Top 32 Đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 10 chọn lọc, có đáp ánĐể học tốt Tin học lớp 10, phần dưới đây liệt kê Top 32 Đề kiểm tra Tin học lớp 10 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề kiểm tra 15 phút, đề kiểm tra giữa kì, đề kiểm tra học kì. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra Tin học lớp 10.

Mục lục Đề kiểm tra Tin học lớp 10

Quảng cáo

Top 16 Đề kiểm tra Tin học 10 Học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra Tin học 10 Giữa học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề thi Tin học 10 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 10 có đáp án

Quảng cáo

Top 16 Đề kiểm tra Tin học 10 Học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra Tin học 10 Giữa học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề thi Tin học 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 có đáp án

Quảng cáo

Top 4 Đề thi Học kì 2 Tin học 10 có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 1

Môn: Tin học 10

Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Số 3310 được biểu diễn trong hệ cơ số 2 là:

A. 11111     B. 100001     C. 11110     D. 10011

Câu 2 Bộ nhớ ngoài dùng để:

A. Lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ cho bộ nhớ trong

B.Lưu trữ lâu dài dữ liệu

C. Hỗ trợ cho bộ nhớ trong

D. Tất cả đều sai

Câu 3 Số 17F16 được biểu diễn trong hệ cơ số 10 là:

A. 338     B. 833     C. 388     D. 383

Câu 4 Bộ xử lí trung tâm (CPU) là

A. Bộ nhớ ngoài và bộ nhớ trong.

B.Thiết bị chính thực hiện và điều khiển chương trình

C. Gồm bộ nhớ ROM và bộ nhớ RAM.

D.Thanh ghi

Câu 5 Các thiết bị sau đây, thiết bị nào thuộc bộ nhớ ngoài?

A.Thiết bị nhớ Flash (USB).

B.Đĩa cứng.

C.Đĩa CD.

D.Cả ba phương án trên đều đúng

Câu 6 Đặc điểm nổi bật của sự phát triển trong xã hội hiện nay là gì?

A.Sự ra đời của máy tính điện tử.

B. Sự ra đời của máy bay.

C.Sự ra đời của các phương tiện giao thông.

D.Sự ra đời của máy cơ khí.

Câu 7 Hệ Hexa sử dụng các kí hiệu:

A. 10 chữ số: 0,1,2 ...,9 và A, B, C, D, E, F.

B. 2 chữ số: 0 và 1

C. 8 chữ số: 0, 1, 2,...,7

D. 10 chữ số: 0,1,2 ...,9

Câu 8 Một quyển truyện A gồm 10 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 2 MB. Hỏi nếu lưu trữ 10 quyển truyện A thì chiếm trên đĩa cứng là bao nhiêu KB?

A. 10240     B. 20480     C. 40280     D. 20000

Câu 9 Số 4510 được biểu diễn trong hệ cơ số 16 là

A. 1A     B. 3D     C.2D     D.5A

Câu 10 Thiết bị nào là quan trọng nhất đối với máy tính trong các thiết bị sau?

A. Đĩa mềm     B. RAM     C. Màn hình     D. CPU

Đáp án

   

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A B A D B D A A B C D

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Tin học 10 Giữa học kì 1

Môn: Tin học 10

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Hệ điều hành được nạp vào đâu?

A. CPU

B. Bộ nhớ trong

C. Bộ nhớ ngoài

D. Thiết bị ngọai vi

Câu 2 Hệ điều hành đảm nhiệm công việc nào dưới đây?

A. Tính toán ở bảng tính

B. Quản lý bộ nhớ trong

C. Soạn thảo văn bản

D. Dịch chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy

Câu 3 Trong các tên tệp sau tên tệp nào hợp lệ trong hệ điều hành Windows:

A. Baitap.doc

B. Bai?tap.doc

C. Bai/tap.pas

D. Bai @ tap

Câu 4 Trong các tên tệp sau tên tệp nào không hợp lệ trong hệ điều hành MS.Doc?

A. Bai tap.doc

B. Baitap.doc

C. Baitap1.pas

D. Bai+tap

Câu 5 Phần mở rộng của tệp thường thường thể hiện:

A. Kiểu tệp

B. Ngày giờ thay đổi tệp

C. Tên thư mục chứa tệp

D. Kích thước của tệp

Câu 6 Muốn cho máy tính tạm nghỉ nhưng đủ để hoạt động lại ngay lập tức, ta phải chọn chế độ nào?

A. Stand By

B. Hibemate

C. Shut Down (Turn off)

D. Restart

Câu 7 Hệ điều hành Windows XP là loại hệ điều hành?

A. Đơn nhiệm một người dùng

B. Đa nhiệm một người dùng

C. Đa nhiệm nhiều người dùng

D. Cả 3 loại trên

Câu 8 Để đổi tên thư mục chọn:

A. File/New/folders

B. Edit/New/folders

C. Edit/Copy

D. tất cả sai

Câu 9 Thư mục có chứa thư mục con gọi là:

A. Thư mục gốc

B. Thư mục con

C. Thư mục mẹ

D. Thư mục hiện hành

Câu 10 Biểu tượng Recycle Bin chứa:

A. Tài liệu của tôi

B. Biểu tượng các đĩa

C. Thông tin về mạng máy tính

D. Tệp/thư mục đã xóa

Câu 11 Một số thành phần của hệ điều hành là :

A. Các chương trình nạp khi khởi động và thu dọn hệ thống trước khi tắt máy hay khởi động lại

B. Các chương trình quản lí tài nguyên .

C. Các chương trình phục vụ tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài , tìm kiếm và cung cấp thông tin cho các chương trình khác xử lí .

D. Cả ba câu trên đều đúng .

Câu 12 Hãy chọn phương án ghép đúng . Trong tin học, tệp (tập tin) là khái niệm chỉ

A. một văn bản

B. một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài

C. một gói tin

D. một trang web

Câu 13 Hãy chọn phương án ghép đúng . Trong tin học, thư mục là một

A. tệp đặc biệt không có phần mở rộng

B. tập hợp các tệp và thư mục con

C. phần ổ đĩa chứa một tập hợp các tệp (tập tin) .

D. mục lục để tra cứu thông tin

Câu 14 Caâu 14: Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là không hợp lệ :

A. onthitotnghiep.doc

B. bai8pas

C. lop?cao.a

D. bangdiem.xls

Câu 15 Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là hợp lệ :

A. Bia giao an.doc

B. onthi?nghiep.doc

C. bai8:\pas

D. bangdiem*xls

Câu 16 Trong hệ điều hành MS DOS , tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự :

A. 11 kí

B. 12 kí tự

C. 255 kí tự

D. 256 kí tự

Câu 17 Trong hệ điều hành WINDOWS , tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự :

A. 11 kí tự

B. 12 kí tự

C. 255 kí tự

D. 256 kí tự

Câu 18 Chọn phương án ghép đúng: 1Mb = ?

A. 1024 Bit    B. 1000 Kb    C. 1024 Kb    D. 1024 byte

Câu 19 Bàn phím, màn hình, chuột là:

A. Bộ điều kiển    B. Thiết bị ngoại vi của máy tính

C. Phần mềm của máy tính    D. Bộ nhớ máy tính

Câu 20 CPU dùng để:

A. Đưa dữ liệu ra ngoài máy tính

B. Lưu trữ dữ liệu

C. Thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình

D. Nhập dữ liệu

Phần tự luận

Câu 1 Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm mấy bước ?

Câu 2 Hãy xác định bài toán và viết thuật toán giải bài toán tính tổng các phần tử của dãy số A = { a1, a2, …an } cho trước.

Đáp án

   

Phần trắc nghiệm

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20
Đ/A C B A D A A C D C D
CÂU 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ/A D B B C A A C C B C

Phần tự luận

Câu 1 Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm các bước sau:(2đ)

- Xác định bài toán: xác định điều kiện cho trước (input) và kết quả cần thu được (output).

-Mô tả thuật toán: tìm cách giải bài toán và diễn tả bằng các lệnh cần phải thực hiện.

- Viết chương trình: Dựa vào mô tả thuật toán ở trên, viết chương trình bằng một ngôn ngữ lập trình đã biết.

- Hiệu chỉnh: Khi viết xong chương trình ta cần lấy một số cặp Input đặc biệt để kiểm tra xem chương trình cho ra Output có đúng không. Và hiệu chỉnh nếu có sai sót.

- Viết tài liệu: Khi hoàn thành xong 4 bước trên cần viết tài liệu để hướng dẫn người dùng biết cách sử dụng

Câu 2

+Xác định bài toán: (0,5đ)

- Input: n, dãy số A = { a1, a2, …an }

- Output: S=( a1 + a2 + … + an )

+ Thuật toán: (1,5đ)

Bước 1: Nhập n, và a1, a2, …an ; (0,5đ)

Bước 2: S ← 0; i ← 0;

Bước 3: i ← i + 1 ; (0,5đ)

Bước 4: Nếu i ⟨= n thì S ←S + ai ; và quay lại bước 3;

Bước 5: Thông báo kết quả S và kết thúc thuật toán. (0,5đ)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2005 - Toán Lý Hóa