những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm của sự vật mà trong quá trình vận động của sự vật, hiện tượng, chúng phát triển theo cùng một chiều

D. những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm của sự vật mà trong quá trình vận động của sự vật, hiện tượng, chúng không chấp nhận nhau.

Câu 18 Khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật, hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật, hiện tượng đó và phân biệt nó với cái khác là

A. Điểm nút.           B. Chất.               C. Lượng.             D. Độ.

Câu 19 Hiểu như thế nào là đúng về mâu thuẫn triết học ?

A. Các mặt đối lập không cùng nằm trong một chỉnh thể, một hệ thống.

B. Một mặt đối lập nằm ở sự vật, hiện tượng này, mặt đối lập kia nằm ở sự vật, hiện tượng kháC.

C. Hai mặt đối lập cùng tồn tại tách biệt trong một chỉnh thể.

D. Hai mặt đối lập phải cùng tồn tại trong một chỉnh thể.

Câu 20 Khi mâu thuẫn được giải quyết thì có tác dụng như thế nào ?

A. Sự vật hiện tượng có sự chuyển biến tích cực.

B. Sự vật hiện tượng tự mất đi và được thay thế bằng một sự vật, hiện tượng khác.

C. Sự vật, hiện tượng phát triển.

D. Sự vật, hiện tượng vẫn tồn tại.

Câu 21 Giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất thì:

A. cả chất và lượng cùng biến đổi nhanh chóng.

B. lượng biến đổi từ từ, chất biến đổi nhanh chóng.

C. cả chất và lượng cùng biến đổi từ từ.

D. chất biến đổi chậm, lượng biến đổi nhanh chóng.

Câu 22 V.I Lê-nin viết: “Sự phát triển là một cuộc “đấu tranh” giữa các mặt đối lập”. Câu đó V.I Lê-nin bàn về:

A. Nội dung của sự phát triển.               B. Điều kiện của sự phát triển.

C. Nguyên nhân của sự phát triển.         D. Hình thức của sự phát triển.

Câu 23 Khái niệm dùng để chỉ việc xoá bỏ sự tồn tại của sự vật, hiện tượng là gì ?

A. Phủ định.                                           B. Phủ định biện chứng.

C. Phủ định siêu hình.                           D. Diệt vong.

Câu 24 Triết học Mác được coi là chủ nghĩa duy vật biện chứng vì trong triết học Mác là:

A. thế giới quan duy tâm và phương pháp luận siêu hình thống nhất hữu cơ với nhau.

B. thế giới quan duy tâm và phương pháp luận biện chứng thống nhất hữu cơ với nhau.

C. thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng thống nhất hữu cơ với nhau.

D. thế giới quan duy vật và phương pháp luận siêu hình thống nhất hữu cơ với nhau.

Câu 25 Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại thuộc hình thức vận động nào ?

A. xã hội.               B. cơ học.C. hoá học.          D. vật lý.

Câu 26 Quan niệm cho rằng “ Ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên, sản sinh ra vạn vật, muôn loài” thuộc thế giới quan của trường phái triết học nào ?

A. Duy tâm.           B. Nhị nguyên luận.    C. Duy vật.          D. Cả ba đều đúng.

Câu 27 Các Mác viết “Những thay đổi đơn thuần về lượng đến một mức độ nhất định sẽ chuyển hoá thành sự khác nhau về chất”. Trong câu này, Mác bàn về?

A. Nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.

B. Cách thức vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.

C. Xu thế phát triển của sự vật, hiện tượng.

D. Cả ba phương án trên.

Câu 28 Sự vận động theo hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn là:

A. sự phát triển.      B. sự tiến hoá.          C. sự tăng trưởng.   D. sự tuần hoàn.

Câu 29 Câu nào sau đây không phản ánh đúng mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượng?

A. Lượng biến đổi dẫn đến chất biến đổi.

B. Chất quy định lượng.

C. Chất và lượng luôn có sự tác động lẫn nhau.

D. Mỗi lượng có chất riêng của nó.

Câu 30 Quan niệm cho rằng: “Giữa vật chất và ý thức thì vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thứC. Thế giới vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức con người, không do ai sáng tạo ra, không ai có thể tiêu diệt được” thuộc thế giới quan của trường phái triết học nào sau đây?

A. Nhị nguyên luận.    B. Duy tâm          C. Duy vật.             D. Cả ba đều đúng.

Câu 31 Vấn đề cơ bản của Triết học là

A. quan hệ giữa phép biện chứng và siêu hình

B. quan hệ giữa vật chất và vận động.

C. quan hệ giữa lí luận và thực tiễn

D. quan hệ giữa vật chất và ý thức

Câu 32 Sự biến đổi về lượng chỉ dẫn tới sự biến đổi về chất khi:

A. Lượng biến đổi trong giới hạn của độ.

B. Lượng biến đổi đến điểm nút thì dừng lại.

C. Lượng biến đổi đến điểm nút và tiếp tục biến đổi.

D. Cả ba ý trên đều sai.

Câu 33 Khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật, hiện tượng biểu thị trình độ phát triển, quy mô, tốc độ vận động của sự vật, hiện tượng là

A. độ.                    B. chất.                 C. mặt đối lập.          D. lượng.

Câu 34 Khoảng giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa dẫn tới sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng là:

A. bước nhảy.       B. điểm nút.          C. lượng.                  D. độ.

Câu 35 Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là :

A. Các mặt đối lập luôn gắn bó, tác động, gạt bỏ, bài trừ lẫn nhau.

B. Các mặt đối lập luôn tác động, gắn bó, gạt bỏ nhau.

C. Các mặt đối lập luôn tác động, loại bỏ, bài trừ, thủ tiêu lẫn nhau, chuyển hoá cho nhau.

D. Cả ba phương án trên đều đúng.

Câu 36 Đâu không phải là đặc trưng của sự phủ định siêu hình ?

A. Do sự tác động, can thiệp từ bên ngoài.

B. Nguyên nhân của sự phủ định là mâu thuẫn của sự vật, hiện tượng.

C. Cản trở hoặc xoá bỏ sự phát triển tự nhiên của sự vật, hiện tượng.

D. Xóa bỏ sự tồn tại của sự vật, hiện tượng

Câu 37 Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng cách nào ?

A. Sự điều hoà mâu thuẫn.                           B. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

C. Sự thương lượng giữa các mặt đối lập.   D. Cả ba ý trên.

Câu 38 Để phân biệt chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, người ta căn cứ vào.

A. việc con người nhận thức thế giới như thế nào

B. quan hệ giữa vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào.

C. vấn đề coi trọng lợi ích vật chất hay coi trọng yếu tố tinh thần

D. việc con người có nhận thức được thế giới hay không

Câu 39 Những quy luật chung nhất, phổ biến nhất về sự vận động và phát triển của giới tự nhiên, đời sống xã hội và lĩnh vực tư duy là đối tượng nghiên cứu của

A. sử học.              B. toán học.             C. vật lí.                 D. triết học.

Câu 40 Cây ra hoa kết trái thuộc hình thức vận động nào ?

A. Vật lý.               B. Cơ học                C. Sinh học.D. Hoá học.


ĐÁP ÁN

PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 - A

2 - A

3 - B

4 - C

5 - D

6 - D

7 - B

8 - A

9 - C

10 - C

11 - A

12 - D

13 - C

14 - D

15 - C

16 - C

17 - A

18 - B

19 - D

20 - B

21 - B

22 - C

23 - A

24 - C

25 - A

26 - A

27 - B

28 - A

29 - D

30 - C

31 - D

32 - C

33 - D

34 - D

35 - A

36 - B

37 - B

38 - B

39 - D

40 - C

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Giáo dục công dân 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

I, PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 Mâu thuẫn triết học là

A. hai mặt đối lập thống nhất với nhau.

B. hai mặt đối lập ràng buộc nhau, tác động nhau.

C. hai mặt đối lập đấu tranh với nhau..

D. cả ba ý trên

Câu 2 Điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật và hiện tượng được gọi là:

A. chất.                       B. điểm nút.            C. độ                  D. bước nhảy.

Câu 3 Câu nào không thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi?

A. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.            B. Có công mài sắt có ngày nên kim.

C. Nhổ một sợi tóc thành hói.         D. Đánh bùn sang ao.

Câu 4 Quan niệm cho rằng “ Ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên, sản sinh ra vạn vật, muôn loài” thuộc thế giới quan của trường phái triết học nào ?

A. Nhị nguyên luận.    B. Duy vật.           C. Duy tâm.       D. Cả ba đều đúng.

Câu 5 Vấn đề cơ bản của Triết học là

A. quan hệ giữa phép biện chứng và siêu hình

B. quan hệ giữa vật chất và vận động.

C. quan hệ giữa vật chất và ý thức

D. quan hệ giữa lí luận và thực tiễn

Câu 6 Mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên và xã hội là

A. sự đấu tranh.           B. mâu thuẫn.        C. sự phát triển.  D. sự vận động.

Câu 7 Đâu không phải là đặc trưng của sự phủ định biện chứng ?

A. Cái mới ra đời có sự kế thừa những yếu tố tiến bộ, tích cực của cái cũ

B. Cái mới ra đời phủ định hoàn toàn cái cũ.

C. Là sự phủ định có tính khách quan

D. Nguyên nhân của sự phủ định nằm bên trong sự vật, hiện tượng.

Câu 8 Khi mâu thuẫn được giải quyết thì có tác dụng như thế nào ?

A. Sự vật, hiện tượng vẫn tồn tại.

B. Sự vật, hiện tượng phát triển.

C. Sự vật hiện tượng có sự chuyển biến tích cực.

D. Sự vật hiện tượng tự mất đi và được thay thế bằng một sự vật, hiện tượng khác.

Câu 9 Đâu không phải là đặc trưng của sự phủ định siêu hình ?

A. Cản trở hoặc xoá bỏ sự phát triển tự nhiên của sự vật, hiện tượng.

B. Do sự tác động, can thiệp từ bên ngoài.

C. Nguyên nhân của sự phủ định là mâu thuẫn của sự vật, hiện tượng.

D. Xóa bỏ sự tồn tại của sự vật, hiện tượng

Câu 10 V.I Lê-nin viết: “Sự phát triển là một cuộc “đấu tranh” giữa các mặt đối lập”. Câu đó V.I Lê-nin bàn về:

A. Điều kiện của sự phát triển.        B. Hình thức của sự phát triển.

C. Nội dung của sự phát triển.        D. Nguyên nhân của sự phát triển.

Câu 11 Khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật, hiện tượng biểu thị trình độ phát triển, quy mô, tốc độ vận động của sự vật, hiện tượng là

A. mặt đối lập.           B. chất.                C. độ.                   D. lượng.

Câu 12 Triết học Mác được coi là chủ nghĩa duy vật biện chứng vì trong triết học Mác là:

A. thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng thống nhất hữu cơ với nhau.

B. thế giới quan duy tâm và phương pháp luận biện chứng thống nhất hữu cơ với nhau.

C. thế giới quan duy vật và phương pháp luận siêu hình thống nhất hữu cơ với nhau.

D. thế giới quan duy tâm và phương pháp luận siêu hình thống nhất hữu cơ với nhau.

Câu 13 Cây ra hoa kết trái thuộc hình thức vận động nào ?

A. Hoá học.                B. Vật lý.             C. Cơ học             D. Sinh học.

Câu 14 Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng là:

A. cái mới ra đời lạc hậu hơn cái cũ.

B. cái mới ra đời giống như cái cũ.

C. cái mới ra đời tiến bộ, hoàn thiện hơn cái cũ.

D. cả ba phương án trên đều sai.

Câu 15 Em không đồng ý với quan điểm nào trong các quan điểm sau : Để tạo ra sự biến đổi về chất trong học tập, rèn luyện thì học sinh cần phải:

A. Kiên trì, nhẫn lại, không chùn bước trước những vấn đề khó khăn

B. Cái dễ thì không cần phải học tập vì ta đã biết và có thể làm được

C. Học từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp

D. Tích luỹ dần dần

Câu 16 Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại thuộc hình thức vận động nào ?

A. vật lý.                  B. cơ học.C. hoá học.D. xã hội.

Câu 17 Sự vận động theo hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn là:

A. sự tuần hoàn.      B. sự phát triển.     C. sự tiến hoá.       D. sự tăng trưởng.

Câu 18 Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là :

A. các mặt đối lập luôn tác động, gắn bó, gạt bỏ nhau.

B. các mặt đối lập luôn gắn bó, tác động, gạt bỏ, bài trừ lẫn nhau.

C. các mặt đối lập luôn tác động, loại bỏ, bài trừ, thủ tiêu lẫn nhau, chuyển hoá cho nhau.

D. cả ba phương án trên đều đúng.

Câu 19 Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng cách nào ?

A. Sự thương lượng giữa các mặt đối lập.

B. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

C. Sự điều hoà mâu thuẫn.

D.Cả ba ý trên

Câu 20 Các Mác viết “Những thay đổi đơn thuần về lượng đến một mức độ nhất định sẽ chuyển hoá thành sự khác nhau về chất”. Trong câu này, Mác bàn về?

A. Nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.

B. Cách thức vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.

C. Xu thế phát triển của sự vật, hiện tượng.

D. Cả ba phương án trên.

Câu 21 Em hiểu như thế nào là không đúng về sự thống nhất giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn triết học ?

A. Hai mặt đối lập hợp lại thành một khối thống nhất.

B. Hai mặt đối lập liên hệ, gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau

C. Hai mặt đối lập cùng tồn tại trong một chỉnh thể

D. Không có mặt này thì không có mặt kia

Câu 22 Cái mới theo nghĩa Triết học là:

A. Cái ra đời sau tiên tiến hơn, hoàn thiện hơn cái trước.

B. Cái ra đời sau so với cái trước.

C. Cái mới lạ so với cái trước.

D. Cái phức tạp hơn cái trước.

Câu 23 Để phân biệt chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, người ta căn cứ vào.

A. quan hệ giữa vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào.

B. vấn đề coi trọng lợi ích vật chất hay coi trọng yếu tố tinh thần

C. việc con người có nhận thức được thế giới hay không

D. việc con người nhận thức thế giới như thế nào

Câu 24 Khái niệm dùng để chỉ việc xoá bỏ sự tồn tại của sự vật, hiện tượng là gì ?

A. Phủ định.                                      B. Phủ định biện chứng.

C. Phủ định siêu hình.                      D. Diệt vong.

Câu 25 Nếu dùng các khái niệm “trung bình”, “khá”, “giỏi” … để chỉ chất của quá trình học tập của học sinh thì lượng của nó là gì ?

A. Khối khối lượng kiến thức, mức độ thuần thục về kỹ năng mà học sinh đã tích luỹ, rèn luyện được.

B. Điểm tổng kết cuối các học kỳ.

C. Điểm số kiểm tra hàng ngày.

D. Điểm kiểm tra cuối các học kỳ.

Câu 26 Khoảng giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa dẫn tới sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng là:

A. bước nhảy.           B. lượng.               C. độ.                    D. điểm nút.

Câu 27 Chọn phương án thích hợp điền vào chỗ trống: “... là phương pháp xem xét sự vật hiện tượng trong trạng thái cô lập, tĩnh tại không liên hệ, không phát triển”.

A. Phương pháp luận lôgic.             B. Phương pháp thống kê.

C. Phương pháp luận siêu hình.      D. Phương pháp luận biện chứng.

Câu 28 V.I Lê-nin viết: “Cho rằng lịch sử thế giới phát triển đều đặn không va vấp, không đôi khi nhảy lùi những bước lớn là không biện chứng, không khoa học”. Hiểu câu nói đó như thế nào là đúng ?

A. Sự phát triển diễn ra theo đường xoáy trôn ốC.

B. Sự phát triển diễn ra theo đường thẳng.

C. Phát triển là quá trình phức tạp, quanh co, đôi khi cái lạc hậu lấn át cái tiến bộ.

D. Sự phát triển diễn ra theo đường vòng.

Câu 29 Quan niệm cho rằng: “Giữa vật chất và ý thức thì vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Thế giới vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức con người, không do ai sáng tạo ra, không ai có thể tiêu diệt được” thuộc thế giới quan của trường phái triết học nào sau đây?

A. Nhị nguyên luận.     B. Duy tâm.         C. Duy vật.          D. Cả ba đều đúng

Câu 30 Những quy luật chung nhất, phổ biến nhất về sự vận động và phát triển của giới tự nhiên, đời sống xã hội và lĩnh vực tư duy là đối tượng nghiên cứu của

A. sử học.                     B. triết học.          C. toán học.D. vật lí.

Câu 31 V.I Lê-nin viết: “Sự phát triển hình như diễn lại những giai đoạn đã qua, nhưng dưới một hình thức khác, ở một trình độ cao hơn”. Ở câu này, Lênin bàn về:

A. Cách thức của sự vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.

B. Nội dung của sự phát triển.

C. Điều kiện của sự phát triển.

D. Khuynh hướng vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.

Câu 32 Ở các ví dụ sau, ví dụ nào thuộc kiến thức triết học ?

A. Mọi sự vật hiện tượng đều có quan hệ nhân quả.

B. Cạnh tranh là một quy luật tất yếu của mọi nền sản xuất hàng hoá.

C. Không có sách thì không có kiến thức, không có kiến thức thì không có CNXH.

D. Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.

Câu 33 Các sự vật, hiện tượng vật chất tồn tại được là do:

A. chúng luôn luôn biến đổi

B. sự cân bằng giữa các yếu tố bên trong của sự vật, hiện tượng

C. chúng đứng yên

D. chúng luôn luôn vận động

Câu 34 Hiểu như thế nào là đúng về mâu thuẫn triết học ?

A. Các mặt đối lập không cùng nằm trong một chỉnh thể, một hệ thống.

B. Một mặt đối lập nằm ở sự vật, hiện tượng này, mặt đối lập kia nằm ở sự vật, hiện tượng kháC.

C. Hai mặt đối lập cùng tồn tại tách biệt trong một chỉnh thể.

D. Hai mặt đối lập phải cùng tồn tại trong một chỉnh thể.

Câu 35 Khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật, hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật, hiện tượng đó và phân biệt nó với cái khác là

A. Điểm nút.             B. Lượng.             C. Độ.                  D. Chất.

Câu 36 Giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất thì:

A. lượng biến đổi từ từ, chất biến đổi nhanh chóng.

B. cả chất và lượng cùng biến đổi nhanh chóng.

C. chất biến đổi chậm, lượng biến đổi nhanh chóng.

D. cả chất và lượng cùng biến đổi từ từ.

Câu 37 Chọn phương án thích hợp điền vào chỗ trống: “...là phương pháp xem xét các sự vật hiện tượng trong mối liên hệ ràng buộc, tác động qua lại lẫn nhau và phát triển không ngừng»

A. Phương pháp luận siêu hình.        B. Phương pháp lịch sử.

C. Phương pháp luận biện chứng.     D. Phương pháp hình thức.

Câu 38 Mặt đối lập của mâu thuẫn là

A. những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm của sự vật mà trong quá trình vận động của sự vật, hiện tượng, chúng đi theo chiều hướng khác nhau

B. những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm… của sự vật mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng chúng đi theo chiều hướng trái ngược nhau.

C. những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm của sự vật mà trong quá trình vận động của sự vật, hiện tượng, chúng không chấp nhận nhau.

D. những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm của sự vật mà trong quá trình vận động của sự vật, hiện tượng, chúng phát triển theo cùng một chiều

Câu 39 Sự biến đổi về lượng chỉ dẫn tới sự biến đổi về chất khi:

A. Lượng biến đổi đến điểm nút thì dừng lại.

B. Lượng biến đổi đến điểm nút và tiếp tục biến đổi.

C. Lượng biến đổi trong giới hạn của độ.

D. Cả ba ý trên đều sai.

Câu 40 Câu nào sau đây không phản ánh đúng mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượng?

A. Mỗi lượng có chất riêng của nó.

B. Lượng biến đổi dẫn đến chất biến đổi.

C. Chất quy định lượng.

D. Chất và lượng luôn có sự tác động lẫn nhau


ĐÁP ÁN

PHẦN TRẮC NGHIỆM


1 - C

2 - B

3 - C

4 - C

5 - C

6 - D

7 - B

8 - D

9 - C

10 - D

11 - D

12 - A

13 - C

14 - C

15 - A

16 - D

17 - B

18 - B

19 - B

20 - B

21 - A

22 - A

23 - A

24 - A

25 - B

26 - C

27 - C

28 - A

29 - D

30 - B

31 - D

32 - A

33 - D

34 - D

35 - D

36 - A

37 - C

38 - B

39 - B

40 - A

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên