Đề thi Tin học 10 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án (4 đề)

Phần dưới là danh sách Đề thi Tin học 10 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án (4 đề). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Tin học 10.

Đề thi Tin học lớp 10 Giữa kì 1

4 đề thi giữa kì 1 mới nhất

Đề thi Tin học 10 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án (4 đề)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Tin học 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Thư mục nào sao đây ta không thể sửa lại tên?

A. C:\     B. BaiTap

C. GiaiTri     D. My Document

Câu 2 Phát biểu nào là đúng trong các phát biểu dưới đây?

A. Hai tệp cùng loại lưu trên hai thư mục khác nhau có thể trùng tên với nhau;

B. Hai tệp cùng loại lưu trên cùng thư mục có thể trùng tên với nhau;

C. Chỉ nạp hệ điều hành sau khi các chương trình ứng dụng đã thực hiện xong;

D. Chỉ nạp hệ điều hành khi các chương trình ứng dụng đang thực hiện;

Câu 3 Biểu tượng Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 10 năm 2023 có đáp án (Đề 1) trên cửa sổ Windows mang ý nghĩa gì

A. Đóng cửa sổ     B. Phóng to cửa sổ toàn màn hình

C. Cửa sổ trở về kích thước cũ     D. Thu nhỏ cửa sổ xuống thanh công việc

Câu 4 Phím F0 là phím thuộc loại nào?

A. Nhóm phím chức năng     B. Nhóm phím điều khiển

C. Nhóm phím di chuyển    D. Không có phím này

Câu 5 Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói đến hệ điều hành?

A. Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống

B. Hệ điều hành đảm bảo tương tác giữa người dùng với hệ thống

C. Hệ điều hành là phần mềm hệ thống

D. Hệ điều hành là phần mềm tiện ích

Câu 6 Muốn chọn biểu tượng ta thực hiện

A. Nháy nút trái chuột 2 lần liên tiếp

B. Nháy nút phải chuột 2 lần liên tiếp

C. Nháy nút trái chuột 1 lần

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 7 Tên tệp nào không hợp lệ trong hệ điều hành Windows?

A. Khoi 10.DOC

B. a1234.b1234

C. Hoc tin 10

D. TIN*HOC10

Câu 8 Thành phần quan trọng nhất của máy tính là

A. RAM    B. ROM    C. Đĩa cứng    D. CPU

Câu 9 Hệ điều hành là

A. phần mềm tính toán

B. tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống.

C. phần mềm giải mã

D. bộ chương trình xử lí lệnh của máy tính

Câu 10 Trong các đường dẫn sau đường dẫn nào là đường dẫn là đúng?

A. ….\ HS_A\ TIN\ KIEM*TRA1TIET

B. ….\ HS_A\ TIN\ KIEMTRA1TIET

C. …\ HS_A\ TIN\ KIEM/TRA1TIET

D. …./ HS_A/ TIN/ KIEMTRA1TIET

Câu 11 Tìm các câu đúng trong các câu dưới đây?

A. Hai thư mục cùng tên phải ở trong 1 thư mục mẹ

B. Hai tệp cùng tên phải ở trong 2 thư mục mẹ khác nhau

C. Thư mục chỉ chứa duy nhất một tệp và một thư mục con

D. Một thư mục và một tệp cùng tên có thể nằm trong một thư mục mẹ

Câu 12 Khi ra khỏi hệ thống có mấy chế độ cơ bản?

A. 2    B. 1    C. 3    D. 4

Câu 13 Để xem thuộc tính của biểu tượng, ta:

A. Nháy nút trái chuột vào biểu tượng rồi chọn Properties

B. Nháy nút phải chuột vào biểu tượng rồi chọn settings

C. Nháy nút trái chuột vào biểu tượng rồi chọn settings

D. Nháy nút phải chuột vào biểu tượng rồi chọn Properties

Câu 14 Trong tên tệp hệ điều hành Windows thành phần nào không bắt buộc phải có?

A. Phần tên

B. Phần mở rộng

C. Cả phần tên và phần mở rộng

D. Tên thư mục

Câu 15 Trong tên tệp hệ điều hành dựa vào phần nào để phân loại tệp:

A. Phần tên

B. Không có

C. Phần mở rộng

D. Phần tên và phần mở rộng

Câu 16 Cách nào sau đây dùng để khởi động máy tính (trạng thái tắt)

A. Nhấn nút Reset    B. Start→Turn off→Restart

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del    D. Nhấn nút Power

Câu 17 Tên tệp trong hệ điều hành Windows:

A. Có tối đa 255 kí tự và không có khoảng trắng

B. Có tối đa 255 kí tự, không phân biệt chữ thường, chữ hoa .

C. Có tối đa 255 kí tự, có khoảng trắng, phân biệt chữ thường, chữ hoa

D. Không quá 8 kí tự và không có khoảng trắng.

Câu 18 “Chọn chế độ này để tắt máy sau khi lưu toàn bộ trạng thái đang làm việc hiện thời vào đĩa cứng” là nói đến chế độ ra khỏi hệ thống nào sao đây?

A. Hibernate    B. Shut Down

C. Stand By    D. Turn Off

Câu 19 Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu?

A. CPU

B. Bộ nhớ trong

C. Bộ nhớ ngoài

D. Thiết bị ngọai vi

Câu 20 Trong các tên tệp sau tên tệp nào không hợp lệ trong hệ điều hành Windows:

A. Baitap.doc

B. Bai/tap.pas

C. Bai & tap toan

D. Bai * tap.doc

Câu 21 Sau khi chọn biểu tượng, muốn xóa biểu tượng ta nhấn phím:

A. Backspace

B. Delete

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai

Câu 22 Phần mở rộng của tên tệp thể hiện:

A. Ngày giờ thay đổi tệp

B. Kích thước của tệp

C. Tên thư mục chứa tệp

D. Phân loại tệp

Câu 23 Cách nào sau đây dùng để khởi động lại máy tính (đang hoạt động)

A. Start→Turn off→Stand By

B. Start→Turn off→Hibernate

C. Start→Turn off→Turn off

D. Start→Turn off→Restart

Câu 24 Để thay đổi tên, ta thực hiện

- Bước 1: chọn biểu tượng

- Bước 2: ……………

- Bước 3: nhấn enter sau khi đã sửa xong

Bước 2 là bước nào sau đây?

A. Nháy nút trái chuột lên 1 lần nữa, rồi tiến hành sửa tên

B. Nháy nút phải chuột lên 1 lần nữa, rồi tiến hành sửa tên

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai

Câu 25 Bảng chọn nào trong cửa sổ thư mục chứa các lệnh soạn thảo như sao chép, cắt, dán?

A. Edit    B. View

C. File    D. Windows

Câu 26 Chọn lệnh nào sao đây để thay đổi ngày giờ hệ thống

A. Start→ Control Panel → Date and Time

B. Start → All Programs → Date and Time

C. Start → Properties → Date and Time

D. Start → Setting →Date and Time

Câu 27 Chọn lệnh nào sao đây để mở bảng tính tính toán?

A. Start → Control Panel → Calculator

B. Start → All Programs → settings → Calculator

C. Start→ All Programs →Accessories → Caculator

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 28 Muốn tạm ngừng máy tính ta thực hiện

A. Start→Turn off→Restart B. Start→Turn off→Turn off

C. Start→Turn off→Stand By D. Start→Turn off→Hibernate

Câu 29 Trong tin học, thư mục là:

A. Tập hợp các tệp và thư mục con

B. Tệp đặc biệt không có phần mở rộng

C. Phần ổ đĩa chứa một tập hợp các tệp

D. tra cứu các thông tin

Câu 30 Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau nói về chức năng của hệ điều hành?

A. Cung cấp tài nguyên cho các chương trình

B. Kiểm tra và hỗ trợ phần mềm cho các thiết bị ngoại vi

C. Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống

D. Thay thế hoàn toàn cho con người

Phần tự luận

HS Hãy đọc kỹ các phát biểu và điền vào dòng tương ứng của mục trả lời phần II, điền chữ Đ (đúng) nếu phát biểu là đúng. ngược lại điền chữ S (Sai) nếu phát biểu sai.

Phát biểu Trả lời
1.Không có HĐH thì máy tính không hoạt động được
2.HĐH được nạp vào bộ nhớ ngoài
3.Hai thư mục cùng tên có thể ở trong cùng một thư mục mẹ
4.Một Thư mục và một tệp cùng tên có thể nằm trong cùng một thư mục mẹ
5.Muốn đổi tên thư mục thì thực hiện thao tác nháy chuột vào tên thư mục chọn Rename và đặt tên mới
6.Tổ chức thư mục/tệp theo mô hình phân cấp giúp tổ chức thông tin một cách khoa học
7.Hệ thống quản lý tệp quản lý những người dùng là chủ sở hữu các tệp và thư mục.
8.HĐH thường được cài đặt sẵn từ khi sản xuất máy tính
9.Biểu tượng My Documents chứa biểu tượng các đĩa
10.Muốn nạp HĐH khi máy đang ở trạng thái tắt ta nhấn nút Reset

Đáp án

   

Phần trắc nghiệm

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đ/A A A C D D C D D B B D C A B C
CÂU 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Đ/A D B D C B B D D A A A C D A D

Phần tự luận

Phát biểu Trả lời
1 Đ
2 Đ
3 S
4 Đ
5 Đ
6 Đ
7 S
8 S
9 S
10 Đ
Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Tin học 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Đề thi Tin học 10 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án (4 đề)

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Hệ điều hành được nạp vào đâu?

A. CPU

B. Bộ nhớ trong

C. Bộ nhớ ngoài

D. Thiết bị ngọai vi

Câu 2 Hệ điều hành đảm nhiệm công việc nào dưới đây?

A. Tính toán ở bảng tính

B. Quản lý bộ nhớ trong

C. Soạn thảo văn bản

D. Dịch chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy

Câu 3 Trong các tên tệp sau tên tệp nào hợp lệ trong hệ điều hành Windows:

A. Baitap.doc

B. Bai?tap.doc

C. Bai/tap.pas

D. Bai @ tap

Câu 4 Trong các tên tệp sau tên tệp nào không hợp lệ trong hệ điều hành MS.Doc?

A. Bai tap.doc

B. Baitap.doc

C. Baitap1.pas

D. Bai+tap

Câu 5 Phần mở rộng của tệp thường thường thể hiện:

A. Kiểu tệp

B. Ngày giờ thay đổi tệp

C. Tên thư mục chứa tệp

D. Kích thước của tệp

Câu 6 Muốn cho máy tính tạm nghỉ nhưng đủ để hoạt động lại ngay lập tức, ta phải chọn chế độ nào?

A. Stand By

B. Hibemate

C. Shut Down (Turn off)

D. Restart

Câu 7 Hệ điều hành Windows XP là loại hệ điều hành?

A. Đơn nhiệm một người dùng

B. Đa nhiệm một người dùng

C. Đa nhiệm nhiều người dùng

D. Cả 3 loại trên

Câu 8 Để đổi tên thư mục chọn:

A. File/New/folders

B. Edit/New/folders

C. Edit/Copy

D. tất cả sai

Câu 9 Thư mục có chứa thư mục con gọi là:

A. Thư mục gốc

B. Thư mục con

C. Thư mục mẹ

D. Thư mục hiện hành

Câu 10 Biểu tượng Recycle Bin chứa:

A. Tài liệu của tôi

B. Biểu tượng các đĩa

C. Thông tin về mạng máy tính

D. Tệp/thư mục đã xóa

Câu 11 Một số thành phần của hệ điều hành là :

A. Các chương trình nạp khi khởi động và thu dọn hệ thống trước khi tắt máy hay khởi động lại

B. Các chương trình quản lí tài nguyên .

C. Các chương trình phục vụ tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài , tìm kiếm và cung cấp thông tin cho các chương trình khác xử lí .

D. Cả ba câu trên đều đúng .

Câu 12 Hãy chọn phương án ghép đúng . Trong tin học, tệp (tập tin) là khái niệm chỉ

A. một văn bản

B. một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài

C. một gói tin

D. một trang web

Câu 13 Hãy chọn phương án ghép đúng . Trong tin học, thư mục là một

A. tệp đặc biệt không có phần mở rộng

B. tập hợp các tệp và thư mục con

C. phần ổ đĩa chứa một tập hợp các tệp (tập tin) .

D. mục lục để tra cứu thông tin

Câu 14 Caâu 14: Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là không hợp lệ :

A. onthitotnghiep.doc

B. bai8pas

C. lop?cao.a

D. bangdiem.xls

Câu 15 Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là hợp lệ :

A. Bia giao an.doc

B. onthi?nghiep.doc

C. bai8:\pas

D. bangdiem*xls

Câu 16 Trong hệ điều hành MS DOS , tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự :

A. 11 kí

B. 12 kí tự

C. 255 kí tự

D. 256 kí tự

Câu 17 Trong hệ điều hành WINDOWS , tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự :

A. 11 kí tự

B. 12 kí tự

C. 255 kí tự

D. 256 kí tự

Câu 18 Chọn phương án ghép đúng: 1Mb = ?

A. 1024 Bit    B. 1000 Kb    C. 1024 Kb    D. 1024 byte

Câu 19 Bàn phím, màn hình, chuột là:

A. Bộ điều kiển    B. Thiết bị ngoại vi của máy tính

C. Phần mềm của máy tính    D. Bộ nhớ máy tính

Câu 20 CPU dùng để:

A. Đưa dữ liệu ra ngoài máy tính

B. Lưu trữ dữ liệu

C. Thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình

D. Nhập dữ liệu

Phần tự luận

Câu 1 Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm mấy bước ?

Câu 2 Hãy xác định bài toán và viết thuật toán giải bài toán tính tổng các phần tử của dãy số A = { a1, a2, …an } cho trước.

Đáp án

   

Phần trắc nghiệm

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20
Đ/A C B A D A A C D C D
CÂU 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ/A D B B C A A C C B C

Phần tự luận

Câu 1 Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm các bước sau:(2đ)

- Xác định bài toán: xác định điều kiện cho trước (input) và kết quả cần thu được (output).

-Mô tả thuật toán: tìm cách giải bài toán và diễn tả bằng các lệnh cần phải thực hiện.

- Viết chương trình: Dựa vào mô tả thuật toán ở trên, viết chương trình bằng một ngôn ngữ lập trình đã biết.

- Hiệu chỉnh: Khi viết xong chương trình ta cần lấy một số cặp Input đặc biệt để kiểm tra xem chương trình cho ra Output có đúng không. Và hiệu chỉnh nếu có sai sót.

- Viết tài liệu: Khi hoàn thành xong 4 bước trên cần viết tài liệu để hướng dẫn người dùng biết cách sử dụng

Câu 2

+Xác định bài toán: (0,5đ)

- Input: n, dãy số A = { a1, a2, …an }

- Output: S=( a1 + a2 + … + an )

+ Thuật toán: (1,5đ)

Bước 1: Nhập n, và a1, a2, …an ; (0,5đ)

Bước 2: S ← 0; i ← 0;

Bước 3: i ← i + 1 ; (0,5đ)

Bước 4: Nếu i ⟨= n thì S ←S + ai ; và quay lại bước 3;

Bước 5: Thông báo kết quả S và kết thúc thuật toán. (0,5đ)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Tin học 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Trong tên tệp hệ điều hành dựa vào phần nào để phân loại tệp:

A. Phần tên    B. Không có

C. Phần mở rộng    D. Phần tên và phần mở rộng

Câu 2 Đường dẫn đầy đủ là

A. Là một thư mục chứa tệp    B. Là một tệp chứa thư mục

C. Không có tên ổ đĩa    D. Có cả tên ổ đĩa

Câu 3 Ngôn ngữ lập trình dùng để

A. Viết chương trình

B. Đặt tên tệp

C. Giao tiếp với máy

D. Soạn thảo văn bản

Câu 4 Có mấy chức năng đã học về hệ điều hành

A. 3    B. 5    C. 4.    D. 2

Câu 5 Phần mềm công cụ là

A. Phần mềm hệ thống

B. Phần mềm nghe nhạc

C. Phần mềm giúp máy tính hoạt động tốt hơn

D. Phần mềm hổ trợ làm ra phần mềm khác

Câu 6 Để giải một bài toán trên máy tính, ta cần thực hiện bao nhiêu bước

A. 4    B. 3    C. 2    D. 5

Câu 7 Trong các phần mềm sau, phần mềm nào không phải là hệ điều hành

A. LINUX    B. MS DOS    C. WINDOW     D. MS WORD

Câu 8 Cách nào sau đây dùng để khởi động máy tính (trạng thái tắt)

A. Nhấn nút Reset    B. Start →Turn off →Restart

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del    D. Nhấn nút Power

Câu 9 Cách nào sau đây dùng để khởi động lại máy tính (đang hoạt động)

A. Start→Turn off→Stand By    B. Start→Turn off→Hibernate

C. Start→Turn off→Turn off    D. Start→Turn off→Restart

Câu 10 Muốn tạm ngừng máy tính ta thực hiện

A. Start→Turn off→Restart    B. Start→Turn off→Turn off

C. Start→Turn off→Stand By    D. Start→Turn off→Hibernate

Câu 11 Trong các tên tệp sau tên tệp nào không hợp lệ trong hệ điều hành Windows:

A. Baitap.doc

B. Bai/tap.pas

C. Bai & tap toan

D. Bai + tap.doc

Câu 12 Hệ điều hành là

A. Chương trình dịch

B. Phần mềm điều hành mọi hoạt động của máy tính

C. Một chương trình ứng dụng

D. Một chương trình tiện ích

Câu 13 Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu?

A. CPU    B. Bộ nhớ trong

C. Bộ nhớ ngoài    D. Thiết bị ngọai vi

Câu 14 Chương trình dịch dùng để

A. Dịch chương trình bằng hợp ngữ sang ngôn ngữ bậc cao.

B. Dịch chương trình bằng ngôn ngữ khác sang ngôn ngữ máy.

C. Dịch chương trình bằng ngôn ngữ máy sang hợp ngữ.

D. Dịch chương trình bằng ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ bậc cao.

Câu 15 Trong các tên tệp sau tên tệp nào hợp lệ trong hệ điều hành MS DOS?

A. Baitap.pas    B. Baitaptoan.doc

C. Bai tap.doc    D. Bai_tap2

Câu 16 Trong các tài nguyên dưới đây, tài nguyên nào không thể tái tạo được

A. Vùng nhớ và thời gian    B. Thời gian

C. Số lượng các thao tác    D. Vùng nhớ

Câu 17 Có mấy cách giao tiếp với hệ điều hành

A. 1    B. 3    C. 4.    D. 2

Câu 18 Lựa chọn thuật toán phù hợp để

A. Để xác định bài toán    B. Giải một bài toán cho trước

C. Để viết chương trình    D. Viết tài liệu

Câu 19 Phần mở rộng của tên têp

A. Được hệ điều hành sử dụng để phân loại tệp

B. Dùng để thể hiện kích thước tệp

C. Ngày, giờ thay đổi

D. Dùng để thể hiện tên thư mục chứa tệp

Câu 20 Chọn đáp án đúng nhất

A. Thư mục chứa tệp và thư mục    B. Thư mục chứa tệp

C. Tệp chứa thư mục và tệp    D. Tệp chứa thư mục

Phần tự luận

Câu 1 Hãy chỉ ra Input và Output của bài toán sau:

a) Xác định số học sinh trong lớp cùng mang họ trần.

b) Tính tổng của các phần tử lớn hơn 0 trong dãy n số cho trước.

c) Tìm số các số có giá trị nhỏ nhất trong n số đã cho.

Câu 2 Chọn từ (cụm từ) thích hợp để điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:(2,5đ).

-……(1)…. là một thành phần của hệ điều hành, có …(2)….., cung cấp các dịch vụ để người dùng có thể dễ dàng thực hiện việc đọc/ghi thông tin trên bộ nhớ ngoài và đảm bảo cho các chương trình đang hoạt động trong hệ thống có thể ……(3)……

-Hệ quản lí tệp cho phép người dùng …(4)…….. như: Tạo thư mục, đổi tên, xoá, ……, (5)……., xem nội dung thư mục, tìm kiếm tệp/thư mục,...

Đáp án

   

Phần trắc nghiệm

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A C D A B D D D D D C
CÂU 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ/A B B C B A B D C A A

Phần tự luận

Câu 1 Mỗi ý xác định đúng được 0,5đ

a)Xác định số học sinh trong lớp cùng mang họ trần.

- Input: Họ tên học sinh .

- Output: Số học sinh mang họ trần.

b) Tính tổng của các phần tử lớn hơn 0 trong dãy n số cho trước.

- Input: Các phần tử lớn hơn 0 trong dãy n.

- Output: Tổng của các phần tử trong dãy n.

c) Tìm số các số có giá trị nhỏ nhất trong n số đã cho.

- Input: Các số trong dãy n số đã cho.

- Output: Số có trá trị nhỏ nhất trong dãy n số.

Câu 2 Mỗi ý đúng được 0,5đ

(1) Hệ thống quản lí tệp

(2) Tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài

(3) Đồng thời truy cập tới các tệp

(4) Thực hiện một số phép xử lí

(5) Sao chép, di chuyển thư mục/tệp

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Tin học 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Tìm câu sai trong các câu nói về chức năng của Hệ điều hành dưới đây:

A. Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và hệ thống (máy tính).

B. Tổ chức quản lý và sử dụng một cách tối ưu tài nguyên của máy tính.

C. Thực hiện tìm kiếm thông tin trên mạng INTERNET.

D. Cung cấp phương tiện để thực hiện các chương trình khác.

Câu 2 Hãy chọn câu ghép đúng. Hệ điều hành là:

A. Phần mềm ứng dụng.

B. Phần mềm tiện ích.

C. Phần mềm hệ thống.

D. Phần mềm công cụ.

Câu 3 Hãy chọn câu ghép đúng. Hệ điều hành là:

A. Phần mềm hệ thống

B. Phần mềm ứng dụng

C. Phần mềm văn phòng

D. Cả 2 câu a, b đều đúng

Câu 4 Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ ở đâu :

A. Trên bộ nhớ ngoài

B. Trong CPU ( bộ xử lý trung tâm )

C. Trong RAM

D. Trong ROM

Câu 5 Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Hệ điều hành “ đa nhiệm một người dùng ” là :

A. Chỉ có một người đăng nhập vào hệ thống. Nhưng có thể kích hoạt cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình

B. Cho phép nhiều người dùng được đăng nhập vào hệ thống, mỗi người dùng chỉ có thể cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình

C. Các chương trình phải được thực hiện lần lượt và mỗi lần làm việc chỉ được một người đăng nhập vào hệ thống .

D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng .

Câu 6 Caâu 6:Hãy chọn phương án đúng nhất : Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng là hệ điều hành thực hiện :

A. điều hành việc phân phối tài nguyên cho các chương trình thực hiện đồng thời

B. ghi nhớ những thông tin của người dùng ( chẳng hạn như mật khầu, thư mục riêng, các chương trình đang chạy …)

C. đảm bảo sao cho lỗi trong một chương trình không làm ảnh hưởng tới việc thực hiện các chương trình khác

D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng .

Câu 7 Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất .

A. Mỗi hệ điều hành phải có thành phần để kết nối Internet, trao đổi thư điện tử.

B. Hệ điều hành cung cấp môi trường giao tiếp giữa người dùng và hệ thống .

C. Hệ điều hành thường được cài đặt sẵn từ khi sản xuất máy tính .

D. Cả 2 câu A, B đúng .

Câu 8 Caâu 8:Hãy chọn giải thích đúng trong các giải thích dưới đây về lí do tại sao người ta thường không lưu trữ sẵn hệ điều hành trong ROM mà lưu trên đĩa cứng .

A. Nâng cấp hệ điều hành dễ dàng hơn, khi hãng phần mềm muốn thêm các tính năng mới ( nâng cấp ) thì chỉ cần cung cấp các đĩa chứa phiên bản hệ điều hành mới, điều này dễ hơn nhiều so với thiết kế một vi mạch mới .

B. Người dùng có thể chọn hệ điều hành, ngay trong một máy tính có thể cài nhiều hơn một hệ điều hành, cho phép người dùng chọn một trong chúng để dùng mỗi khi bật máy .

C. Cả 2 câu A, B đều đúng

D. Cả 2 câu A, B đều sai

Câu 9 Chọn câu phát biểu sai :

A. Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người với máy tính .

B. Học sử dụng máy tính nghĩa là học sử dụng hệ điều hành .

C. Hệ điều hành tổ chức khai thác tài nguyên máy một cách tối ưu .

D. Hệ điều hành được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài .

Câu 10 Tìm câu sai trong các câu sau :

A. Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính .

B. Hệ điều hành được nhà sản xuất cà đặt khi chế tạo máy tính

C. Hệ điều hành tổ chức quản lí hệ thống tệp trên mạng máy tính .

D. Hệ điều hành được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài

Câu 11 Caâu 11:Hãy chọn tổ hợp các phương án thích hợp nhất để điền vào ô trống trong mô tả về hệ điều hành như sau : “ Hệ điều hành là một tập hợp các ( a ) được tổ chức thành một ( b ) với nhiệm vụ đảm bảo ( c ) giữa dùng với máy tính, cung cấp các phương tiện và dịch vụ để người dùng dễ dàng thực hiện chương trình, quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy, tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu .”

a b c
A chương trình và dữ liệu hệ thống giao tiếp
B chương trình hệ thống tương tác
C chương trình phần mềm giao tiếp
D chương trình và dữ liệu phần mềm tương tác

Câu 12 Hãy chọn phương án ghép đúng . Hệ điều hành là :

A. phần mềm hệ thống

B. phần mềm ứng dụng

C. phần mềm văn phòng

D. Cả 2 câu A_ B

Câu 13 Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu ?

A. Bộ nhớ trong

B. USB

C. Bộ nhớ ngoài

D. Đĩa mềm

Câu 14 Hệ điều hành nào dưới đây không phải là hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng ?

A. Windows 2000

B. MS-DOS

C. UNIX

D. Linux

Câu 15 Chọn phát biểu sai trong các câu sau :

A. Hệ điều hành là tập hợp có tổ chức các chương trình thành hệ thống với nhiệm vụ bảo đảm quan hệ giữa người sử dụng với máy tính .

B. Hệ điều hành được lưu trữ dưới dạng các mô đun độc lập trên bộ nhớ ngoài

C. Hệ điều hành quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy , tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu .

D. Câu A_ , B_ đúng và câu C_ sai .

Câu 16 Chọn phát biểu sai trong các câu sau :

A. Hệ điều hành đóng vai trò cầu nối giữa thiết bị với người sử dụng và giữa thiết bị với các chương trình thực hiện trên máy .

B. Hệ điều hành cung cấp các phương tiện và dịch vụ để người sử dụng dễ dàng thực hiện chương trình .

C. Hệ điều hành quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy , tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu .

D. Câu A, C đúng và câu B sai .

Câu 17 Một số chức năng của hệ điều hành là :

A. Cung cấp bộ nhớ , các thiết bị ngoại vi , … cho các chương trình cần thực hiện và tổ chức thực hiện các chương trình đó .

B. Hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi để có thể khai thác chúng một cách thuận tiện và hiệu quả .

C. Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống .

D. Cả ba câu trên đều đúng .

Câu 18 Một số chức năng của hệ điều hành là :

A. Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống .

B. Hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi để có thể khai thác chúng một cách thuận tiện và hiệu quả .

C. Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài , cung cấp các phương tiện để tìm kiếm và truy cập thông tin được lưu trữ .

D. Cả ba câu trên đều đúng .

Câu 19 Một số thành phần của hệ điều hành là :

A. Các chương trình nạp hệ thống .

B. Các chương trình quản lí tài nguyên .

C. Các chương trình điều khiển và các chương trình tiện ích hệ thống .

D. Cả ba câu trên đều đúng .

Câu 20 Một số thành phần của hệ điều hành là :

A. Các chương trình nạp khi khởi động và thu dọn hệ thống trước khi tắt máy hay khởi động lại

B. Các chương trình quản lí tài nguyên .

C. Các chương trình phục vụ tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài , tìm kiếm và cung cấp thông tin cho các chương trình khác xử lí .

D. Cả ba câu trên đều đúng.

Phần tự luận

Câu 1Thuật toán là gì ?

Câu 2Cho trước ba số dương a, b và c. Cho biết ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không.

a. Xác định bài toán

b. Nêu ý tưởng giải bài toán

c. Viết thuật toán

Đáp án

   

Phần trắc nghiệm

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A C C A A A D B C B B
CÂU 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ/A B A C B D D D D D D

Phần tự luận

Câu 1Thuật toán là dãy các thao tác cần thực hiện theo một trình tự xác định để thu được kết quả cần thiết từ những điều kiện cho trước.

Câu 2

a. Xác định bài toán (0,5đ)

- Input: Ba số dương a, b và c

- Output: Kiểm tra a, b, c có là ba cạnh của một tam giác hay không.

b. Ý tưởng: Ba số dương a, b và c là độ dài các cạnh của một tam giác khi và chỉ khi a + b > c, b + c > a, c + a > b. (0.5đ)

c. Thuật toán (2đ)

Bước 1: Nhập ba số dương a, b và c

Bước 2 : Nếu a + b > c và b + c > a và c + a > b thì thông báo ba số a, b và c tạo thành 3 cạnh của tam giác ngược lại thông báo ba số a, b và c không tạo thành ba cạnh của tam giác.

Bước 3: Kết thúc thuật toán.

Xem thêm bộ đề thi Tin Học lớp 10 mới năm 2023 chọn lọc khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học