Đề thi Tin học 10 Giữa kì 2 năm 2023 có đáp án (15 đề) | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Để ôn luyện và làm tốt các bài thi Tin học 10, dưới đây là Top 15 Đề thi Tin học 10 Giữa kì 2 năm 2023 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Tin 10.

Đề thi Tin học 10 Giữa kì 2 năm 2023 có đáp án (15 đề) | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Xem thử Đề GK2 Tin 10 KNTT Xem thử Đề GK2 Tin 10 CD

Chỉ từ 50k mua trọn bộ đề thi Giữa kì 2 Tin 10 mỗi bộ sách bản word có lời giải chi tiết, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tin học lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Quảng cáo

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1. Cho đoạn chương trình python sau:

Tong = 0

while Tong < 10:

    Tong = Tong + 1

Sau khi đoạn chương trình trên được thực hiện, giá trị của tổng bằng bao nhiêu:

A. 9.

B. 10.

C. 11.

D. 12.

Câu 2. Hoạt động nào sau đây lặp với số lần lặp chưa biết trước?

A. Ngày tắm hai lần.

B. Học bài cho tới khi thuộc bài.

C. Mỗi tuần đi nhà sách một lần.

D. Ngày đánh răng hai lần.

Câu 3. Cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước có dạng như thế nào?

A. while < điều kiện >: 

<khối lệnh >

B.  while < điều kiện >

<khối lệnh >

C. while < điều kiện >:

D. while < điều kiện > to <khối lệnh >

Quảng cáo

Câu 4. Để khởi tạo danh sách b có 5 phần tử 1, 2, 3, 4, 5 ta dùng cú pháp:

A. b = 1, 2, 3, 4, 5

B. b = (1, 2, 3, 4, 5)

C. b = [1,5]

D. b = [1, 2, 3, 4, 5]

Câu 5. Để xóa 2 phần tử ở vị trí 1 và 2 trong danh sách a hiện tại ta dùng lệnh nào?

A. del a[1:2]

B. del a[0:2] 

C. del a[0:3]

D. del a[1:3] 

Câu 6. Vòng lặp nào trả về kết quả dưới đây?

Đề thi Giữa kì 2 Tin học 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

A. for i in range(1,6):

print(i,i,i,i,i)

B. for i in range(1,5):

print(str(i)*5)

C. for i in range(1,6):

print(str(i)*5)

D. for i in range(0,5):

print(str(i)*5)

Quảng cáo

Câu 7. Sau khi thực hiện các câu lệnh sau, mảng A như thế nào?

>>> A = [1, 2, 3, 4, 5]

>>> A. remove(2)

>>> print(A)

A. [1, 2, 3, 4].

B. [2, 3, 4, 5].

C. [1, 2, 4, 5].

D. [1, 3, 4, 5].

Câu 8. Kết quả khi thực hiện chương trình sau?

>>> A = [1, 2, 3, 5]

>>> A.insert(2, 4)

>>> print(A)

A. 1, 2, 3, 4.

B. 1, 2, 4, 3, 5.

C. 1, 2, 3, 4, 5.

D. 1, 2, 4, 5.

Câu 9. Giả sử A = [2, 4, '5', 'Hà Nội', 'Việt Nam', 9]. Hãy cho biết kết quả của câu lệnh 4 in A là gì?

A. True

B. False

C. true

D. false

Câu 10. Số phát biểu đúng là:

1) Sau khi thực hiện lệnh clear(), các phần tử trả về giá trị 0.

2) Lệnh remove trả về giá trị False nếu không có trong danh sách.

3) remove() có tác dụng xoá một phần tử có giá trị cho trước trong list.

4) Lệnh remove() có tác dụng xoá một phần tử ở vị trí cho trước.

A. 1.

B. 2.

C. 0.

D. 3.

Câu 11. Kết quả của chương trình sau là bao nhiêu?

>>> s = “abcdefg”

>>> print(s[2])

A. c

B. b

C. a

D. d

Câu 12. Để chuyển s về xâu kí tự ta dùng hàm gì?

A. length(s)            

B. len(s)

C. str(s)

D. s.len()

Câu 13. Xâu “1234%^^%TFRESDRG” có độ dài bằng bao nhiêu?

A. 16.

B. 17.

C. 18.

D. 15.

Câu 14. Nếu S = "1234567890" thì S[0:4] là gì?

A. "123"

B. "0123"

C. "01234"

D. "1234"

Câu 15. Để tạo xâu in hoa từ toàn bộ xâu hiện tại ta dùng hàm nào?

A. lower()              

B. len()

C. upper()

D. srt()

Câu 16. Để thay thế kí tự 'a' trong xâu s bằng một xâu mới rỗng ta dùng lệnh nào?

A. s=s.replace('a', "")

B. s=s.replace('a')

C. s=replace(a, "")

D. s=s.replace()

Câu 17. Kết quả của các câu lệnh sau là gì?

Đề thi Giữa kì 2 Tin học 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

A. 2, 6

B. 1, 3

C. 0, 4

D. 1, 4

Câu 18. Kết quả của các câu lệnh sau là gì?

Đề thi Giữa kì 2 Tin học 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

A. 'Ngôn ngữ lập trình Python'

B. ['Ngôn', 'ngữ', 'lập', 'trình', 'Python']

C. 'Ngôn', 'ngữ', 'lập', 'trình', 'Python'

D. [Ngôn, ngữ, lập, trình, Python]

Câu 19. Để tách một xâu thành danh sách các từ ta dùng lệnh nào?

A. Lệnh join()

B. Lệnh split()

C. Lệnh len()

D. Lệnh find()

Câu 20. Trong định nghĩa của hàm có thể có bao nhiêu từ khóa return?

A. 1

B. 2

C. 5

D. Không hạn chế

Câu 21. Mệnh đề nào dưới đây mô tả đúng quan hệ giữa hàm và thủ tục?

A. Hàm và thủ tục là hai khái niệm hoàn toán khác nhau.

B. Hàm là thủ tục nhưng thủ tục có thể không phải là hàm.

C. Trong Python, hàm và thủ tục là hai khái niệm đồng nhất.

D. Thủ tục là hàm nhưng hàm có thể không là thủ tục.

Câu 22. Kết quả của các câu lệnh sau là gì?

Đề thi Giữa kì 2 Tin học 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

A. -2

B. 4

C. 2

D. 6

Câu 23. Cú pháp thiết lập hàm có trả lại giá trị là gì?

A. def < tên hàm >([tham số]):

return < dãy giá trị trả về >

B. def< tên hàm > ([tham số]):

< dãy các lệnh >

C. def < tên hàm >([tham số]):

< khối lệnh >

return < dãy giá trị trả về >

D. def < tên hàm >: [< khối lệnh >]

return < dãy giá trị trả về >

Câu 24. Hàm tự định nghĩa trong Python có thể có bao nhiêu tham số?

A. 0

B. 1

C. 2

D. Không hạn chế

Câu 25. Khi gọi hàm, dữ liệu được truyền vào hàm được gọi là gì?

A. Tham số

B. Hiệu số

C. Đối số

D. Hàm số

Câu 26. Đoạn chương trình sau sẽ in ra số nào?

>>> def f(x, y):

z = x + y

return x*y*z

>>> f(1, 4)

A. 10

B. 18

C. 20

D. 30

Câu 27. Hàm f được khai báo như sau f(a, b, c). Số lượng đối số truyền vào là:

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 28. Phát biểu nào bị sai?

A. Một hàm khi khai báo có một tham số nhưng khi gọi hàm có thể có 2 đối số.

B. Tham số được định nghĩa khi khai báo hàm.

C. Tham số và đối số có một số điểm khác nhau.

D. Khi gọi hàm, các tham số sẽ được truyền bằng giá trị thông qua đối số của hàm.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Cho A là một danh sách gồm các số nguyên. Em hãy viết các câu lệnh tạo và in ra danh sách B chỉ gồm các số chẵn có trong A.

Câu 2. (1 điểm) Viết chương trình nhập họ tên đầy đủ của người dùng, sau đó in thông báo tên và họ đệm của người đó.

Câu 3. (1 điểm) Hai số tự nhiên m, n được gọi là nguyên tố cùng nhau nếu UCLN(m, n) = 1.

Viết chương trình thực hiện công việc sau:

Nhập từ bàn phím số tự nhiên n và đếm số các số nguyên tố cùng nhau với n tính trong khoảng từ 1 đến n.

………………….. Hết ……………………

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

- Mỗi câu đúng tương ứng với 0,25 điểm.

1. B

2. B

3. A

4. D

5. D

6. C

7. D

8. B

9. A

10. A

11. A

12. C

13. A

14. D

15. C

16. A

17. C

18. B

19. B

20. D

21. C

22. C

23. C

24. D

25. C

26. C

27. A

28. A

 

 

II. Tự luận (3 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

(1 điểm)

Các câu lệnh đó có thể viết như sau:

B = []

for k in A:

if k % 2 == 0:

B.append(k)

print("Danh sách các số chẵn có trong A là: ", B)

 

0,25

0,5

 

0,25

Câu 2

(1 điểm)

hoten = input("Nhập họ tên đầy đủ: ")

A = hoten.split()

ten = A[len(A) – 1]

hodem = " ".join(A[0:len(A) – 1])

print("Tên bạn là: " , ten)

Print("Họ đệm là: " , hodem)

1,0

Câu 3

(1 điểm)

Chương trình có thể viết như sau:

n = int(input("Nhập số tự nhiên n: "))

c = 0

for i in range(1, n+1):

if UCLN(i, n) == 1:

c = c + 1

print(c)

1,0

Xem thử Đề GK2 Tin 10 KNTT

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tin học lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1. Trong Python, đối với cấu trúc if-else thì <câu lệnh hay nhóm câu lệnh 2> được thực hiện khi:

A. Điều kiện sai.

B. Điều kiện đúng.

C. Điều kiện bằng 0.

D. Điều kiện khác 0.

Câu 2. Cho đoạn chương trình sau:

x=10

y=3

d=0

if x%y==0:

d=x//y

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của d là:

A. 3

B. 1

C. 0

D. Không xác định

Câu 3. Câu lệnh if trong chương trình Python có dạng:

A. if <điều kiện>

<câu lệnh hay nhóm câu lệnh>

B. if <điều kiện>:

<câu lệnh hay nhóm câu lệnh>

C. <điều kiện>:

<câu lệnh hay nhóm câu lệnh>

D. if <điều kiện>:

Câu 4. Cho đoạn chương trình

a=5

b=7

X = (a<b or a<0) and (b<0)

Giá trị của X là

A. True

B. False

C. True hoặc False

D. Chương trình báo lỗi.

Câu 5. Cho đoạn lệnh sau:

x=20

if x%2==0:

x=x+10

else:

x=x-10;

Sau khi thực hiện đoạn chương trình x nhận giá trị bao nhiêu?

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

Câu 6. Để kiểm tra số nguyên n là số chẵn hay lẻ ta sử dụng điều kiện nào?

A. n//2=0

B. n%2=0

C. n//2==0

D. n%2==0

Câu 7. Cho biểu thức logic x and y. Biểu thức nhận giá trị True khi nào?

A. Cả x và y đều nhận giá trị True.

B. x nhận giá trị True, y nhận giá trị False.

C. x nhận giá trị False, y nhận giá trị True.

D. Cả x và y đều nhận giá trị False.

Câu 8. Hoạt động nào là chưa biết trước số lần lặp trong các hoạt động sau:

A. Tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến 100.

B. Mỗi ngày tập thể dục 2 lần.

C. Làm 1000 bưu thiếp.

D. Lấy ca múc nước đổ vào thùng cho đến khi đầy thùng nước.

Câu 9. Cho đoạn chương trình sau:

a=6

s=0

while (a>0):

 s=s+a

 a=a-1

Giá trị của s khi thực hiện đoạn chương trình trên bằng bao nhiêu?

A. 5

B. 20

C. 6

D. 21

Câu 10. Câu lệnh sau cho kết quả là gì?

for i in range(6):

print(i,end='' '')

A. 1 2 3 4 5

B. 0123456

C. 0 1 2 3 4 5

D. 12345

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Dùng câu lệnh while ta cũng thể hiện được cấu trúc lặp với số lần biết trước.

B. Dùng câu lệnh for ta cũng thể hiện được cấu trúc lặp với số lần không biết trước.

C. Trong Python có 2 dạng lặp: Lặp với số lần biết trước và lặp với số lần không biết trước.

D. Câu lệnh thể hiện lặp với số lần không biết trước phải sử dụng một biểu thức logic làm điều kiện lặp.

Câu 12. Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

t=0

for i in range(1,m):

if (i %3 ==0) and (i %5 ==0):

t= t + i

A. Tính tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 trong phạm vi từ 1 đến m -1

B. Tính tổng các số chia hết cho 3 và 5 trong phạm vi từ 1 đến m - 1

C. Tính tổng các số chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đến m - 1

D. Tính tổng các số chia hết cho 5 trong phạm vi từ 1 đến m - 1

Câu 13. Kết quả của đoạn chương trình sau:

for x in range(3, 10, 2):

print(x)

A. In ra màn hình các số lẻ từ 3 đến 10

B. In ra màn hình các số chẵn từ 3 đến 10

C. In ra màn hình các số từ 3 đến 10

D. In ra màn hình các số từ 0 đến 10

Câu 14. Hàm range(101, 1, -1) sẽ tạo ra:

A. một dãy số từ 101 về 1

B. một dãy số từ 100 về -1

C. một dãy số từ 100 về 2

D. một dãy số từ 101 về 2

Câu 15. Cho các câu sau, số câu đúng là:

1) Sử dụng chương trình con sẽ làm chương trình dễ hiểu, dễ tìm lỗi hơn.

2) Hàm chỉ được gọi một lần duy nhất ở chương trình chính.

3) Hàm luôn trả một giá trị qua tên của hàm.

4) Python chỉ cho phép chương trình gọi một hàm xây dựng sẵn trong các thư viện của Python.

5) Khai báo hàm trong Python luôn có danh sách tham số.

A. 1.

B. 2

C. 3.

D. 4.

Câu 16. Hàm gcd(x,y) trả về:

A. Bội chung nhỏ nhất của x và y.

B. Căn bậc hai của x và y.

C. Ước chung lớn nhất của x và y.

D. Trị tuyệt đối của x và y.

Câu 17. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chương trình con?

A. Giúp việc lập trình trở lên dễ dàng hơn.

B. Tránh được việc phải viết đi viết lại cùng một dãy lệnh.

C. Chương trình dễ hiểu, dễ đọc.

D. Khó phát hiện lỗi.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tên hàm do người lập trình đặt không cần theo quy tắc.

B. Chương trình con là một đoạn câu lệnh thực hiện một việc nào đó được đặt tên.

C. Muốn xây dựng hàm trả về giá trị xử lí, cần kết thúc hàm bằng câu lệnh return cùng với biểu thức hay biến chứa giá trị trả về.

D. Các lệnh mô tả hàm phải viết lùi vào theo quy định của Python.

Câu 19. Cho biết kết quả hiển thị ra màn hình sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

Đề thi Giữa kì 2 Tin học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

A. 100

B. 101

C. 102

D. 99

Câu 20. Kết quả của chương trình sau là:

def PhepNhan(Number):

return Number * 10;

print(PhepNhan(5))

A. 5.                       

B. 10.

C. Chương trình bị lỗi.

D. 50.

Câu 21. Từ khóa dùng để khai báo hàm trong Python là?

A. def

B. procedure

C. return

D. function

Câu 22. Hàm y.cout(x) cho biết:

A. Vị trí xuất hiện đầu tiên của x trong y.

B. Vị trí xuất hiện cuối cùng của x trong y.

C. Cho biết số kí tự của xâu x+y

D. Đếm số lần xuất hiện không giao nhau của x trong y.

Câu 23. Xâu rỗng là xâu có độ dài bằng:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 24. Hàm y.raplace(x1,x2) có nghĩa là:

A. Tạo xâu mới từ xâu y bằng cách thay thế xâu con x2 của y bằng xâu x1.

B. Tạo xâu mới bằng cách ghép xâu x1 và xâu x2.

C. Thay thế xâu x1 bằng xâu x1+x2.

D. Tạo xâu mới từ xâu y bằng cách thay thế xâu con x1 của y bằng xâu x2.

Câu 25. Cho xâu s1=’ha noi’, xâu s2=’ha noi cua toi’. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Xâu s2 lớn hơn xâu s1.

B. Xâu s1 bằng xâu s2.

C. Xâu s2 nhỏ hơn xâu s1.

D. Xâu s2 lớn hơn hoặc bằng xâu s1.

Câu 26. Cho đoạn chương trình sau:

s=’abcde’

print(s[1:4])

Trên màn hình máy tính sẽ xuất hiện xâu:

A. abc

B. bcde

C. bcd

D. cde

Câu 27. Để thay thế từ hoặc cụm từ bằng từ hoặc cụm từ khác, ta sử dụng hàm nào?

A. find()

B. len()

C. replace()

D. remove()

Câu 28. Cho biết chương trình sau thực hiện công việc gì?

Đề thi Giữa kì 2 Tin học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

A. Thay thế xâu “anh” bằng xâu “em”

B. Thay thế xâu “em” bằng xâu “anh”

C. Tìm vị trí xâu “anh”

D. Tìm vị trí xâu “em”

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1. (1 điểm) In ra tổng các số chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 5

Với n nhập từ bàn phím, viết chương trình đưa ra màn hình tổng các số tự nhiên nhỏ hơn n và chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 5.

Câu 2. (1 điểm) Em hãy dự đoán kết quả đưa ra màn hình sau mỗi câu lệnh xuất dữ liệu print() trong chương trình ở hình sau:

Đề thi Giữa kì 2 Tin học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Câu 3. (1 điểm) Chương trình ở hình sau xây dựng một hàm tính diện tích một tam giác bằng công thức Heron theo ba cạnh của tam giác. Em hãy hoàn thiện chương trình bằng lời gọi hàm thích hợp để đưa ra màn hình kết quả tính diện tích của tam giác có ba cạnh là 3, 4, 5.

Đề thi Giữa kì 2 Tin học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

- Mỗi câu đúng tương ứng với 0,25 điểm.

1. A

2. C

3. B

4. B

5. C

6. D

7. A

8. D

9. D

10. C

11. B

12. B

13. A

14. C

15. A

16. C

17. D

18. A

19. A

20. D

21. A

22. D

23. A

24. D

25. A

26. C

27. C

28. A

 

 

 

II. Tự luận (3 điểm)

Đề thi Giữa kì 2 Tin học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Xem thử Đề GK2 Tin 10 CD
Lưu trữ: Đề thi Tin học 10 Giữa kì 2 (sách cũ)

Xem thêm bộ đề thi Tin Học lớp 10 mới năm học 2022 - 2023 chọn lọc khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học