[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Với [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề), chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa kì 2 Toán 10.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1: Tìm góc giữa 2 đường thẳng Δ1: 2x – y – 10 = 0 và Δ2: x – 3y – 9 = 0:

A. 600                         

B. 450                         

C. 900                         

D. 00

Câu 2: Tập nghiệm của bất phương trình (4 -2x)(2x + 6) ≥ 0

A. (-3; 2)                    

B. (-∞; -3) ∪ (2; +∞)                                

C. [-3; 2]                     

D. (-∞; -3] ∪ [2; +∞)

Câu 3: Véctơ nào sau đây là một véctơ pháp tuyến của đường thẳng – x + 3y + 2 = 0?

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 4: Tính khoảng cách d từ điểm A(1;2) đến đường thẳng Δ: 12x + 5y + 4 = 0.

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 5: Hệ bất phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) có tập nghiệm là :

A. (-1; 3]                     

B. [-1; 3]                     

C. ℝ                           

D. 

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

A. ∅                           

B. (-1; 0)                    

C. (-1; +∞)               

D. ℝ 

Câu 7: Nhị thức f(x) = -2x + 4 nhận giá trị âm với mọi x thuộc tập hợp nào?

A. (2; +∞)                

B. (-∞; 2)                 

C. (-∞; 2]                   

D. [2; +∞)

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) là

A. (-∞; 13)                

B. (-13; +∞)             

C. (-∞; -13]              

D. (-∞; -13)

Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình |x - 2| < 1 là

A. (-∞; 1)                   

B. (1; 3)                       

C. [1; 3]                        

D. [3; +∞)

Câu 10: Bất phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) xác định khi nào?

A. -15 ≤ x ≤ -3         

B. x ≥ -15                 

C. x > 3                      

D.  x ≥ -3

Câu 11: Biểu diễn miền nghiệm được cho bởi hình bên là miền nghiệm của bất phương trình nào ?

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

A. 2x + y - 2 ≤ 0         

B. 2x + y - 2 > 0        

C. 2x + y - 1 > 0         

D. 2x + y + 2 ≤ 0

Câu 12: Biểu thức nào sau đây có bảng xét dấu như:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

A. f(x) = 3x - 15        

B. f(x) = 3x + 15     

C. f(x) = -45x2 - 9  

D. f(x) = 6(x - 10) - 3x + 55

Câu 13: Cho bảng xét dấu:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Biểu thức [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) là biểu thức nào sau đây?

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 14: Cặp số (1; -1) là nghiệm của bất phương trình

A. -x - 3y - 1 < 0       

B. -x - y < 0              

C. x + 4y < 1              

D. x + y - 2 > 0

Câu 15: Đường thẳng nào qua A(2;1) và song song với đường thẳng: 2x + 3y – 2 = 0?

A. x - y + 3 = 0          

B. 3x - 2y - 4 = 0       

C. 2x + 3y - 7 = 0      

D. 4x + 6y - 11 = 0

Câu 16: Tam thức y = -x+ 2x nhận giá trị dương khi chỉ khi:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 17: Nhị thức f(x) = 2x - 2 nhận giá trị dương với mọi x thuộc tập hợp nào?

A. [1; +∞).                   

B. (-∞; 1].                   

C. (1; +∞).                  

D. (-∞; 1).

Câu 18: Cho phương trình đường thẳng [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) Véctơ nào sau đây là một  véctơ chỉ phương của đường thẳng d?

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 19: Phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua M(–2;3) và có VTCP [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) =(3;–4) là

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 20: Cho 2 điểm A(1;−4), B(3;2). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.

A. x + 3y + 1 = 0         

B. 3x + y + 1= 0         

C. x + y - 1 = 0          

D. 3x - y + 4= 0 

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 21. (3 điểm)  Giải các bất phương trình sau:

a) (x - 1)(2 - x) > 0

b) [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

c) x- 4x + 3 < 0

Câu 22. (1 điểm) Cho phương trình: x2 - 2(2 - m)x + m2 - 2m = 0, với m là tham số.

Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm trái dấu

Câu 23. (2 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(1; 2), B(2; 1) và M(1; 3)          

a) Viết phương trình đường thẳng AB (0.75 điểm)

b) Tính khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng Δ: 3x + 4y + 10 = 0 (0.75 điểm)

c) Viết phương trình đường thẳng d, biết d đi qua điểm A và cắt tia Ox, Oy thứ tự tại C, N sao cho tam giác OCN có diện tích nhỏ nhất. (0.5 điểm)

-------------HẾT ----------

ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 TOÁN 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)   Mỗi đáp án đúng chấm 0.2 điểm

1

B

6

D

11

A

16

C

2

C

7

A

12

A

17

C

3

A

8

D

13

D

18

D

4

B

9

B

14

C

19

B

5

B

10

D

15

C

20

A


Giải chi tiết:

Câu 1: Ta có: Δ1: 2x – y – 10 = 0 có VTPT [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) 

Δ2: x – 3y – 9 = 0 có VTPT [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Khi đó, ta có:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Suy ra góc giữa hai đường thẳng Δ1 và Δ2 là: 450.

Chọn B.

Câu 2: 

(4 - 2x)(2x + 6) ≥ 0 ⇔ -4x2 - 4x + 24 ≥ 0

Ta có: - 4x2 – 4x + 24 = 0 [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Áp dụng định lý dấu của tam thức bậc hai ta có: -3 ≤ x ≤ 2

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: S = [-3; 2]

Chọn C

Câu 3: Véctơ pháp tuyến của đường thẳng – x + 3y + 2 = 0 là [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Chọn A

Câu 4: Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng Δ là: 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Chọn B

Câu 5: Ta có: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Vậy tập nghiệm của hệ phương trình: S = [-1; 3]

Chọn B

Câu 6: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Vì x2 ≥ 0 ∀x nên x2 + 1 > 0 ∀x và [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) 

Vậy tập nghiệm của BPT là: S = ℝ. 

Chọn D 

Câu 7: Nhị thức f(x) = -2x + 4 < 0 ⇔ x > 2. 

Vậy nhị thức f(x) nhận giá trị âm khi x ∈ (2; +∞).

Chọn A

Câu 8: Ta có: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) 

⇔ 2(x - 2) > 3(x + 3)

⇔ 2x – 4 > 3x + 9 

⇔ x < - 13 

Vậy tập nghiệm của BPT đã cho là: S = (-∞; -13)

Chọn D

Câu 9: 

+) TH1: x - 2 ≥ 0 ⇔ x ≥ 2

Khi đó BPT trở thành: x – 2 < 1 ⇔ x < 3 .

Kết hợp với điều kiện ta được: (1). 2 ≤ x < 3 (1)

+) TH2: x – 2 < 0 ⇔ x < 2

Khi đó BPT trở thành: - x + 2 < 1 ⇔ x > 1

Kết hợp với điều kiện ta được: 1 < x < 2 (2).

Từ (1) và (2) suy ra:  1 < x < 3

Vậy tập nghiệm của BPT là: S = (1;3).

Chọn B

Câu 10: Điều kiện xác định của bất phương trình:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Chọn D

Câu 11: 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Ta có điểm (0;0) thuộc vào miền nghiệm nên nó là nghiệm của BPT đã cho.

Thay x = 0, y = 0 vào các đáp án, ta được: 

Đáp án A. 2.0 + 0 – 2 ≤ 0 ⇔ - 2 ≤ 0 (luôn đúng)

Đáp án B. 2.0 + 0 – 2 > 0 ⇔ - 2 > 0 (vô lí)

Đáp án C. 2.0 + 0 – 1 > 0 ⇔ - 1 > 0 (vô lí)

Đáp án D. 2.0 + 0 + 2 ≤ 0 ⇔ 2 ≤ 0 (vô lí)

Chọn A

Câu 12:  Dựa vào bảng xét dấu, ta có: f(x) là nhị thức bậc nhất và f(x) = 0 khi x = 5, hơn nữa hệ số a > 0.

Do đó chỉ có đáp án A thỏa mãn. 

Chọn A

Câu 13: Cho bảng xét dấu:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Dựa vào bảng xét dấu, ta có: f(x), g(x) là các nhị thức bậc nhất.

f(x) = 0 khi x = 6 và hệ số a > 0 f(x) = x – 6;

g(x) = 0 khi x = [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) và hệ số a < 0 ⇒ g(x) = - 2x + 3;

Suy ra [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề).

Chọn D.

Câu 14: Thay x = 1 và y = -1 vào các đáp án ta được:

Đáp án A: - 1 – 3.(-1) – 1 < 0 ⇔ 1 < 0 (vô lí).

Đáp án B: - 1 – (-1) < 0 ⇔ 0 < 0 (vô lí).

Đáp án C: 1 + 4.( - 1) < 1 ⇔ - 3 < 1 (luôn đúng).

Đáp án D. 1 + (-1) – 2 > 0 ⇔ - 2 > 0 (vô lí).

Chọn C

Câu 15: Đường thẳng 2x + 3y – 2 = 0 có VTPT là [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Đường thẳng đi qua A(2;1) song song với đường thẳng 2x + 3y – 2 = 0 nên nhận [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) làm VTPT có phương trình: 2(x – 2) + 3.(y – 1) = 0

⇔ 2x + 3y – 7 = 0 .

Chọn C.

Câu 16: 

Ta có: - x+ 2x = 0 [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) 

Áp dụng định lý dấu của tam thức bậc hai, ta có: 

- x2 + 3x > 0  khi 0 < x < 2.

Tam thức y = - x2 + 2x nhận giá trị dương khi chỉ khi: 0 < x < 2.

Chọn C.

Câu 17: 

Ta có 2x – 2 > 0 ⇔ x > 1.

Vậy với x ∈ (1; +∞) thì f(x) nhận giá trị dương.

Chọn C

Câu 18: Đường thẳng [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) có véctơ chỉ phương là (1;4).

Chọn D.

Câu 19: Phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua M(–2;3) và có VTCP [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) là: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Chọn B

Câu 20: Tọa độ trung điểm M của AB là: M(2; -1)

Ta có: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB đi qua M(2;-1) và nhận [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) là VTPT, ta được:

x – 2 + 3(y + 1) = 0

⇔ x + 3y + 1 = 0.

Chọn A

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu

Nội dung

Thang điểm

21

3.0 điểm

a.

1.0 điểm

Giải bất phương trình (x - 1)(2 - x) > 0

* [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

* Lập bảng xét dấu đúng

* Kết luận: S = (1; 2) 


0.25

0.25

0.25

0.25

b.

1.0 điểm

Giải bất phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

* Ta có: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

* Lập bảng xét dấu đúng

* Kết luận: S = (2; 3)


0.25

0.25

0.25

0.25


c.

1.0 điểm


Giải bất phương trình x- 4x + 3 < 0

* [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

* Lập bảng xét dấu đúng

* Kết luận: S = (1; 3)


0.5


0.25

0.25

22

1.0 điểm

a.

0.75điểm

Cho phương trình :     

f(x) = x2 - 2(2 - m)x + m- 2m = 0, với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm trái dấu

*Phương trình f(x) = 0 có hai nghiệm trái dấu

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)
0.5


0.5


23

2.0 điểm


Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(1; 2), B(2; 1) và M(1; 3)a.

Viết phương trình đường thẳng (0.75 điểm)


Có [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) là một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB

0.25

Mà đường thẳng AB đi qua điểm A(1; 2).Vậy đường thẳng AB: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0.5

b

Tính khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng Δ: 3x + 4y + 10 = 0 (0.75 điểm)


[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0.5

= 25/5 = 5

0.25

c

Viết phương trình đường thẳng d, biết đi qua điểm A và cắt tia Ox, Oy thứ tự tại M, N sao cho tam giác OMN có diện tích nhỏ nhất. (0.5 điểm)


Gọi M(m; 0), N(0; n) thì m > 0 và n > 0 

Tam giác OMN vuông ở O nên [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Đường thẳng d cũng đi qua hai điểm M, N nên [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Do đường thẳng d đi qua điểm A nên ta có: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0.25

Áp dụng BĐT giữa trung bình cộng và trung bình nhân (BĐT Côsi) cho 2 số dương ta có [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Vậy tam giác ΔOMN có diện tích nhỏ nhất là 4. Khi đó [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0.25

Lưu ý : Học sinh có thể trình bày cách khác đúng, hợp lí  các Thầy (cô) vẫn chấm điểm tối đa theo thang điểm.

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I.TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy cho hai đường thẳng d1: x + 3y - 1 và d2: 2x + 6y - 5 = 0. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng d1 và d2

A. Song song với nhau.

B. Vuông góc nhau.

C. Cắt nhau nhưng không vuông góc.

D. Trùng nhau.

Câu 2: Xét tam giác ABC tùy ý có BC = a, AC = b, AB = c, mệnh đề nào sau đây đúng?

A. a2 = b2 + c2 - bc.cosA.

B. a2 = b2 + c2 + 2bc.cosA

C. a2 = b2 + c2 - 2bc.cosA

D. a2 = b2 + c2 + bc.cosA

Câu 3: Hàm số có kết quả xét dấu 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

là hàm số nào trong các hàm số sau?

A. f(x) = x - 1

B. f(x) = x - 2

C. f(x) = -x + 2

D. f(x) = -x2 + 4x - 4

Câu 4: Xét tam thức bậc hai f(x) = ax+ bx + c có Δ = b- 4ac. Điều kiện cần và đủ để f(x) < 0, ∀x ∈ ℝ là

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 5: Điều kiện xác định của bất phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) là:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 6: Cho biểu thức f(x) = ax + b, a ≠ 0. Dấu f(x) của trên khoảng [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

A. dương.

B. âm.

C. trái dấu với a.

D. cùng dấu với a.

Câu 7: Tập nghiệm của hệ bất phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) là:

A. S = [-3; 4].

B. S = (-∞; 4).

C. S = (-3; 4).

D. S = (-3; +∞).

Câu 8: Số x = 1 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây:

A. 4x - 11 > x.

B. 2x - 1 > 3.

C. 3x + 2 < 4.

D. 2x - 3 < 0.

Câu 9: Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

A. (3; 2).

B. (3; -2).

C. (2; -3).

D. (2; 3).

Câu 10: Xét tam thức bậc hai f(x) = ax2 + bx + c có Δ = b2 - 4ac. Điều kiện cần và đủ để f(x) ≥ 0, ∀x ∈ ℝ là:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 11: Tam giác ABC có góc A bằng 450 và độ dài cạnh BC bằng a. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 12: Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ pháp tuyến?

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. Vô số.

Câu 13: Biểu diễn miền nghiệm ( miền không gạch chéo) được cho bởi hình bên là miền nghiệm của bất phương trình nào?

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

A. 3x + 2y ≤ 6

B. 3x + 2y ≥ 6

C. 2x + 3y ≥ 6

D. 3x + 2y + 6 > 0

Câu 14: Cho tam thức bậc hai f(x) = -x2 + 4x - 3. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. f(x) > 0, ∀x ∈ (1; 3).

B. f(x) < 0, ∀x ∈ (1; 3).

C. f(x) > 0, ∀x ∈ (-∞; 1) ∪ (3; +∞).

D. f(x) > 0, ∀x ∈ ℝ.

Câu 15: Tìm điều kiện xác định của bất phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

A. x ≠ 3.

B. x = 3.

C. x > 3.

D. x < 3.

Câu 16: Cho tam thức bậc hai g(x) có bảng xét dấu như sau

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. g(x) có Δ < 0, a < 0.

B. g(x) có Δ > 0, a < 0.

C. g(x) có Δ > 0, a > 0.

D. g(x) có Δ = 0, a < 0.

Câu 17: Biểu thức nào sau đây là nhị thức bậc nhất?

A. f(x) = 3x + 5.

B. f(x) = 4x2 – 3x + 1.

C. f(x, y) = 2x – 3y – 1.

D. f(x) = 2021

Câu 18: Xét tam giác ABC tùy ý có BC = a, AC = b, AB = c, đường tròn ngoại tiếp tam giác có bán kính R. Diện tích tam giác ABC bằng:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 19: Cặp số (x0;y0) nào là nghiệm của bất phương trình 4x + 4y ≥ 3.

A. (x0;y0) = (0;0)

B. (x0;y0) = (-1;-1)

C. (x0;y0) = (-2;-2)

D. (x0;y0) = (1;1)

Câu 20: Cho tam thức bậc hai f(x) = 9x2 – 6x + 1. Xét dấu f(x) ta có kết quả:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 21: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm A(1;3) và có vectơ pháp tuyến [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

A. 3x + 2y - 9 = 0.

B. 3x + 2y - 6 = 0.

C. 3x + 2y - 7 = 0.

D. 3x + 2y - 8 = 0.

II.TỰ LUẬN(3 điểm)

Bài 1(1 điểm):Giải bất phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) 

Bài 2(1 điểm):Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để  bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi số thực x dương: .

Bài 3 (1 điểm): Trong mặt phẳng (Oxy) cho điểm M(2; 4) và [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề). Viết phương trình đường thẳng Δ song song với đường thẳng d và cách điểm M một khoảng bằng √10.

ĐÁP ÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ĐA

A

C

C

C

A

D

C

D

B

B

C

Câu

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


ĐA

D

B

A

A

B

A

D

D

B

AGiải chi tiết:

Câu 1: Ta có: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Do đó d1 // d2

Chọn A.

Câu 2: Theo định lý cos, ta có: a2 = b2 + c2 - 2bc.cosA.

Chọn C

Câu 3: Dựa vào bảng xét dấu, ta có: f(x) là hàm nhị thức bậc nhất, f(x) = 0 khi x = 2 và hệ số a < 0. 

Xem xét tất cả đáp án ta thấy f(x) = - x + 2 là đa thức thỏa mãn.

Chọn C.

Câu 4: Điều kiện cần và đủ để f(x) < 0, ∀x ∈ ℝ là: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề).

Chọn C

Câu 5: Điều kiện xác định của bất phương trình là: 3x + 7 > 0 [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Chọn A

Câu 6: f(x) = ax + b là nhị thức bậc nhất. Khi đó:

- f(x) cùng dấu với hệ số a trên khoảng [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề);

- f(x) trái dấu với hệ số a trên khoảng [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề);

- f(x) = 0 khi [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề).

Chọn D.

Câu 7: Ta có: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Vậy tập nghiệm của hệ phương trình là: S = (-3; 4).

Chọn C.

Câu 8: Thay x = 1 vào từng bất phương trình ở các đáp án, ta được:

Đáp án A: 4.1 – 11 > 1 ⇔ - 7 > 1 (vô lí).

Đáp án B. 2.1 – 1 > 3 ⇔ 1 > 3 (vô lí).

Đáp án C. 3.1 + 2 < 4 ⇔ 5 < 4 (vô lí).

Đáp án D. 2.1 – 3 < 3 ⇔ - 1 < 3 (luôn đúng).

Chọn D.

Câu 9: Vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) là (3;-2).

Chọn B

Câu 10: Điều kiện cần và đủ để f(x) ≥ 0, ∀x ∈ ℝ là: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Chọn B

Câu 11: Xét tam giác ABC có:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Vậy bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Chọn C

Câu 12: Một đường thẳng có vô số vectơ pháp tuyến.

Chọn D

Câu 13: Đường thẳng biên là: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề). Do đó loại C và D

Quan sát hình vẽ, ta thấy: điểm (0;0) không thuộc vào miền nghiệm của bất phương trình đã cho nên ta thay x = 0, y = 0 vào đáp án A và đáp án B, đáp án nào không thỏa mãn sẽ là bất phương trình cần tìm: 

Đáp án A: 3.0 + 2.0 ≤ 6 ⇔ 0 ≤ 6 (luôn đúng).

Đáp án B: 3.0 + 2.0 ≥ 6 ⇔ 0 ≥ 6 (vô lí).

Chọn B

Câu 14: Cho tam thức bậc hai f(x) = -x2+ 4x – 3

Ta có: - x2 + 4x – 3 = 0 [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Áp dụng định lý dấu tam thức bậc hai, ta có: f(x) > 0, ∀x ∈ (1; 3).

Chọn A

Câu 15: Điều kiện xác định của bất phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) là 3 - x ≠ 0 ⇔ x ≠ 3.

Chọn A

Câu 16: Dựa vào bảng xét dấu, ta có: g(x) có hai nghiệm phân biệt (tương đương với Δ > 0) và hệ số a < 0.

Chọn B 

Câu 17: Nhị thức bậc nhất là: f(x) = 3x + 5.

Chọn A

Câu 18: Diện tích tam giác ABC là: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề).

Chọn D

Câu 19: Cặp số (x0;y0) nào là nghiệm của bất phương trình 4x + 4y ≥ 3.

Đáp án A: Thay x0 = 0 và y0 = 0 vào bất đẳng thức đã cho ta được: 

4.0 + 4.0 ≥ 3 ⇔ 0 ≥ 3 (vô lí)

Vậy (0;0) không là nghiệm của BPT đã cho.

Đáp án B: Thay x0 = -1 và y0 = -1 vào bất đẳng thức đã cho ta được:  

4(-1) + 4(-1) ≥ 3 ⇔ -8 ≥ 3 (vô lí)

Vậy (-1;-1) không là nghiệm của BPT đã cho.

Đáp án C: Thay x0 = -2 và y0 = -2 vào bất đẳng thức đã cho ta được: 

4.(-2) + 4.(-2) ≥ 3 ⇔ -16 ≥ 3 (vô lí)

Vậy (-2;-2) không là nghiệm của BPT đã cho.

Đáp án D: Thay x0 = 1 và y0 = 1 vào bất đẳng thức đã cho ta được: 

4.1 + 4.1 ≥ 3 ⇔ 8 ≥ 3 (thỏa mãn)

Vậy (1;1) là nghiệm của BPT đã cho.

Chọn D

Câu 20: Ta có: f(x) = 9x2 – 6x + 1 = (3x – 1)2≥ 0 ∀x ∈ ℝ.

Chọn B

Câu 21: Phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm A(1;3) và có vectơ pháp tuyến [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) là: 3(x – 1) + 2(y – 3) = 0 ⇔ 3x + 2y – 9 = 0.

Chọn A

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài

Nội dung yêu cầu

Điểm

Bài 1

Giải bất phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) 

(1,0đ)

 (1đ)

Giải được từng nghiệm của mỗi nhị thức

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0,25

Lập đúng bảng xét dấu:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

(Nếu học sinh dùng bảng xét dấu 2 dòng thì phải giải thích việc chọn dấu trong các khoảng).

0,5

Kết luận đúng tập nghiệm [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0,25

Bài 2

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi số thực x dương.

        (m2 - 1)x2 - 2(m - 1)x - 1 < 0

(1,0đ)

(1,0đ)


f(x) = (m2 - 1)x2 - 2(m - 1)x - 1

TH1: 

   * m = 1, f(x) = 0x- 0x - 1 => f(x) = -1 < 0, ∀x, thỏa mãn.

   * m = -1, f(x) = 0x+ 4x - 1 ⇔ f(x) = 4x - 1 < 0 ⇔ [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)  không thỏa mãn.
0,25

TH2: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)


Khi đó, f(x) < 0, ∀x ∈ (0; +∞) xảy ra trong các trường hợp sau:


1. [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0,25

2. [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0,25

KL: 0 < m ≤ 1

0,25Bài 3

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2; 4) và [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

  Viết PT ĐT  Δ song song với đường thẳng d và cách điểm M một khoảng bằng √10.(1,0đ)

 (1,0đ)Bài 3

 Xác định được vecto chỉ phương của đường thẳng d: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Suy ra VTPT của đường thẳng d: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0,25

Vì đường thẳng Δ song song với đường thẳng d nên VTPT của đường thẳng D là: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) 

PTĐT  D có dạng: x + 3y + c = 0, c ≠ -7

0,25

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0,25

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) (Thỏa mãn điều kiện)


KL : Vậy hai phương trình Δ cần tìm là:

x + 3y - 4 = 0; x + 3y - 24 = 0

0,25

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Câu 1: (2,0 điểm). Tìm tập xác định của các hàm số sau:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 2: ( 3,0 điểm). Giải các bất phương trình sau:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 3. (1 điểm) 

Cho phương trình (m - 2)x2 - 2(m + 1)x + 2m - 6 = 0, tìm m để phương trình có nghiệm.

Câu 4: (3,0 điểm). 

1. Cho tam giác ABC có góc ∠A = 600, AC = 8, AB = 5.

a. Tính diện tích tam giác ABC, đường cao BH.

b. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

2. Lập phương trình tổng quát của đường trung trực đoạn AB biết A(2;5) và B(4;1).

Câu 5: (1,0 điểm). Chứng minh rằng trong tam giác ABC cân nếu: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

------------------Hết-----------------

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM


Câu 

Nội dung

Điểm

1a

Hàm số xác định ⇔ -2x2 - 3x - 1 ≥ 0

0,25

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0,5

Vậy TXĐ: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0,25

1b

Hàm số xác định [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0,25

Giải (1):

Ta có: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

2 - 2x = 0 ⇔ x = 1 

0,25

Bảng xét dấu VT(1)

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0,25

Tập xác định của hàm số là [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0,25

2a

Điều kiện x ≠ ±1

Biến đổi bất phương trình về dạng: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0,25

Cho x - 1 = 0 ⇔ x = 1

       x2 - 1 = 0 ⇔ x = ±1

0,25

Bảng xét dấu vế trái

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0,25

Tập nghiệm của bất phương trình là S = (-∞; 1)

0,25

2b

+ Nếu x2 + x - 2 ≥ 0 ta có hệ [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0,25

+ Nếu x2 + x - 2 < 0 ta có hệ [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0,25

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0,25

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Hay [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0,25
2c

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0,25

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0,5

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = (0; +∞)

0,25

3

*) TH1: m = 2 pt trở thành -6x – 2 = 0; [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) 

Vậy m = 2 thỏa mãn.


*) TH 2: m ≠ 2 pt là pt bậc hai có 

Δ' = (m + 1)- (m - 2)(2m - 6) = -m2+ 12m - 11 

Pt có nghiệm khi Δ' ≥ 0 ⇔ -m2 + 12m - 11 ≥ 0 ⇔ 1 ≤ m ≤ 11


KL : Vậy phương trình có nghiệm khi 1 ≤ m ≤ 11


4.1a

Ta có [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0,25

ADCT: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0,5

AD định lý cosin: BC2 = AB2 + AC2 - 2.AB.AC.cosA = 49 => BC = 7

0,25

4.1b

ADCT: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0,5

Nửa chu vi tam giác ABC là: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

ADCT: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) 

0,54.2

Gọi M là trung điểm của AB, khi đó tọa độ của M là: M(3;3)

Ta có : [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

0,5

Phương trình đường trung trực của AB đi qua M và nhận [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) làm VTPT :

(x – 3) – 2(y – 3) = 0 

⇔ x – 2y + 3 = 0. 

0,5

5

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

⇔ (2a - c)(1 + cosB) = (2a + c)(1 - cosB)

⇔ 2a + 2a.cosB - c - c.cosB = 2a - 2acosB + c - c.cosB

⇔ 2a.cosB = c ⇔ [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)  ⇔ a = b hay BC = AC

Vậy tam giác ABC cân tại C

0,50,5

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Câu 1. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hệ bất phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) có nghiệm duy nhất.

A. m = 2.                              

B. m = 3.                              

C. m = 4.                              

D. m = 1.

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, giao điểm M của hai đường thẳng d: 5x + 2y + 1= 0 và Δ: 3x - 2y - 1 = 0 có tọa độ là

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 3. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. |a + b| ≤ |a| + |b|.                                              

B. |x| < a ⇔ -a < x < a (a > 0).

C. a > b ⇔ ac > bc, (∀c ∈ ℝ) .                              

D. a + b ≥ 2√ab, (a ≥ 0; b ≥ 0) .

Câu 4. Cho bốn số thực a, b, c, d với a > b và c > d. Bất đẳng thức nào sau đây đúng?

A. a + c > b + d.                   

B. a - c > b - d.                    

C. ac > bd.                            

D. a2 > b2.

Câu 5. Cho a, b là hai số thực bất kì. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. a > b ⇔ a - b > 0.            

B. a > b > 0 => [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)       

C. a > b ⇔ a3 > b3.               

D. a > b ⇔ a2 > b2.

Câu 6. Bất đẳng thức Cauchy cho hai số a, b không âm có dạng nào trong các dạng được cho dưới đây?

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 7. Bất phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) có điều kiện xác định là

A. x ≠ -1; x ≠ 2 .                 

B. x ≠ -1; x ≠ -2.               

C. x ≠ 1; x ≠ -2.                 

D. x ≠ 1; x ≠ 2.

Câu 8. Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình 2x + 1 < 3(8 - x) là

A. 2.                                      

B. 5.                                      

C. 4.                                      

D. 6.

Câu 9. Tập nghiệm của hệ bất phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) là

A. S = (-∞; -2] ∪ [4; +∞).  

B. S = [-2; 4].

C. S = [2; 4].                                                        

D. S = (-∞; -2) ∪ (4; +∞).

Câu 10. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m thuộc đoạn [-10; 10] để phương trình x2 - x + m = 0 vô nghiệm?

A. 21.                                    

B. 9.                                      

C. 20.                                    

D. 10.

Câu 11. Giá trị x = -2 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình dưới đây?

A. √ + 3 < x.                      

B. |1 + x| ≤ 1.                         

C. (x - 1)(x + 2) > 0.             

D. |x| < 2.

Câu 12. Bất phương trình mx2 - 2mx + 1 > 0 nghiệm đúng với mọi x ∈ ℝ khi và chỉ khi

A. m ∈ (0; 1).                         

B. m ∈ [0; 1).                          

C. m ∈ [0; 1].                          

D. m ∈ (0; 1].

Câu 13. Bảng xét dấu sau là của nhị thức nào dưới đây?

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

A. f(x) = x - 2.                    

B. f(x) = 2 - 4x.

C. f(x) = 16- 8x.                 

D. f(x) = -x - 2.

Câu 14. Bất phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) có tập nghiệm là

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 15. Với x thuộc tập nào dưới đây thì [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) luôn âm?

A. ∅.                                                                  

B. (-∞; -1) ∪ (1; +∞).

C. (-1; 1).                                                            

D. ℝ.

Câu 16. Cho a, b, c là những hằng số thực, a và b không đồng thời bằng 0. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x và y?

A. ax2 + bx + c > 0.              

B. ax2 + by2 ≤ c.                   

C. ax + by ≤ c.                      

D. ax + by = c.

Câu 17. Điểm nào sau đây không thuộc miền nghiệm của bất phương trình -x + 2 + 2(y - 2) < 2(1 - x)?

A. M(1; 1).                             

B. O(0; 0).                            

C. P(4; 2).                             

D. N(1; -1).

Câu 18. Cho tam giác ABC, có độ dài ba cạnh là a, b, c. Gọi ma là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và S là diện tích tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây sai?

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 19. Miền nghiệm không bị gạch chéo được cho bởi hình bên (không kể bờ là đường thẳng d), là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

A. 2x + y - 6 > 0.                 

B. 2x + y - 6 < 0.                 

C. x + 2y - 6 < 0.                 

D. x + 2y - 6 > 0.

Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phương trình tham số đường thẳng đi qua A(1; 1) và có vectơ chỉ phương [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) là

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 21. Cho tam thức bậc hai f(x) = ax2 + bx + c (a ≠ 0). Điều kiện để f(x) ≤ 0, ∀x ∈ ℝ là

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 22. Cho f(x) = x2 - 4x + 4. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. f(x) > 0, ∀x ∈ ℝ .             

B. f(x) > 0, ∀x ≠ 2.             

C. f(x) > 0, ∀x ≠ 4.             

D. f(x) < 0, ∀x ∈ ℝ

Câu 23. Cho tam giác ABC có AB = 8cm, BC = 10cm, CA = 6cm. Đường trung tuyến AM(M là trung điểm của BC) của tam giác đó có độ dài bằng

A. 7cm.                              

B. 6cm.                               

C. 4cm.                              

D. 5cm.

Câu 24. Với số thực x bất kì, biểu thức nào sau đây luôn nhận giá trị dương?

A. x2 - 2x + 1.                      

B. x2 + 2x + 1.                      

C. x2 + x + 1.                                                      

D. x2 + x - 1.

Câu 25. Cho hình vẽ bên, biết nhị thức f(x) = ax + b. Khẳng định nào sau đây đúng?

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

A. f(x) > 0, ∀x ∈ (-1; +∞) .

B. f(x) < 0, ∀x ∈ (-1; +∞).

C. f(x) > 0, ∀x ∈ (-∞; 1).    

D. f(x) < 0, ∀x ∈ (-∞; 1).

Câu 26. Cho tam thức bậc hai f(x) = ax2 = bx + c (a≠ 0) có bảng xét dấu cho dưới đây

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. a > 0, b < 0, c > 0.          

B. a < 0, b < 0, c > 0.          

C. a > 0, b > 0, c > 0.          

D. a > 0, b < 0, c < 0.

Câu 27. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình .

A. S = (-3; -2] ∪ [0; 1).                                        

B. S = (1; 3).

C. S = (-3; -2) ∪ (0; 1).                                       

D. S = (-1; 0] ∪ [2; 3).

Câu 28. Hai chiếc tàu thuỷ cùng xuất phát từ vị trí A, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 600. Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 25 km/h, tàu thứ hai chạy với tốc độ 40 km/h. Hỏi sau 2 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu km?

A. 56,8km.                          

B. 70km.                             

C. 35km.                            

D. 113,6km.

Câu 29. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) và Δ2: 3x + 2y - 14 = 0. Khi đó

A. Δ1 và Δ2 trùng nhau.                                     

B. Δ1 và Δ2 vuông góc với nhau.

C. Δ1 và Δcắt nhau nhưng không vuông góc.    

D. Δ1 và Δ2 song song với nhau.

Câu 30. Cho tam giác ABC có a = 7cm, b = 3cm, c = 5cm. Khi đó số đo góc ∠A là

A. ∠A = 450.                          

B. ∠A = 300.                          

C. ∠A = 1200.                         

D. ∠A = 900.

Câu 31. Tam giác ABC có AB = 3, AC = 6, ∠A = 600. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là

A. R = 3√3.                          

B. R = 6.                              

C. R = √3.                            

D. R = 3.

Câu 32. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, một vectơ chỉ phương đường thẳng x - 3y - 5 = 0 là

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 33. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d1: x + 2y = 0 và d2: 2x + y = 0. Khi đó giá trị côsin góc giữa hai đường thẳng d1 và d2

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 34. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng qua A(2; 1) và song song với đường thẳng 2x + 3y - 2 = 0 có phương trình tổng quát là

A. x - y + 3 = 0.                   

B. 2x + 3y - 7 = 0.               

C. 3x - 2y - 4 = 0.                

D. 4x + 6y - 11 = 0.

Câu 35. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tọa độ hình chiếu vuông góc H của điểm M(1; -8) lên đường thẳng Δ: x - 3y + 5 = 0.

A. H(-5; 0).                          

B. H(-11; -2).                      

C. H(0; -5)                           

D. H(-2; 1).

Câu 36. Biểu diễn hình học của tập nghiệm (phần mặt phẳng không bị tô đậm) của bất phương trình 2x + y > 1 là

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 37. Cho đường thẳng (d): [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) và điểm [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) Điểm A ∈ (d) ứng với giá trị nào của t?

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 38. Tính diện tích tam giác có ba cạnh lần lượt là 5, 12, 13.

A. 60.                                   

B. 30.                                   

C. 34.                                   

D. 7√5.

Câu 39. Tìm m để phương trình: mx2 – 6mx + 10 – m = 0 có nghiệm.

A. 0 ≤ m ≤ 1                          

B. m ≤ 0 hoặc m ≥ 1               

C. m < 0 hoặc m ≥ 1               

D. 0 < m < 1

Câu 40. Tập nghiệm của bất phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) là:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

BẢNG ĐÁP ÁN

1.C

2.B

3.C

4.A

5.D

6.C

7.C

8.C

9.B

10.D

11.B

12.B

13.A

14.A

15.B

16.C

17.C

18.B

19.B

20.A

21.B

22.B

23.D

24.C

25.A

26.A

27.A

28.B

29.A

30.C

31.D

32.D

33.A

34.B

35.D

36.A

37.C

38.B

39.C

40.D

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,2 điểm.

Câu 1. 

Chọn C

Ta có: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Hệ bất phương trình có nghiệm duy nhất khi m - 1 = 3 ⇔ m = 4.

Câu 2. 

Chọn B

Tọa độ giao điểm M là nghiệm của hệ: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề).

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 3. 

Chọn C

Các mệnh đề A, B đều đúng theo tính chất của bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối.

Mệnh đề D đúng theo bất đẳng thức Cô-si cho 2 số không âm a và b.

Mệnh đề C sai khi c < 0 (vì khi nhân 2 vế của một bất đẳng thức với một số âm thì ta được bất đẳng thức mới đổi chiều bất đẳng thức đã cho).

Câu 4.

Chọn A

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) (đúng theo tính chất cộng vế với vế của hai bất đẳng thức cùng chiều), nên phương án A đúng.

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) (sai), nên nên phương án sai.

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) suy ra 3.(-1) > 1. (-2)(sai), nên phương án sai.

Có -2 > -3 => (-2)2 > (-3)2 (sai), nên phương án D sai.

Câu 5. 

Chọn D

Các mệnh đề A, B, C đúng.

Mệnh đề D sai. Ta có phản ví dụ: -2 > -5 nhưng (-2)2 = 4 < 25 = (-5)2.

Câu 6. 

Chọn C

Câu 7. 

Chọn C

Điều kiện của bất phương trình là: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 8. 

Chọn C

Ta có: 2x + 1 < 3(8 - x) ⇔ 2x + 1 < 24 - 3x ⇔ 5x < 23 ⇔ x < 23/5.

Do đó nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình đã cho là x = 4.

Câu 9. 

Chọn B

Hệ bất phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Vậy tập nghiệm của hệ bất phương trình là S = [-2; 4].

Câu 10. 

Chọn D

Phương trình x2 - x + m vô nghiệm khi và chỉ khi Δ < 0 ⇔ 1 - 4m < 0 ⇔ m > 1/4.

Kết hợp giả thiết m nguyên và m ∈ [-10; 10] ta được m ∈ .

Vậy có 10 giá trị thỏa mãn.

Câu 11. 

Chọn B

Cách 1: Ta có: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề).

Cách 2: Thay giá trị x = -2 vào bất phương trình của các đáp án ta thấy đáp án B thỏa.

Câu 12. 

Chọn B

Đặt f(x) = mx2 - 2mx + 1.

✔ Xét m = 0 => f(x) = 1 > 0, ∀x ∈ R. Vậy m = 0 thỏa mãn.

✔ Xét m ≠ 0, để f(x) > 0, ∀x ∈ R [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) Vậy m ∈ [0; 1).

Câu 13. 

Chọn C

✔ Vì x = 2 không là nghiệm của phương trình -x - 2 = 0 và cũng không là nghiệm của phương trình 2 - 4x = 0 nên loại phương án D và phương án B.

✔ Xét f(x) = x - 2 có f(x) = 0 ⇔ x - 2 = 0 ⇔ x = 2 và a > 0, ta có bảng xét dấu:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Loại phương án A.

✔ Xét f(x) = 16 - 8x có f(x) = 0 ⇔ 16 - 8x = 0 ⇔ x = 2 và a < 0, ta có bảng xét dấu:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Phương án đúng là C.

Câu 14. 

Chọn A

Bất phương trình 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 15. 

Chọn B

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 16. 

Chọn C

Câu 17. 

Chọn C

Thay toạ độ điểm P(4; 2) vào bất phương trình ta được: -4 + 2 + 2(2 - 2) < 2(1 - 4)

⇔ -2 < -6 sai.

Vậy điểm P không thuộc miền nghiệm của bất phương trình.

Câu 18.

Chọn B

Có a2 = b2 + c2 - 2bc.cos.∠A

Câu 19. 

Chọn B

Thế điểm O(0; 0) và A(0; 3) vào 4 đáp án ta chọn được đáp án B.

Câu 20. 

Chọn A

Đường thẳng cần tìm đi qua A(1; 1) và có vectơ chỉ phương [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) nên có phương trình tham số: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 21. 

Chọn B

Điều kiện để f(x) ≤ 0, ∀x ∈ R là [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 22. 

Chọn B 

Ta có f(x) = x2 - 4x + 4 = (x - 2)2 > 0, ∀x ≠ 2.

Câu 23. 

Chọn D

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 24. 

Chọn C

Xét biểu thức [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 25. 

Chọn A

Dựa vào hình vẽ ta có: ∀x ∈ (-1; +∞) đồ thị hàm số nằm phía trên trục hoành nên f(x) > 0, ∀x ∈ (-1; +∞).

Câu 26. 

Chọn A

Từ bảng xét dấu ta có: a > 0 (cùng dấu với f(x) ở bên ngoài khoảng hai nghiệm).

f(0) = c > 0.

Phương trình f(x) = 0 có hai nghiệm x1, x2 phân biệt cùng dương nên ta có [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Suy ra b < 0.

Vậy đáp số là a > 0, b < 0, c > 0.

Câu 27. 

Chọn A

Ta thấy [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Vậy tập nghiệm là S = (-3; -2] ∪ [0; 1)

Câu 28. 

Chọn B

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Gọi AB là quãng đường tàu thứ nhất đi được, ta có AB = 25. 2 = 50 km.

Gọi AC là quãng đường tàu thứ hai đi được, ta có AC = 40. 2 = 80 km.

Gọi BC là khoảng cách giữa hai tàu, ta có [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Vậy sau 2 giờ hai tàu cách nhau 70km.

Câu 29. 

Chọn A

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Vậy Δ1 và Δ2 trùng nhau.

Câu 30. 

Chọn C

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 31. 

Chọn D

Áp dụng định lí cosin trong ΔABC có: BC2 = AB2 + AC2 - 2.AB.AC.cos600 = 27 

=> BC = 3√3.

Mặt khác [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 32. 

Chọn D

Đường thẳng x - 3y - 5 = 0 có một vectơ pháp tuyến là [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) nên có một vectơ chỉ phương là [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 33. 

Chọn A

Đường thẳng d1: x + 2y = 0 có một vectơ pháp tuyến là [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Đường thẳng d2: 2x + y = 0 có một vectơ pháp tuyến là [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Vậy [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 34. 

Chọn B

Đường thẳng cần tìm đi qua A(2; 1) và song song với đường thẳng 2x + 3y - 2 = 0 nên có một vectơ pháp tuyến [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề), do đó phương trình tổng quát là:

2(x - 2) + 3(y - 1) = 0 ⇔ 2x + 3y - 7 = 0.

Câu 35.  

Chọn D

Đường thẳng d qua M(1; -8) và vuông góc Δ: x - 3y + 5 = 0 với có dạng 3x + y + c = 0.

Vì d qua M(1; -8) nên 3.1 - 8 + c = 0 => c = 5 => d: 3x + y + 5 = 0.

H = Δ ∩ d. Tọa độ H thỏa hệ phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 36. 

Chọn A.

Vẽ đường thẳng (Δ): 2x + y = 1 qua hai điểm (0; 1) và [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Xét điểm O(0; 0) có 2.0 + 0 < 1. Do đó miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng Δ không chứa gốc O (không kể bờ). 

Câu 37. 

Chọn C. 

Ta có [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 38. 

Chọn B.

Nửa chu vi của tam giác là: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Diện tích của tam giác là

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 39. 

Chọn C

+) m = 0, phương trình trở thành: 10 = 0 (vô lí). Do đó m = 0 không thỏa mãn;

+) m ≠ 0

Để phương trình đã cho có nghiệm khi: Δ' ≥ 0

⇔ 10m- 10m ≥ 0

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Vậy với m < 0 hoặc m ≥ 1 thì phương trình đã cho có nghiệm.

Câu 40.

Chọn D

Xét [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

TXĐ: D = R\

Ta có bảng xét dấu của f(x) như sau: 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

+) Với [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) hoặc x > 1

Bất phương trình trở thành: 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Kết hợp với điều kiện ta được x > 1.

+) Với [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Bất phương trình trở thành: 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Kết hợp với điều kiện, ta được: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Vậy tập nghiệm của BPT là: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Câu 1. Câu nào sau đây sai?.

Miền nghiệm của bất phương trình -x + 2 + 2(y - 2) < 2(1 - x) là nửa mặt phẳng chứa điểm

A. (0;0).

B. (1;1).

C. (4;2).

D. (1;-1).

Câu 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1;4), B(3;2) và C(7;3) Viết phương trình tham số của đường trung tuyến CM của tam giác.

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 3. Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) luôn âm

A. ∅.

B. R.

C. (-∞;-1).

D. Đáp án khác

Câu 4. Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì f(x) = x2 - 2x + 3 luôn dương

A. ∅.

B. R.

C. (-∞;-1)∪(3;+∞).

D. (-1;3).

Câu 5. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình m(x - 1) < 2x - 3 có nghiệm.

A. m ≠ 2.

B. m > 2.

C. m = 2.

D. m < 2.

Câu 6. Bất phương trình 5x – 1 > [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) + 3 có nghiệm là:

A. x < 2

B. x < 3

C. x > -5/2

D. x > 20/23

Câu 7. Tam thức f(x) = -2x2 + (m - 2)x – m – 4 không dương với mọi x khi:

A. m ∈ R\

B. m ∈ ∅

C. m = 6

D. m ∈ R

Câu 8. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(2;-1), B(4;5) và C(-3;2). Lập phương trình đường cao của tam giác ABC kẻ từ C

A. x + y - 1 = 0

B. x + 3y - 3 = 0

C. 3x + y + 11 = 0

D. 3x - y + 11 = 0

Câu 9. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng

d1 : x - 2y + 1 = 0 và d2 : -3x + 6y - 10 = 0.

A. Trùng nhau.

B. Song song.

C. Vuông góc với nhau.

D. Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.

Câu 10. Định m để hệ sau có nghiệm duy nhất: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

A. m = 1

B. m = –2

C. m = 2

D. m = -1

Câu 11. Bất phương trình: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) có nghiệm là:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 12. Cho bất phương trình: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình là:

A. 2.

B. 1.

C. -2.

D. -1.

Câu 13. Tam giác ABC có AB = 3; AC = 6 và ∠A = 600. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

A. R = 3.

B. R = 3√3.

C. R = √3.

D. R = 6 .

Câu 14. Bất đẳng thức nào sau đây đúng với mọi số thực a?

A. 6a > 3a.

B. 3a > 6a.

C. 6 - 3a > 3 - 6a.

D. 6 + a > 3 + a.

Câu 15. Số nghiệm của phương trình: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) là:

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Xét dấu các biểu thức sau: 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 2. (2 điểm) 

a) Giải bất phương trình: (3x - 2)(5 - x) ≥ 0

b) Cho phương trình x2 - (3m -2)x + 2m2 - 5m + 3 = 0. Tìm m để phương trình đã cho có 2 nghiệm trái dấu.

Câu 4. (3 điểm) 

1. Cho tam giác ABC có a = 21 cm, b = 17cm, c = 21cm.

a) Tính diện tích tam giác và đường cao ha.

b) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác.

2. Cho đường thẳng d có phương trình tham số [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d.

b) Tìm tọa độ giao điểm của d và đường thẳng d’: x+y+1=0.

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)    Mỗi đáp án đúng chấm 0.2 điểm

1

B

6

D

11

A

16

C

2

C

7

A

12

A

17

C

3

A

8

D

13

D

18

D

4

B

9

B

14

C

19

B

5

B

10

D

15

C

20

A


Giải chi tiết:

Câu 1. Ta có: - x + 2 + 2y – 4 < 2 – 2x

⇔ x + 2y < 4 (1)

+) Thay x = 0, y = 0 vào (1), ta được: 

0 + 2.0 < 4 ⇔ 0 < 4 ( luôn đúng)

Suy ra điểm (0;0) thuộc vào miền nghiệm của BPT (1). Loại A.

+) Thay x = 1, y = 1 vào (1), ta được: 

1 + 2.1 < 4 ⇔ 3 < 4 ( luôn đúng)

Suy ra điểm (1;1) thuộc vào miền nghiệm của BPT (1). Loại B.

+) Thay x = 4, y = 2 vào (1), ta được: 

4 + 2.2 < 4 ⇔ 8 < 4 (vô lí)

Suy ra điểm (4;2) không thuộc vào miền nghiệm của BPT (1). Chọn C.

+) Thay x = 1, y = -1 vào (1), ta được: 

1 + 2.(-1) < 4 ⇔ -1 < 4 ( luôn đúng)

Suy ra điểm (1;-1) thuộc vào miền nghiệm của BPT (1). Loại D.

Chọn C

Câu 2. M là trung điểm của AB nên tọa độ của điểm M là M(2;3).

Ta có: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Phương trình tham số của đường trung tuyến CM đi qua điểm C(2;3) và nhận [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) làm VTCP là: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Chọn B

Câu 3. Ta có: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Vậy với x ∈ (-∞; -1) thì f(x) nhận giá trị âm.

Chọn C.

Câu 4. Ta có: f(x) = x2 - 2x + 3 = (x – 1)2 + 2 

Vì (x – 1)2 ≥ 0 với mọi x

⇒ (x – 1)2 + 2 > 0 với mọi x

Vậy f(x) > 0, ∀x ∈ R

Chọn B

Câu 5. m(x - 1) < 2x – 3 ⇔ (m – 2)x < m – 3 

+) Với m = 2 thì BPT trở thành: 0x < -1 (vô lí). Do đó m = 2 không thỏa mãn.

+) Với m ≠ 0 thì BPT có nghiệm:

Nếu m – 2 > 0 thì [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Nếu m – 2 < 0 thì [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Chọn A

Câu 6. Xét BPT: 5x – 1 > [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) + 3

⇔ 25x – 5 > 2x + 15

⇔ 23x > 20

⇔ x > 20/23.

Vậy nghiệm của BPT x > 20/23.

Chọn D

Câu 7. Tam thức f(x) = -2x2 + (m - 2)x – m + 4 không dương với mọi x 

Nghĩa là: -2x2 + (m - 2)x – m + 4 ≤ 0 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

⇔ m2 – 6m + 12 ≤ 0

Ta có: m2 – 6m + 12 = (m – 3)2 + 3 > 0   với mọi m

Do đó m2 – 6m + 12 ≤ 0 vô nghiệm.

Vậy m ∈ ∅

Chọn B

Câu 8. Gọi đường cao kẻ từ C của tam giác ABC là CH. Khi đó CH ⊥ AB

Ta có: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Phương trình đường thẳng CH đi qua C(-3;2) và nhận [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) làm VTPT có dạng: (x + 3) + 3(y – 2) = 0

⇔ x + 3y – 3 = 0.

Chọn B

Câu 9.

Xét phương trình đường thẳng d1: x - 2y + 1 = 0 có a = 1, b = -2, c = 1

Xét phương trình đường thẳng d2 : -3x + 6y - 10 = 0 có: a’ = -3, b’ = 6, c’ = -10 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Do đó đường thẳng d1 song song với đường thẳng d2.

Chọn B

Câu 10. Ta có hệ bất phương trình: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Xét phương trình (1): mx ≤ m - 3

+) Nếu m = 0 thì (1) ⇔ 0 ≤ 3 (vô lý)

+) Nếu : m ≠ 0 

- TH1: m > 0 thì (1) ⇔ [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Khi đó BPT (2) ⇔ [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Để hệ bất phương trình có 1 nghiệm duy nhất thì [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

- TH2: m < 0  thì (1) ⇔ [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Khi đó BPT (2) [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Hay với m = -3 thì bất phương trình (2) luôn đúng với mọi x, còn bất phương trình (1) ⇔ x ≤ 2 (không phải nghiệm duy nhất nên loại)

Với – 3 < m < 0 thì hệ bất phương trình có nghiệm duy nhất khi m = 1 (không thỏa mãn điều kiện).

Với m < -3 thì hệ bất phương trình có vô số nghiệm nên loại.

Vậy với m = 1 thì hệ BPT có nghiệm duy nhất

Chọn A

Câu 11. [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Vậy tập nghiệm của BPT là: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Chọn A

Câu 12. [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Vậy nghiệm nguyên lớn nhất của BPT là x = -1.

Chọn D.

Câu 13. Xét tam giác ABC có:

BC2 = AB2 + AC2 – 2AB.AC.cos∠A (định lý cos)

=> BC = 3√3

Áp dụng định lý sin, ta có:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Vây bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là 3.

Chọn A

Câu 14.

Bất đẳng thức nào sau đây đúng với mọi số thực a?

Đáp án A. Vì 6 > 3 nên 6a > 3a nếu a > 0. Do đó A sai.

Đáp án B. Vì 3 < 6 nên 3a > 6a nếu a < 0. Do đó B sai.

Đáp án C. Vì 6 > 3 nên 6 – 3a > 3 – 3a > 3 – 6a nếu a > 0. Do đó C sai.

Đáp án D. Vì 6 > 3 nên 6 + a > 3 + a với mọi giá trị của a. Do đó D đúng.

Chọn D

Câu 15. Số nghiệm của phương trình: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) là:

Ta có: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Điều kiện xác định: 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Khi đó phương trình đã cho trở thành:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Vậy phương trình có 1 nghiệm là x = 2.

Chọn B

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2022 - 2023 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác