Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

    Môn Tin học lớp 10

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Thư mục nào sao đây ta không thể sửa lại tên?

Quảng cáo

A. C:\     B. BaiTap

C. GiaiTri     D. My Document

Câu 2 Phát biểu nào là đúng trong các phát biểu dưới đây?

A. Hai tệp cùng loại lưu trên hai thư mục khác nhau có thể trùng tên với nhau;

B. Hai tệp cùng loại lưu trên cùng thư mục có thể trùng tên với nhau;

C. Chỉ nạp hệ điều hành sau khi các chương trình ứng dụng đã thực hiện xong;

D. Chỉ nạp hệ điều hành khi các chương trình ứng dụng đang thực hiện;

Câu 3 Biểu tượng Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) trên cửa sổ Windows mang ý nghĩa gì

A. Đóng cửa sổ     B. Phóng to cửa sổ toàn màn hình

C. Cửa sổ trở về kích thước cũ     D. Thu nhỏ cửa sổ xuống thanh công việc

Câu 4 Phím F0 là phím thuộc loại nào?

A. Nhóm phím chức năng     B. Nhóm phím điều khiển

C. Nhóm phím di chuyển    D. Không có phím này

Quảng cáo

Câu 5 Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói đến hệ điều hành?

A. Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống

B. Hệ điều hành đảm bảo tương tác giữa người dùng với hệ thống

C. Hệ điều hành là phần mềm hệ thống

D. Hệ điều hành là phần mềm tiện ích

Câu 6 Muốn chọn biểu tượng ta thực hiện

A. Nháy nút trái chuột 2 lần liên tiếp

B. Nháy nút phải chuột 2 lần liên tiếp

C. Nháy nút trái chuột 1 lần

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 7 Tên tệp nào không hợp lệ trong hệ điều hành Windows?

A. Khoi 10.DOC

B. a1234.b1234

C. Hoc tin 10

D. TIN*HOC10

Quảng cáo

Câu 8 Thành phần quan trọng nhất của máy tính là

A. RAM    B. ROM    C. Đĩa cứng    D. CPU

Câu 9 Hệ điều hành là

A. phần mềm tính toán

B. tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống.

C. phần mềm giải mã

D. bộ chương trình xử lí lệnh của máy tính

Câu 10 Trong các đường dẫn sau đường dẫn nào là đường dẫn là đúng?

A. ….\ HS_A\ TIN\ KIEM*TRA1TIET

B. ….\ HS_A\ TIN\ KIEMTRA1TIET

C. …\ HS_A\ TIN\ KIEM/TRA1TIET

D. …./ HS_A/ TIN/ KIEMTRA1TIET

Câu 11 Tìm các câu đúng trong các câu dưới đây?

A. Hai thư mục cùng tên phải ở trong 1 thư mục mẹ

B. Hai tệp cùng tên phải ở trong 2 thư mục mẹ khác nhau

C. Thư mục chỉ chứa duy nhất một tệp và một thư mục con

D. Một thư mục và một tệp cùng tên có thể nằm trong một thư mục mẹ

Câu 12 Khi ra khỏi hệ thống có mấy chế độ cơ bản?

A. 2    B. 1    C. 3    D. 4

Câu 13 Để xem thuộc tính của biểu tượng, ta:

A. Nháy nút trái chuột vào biểu tượng rồi chọn Properties

B. Nháy nút phải chuột vào biểu tượng rồi chọn settings

C. Nháy nút trái chuột vào biểu tượng rồi chọn settings

D. Nháy nút phải chuột vào biểu tượng rồi chọn Properties

Câu 14 Trong tên tệp hệ điều hành Windows thành phần nào không bắt buộc phải có?

A. Phần tên

B. Phần mở rộng

C. Cả phần tên và phần mở rộng

D. Tên thư mục

Câu 15 Trong tên tệp hệ điều hành dựa vào phần nào để phân loại tệp:

A. Phần tên

B. Không có

C. Phần mở rộng

D. Phần tên và phần mở rộng

Câu 16 Cách nào sau đây dùng để khởi động máy tính (trạng thái tắt)

A. Nhấn nút Reset    B. Start→Turn off→Restart

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del    D. Nhấn nút Power

Câu 17 Tên tệp trong hệ điều hành Windows:

A. Có tối đa 255 kí tự và không có khoảng trắng

B. Có tối đa 255 kí tự, không phân biệt chữ thường, chữ hoa .

C. Có tối đa 255 kí tự, có khoảng trắng, phân biệt chữ thường, chữ hoa

D. Không quá 8 kí tự và không có khoảng trắng.

Câu 18 “Chọn chế độ này để tắt máy sau khi lưu toàn bộ trạng thái đang làm việc hiện thời vào đĩa cứng” là nói đến chế độ ra khỏi hệ thống nào sao đây?

A. Hibernate    B. Shut Down

C. Stand By    D. Turn Off

Câu 19 Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu?

A. CPU

B. Bộ nhớ trong

C. Bộ nhớ ngoài

D. Thiết bị ngọai vi

Câu 20 Trong các tên tệp sau tên tệp nào không hợp lệ trong hệ điều hành Windows:

A. Baitap.doc

B. Bai/tap.pas

C. Bai & tap toan

D. Bai * tap.doc

Câu 21 Sau khi chọn biểu tượng, muốn xóa biểu tượng ta nhấn phím:

A. Backspace

B. Delete

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai

Câu 22 Phần mở rộng của tên tệp thể hiện:

A. Ngày giờ thay đổi tệp

B. Kích thước của tệp

C. Tên thư mục chứa tệp

D. Phân loại tệp

Câu 23 Cách nào sau đây dùng để khởi động lại máy tính (đang hoạt động)

A. Start→Turn off→Stand By

B. Start→Turn off→Hibernate

C. Start→Turn off→Turn off

D. Start→Turn off→Restart

Câu 24 Để thay đổi tên, ta thực hiện

- Bước 1: chọn biểu tượng

- Bước 2: ……………

- Bước 3: nhấn enter sau khi đã sửa xong

Bước 2 là bước nào sau đây?

A. Nháy nút trái chuột lên 1 lần nữa, rồi tiến hành sửa tên

B. Nháy nút phải chuột lên 1 lần nữa, rồi tiến hành sửa tên

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai

Câu 25 Bảng chọn nào trong cửa sổ thư mục chứa các lệnh soạn thảo như sao chép, cắt, dán?

A. Edit    B. View

C. File    D. Windows

Câu 26 Chọn lệnh nào sao đây để thay đổi ngày giờ hệ thống

A. Start→ Control Panel → Date and Time

B. Start → All Programs → Date and Time

C. Start → Properties → Date and Time

D. Start → Setting →Date and Time

Câu 27 Chọn lệnh nào sao đây để mở bảng tính tính toán?

A. Start → Control Panel → Calculator

B. Start → All Programs → settings → Calculator

C. Start→ All Programs →Accessories → Caculator

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 28 Muốn tạm ngừng máy tính ta thực hiện

A. Start→Turn off→Restart B. Start→Turn off→Turn off

C. Start→Turn off→Stand By D. Start→Turn off→Hibernate

Câu 29 Trong tin học, thư mục là:

A. Tập hợp các tệp và thư mục con

B. Tệp đặc biệt không có phần mở rộng

C. Phần ổ đĩa chứa một tập hợp các tệp

D. Mục lục tra cứu các thông tin

Câu 30 Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau nói về chức năng của hệ điều hành?

A. Cung cấp tài nguyên cho các chương trình

B. Kiểm tra và hỗ trợ phần mềm cho các thiết bị ngoại vi

C. Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống

D. Thay thế hoàn toàn cho con người

Phần tự luận

HS Hãy đọc kỹ các phát biểu và điền vào dòng tương ứng của mục trả lời phần II, điền chữ Đ (đúng) nếu phát biểu là đúng. ngược lại điền chữ S (Sai) nếu phát biểu sai.

Phát biểu Trả lời
1.Không có HĐH thì máy tính không hoạt động được
2.HĐH được nạp vào bộ nhớ ngoài
3.Hai thư mục cùng tên có thể ở trong cùng một thư mục mẹ
4.Một Thư mục và một tệp cùng tên có thể nằm trong cùng một thư mục mẹ
5.Muốn đổi tên thư mục thì thực hiện thao tác nháy chuột vào tên thư mục chọn Rename và đặt tên mới
6.Tổ chức thư mục/tệp theo mô hình phân cấp giúp tổ chức thông tin một cách khoa học
7.Hệ thống quản lý tệp quản lý những người dùng là chủ sở hữu các tệp và thư mục.
8.HĐH thường được cài đặt sẵn từ khi sản xuất máy tính
9.Biểu tượng My Documents chứa biểu tượng các đĩa
10.Muốn nạp HĐH khi máy đang ở trạng thái tắt ta nhấn nút Reset

Đáp án

   

Phần trắc nghiệm

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đ/A A A C D D C D D B B D C A B C
CÂU 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Đ/A D B D C B B D D A A A C D A D

Phần tự luận

Phát biểu Trả lời
1 Đ
2 Đ
3 S
4 Đ
5 Đ
6 Đ
7 S
8 S
9 S
10 Đ

Các đề kiểm tra Tin học lớp 10 có đáp án khác:

de-kiem-tra-1-tiet-tin-hoc-10-hoc-ki-1-lan-2.jsp

2005 - Toán Lý Hóa